KIERUNKI STUDIÓW:

Studia krótkiego cyklu

Poziom:
Kształcenie specjalistyczne

Tryb
niestacjonarne online

Czas trwania
3 semestry / 1,5 roku

Uzyskany dyplom:
– dyplom specjalisty, na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji (dla absolwentów z maturą)

– świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury)

Czym są studia krótkiego cyklu?

PRAKTYCZNY WYMIAR KSZTAŁCENIA!
Studia krótkiego cyklu (kształcenie specjalistyczne) to nowoczesny model edukacji mający na celu zapewnienie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, które mogą być przydatne w konkretnej branży lub w danym sektorze. Oferują one intensywny 3 – semestralny program skoncentrowany na konkretnym obszarze studiów. Charakteryzują się krótszym czasem trwania niż tradycyjne studia uniwersyteckie: pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, co pozwala słuchaczom szybciej wejść na rynek pracy lub kontynuować później dalsze kształcenie. Studia te skierowane są do absolwentów szkoły średniej, którzy zdali egzamin maturalny, jak również do tych, którzy z różnych powodów nie uzyskali świadectwa maturalnego.

Wybierz opcję dla siebie

1

NIE POSIADASZ ŚWIADECTWA MATURALNEGO 

Jesteś absolwentem szkoły średniej, który nie podchodził do egzaminu maturalnego lub z powodów losowych go nie zdał?

Możesz kontynuować naukę na poziomie wyższym tj. odbyć studia krótkiego cyklu, a po ich ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

2

NIE POSIADASZ ŚWIADECTWA MATURALNEGO, ALE PLANUJESZ JE ZDOBYĆ

Jesteś absolwentem szkoły średniej, który nie podchodził lub nie zdał egzaminu maturalnego, ale planujesz w najbliższym czasie uzyskać świadectwo maturalne?

Nie trać roku! Kontynuuj naukę na poziomie wyższym. Jeśli w trakcie kształcenia zdasz maturę, wówczas otrzymasz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

3

POSIADASZ ŚWIADECTWO MATURALNE

Jesteś absolwentem szkoły średniej z maturą?

Możesz kontynuować naukę na poziomie wyższym. Kształcenie specjalistyczne to szybka 3 – semestralna ścieżka kształcenia praktycznego. Po zakończeniu studiów krótkiego cyklu otrzymasz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

4

WYBIERZ JEDEN Z PRZYSZŁOŚCIOWYCH KIERUNKÓW
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami

5

WYGODNA FORMUŁA REALIZACJI PROGRAMU 

Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule online.

Część wykładów zostanie udostępniona na platformie e-learningowej MOODLE Uczelni z możliwością ich odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie w trakcie trwania semestru. Pozostała część przedmiotów zostanie zrealizowana w formie webinariów, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym dającym możliwość interakcji z prowadzącym. Zajęcia te zostaną zaplanowane w soboty oraz niedziele w ramach zjazdów weekendowych online. W toku semestru przewidziany jest jeden zjazd weekendowy w miesiącu (maksymalnie w związku z układem dni świątecznych możliwe są dwa zjazdy w jednym z miesięcy wchodzącym w skład semestru).

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH
Studia krótkiego cyklu, które kończą się uzyskaniem świadectwa specjalisty ds. Administracyjno-prawnych, obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z obszarami prawa i administracji. Program kształcenia specjalistycznego ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w:

 • sektorze publicznym
 • organizacjach pozarządowych
 • kancelariach prawnych
 • firmach konsultingowych
 • instytucjach międzynarodowych
 • innych instytucjach, które zajmują się zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Absolwent tego kierunku uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarach prawnych i administracyjnych. Powyżej wskazano tylko kilka przykładów zatrudnienia dla przyszłych specjalistów ds. Administracyjno-prawnych. Istnieje wiele innych możliwości w sektorze publicznym, prywatnym oraz organizacjach pozarządowych, w zależności od zainteresowań, umiejętności i dalszej ścieżki kształcenia.

SPECJALISTA DS. OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Studia krótkiego cyklu, które kończą się uzyskaniem świadectwa specjalisty ds. obrotu nieruchomościami, ze względu na swój krótki, ale praktyczny charakter kształcenia otwierają szereg możliwości zawodowych. Przygotowują słuchaczy do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży rynku nieruchomości. To idealny początek do rozwoju w zawodach takich jak:

 • Pośrednik nieruchomości
 • Ekspert ds. nieruchomości
 • Deweloper nieruchomości
 • Zarządca nieruchomości
 • Konsultant inwestycyjny ds. nieruchomości
 • Asystent ds. prawnych

Powyższe zawody stanowią jedynie przykłady możliwych ścieżek kariery dla absolwentów tego kierunku, ponieważ istnieje wiele innych możliwości zatrudnienia w tym obszarze w zależności od zainteresowań, umiejętności i dalszej ścieżki kształcenia.

CHCESZ KONTYNOWAĆ NAUKĘ NA STUDIACH WYŻSZYCH?

Nic prostszego! Absolwentowi kształcenia specjalistycznego, który uzyska świadectwo maturalne, dajemy możliwość kontynuacji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Prawo lub studiach licencjackich na kierunku Administracja Europejska i skrócenia czasu ich trwania na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.

 

Zasady rekrutacji

 • Zasady przyjęcia

  Na studia krótkiego cyklu może aplikować kandydat który jest absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zakończenie procesu rekrutacji następuje, po dostarczeniu do biura rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów.

 • Wymagane dokumenty

  Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  Podstawowy komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  • Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)
  • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Nie obowiązkowe * Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Aktualna fotografa, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL),
  • Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej, wpisowej oraz opłaty za legitymację,
  • Dowód osobisty do wglądu,
  • Umowa o świadczenie nauki w 2 egzemplarzach. (plik do pobrania)

Opłaty

Opłaty dla obu kierunków kształcenia specjalistycznego 

Opłaty początkowe:

(uiszczane podczas procesu rekrutacji)

85 zł – opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

22 zł – opłata za legitymację

100 zł – opłata wpisowa

Czesne za studia 

15 x  440  zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów

3 x  2000  zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat
Skip to content