KIERUNKI STUDIÓW:

Prawo Wydział w Warszawie

Poziom
Jednolite studia magisterskie 

Tryb
Stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne online

Czas trwania
5 lat/ 3,5 roku w ITS* 

Uzyskany tytuł naukowy
Magister

Język wykładowy
Polski 

O KIERUNKU

ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ! 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, autorskiemu programowi studiów który zawiera warsztaty prawnicze, praktyki i zajęcia tutorskie, nauczysz się łaczyć poznaną na wykładach teorię z praktyką stosowaną podczas wykonywania zawodów prawniczych. Rozwiązując kazusy, uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych, debatach, konferencjach branżowych wkroczysz w świat prawa i zdobędziesz nowe kontakty zawodowe. Jako student EWSPA nauczysz się również jak szukać i interpretować akty prawne, pozyskasz umiejętności argumentacji prawniczej czy umiejętność konstruowania umów cywilno-prawnych, pism w postępowaniach cywilnym, karnym czy administracyjnym.

Studia magisterskie na kierunku prawo w Warszawie (profil ogólnoakademicki) realizowane są w toku 10 semestrów programowych. Kończą się obroną pracy magisterskiej.

PROGRAM

1

Program umożliwiający wyprzedzenie konkurencji.
Osobom zainteresowanym Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów począwszy już od I roku studiów, co potencjalnie może spowodować skrócenie czasu trwania studiów z 5 – nawet do 3,5 roku! ITS umożliwia realizację 3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim. W ramach ITS student realizuje kompletny program studiów na kierunku Prawo!

2

Własna kadra naukowo dydaktyczna wspierana przez sędziów, radców prawnych, adwokatów.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna  oraz praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

3

Idea no waste lessons.
Program studiów nie przewiduje przedmiotów, które nie są ściśle związane z kierunkiem studiów.
Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę:
1. z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych i historycznych takich jak: Wstęp do prawoznawstwa/Logika prawnicza/ Etyka/ Prawo rzymskie/ Historia państwa i prawa (powszechna i polska).
2. dyscyplin prawa pozytywnego takich jak: Prawo administracyjne, cywilne, handlowe, finansowe, karne, konstytucyjne, międzynarodowe, czy europejskie oraz następnie mają możliwość pogłębienia wiedzy podstawowej w ramach wykładów fakultatywnych o specjalistyczne i niezbędne w praktyce zawodowej zagadnienia.

4

Bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych.
Program studiów przewiduje realizację modułów przedmiotów obowiązkowych stanowiących prawniczy must know, które umożliwiają na początkowym etapie przygody z prawem zdobycie solidnych podstaw teoretycznej edukacji, co na VI semestrze studiów stanowi podstawę do wyboru modułów przedmiotów fakultatywnych, a więc obszaru w którym student będzie się dalej specjalizował zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zawodowymi aspiracjami. W toku całych studiów student realizuje łącznie 20 przedmiotów fakultatywnych w ramach następujących modułów:
Prawo prywatne
Prawo karne
Prawo gospodarcze (Prawo w biznesie)
Psychologia sądowa
Prawo administracyjne
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo cywilne procesowe
Warsztaty prawnicze
Prawo nieruchomości

Wybór modułów fakultatywnych specjalizacyjnych następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Na podstawie dokonanych wyborów tworzona jest  lista rankingowa i począwszy od VI semestru do X studenci realizują łącznie 5 modułów z największą ilością głosów, po jednym module w każdym semestrze.

Gdzie możesz pracować po kierunku prawo?

 • w zawodzie sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika sądowego (po ukończeniu aplikacji)
 • jako referendarz lub kurator sądowy.
 • w urzędach administracji publicznej.
 • w instytucjach Unii Europejskiej
 • w organizacjach międzynarodowych
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych

WYBIERZ JAK CHCESZ STUDIOWAĆ

Wydział Prawa w Warszawie oferuje:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia niestacjonarne online (prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  – distance learning)

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne na studiach dziennych/stacjonarnych odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczonych przez uczelnię terminach od poniedziałku do piątku.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).
Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię oraz ZPP o/Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne na studiach niestacjonarnych w formule standardowej, odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczone przez uczelnię weekendy (soboty, niedziele).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnie oraz ZPP o/Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne w ramach studiów niestacjonarnych online realizowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w wymiarze nie przekraczającym 75% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów. Na platformie studenci otrzymują wykłady audio-video, które można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie ale przede wszystkim tez dostęp do udziału w  webinariach,  czyli zajęciach wykładowych umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Sesje egzaminacyjne zazwyczaj również w części ( a w roku akademickim 2023/2024 w całości) odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia (w tym wszystkie ćwiczenia) realizowane są w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Webinaria w czasie rzeczywistym oraz zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni na studiach niestacjonarnych odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię terminach weekendowych (soboty, niedziele).

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online ale również narzędzie dające  możliwość poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (online) studiują w trybie niestacjonarnym. Taka informacja znajduje się w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

Zasady rekrutacji

 • Zasady przyjęcia na studia

  Kandydaci na studia kwalifikowani są na podstawie wyników z egzaminów pisemnych na świadectwie maturalnym. Podstawę przyjęcia na studia stanowi suma punktów rekrutacyjnych uzyskana spośród dwóch przedmiotów przeliczonych według zasad, o których mowa poniżej.

  – język polski (jako pierwszy przedmiot)

  drugi przedmiot kwalifikacyjny to jeden z najwyżej punktowanych przedmiotów na świadectwie maturalnym z poniższej listy:

  –     historia

  –      wiedza o społeczeństwie

  –      języka obcy nowożytny

  –      matematyka

  –     geografia

  –      język łaciński i wiedza o kulturze antycznej

  PRZYKŁAD

  1. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wystarczy, że zdobędziesz 30 % na egzaminie pisemnym oraz 30 % z innego przedmiotu na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów.

  język polski na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu 30% i więcej = 30 punktów

  jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

  30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

  2. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym wystarczy, że zdobędziesz 40 % na egzaminie oraz 30 % z innego przedmiotu również na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów. 

  język polski na poziomie podstawowy wynik egzaminu 40% i więcej = 30 punktów

  jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

  30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

  Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali łącznie z tych przedmiotów, co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych.

  Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów rekrutacyjnych niż ustalone oraz osoby z zagraniczną maturą kierowani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku polskim.

 • Wymagane dokumenty

  Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  Podstawowy komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  • Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK.
   Link rejestracyjny:  Rekrutacja on-line 
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
   Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
  • Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej,wpisowej oraz opłaty za legitymację,
  • Dowód osobisty do wglądu,
  • Umowa o świadczenie nauki w 2 egzemplarzach. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z umową i zaznaczenie wybranej opcji studiów.

  Dodatkowo prosimy o dołączenie do podstawowego kompletu dokumentów, poniższych pism, tych kandydatów, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów:

  • W ramach ITS (Indywidualnego Toku Studiów)- podania o ITS pobranego z systemu rekrutacyjnego
  • Z dodatkową INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ – podania o IOM pobranego z systemu rekrutacyjnego

  Od wyższego semestru:

  a) w drodze przeniesienia z innej uczelni:

  -Oryginał karty przebiegu studiów opatrzony pieczątką obecnej uczelni oraz podpisem osoby upoważnionej (oraz inne dokumenty na podstawie których była wystawiona propozycja np: Suplementy wraz z dyplomem)

  -Opinia poprzedniej uczelni w sprawie przeniesienia do EWSPA

  b) w drodze rekrutacji – warunkowy wpis na wyższy semestr:

  -Oryginały dokumentów na podstawie których była przygotowana propozycja : karta przebiegu studiów / suplement wraz z dyplomem ukończenia studiów.

  *Jeśli jesteś osobą która od czasu ukończenia liceum/studiów zmieniła nazwisko, prosimy o przedstawienie dokumentu stanowiącego podstawę zmiany nazwiska.

  Jesteś Kandydatem, który chcesz skorzystać z oferty wcześniejszych wykładów:
  – Prześlij na e-mail skan podpisanego regulaminu (pobierz poniższy plik)
 • Rekrutacja dla cudzoziemców

  Informacje ogólne
  Cudzoziemcy- osoby niebędące obywatelami polskimi-biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co obywatele Polscy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: REKRUTACJA ONLINE

  *Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

  Kandydat z zagranicy na etapie rejestracji jeśli nie posiada numeru PESEL powinien zaznaczyć pole „Nie posiadam numeru PESEL”.

  Wymagane dokumenty
  -Dokument uprawniający do podjęcia studiów z pieczęcią apostille lub zalegalizowany w kraju wydania (np. świadectwo maturalne, zagraniczna matura).

  -Kandydaci z Ukrainy zwolnieni z obowiązku uzyskania pieczęci apostille na dokumentach uprawniających do podjęcia studiów, jeżeli dołączą do świadectwa lub dyplomu zaświadczenie z systemu edbo.gov.ua

  -Zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;                                     -Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym.
  -Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez EWSPA dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu ustnego przeprowadzanego przez uczelnię.
  -Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również Karta Polaka.

  -Wydrukowane z indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnymi podpisane przez kandydata: podanie o przyjęcie na studia(kwestionariusz osobowy), umowa o świadczenie nauki, podanie o ITS lub IOM (jeśli ta opcja została wybrana)

  -Dowód wpłaty za legitymację studencką oraz rekrutacyjną (22 i 85 PLN),

  -W przypadku kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego.

  -Dokument uprawniający do podjęcia studiów:
  świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty
  albo

  zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej European Baccalaureate
  albo

  świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen wydanym zagranicznym systemie oświaty wraz z tłumaczeniem na język polski.
  Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  W przypadku świadectw niektórych państw zgodnie z polskim prawem wymagana jest decyzja kuratora oświaty o uznaniu takiego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dotyczy to na przykład świadectw z Rosji i Kazachstanu wydanych po 25 września 2005 roku. Decyzję kuratora oświaty należy przesłać wraz z innymi dokumentami.

  Uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają:
  świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD),
  świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, np. ukraińskie,
  dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate.

  Zasady przyjęcia na studia:

  Osoby z zagranicznymi dokumentami uprawniającymi podjęcie studiów, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną kierowani są na test kwalifikacyjny, który przeprowadzony jest w j.polskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNYM TOKU STUDIÓW (ITS)

Osobom zainteresowanym, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować skrócenie czasu trwania studiów jednolitych magisterskich z 5 lat – nawet do 3,5 roku, a studiach I stopnia na kierunku Administracja Europejska z 3 do 2 lat. ITS umożliwia realizację 3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim. Studiując w ITS student realizuje cały program studiów i otrzymuje dyplom magistra lub licencjata.

Studiuj krócej i szybciej niż na innych uczelniach osiągnij upragniony dyplom i kompetencje. Wcześniej wykorzystaj zawodowo zdobyte podczas studiów umiejętności i kwalifikacje.

Wybierz wygodny dla siebie tryb studiów. Zdobywaj wiedzę podczas wykładów w siedzibie Uczelni oraz przez internet. Nie czekaj do października, złóż dokumenty już dziś i uzyskaj wcześniejszy dostęp do wykładów!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNEJ OPIECE MERYTORYCZNEJ (IOM)

Jeśli czujesz potrzebę zgłębienia natury prawa i masz niedosyt poruszanych na wykładach tematów, rozpocznij wyjątkowe studia z dodatkową opieką merytoryczną. Korzystaj z zajęć tutorskich. Indywidualna opieka merytoryczna stanowi dodatkową formę wsparcia studentów w procesie studiów i osiągania zakładanych efektów kształcenia. IOM na różnych poziomach edukacji sprawują wybrani pracownicy dydaktyczni EWSPA, którzy pełnią rolę mentorów i tutorów w innym, niż w ramach zajęć tutorskich, kontekście.

Opiekun merytoryczny jest przewodnikiem studenta w jego procesie kształcenia, wspomaga go w sprawach organizacyjnych i proceduralnych ale przede wszystkim w sprawach związanych z metodologią uczenia się i przygotowywania do zajęć dydaktycznych lub egzaminów. Rolą opiekuna merytorycznego jest również diagnoza ewentualnych problemów studenta związanych np. z niemożnością zaliczenia danego przedmiotu i wskazanie możliwych form modyfikacji sposobu uczenia się, co w praktyce oznacza również dodatkowe konsultacje dotyczące problematycznych i niezrozumiałych dla studenta treści wykładów. Opiekun merytoryczny pomaga w wyborze ścieżki specjalizacyjnej kształcenia, tj. wykładów fakultatywnych adekwatnie do zainteresowań studenta.

Opłaty

Prawo w Warszawie - jednolite studia magisterskie

Opłaty początkowe:

85zł – opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

22 zł – opłata za legitymację studencką

500zł – opłata wpisowa (bez uwzględnienia promocji)

Studia niestacjonarne online w ramach ITS

40 x 650 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów

10 x 2500 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat

Studia niestacjonarne ze zjazdami w siedzibie uczelni w ramach ITS

40 x 750 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów
10 x 2900 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów
Tabela opłat

Studia niestacjonarne ze zjazdami w siedzibie uczelni

50 x 600 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów

10 x 2900 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat

Studia stacjonarne

50 x 920 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów

10 x 4500 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat

Studia stacjonarne w ramach ITS

40 x 1200 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów

10 x 4500 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat
Skip to content