KIERUNKI STUDIÓW:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom
Studia I stopnia

Tryb
niestacjonarne online

Czas trwania
3 lata

Uzyskany tytuł naukowy
Licencjat

Język wykładowy
Polski 

O KIERUNKU

ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ! 

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA są realizowane w trybie niestacjonarnym, częściowo online, a więc z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, łączącej zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni z opcją online.

W toku trzyletnich studiów studenci nowego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną, która pozwoli im lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania.

Program studiów jest realizowany w toku 6 semestrów akademickich, 3 lat. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM

1

Program umożliwiający  wyprzedzenie konkurencji 

Program studiów przewiduje  szeroki wachlarz zajęć praktycznych co jest niezmiernie  ważnym aspektem kształcenia w EWSPA, Uczelnia wychodzi bowiem z założenia, że absolwent powinien wkroczyć na konkurencyjny rynek pracy w pełni przygotowany do funkcjonowania  w wymarzonym zawodzie, z wiedzą i umiejętnościami, które czynią go pożądanym przez potencjalnych pracodawców kandydatem.

2

Program realnie przygotowujący do wykonywania zawodu

Plan studiów ułożony jest w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy ogólnej i teoretycznej, a następnie rozszerzenie jej w ramach przedmiotów specjalistycznych o niezbędne w praktyce zawodowej zagadnienia. Począwszy od 2 semestru studenci rozpoczynają naukę przedmiotów kształcenia fakultatywnego – fakultety zależeć będą od obranej ścieżki przedmiotów specjalistycznych: pierwszej dla służb mundurowych lub drugiej ogólnej, tj. „cywilnej” dla osób, które nie będą wiązały swojej kariery zawodowej ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

3

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowić będzie również solidną podstawę dla podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym – po odpowiednim uzupełnieniu różnic programowych – także w zakresie studiów prawniczych prowadzonych w naszej Uczelni.

4

Bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych

W programie studiów przewidziano 15 przedmiotów realizowanych w formie wykładów oraz ćwiczeń w ramach każdej ścieżki specjalizacyjnej.

Specjalizacja ogólna zawiera przedmioty takie jak:

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowej
 • Stany nadzwyczajne
 • Organizacja i zarządzanie
 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Wybrane zagadnienia z obronności państwa
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Ochrona granic i polityka migracyjna
 • Bezpieczeństwo konsumentów
 • Prawo celne
 • Historia wojskowości
 • Ochrona osób i mienia
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Ochrona ludności i ratownictwo

Specjalizacja dla służb mundurowych zawiera przedmioty takie jak:

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowych, lotniczym i morskim
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Współczesna komunikacja i rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa
 • Prawo obronne
 • Organizacja służb specjalnych w Polsce i na świecie
 • Konflikty społeczne w XX i XXI w.
 • Służba penitencjarna w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Psychologia sądowa
 • Profilowanie kryminalistyczne
 • Ochrona granic i polityka migracyjna
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Podstawy resocjalizacji
 • Informatyka śledcza
 • Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • Analiza zagrożeń i projektowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Gdzie możesz pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?

 • w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych,
 • w instytucjach Unii Europejskiej,
 • w służbach mundurowych (m.in. Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji),
 • w służbach ratowniczych
 • w komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

SPRAWDŹ JAK MOŻESZ STUDIOWAĆ

Wydział Prawa w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje:

 • studia niestacjonarne online (prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  – distance learning)

Zajęcia dydaktyczne w ramach studiów niestacjonarnych realizowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów. Na platformie studenci otrzymują wykłady audio-video, które można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie ale przede wszystkim tez dostęp do udziału w  webinariach,  czyli zajęciach wykładowych umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Sesje egzaminacyjne zazwyczaj również  częściowo ( a w roku akademickim 2023/2024 w całości) odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia (w tym wszystkie ćwiczenia) realizowane są w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Webinaria w czasie rzeczywistym oraz zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię terminach weekendowych (soboty, niedziele).

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online ale również narzędzie dające  możliwość poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Taka informacja znajduje się w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

Zasady rekrutacji

 • Zasady przyjęcia na studia

  Kandydaci na studia kwalifikowani są na podstawie wyników z egzaminów pisemnych na świadectwie maturalnym. Podstawę przyjęcia na studia stanowi suma punktów rekrutacyjnych uzyskana spośród dwóch przedmiotów przeliczonych według zasad, o których mowa poniżej.

  – język polski (jako pierwszy przedmiot)

  drugi przedmiot kwalifikacyjny to jeden z najwyżej punktowanych przedmiotów na świadectwie maturalnym z poniższej listy:

  –     historia

  –      wiedza o społeczeństwie

  –      języka obcy nowożytny

  –      matematyka

  –     geografia

  –      język łaciński i wiedza o kulturze antycznej

  PRZYKŁAD

  1. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wystarczy, że zdobędziesz 30 % na egzaminie pisemnym oraz 30 % z innego przedmiotu na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów.

  język polski na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu 30% i więcej = 30 punktów

  jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

  30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

  2. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym wystarczy, że zdobędziesz 40 % na egzaminie oraz 30 % z innego przedmiotu również na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów. 

  język polski na poziomie podstawowy wynik egzaminu 40% i więcej = 30 punktów

  jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

  30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

  Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali łącznie z tych przedmiotów, co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych.

  Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów rekrutacyjnych niż ustalone oraz osoby z zagraniczną maturą kierowani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku polskim.

 • Wymagane dokumenty

  Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  Podstawowy komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  • Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK.
   Link rejestracyjny:  Rekrutacja on-line 
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
   Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
  • Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej,wpisowej oraz opłaty za legitymację,
  • Dowód osobisty do wglądu,
  • Umowa o świadczenie nauki w 2 egzemplarzach. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z umową i zaznaczenie wybranej opcji studiów.

  Dodatkowo prosimy o dołączenie do podstawowego kompletu dokumentów, poniższych pism, tych kandydatów, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów:

  • Z dodatkową INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ – podania o IOM pobranego z systemu rekrutacyjnego

  Od wyższego semestru:

  a) w drodze przeniesienia z innej uczelni:

  -Oryginał karty przebiegu studiów opatrzony pieczątką obecnej uczelni oraz podpisem osoby upoważnionej (oraz inne dokumenty na podstawie których była wystawiona propozycja np: Suplementy wraz z dyplomem)

  -Opinia poprzedniej uczelni w sprawie przeniesienia do EWSPA

  b) w drodze rekrutacji – warunkowy wpis na wyższy semestr:

  -Oryginały dokumentów na podstawie których była przygotowana propozycja : karta przebiegu studiów / suplement wraz z dyplomem ukończenia studiów.

  *Jeśli jesteś osobą która od czasu ukończenia liceum/studiów zmieniła nazwisko, prosimy o przedstawienie dokumentu stanowiącego podstawę zmiany nazwiska.

  Jesteś Kandydatem, który chcesz skorzystać z oferty wcześniejszych wykładów:
  – Prześlij na e-mail skan podpisanego regulaminu (pobierz poniższy plik)
 • Rekrutacja dla cudzoziemców

  Informacje ogólne
  Cudzoziemcy- osoby niebędące obywatelami polskimi-biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co obywatele Polscy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: REKRUTACJA ONLINE

  *Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

  Kandydat z zagranicy na etapie rejestracji jeśli nie posiada numeru PESEL powinien zaznaczyć pole „Nie posiadam numeru PESEL”.

  Wymagane dokumenty
  -Dokument uprawniający do podjęcia studiów z pieczęcią apostille lub zalegalizowany w kraju wydania (np. świadectwo maturalne, zagraniczna matura).

  -Kandydaci z Ukrainy zwolnieni z obowiązku uzyskania pieczęci apostille na dokumentach uprawniających do podjęcia studiów, jeżeli dołączą do świadectwa lub dyplomu zaświadczenie z systemu edbo.gov.ua

  -Zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;                                     -Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym.
  -Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez EWSPA dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu ustnego przeprowadzanego przez uczelnię.
  -Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również Karta Polaka.

  -Wydrukowane z indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnymi podpisane przez kandydata: podanie o przyjęcie na studia(kwestionariusz osobowy), umowa o świadczenie nauki, podanie o ITS lub IOM (jeśli ta opcja została wybrana)

  -Dowód wpłaty za legitymację studencką oraz rekrutacyjną (22 i 85 PLN),

  -W przypadku kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego.

  -Dokument uprawniający do podjęcia studiów:
  świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty
  albo

  zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej European Baccalaureate
  albo

  świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen wydanym zagranicznym systemie oświaty wraz z tłumaczeniem na język polski.
  Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  W przypadku świadectw niektórych państw zgodnie z polskim prawem wymagana jest decyzja kuratora oświaty o uznaniu takiego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dotyczy to na przykład świadectw z Rosji i Kazachstanu wydanych po 25 września 2005 roku. Decyzję kuratora oświaty należy przesłać wraz z innymi dokumentami.

  Uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają:
  świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD),
  świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, np. ukraińskie,
  dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate.

  Zasady przyjęcia na studia:

  Osoby z zagranicznymi dokumentami uprawniającymi podjęcie studiów, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną kierowani są na test kwalifikacyjny, który przeprowadzony jest w j.polskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNEJ OPIECE MERYTORYCZNEJ (IOM)

Jeśli czujesz potrzebę zgłębienia natury prawa i masz niedosyt poruszanych na wykładach tematów, rozpocznij wyjątkowe studia z dodatkową opieką merytoryczną. Korzystaj z zajęć tutorskich. Indywidualna opieka merytoryczna stanowi dodatkową formę wsparcia studentów w procesie studiów i osiągania zakładanych efektów kształcenia. IOM na różnych poziomach edukacji sprawują wybrani pracownicy dydaktyczni EWSPA, którzy pełnią rolę mentorów i tutorów w innym, niż w ramach zajęć tutorskich, kontekście.

Opiekun merytoryczny jest przewodnikiem studenta w jego procesie kształcenia, wspomaga go w sprawach organizacyjnych i proceduralnych ale przede wszystkim w sprawach związanych z metodologią uczenia się i przygotowywania do zajęć dydaktycznych lub egzaminów. Rolą opiekuna merytorycznego jest również diagnoza ewentualnych problemów studenta związanych np. z niemożnością zaliczenia danego przedmiotu i wskazanie możliwych form modyfikacji sposobu uczenia się, co w praktyce oznacza również dodatkowe konsultacje dotyczące problematycznych i niezrozumiałych dla studenta treści wykładów. Opiekun merytoryczny pomaga w wyborze ścieżki specjalizacyjnej kształcenia, tj. wykładów fakultatywnych adekwatnie do zainteresowań studenta.

Opłaty

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opłaty początkowe:

85zł – opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

22 zł – opłata za legitymację studencką

500zł – opłata wpisowa (bez uwzględnienia promocji)

Studia niestacjonarne online

30 x 520 zł
płatność miesięczna za cały okres trwania studiów
lub
6 x 2500 zł
płatność semestralna za cały okres trwania studiów

Tabela opłat
Skip to content