KIERUNKI STUDIÓW:

BIP – Akty Prawne

BIP - Statut, Regulaminy, dokumenty

Statut i Strategia uczelni

Statut >>
Strategia uczelni >>

Regulamin studiów

Regulamin Studiów – 2022 >> (zmieniony Uchwałą Nr 01/04/2022 Senatu EWSPA z dnia 30 kwietnia 2022 r., obowiązuje od 1 października 2022 r. do 30 września 2023)
Regulamin Studiów – 2023 >> (zmieniony Uchwałą Nr 06/04/2023 Senatu EWSPA z dnia 12 kwietnia 2023 r., obowiązuje od 1 października 2023 r.)

Opłaty i stypendia

Regulamin świadczeń dla studentów >>
Informacja o wysokości opłat za studia >>

Zasady i tryb przyjmowania na studia

na rok akademicki 2024/2025 >>
na rok akademicki 2023/2024 >>
w celu kontynuacji kształcenia w roku akademickim 2024/25 >>
w celu kontynuacji kształcenia w roku akademickim 2023/24 >>
Zasady przenoszenia i uznawania punktów ECTS >>

Programy studiów

Program kierunku Prawo jednolite studia magisterskie >>
Program kierunku Administracja Europejska studia I stopnia >>

Oceny Uczelni

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022 >>
Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016 >>
Raport samooceny >>

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 01/09/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 20 września 2023r. w sprawie organizacji efektów uczenia się w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie >>
Instrukcja przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość >>
Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie ustnej >>

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie – egzaminy dyplomowe online – Nr 2 >> (obowiązujące od 2 grudnia 2021 r. d0 30 września 2022 r.) zobacz Zarządzenie uchylające
Zarządzenie – egzaminy dyplomowe online – Nr 1 >> (obowiązujące od 17 maja 2020 r. do 30 września 2021 r.) zobacz Zarządzenie uchylające

Zawodowe praktyki studenckie

Regulamin zawodowych praktyk studenckich >> (obowiązujący od 1 października 2023 r.)
Ramowy program zajęć tutorskich na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2023 r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2023 r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja Europejska >> (obowiązujący od 1 października 2023 r.)
Standardy kontroli odbywania studenckich praktyk zawodowych >> (obowiązujące od 1 października 2023 r.)

Inne

Regulamin Indywidualnej Opieki Merytorycznej – IOM (dodatkowa forma wsparcia Studentów w procesie kształcenia – realizowana poza programem studiów) >>
Wzory dyplomów ukończenia studiów >>

BIP - Inne akty wewnątrzzakładowe Uczelni

Zarządzenie Nr 02/09/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w roku akademickim 2023/2024 >>
Zarządzenie Nr 01/09/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 20 września 2023 r. w sprawie organizacji efektów uczenia się w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie  >>
Zarządzenie Nr 08/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej >>

Załącznik nr 1 >> – Skierowanie na praktykę

Zarządzenie Nr 07/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o odbycie i zaliczenie studenckich praktyk zawodowych >>

Załącznik nr 1 >> – Wniosek o odbycie praktyk studenckich
Załącznik nr 2 > – Wniosek o zaliczenie praktyk studenckich tj. w trybie, o którym mowa w § 10 Regulaminu Praktyk
Załącznik nr 3 >> – Wniosek o zaliczenie jako praktyki zawodowej wykonywanej pracy studenckich, tj. w trybie, o którym mowa w § 11 Regulaminu Praktyk

Zarządzenie Nr 06/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Arkusza hospitacji zawodowych praktyk studenckich >>

Załącznik nr 1 >> – Arkusz hospitacji studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie Nr 05/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Standardów kontroli zawodowych praktyk studenckich w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji >>

Załącznik nr 1 >> – Standardy kontroli odbywania studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

Zarządzenie Nr 04/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej >>

Załącznik nr 1 >> – Umowa o realizację studenckiej praktyki zawodowej

Zarządzenie Nr 03/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Karty praktyk studenckich >>

Załącznik nr 1 >> – Karta praktyk studenckich – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 2 >>Karta praktyk studenckich – kierunek: administracja europejska (studia pierwszego stopnia)

Zarządzenie Nr 02/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych programów praktyk dla kierunków Prawo oraz Administracja europejska >>

Załącznik nr 1 >> – Ramowy program zajęć tutorskich – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 2 >> – Ramowy program praktyk – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 3 >> – Ramowy program praktyk – kierunek: administracja europejska (studia pierwszego stopnia)

Zarządzenie Nr 01/05/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie szczególnej organizacji weryfikacji efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 >>
Zarządzenie Nr 02/12/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie ustnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej >>
Zarządzenie Nr 01/12/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnej organizacji weryfikacji efektów uczenia się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 >>
Zarządzenie Nr 04/09/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Stypendialnego dla studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie >>
Zarządzenie Nr 03/09/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia zasad składania dokumentów w postaci elektronicznej
Zarządzenie Nr 02/09/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru Ankiety Absolwenta >>

Załącznik nr 1 >> – Ankieta Absolwenta

Zarządzenie Nr 01/09/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 01/12/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych >>
Zarządzenie Nr 01/06/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej >>
Zarządzenie Nr 07/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o odbycie i zaliczenie studenckich praktyk zawodowych >>

Załącznik nr 1 >> – Wniosek o odbycie praktyk studenckich
Załącznik nr 2 >> – Wniosek o zaliczenie praktyk studenckich tj. w trybie, o którym mowa w § 10 Regulaminu Praktyk
Załącznik nr 3 >> – Wniosek o zaliczenie jako praktyki zawodowej wykonywanej pracy studenckich, tj. w trybie, o którym mowa w § 11 Regulaminu Praktyk

Zarządzenie Nr 06/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Arkusza hospitacji zawodowych praktyk studenckich >>

Załącznik nr 1 >> – Arkusz hospitacji studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie Nr 05/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Standardów kontroli zawodowych praktyk studenckich w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji >>

Załącznik nr 1 >> – Standardy kontroli odbywania studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

Zarządzenie Nr 04/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej >>

Załącznik nr 1 >> – Umowa o realizację studenckiej praktyki zawodowej

Zarządzenie Nr 03/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawiez dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Karty praktyk studenckich  >>

Załącznik nr 1 >> – Karta praktyk studenckich – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 2 >> – Karta praktyk studenckich – kierunek: administracja europejska (studia pierwszego stopnia)

Zarządzenie Nr 02/05/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawiez dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych programów praktyk dla kierunków Prawo oraz Administracja europejska >>

Załącznik nr 1 >> – Ramowy program zajęć tutorskich – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 2  >>- Ramowy program praktyk – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie)
Załącznik nr 3  >>- Ramowy program praktyk – kierunek: administracja europejska (studia pierwszego stopnia)

Zarządzenie Nr 02/04/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie szczególnej organizacji weryfikacji efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 >>

Zarządzenie Nr 01/04/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego szczególnego trybu organizacji zajęć w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 >>
Zarządzenie Nr 02/03/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udostępniania Studentom dokumentu Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony >>
Zarządzenie Nr 01/03/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad uznania ocen z przedmiotów zaliczonych w toku studiów ostatniego semestru studiów -semestr zimowy 2021/2022 studentom skierowanym na powtarzanie ostatniego semestru studiów -semestr letni 2021/2022 realizującym ten sam program studiów >>
Zarządzenie Nr 05/02/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia I lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia zastępczego przedmiotu fakultatywnego do zaliczenia w mieisce przedmiotu Teorie i koncepcie integracii europeiskiei w ramach różnic programowych i powtarzania przedmiotu w semestrze 1/2 2021/2022 >>
Zarządzenie Nr 04/02/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia l lutego 2022 r. w sprawie uszczegółowienia zasad uznania ocen z przedmiotów zaliczonych na innej Uczelni lub w toku wcześniejszego studiowania przez studenta, którego historia studiów nie znajduje się w systemie obsługi szkól wyższych „Bazus” (Wirtualna Uczelnia) we wpisach na wyższy semestr >>
Zarządzenie Nr 03/02/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminu składania prac magisterskich przez studentów kierunku prawo skierowanych na powtarzanie seminarium dyplomowego w semestrze letnim 2/2 roku akademickiego 2021/2022, którzy będą przystępować do egzaminów wstępnych na zawodowe aplikacje prawnicze w roku 2022 >>
Zarządzenie Nr 02/02/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie szczególnej organizacji weryfikacji efektów uczenia się >>
Zarządzenie Nr 01/02/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego szczególnego trvbu organizacji zajęć w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 >>
Zarządzenie Nr 03/12/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnej organizacji weryfikacji efektów uczenia się >>
Zarządzenie Nr 02/12/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego szczególnego trybu organizacji zajęć w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 >>
ZARZĄDZENIE Nr 01/12/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych >>
Zarządzenie Nr 02/11/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru recenzji pracy dyplomowej >>

Wzór recenzji pracy dyplomowej – Załącznik Nr 1 >>

Zarządzenie Nr 01/11/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego szczególnego trybu organizacji zajęć w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych >>
Zarządzenie Nr 07/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Indywidualnej Opieki Merytorycznej QOM) w Europejskiej Wyższej szkole Prawa i Administracji >>

Załącznik Nr 1 – Regulamin Indywidualnej Opieki Merytorycznej – IOM >>

Zarządzenie Nr 06/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia semestru studiów, od którego student kierunku Prawo może odbywać praktvke zawodową >>
Zarządzenie Nr 05/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 04/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad przystąpienia do egzaminu w siedzibie Uczelni, w przypadku, gdy jakość połączenia uniemożliwia swobodne uczestniczenie w egzaminie dyplomowym w formie zdalnej >>
Zarządzenie Nr 04/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 01/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 17 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Co V-2. >>
Zarządzenie Nr 03/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie struktury innych jednostek organizacyjnych Uczelni – w roku akademickim 2021/2022 >>
Zarządzenie Nr 02/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Zasady przeciwdziałania plagiatom oraz oceny stopnia samodzielności prac dyplomowych z wykorzystaniem internetowych programów antyplagiatowych: PLAGIAT.PL oraz JSA” >>

Zasady przeciwdziałania plagiatom oraz oceny stopnia samodzielności prac dyplomowych z wykorzystaniem internetowych programów antyplagiatowych: PLAGIAT.PL oraz JSA – Załącznik Nr 1 >>

Zarządzenie Nr 01/09/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego szczególnego trybu organizacji zajęć w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 >>
Zarządzenie Nr 01/06/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów protokołów egzaminów dyplomowych >>

protokół egzaminu licencjackiego – Załącznik Nr 1 >>
protokół egzaminu magisterskiego – Załącznik Nr 2 >>

Uchwała nr 01/05/2021 Senatu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków oraz trybu rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 >>
Zarządzenie nr 01/04/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacii zaieć dydaktycznych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>
Zarządzenie Nr 02/02/2021 Dziekana Filii w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zaieć dydaktycznych w formie ćwiczeń bez bezpośredniego udziału wykładowcy >>
Zarządzenie Nr 02/02/2021 Dziekana Filii w Brukseli Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zaieć dydaktycznych w formie ćwiczeń bez bezpośredniego udziału wykładowcy >>
Zarządzenie Nr 01/01/2021 Dziekana Wydzialu Prawa w Warszawie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 stycznia 2021 r . w sprawie doprecvzowania zasad skladania zaliczeń i egzaminów przez studentów >>
Zarządzenie Nr 01/09/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>
Zarządzenie Nr 01/06/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad wizyt interesantów w siedzibie Uczelni w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 >>
Zarządzenie Nr 08/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji >>
Zarządzenie Nr 07/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej >>

Załączniki:

Wniosek o odbycie praktyk studenckich – załącznik Nr 1 >>
Wniosek o zaliczenie praktyk studenckich – załącznik Nr 2 >>
Wniosek o zaliczenie jako praktyki zawodowej wykonywanej pracy studenckich – załącznik Nr 3 >>

Zarządzenie Nr 06/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej >>

Załączniki:

Wzór umowy o realizację praktyki studenckiej – załącznik Nr 1 >>

Zarządzenie Nr 05/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Karty praktyk studenckich oraz Karty weryfikacji efektów uczenia >>

Załączniki:

Karta praktyk studenckich – kierunek: prawo (studia jednolite magisterskie) – załącznik Nr 1 >>
Karta praktyk studenckich – kierunek: administracja europejska (studia pierwszego stopnia) – załącznik Nr 2 >>

Zarządzenie Nr 04/05.2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: określenia zasad przystąpienia do egzaminu w siedzibie Uczelni w przypadku, gdy jakość połączenia nie pozwala na swobodne uczestniczenie w egzaminie dyplomowym w formie zdalnej >>
Zarządzenie Nr 03/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 >>
Zarządzenie Nr 02/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>
Zarządzenie Nr 01/05/2020 Rektora Europejskiej Wyzszej Szkoly Prawa i Administracji z dnia 17 maja2020 r. w sprawie szczegбlnego trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminбw dyplomowych w okresie zagrozenia zakazeniem wirusem SARS-Co V-2 >>
Zarządzenie Nr 01/03/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>
Uchwala Nr 01/04/2019 Senatu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie >>

Załączniki:

Regulamin praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie – załącznik Nr 1 >>
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo >>
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Aadministracja Europejska >>

Zarządzenie Nr 02/03/2016 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie >>

Archiwum

Regulamin zawodowych praktyk studenckich >> (obowiązujący od 1 października 2022 r. do 30 września 2023r.)

Ramowy program zajęć tutorskich na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2022 r. do 30 września 2023r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja Europejska >> (obowiązujący od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.)
Standardy kontroli odbywania studenckich praktyk zawodowych >> (obowiązujące od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.)

Zarządzenie Nr 05/09/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o stypendium: socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w roku akademickim 2022/2023
Regulamin Studiów – 2020 >> (obowiązuje od 1 października 2020 do 30 września 2022 r.)
Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

semestr letni 2022/2023
semestr zimowy 1/2 2022/2023 (w związku z COVID-19) >>
semestr letni 2/2 2021/2022 (w związku z COVID-19) >>
semestr zimowy 1/2 2021/2022 – do końca sesji egzaminacyjnej (w związku z COVID-19) >>
semestr zimowy 1/2 2021/2022 – do 28 lutego 2022 r. (w związku z COVID-19) >>
semestr letni 2/2 2020/2021 (w związku z COVID-19) >>
semestr zimowy 1/2 2020/2021 (w związku z COVID-19) >>
semestr letni 2/2 2019/2020 (w związku z COVID-19) >>

Regulamin zawodowych praktyk studenckich >> (obowiązujący od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.)

Ramowy program zajęć tutorskich na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo >> (obowiązujący od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.)
Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Aadministracja Europejska >> (obowiązujący od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.)

Skip to content