KIERUNKI STUDIÓW:

Wzory podań i wniosków

1.Wnioski w sprawach studenckich przyjmowane są na formularzach uczelnianych.

2.Wniosek należy wypełnić i złożyć u opiekuna grupy z ramienia Dziekanatu. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

Pouczenie:

 • oświadczenie o rezygnacji należy złożyć na piśmie, pod rygorem nieważności;
  (dostarczyć do Dziekanatu w oryginale z własnoręcznym podpisem)
 • złożenie oświadczenia o rezygnacji ze studiów rozpoczyna procedurę skreślenia z listy studentów;
 • skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • decyzja  jest ostateczna  przed  upływem  terminu  do  wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem strony, a organ z tego powodu odstąpił od jej uzasadnienia zatem datą skreślenia z listy studentów jest data doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów;
 • z dniem doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji traci Pan(i) status studenta;
 • opłaty naliczane są do dnia, w którym do Uczelni wpłynęła pisemna rezygnacja ze studiów

(art. 108 ust. 1 pkt 2 i ust 3 pswin, art. 127 kpa, § 39 ust. 1 pkt 2 oraz § 40 ust. 3 Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji)

Pobierz >     Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (od decyzji administracyjnej Organu Uczelni) >>

Pouczenie:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania:

 • Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • z dniem doręczenia Uczelni decyzja staje się ostateczna i prawomocna;
 • oświadczenie, które zostało złożone jest niewzruszalne i nie można go cofnąć.

Podstawa prawna: art. 127a kpa

Pouczenie:

 • Od decyzji administracyjnych przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora EWSPA w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia albo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia tego wniosku wobec Rektora EWSPA. Z dniem doręczenia Rektorowi EWSPA oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 • Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora EWSPA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od doręczenia niniejszej decyzji. Opłata od skargi wynosi 200 zł i jest uiszczana na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Sądu. Stronie wnoszącej skargę przysługuje prawo ubiegania się o prawo pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Pouczenie:

 • Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich nie będących decyzjami administracyjnymi przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty wydania decyzji i powiadomienia studenta o jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.
Skip to content