KIERUNKI STUDIÓW:

Uczelnia – historia / założenia

O uczelni

Uczelnia powstała na podstawie:

– Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1997 r.
– Aktu założycielskiego.
– Wpisu do rejestru uczelni niepaństwowych MEN z 13 października 1997 r. – pozycja 137.

Główne założenia

Ś.P. Rektor Uczelni – dr DARIUSZ CZAJKA – prof. EWSPA
Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu…

Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Oczywistym jest, że zwracamy również uwagę na naukę języków obcych, wprowadzając m. in. anglojęzyczne wykłady z zakresu prawa międzynarodowego. W październiku 2003 r. EWSPA wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów uczelni potwierdzający wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji wykładowców. Uczelnia funkcjonuje od 1998 r.

Kadra, profesorowie

Obok profesorów, docentów i doktorów habilitowanych, obok wykładowców i asystentów prowadzących ćwiczenia na zajęciach pojawiali się sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, a studenci tajniki zawodów prawniczych poznawali nie tylko w murach uczelni, lecz także w salach sądowych i kancelariach prawniczych, uczestniczyli w przesłuchaniach prokuratorskich. Studenci ze starszych roczników udzielali pod kuratelą swoich nauczycieli porad prawnych organizowanych bezpłatnie przez Oddział Warszawski ZPP dla mniej zamożnych obywateli. Znacznym nachyleniem programu studiów ku potrzebom społecznym stawianym dziś prawnikom stało się jego wzbogacenie wiedzą z dziedziny nauk społecznych, zagadnień gospodarczych – krajowych i międzynarodowych oraz międzynarodowych stosunków politycznych. Wielkim atutem szkoły stało się wsparcie kadrowe środowiska naukowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie (IDLI). Zapewniło to uczelni od początku jej istnienia doborową stawkę nauczycieli akademickich zasiloną przez profesorów Uniwersytetów Warszawskiego, Łódzkiego i Lubelskiego.

Pierwszy Rektor EWSPA

prof. dr hab. Aleksander Ratajczak

Profesor prawa karnego, od początku swej kariery naukowej i dydaktycznej związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego w tej Uczelni. Współtworzył Wydział Prawa i Administracji Na Uniwersytecie szczecińskim, wykładowca tej Uczelni. Autor wielu publikacji naukowych, w tym poświęconych przemocy w rodzinie i przestępczości pod wpływem alkoholu. Był sędzią Sądu Najwyższego oraz prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. Zmarł 24 stycznia 2003 r.

Rektor EWSPA w latach 2003-2007

prof. zw. dr hab. Witold Wołodkiewicz

Profesor prawa rzymskiego, wybitny romanista o międzynarodowej renomie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie po ukończeniu studiów przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej – od asystentury do tytułu profesora zwyczajnego prawa rzymskiego. Tu przez wiele lat kierował Katedrą Prawa Rzymskiego. Studiował też w instytutach romanistycznych na uniwersytetach włoskich, gdzie później wykładał prawo rzymskie. Jego wykładów słuchali też studenci i nauczyciele akademiccy paryskiej Sorbony. Jest członkiem Rad Naukowych wielu instytucji akademickich, w tym Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW. Autor wielu znaczących książek i artykułów naukowych o tematyce romanistycznej. Od 1999 r. związany z EWSPA, gdzie kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego. 28 lutego 2003 r. został wybrany rektorem tej uczelni.

Prorektor EWSPA w latach 1997-2007

prof. dr Adam Bromke

Urodzony 11 lipca 1928 roku, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, w latach powojennych działacz emigracji niepodłegłościowej. Profesor politologii o renomie międzynarodowej, autor znaczących prac naukowych o tematyce politologicznej i historycznej publikowanych w USA i Kanadzie. Kariera naukowa i dydaktyczna profesora związana jest głównie z Kanadą. Wykładał na uniwersytetach w Montrealu, Carletown w Ottawie i McMaster w Hamilton, gdzie był dziekanem Wydziału Nauk Politycznych. Pełnił funkcję prezesa światowej organizacji skupiającej sowietologów, był ekspertem rządów USA i Kanady. W 1988 r. wrócił do kraju. Współtwórca, a w latach 1997-2007 prorektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Dnia 5 października 2008 r. zmarł w Warszawie.

Skip to content