KIERUNKI STUDIÓW:

Sesja egzaminacyjna

1.Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie zajęć określonych planem studiów w terminach ustalonych organizacją roku akademickiego.

 

Jeżeli zajęcia prowadzone są
w formie:
Student ma prawo:
ćwiczeń oraz wykładu do dwóch terminów zaliczeń oraz trzech terminów egzaminów z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym
wykładu trzech terminów egzaminów z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym
formie ćwiczeń lub konwersatorium do dwóch terminów zaliczeń z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym

 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

3. Terminy zaliczenia ćwiczeń przypadają przed pierwszym terminem egzaminu.

4. W razie nieprzystąpienia do zaliczenia ćwiczeń w pierwszym lub drugim terminie Dziekan wpisuje oceny 2.0 (niedostateczny).

5. Pierwszy termin egzaminu może odbyć się po zakończeniu wykładów z danego przedmiotu, po uzyskaniu przez studenta zaliczenia. Egzamin nie może być przeprowadzony w czasie zajęć. W terminie pierwszym egzaminu nie stawia się oceny 2.0 (niedostateczny).

6. W przypadku, gdy student nie przystąpi do egzaminu z przedmiotu w terminie drugim lub trzecim Dziekan wystawia oceny 2.0 (niedostateczny) za drugi lub trzeci termin egzaminu.

7. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia lub nie przystąpi do zaliczenia ćwiczeń w terminie drugim Dziekan wystawia ocenę 2.0. (niedostateczny) za drugi i trzeci termin egzaminu.

8. Student przystępuje do zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu u wykładowcy wskazanego w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.

9. Odwołanie od decyzji wykładowcy dotyczącej wpisania oceny niedostatecznej nie przysługuje, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 (egzamin komisyjny)

10. Prawo składania zaliczenia ćwiczeń w dwóch terminach, o którym mowa w ust. 2 i 4 nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania zaliczenia, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.

11. Prawo składania egzaminu w trzech terminach, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.

1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry 5,0
dobry plus 4,5
dobry 4,0
dostateczny plus 3,5
dostateczny 3,0
niedostateczny 2,0

 

2. Stosuje się następujące formy zaliczeń zajęć:

egzamin (EGZ) dla zajęć prowadzonych w formie wykładów
zaliczenie z oceną (ZOC) dla zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, konwersatoriów oraz seminariów
zaliczenie (ZAL) dla zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, w szczególności zajęć tutorskich

 

3. Program studiów może przewidywać zaliczenie (ZAL) jako formę zaliczenia zajęć innych niż praktyki zawodowe (nie stosuje się do zaliczenia zajęć prowadzonych w formie wykładów).

Zaliczenie bądź niezaliczenie semestru powinno nastąpić najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Skip to content