1. Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie zajęć określonych planem studiów w terminach ustalonych organizacją roku akademickiego.
Jeżeli zajęcia prowadzone są
w formie:
Student ma prawo:
ćwiczeń oraz wykładu do dwóch terminów zaliczeń oraz trzech terminów egzaminów z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym
wykładu trzech terminów egzaminów z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym
formie ćwiczeń lub konwersatorium do dwóch terminów zaliczeń z każdego przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym

 

 1. Jeżeli student uzyska zaliczenie ćwiczeń w terminie pierwszym przysługuje mu prawo do trzech terminów egzaminów.
 2. Jeżeli student uzyska zaliczenie ćwiczeń w terminie drugim przysługuje mu prawo do jednego terminu egzaminu, który przypada w terminie trzecim.
 3. Jeżeli Student nie uzyska zaliczenia ćwiczeń w terminie pierwszym i drugim, nie ma prawa przystąpienia do egzaminu.
 4. W razie nieprzystąpienia do zaliczenia ćwiczeń w pierwszym lub drugim terminie Dziekan wpisuje oceny 2.0 (niedostateczny).
 5. Pierwszy termin egzaminu może odbyć się po zakończeniu wykładów z danego przedmiotu, po uzyskaniu przez studenta zaliczenia. Egzamin nie może być przeprowadzony w czasie zajęć. W terminie pierwszym egzaminu nie stawia się oceny 2.0 (niedostateczny).
 6. W przypadku, gdy student nie przystąpi do egzaminu z przedmiotu w terminie drugim lub trzecim Dziekan wystawia oceny 2.0 (niedostateczny) za drugi lub trzeci termin egzaminu.
 7. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia lub nie przystąpi do ćwiczeń w terminie pierwszym Dziekan wystawia ocenę 2.0 (niedostateczny) za drugi termin egzaminu.
 8. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia lub nie przystąpi do ćwiczeń w terminie drugim Dziekan wystawia ocenę 2.0 (niedostateczny) za trzeci termin egzaminu.
 9. Prawo składania zaliczenia ćwiczeń albo konwersatorium w dwóch terminach nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania zaliczenia, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.
 10. Prawo składania egzaminu w trzech terminach nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.
 11. Student przystępuje do zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu u wykładowcy wskazanego w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.
 12. Odwołanie od decyzji wykładowcy dotyczącej wpisania oceny niedostatecznej nie przysługuje, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1. (egzamin komisyjny).
 13. Prawo składania zaliczenia ćwiczeń w dwóch terminach nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania zaliczenia, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.
 14. Prawo składania egzaminu w trzech terminach nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu, w przypadku, gdy student otrzymał w którymkolwiek terminie ocenę dostateczną albo wyższą.
 1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
bardzo dobry 5,0
dobry plus 4,5
dobry 4,0
dostateczny plus 3,5
dostateczny 3,0
niedostateczny 2,0

 

 1. Stosuje się następujące formy zaliczeń zajęć:
egzamin (EGZ) dla zajęć prowadzonych w formie wykładów
zaliczenie z oceną (ZOC) dla zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, konwersatoriów oraz seminariów
zaliczenie (ZAL) dla zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, w szczególności zajęć tutorskich

 

 1. Program studiów może przewidywać zaliczenie (ZAL) jako formę zaliczenia zajęć innych niż praktyki zawodowe (nie stosuje się do zaliczenia zajęć prowadzonych w formie wykładów).

Zaliczenie bądź niezaliczenie semestru powinno nastąpić najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, zgodnie z organizacją roku akademickiego.