KIERUNKI STUDIÓW:

Seminarium dyplomowe

Obowiązkowy przedmiot na studiach prawniczych wspomagający uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Celem przedmiotu jest opis perspektyw metodologicznych prawoznawstwa wynikających z założeń epistemologicznych podstawowych kierunków filozoficzno-prawnych. Omówieniu podlegają paradygmaty badawcze (pozytywistyczny vs. maturalistyczny), płaszczyzny badania prawa, stanowiska w przedmiocie ontologicznego statusu zjawiska prawnego.

 1. Zajęcia pozwalają na uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, a także sposobów prezentacji wyników. Studenci opanują umiejętności gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.
 2. Zajęcia seminaryjne mogą być prowadzone w formie spotkań grupowych lub indywidualnych (konsultacji).  Szczegółowe zasady odbywania seminarium dyplomowego określają nauczyciele odpowiedzialni za ten przedmiot.
 3. W czasie zajęć seminaryjnych, w drodze ustaleń indywidualnych między promotorem a dyplomantem, określa się temat pracy, zakres opracowania naukowego i przebieg procesu badawczego.
 4. Zapisy na seminaria dyplomowe dokonują Studenci poprzez złożenie deklaracji o wyborze seminarium dyplomowego realizowanego w ramach danej Katedry. Szczegółowe informacje na temat procedury zapisów przekazywane są przez Dziekanat studiów.
 5. Dopuszcza się zmianę seminarium dyplomowego zgodnie procedurą zawartą w Regulaminie Studiów.
 6. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej (po sprawdzeniu programem antyplagiatowym i zaakceptowaniu raportu przez promotora).
 7. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na wcześniejszych semestrach studiów jest zaliczenie poszczególnych etapów tej pracy uzgodnionych z promotorem.

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora – nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł albo stopień naukowy.
3. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta.
4. Praca dyplomowa musi być przygotowana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria.
5. Praca dyplomowa podlega sprawdzeniu przez program antyplagiatowy.
6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą promotor oraz recenzent stosując skalę ocen wskazaną w § 32 ust. 1 Regulaminu Studiów (od 2.0 /niedostateczny/ do 5.0 /bardzo dobry/). Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną odpowiednio jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta lub oceny promotora i ostatecznej oceny recenzji ustalonej przez Dziekana. Zasadę określoną w par. 46 ust. 5 Regulaminu Studiów stosuje się odpowiednio (zasady wpisywania ostatecznego wyniku studiów)

Procedura składania prac dyplomowych
1. Etap I: Wstępny
a) Student składa Promotorowi pełny tekst pracy dyplomowej
b) [termin] wskazany przez Promotora – zwyczajowo ok. 2 – 3 miesiące przed ostatecznym terminem składania prac dyplomowych na platformie moodle
c) [przebieg] autorska korekta pracy dyplomowej przez Studenta pod względem formalnym (wymogi techniczne) i merytorycznym
d) [koniec etapu] akceptacja merytoryczna Promotora

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie przez studenta wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i ćwiczeń oraz zaliczenie praktyk i szkoleń.

2. Etap II: Złożenie pracy dyplomowej na platformie moodle (wersja elektroniczna)
a) Praca dyplomowa po uzyskaniu akceptacji merytorycznej promotora, zgodna z wymogami technicznymi, powinna zostać umieszczona w wyznaczonym miejscu na platformie Moodle w wyznaczonym terminie
Z uwagi na liczne rozbieżności pomiędzy wersjami pracy udostępnionymi przez studentów na platformie moodle a pracami ostatecznie zaakceptowanymi przez Promotorów przed zamieszczeniem pracy dyplomowej należy wypełnić oświadczenie, które, w formie testu, znajduje się na ww. platformie.
b) [termin ostateczny] nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej ostatniego semestru studiów
Dokładny termin wskazywany jest Studentom przez Dziekanat za pośrednictwem uczelnianych kont poczty elektronicznej
c) [koniec etapu] prawidłowe zamieszczenie pracy dyplomowej przez Studenta

W przypadku wątpliwości czy praca dyplomowa spełnia warunki formalne istnieje możliwość weryfikacji pracy przez Pracownika Uczelni (spotkanie w siedzibie Uczelni albo online na platformie moodle, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania). Kontakt: dpajek@ewspa.edu.pl

3. Etap III: Weryfikacja pracy dyplomowej pod względem formalnym
Pracownik uczelni dokonuje weryfikacji pliku pod kątem zgodności z zasadami technicznymi i następnie:
a) w przypadku braku akceptacji kieruje pracę do poprawy, a student uzyskuje możliwość ponownego umieszczenia zmodyfikowanego pliku na platformie Moodle przy zachowaniu pierwotnego terminu
b) w przypadku stwierdzenia zgodności praca otrzymuje status: „praca zgodna z zasadami” i zostaje przesłana do systemu antyplagiatowego.
[koniec etapu] nadanie przez Pracownika Uczelni statusu: „praca zgodna z zasadami”

4. Etap IV: Weryfikacja pracy dyplomowej – procedura antyplagiatowa
a) Praca dyplomowa zostaje przesłana przez Pracownika Uczelni do systemu antyplagiatowego
b) Wygenerowany w ramach weryfikacji w systemie antyplagiatowym raport podlega analizie i ocenie dokonywanej przez promotora.
c) Po zatwierdzeniu raportu przez promotora student zostaje powiadomiony o pozytywnym zakończeniu procedury antyplagiatowej.
[koniec etapu] powiadomienie studenta o pozytywnym zakończeniu procedury antyplagiatowej

5. Etap V: Złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie (wersja papierowa)
a) Student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu pracę wydrukowaną w ostatniej wersji tj. tej zaakceptowanej przez pracownika Uczelni na platformie Moodle.
(praca dyplomowa w postaci papierowej oraz oświadczenie o zgodności wydruku z plikiem zatwierdzonym przez pracownika Uczelni, w wersji umieszczonej wcześniej na platformie Moodle)
b) [termin] 5 dni roboczych od powiadomienie studenta o pozytywnym zakończeniu procedury antyplagiatowej
c) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie pracy w postaci papierowej oraz oświadczenia o zgodności wydruku z plikiem zatwierdzonym przez pracownika Uczelni, w wersji umieszczonej wcześniej na platformie Moodle.
[koniec etapu] prawidłowe złożenie pracy dyplomowej w wersji papierowej przez Studenta

6. Etap VI: Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
a) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planów studiów, tj. złożenia wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk, uzyskanie wymaganej przez program studiów liczby punktów ECTS, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, pozytywne zakończenie procedury składania prac dyplomowych, procedura recenzji pracy dyplomowej
b) [koniec etapu] wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

7. Etap VII: Egzamin dyplomowy
W przypadku niedopuszczenia przez promotora pracy do egzaminu dyplomowego i skierowania jej do poprawy, student ma prawo ponownie przejść całą procedurę pod warunkiem zachowania wszystkich pierwotnych terminów, w braku możliwości zachowania pierwotnych terminów Student składa w Dziekanacie wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego

 1. Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, a dalej ukończenia studiów jest złożenie przez studenta pracy dyplomowej, która podlega sprawdzeniu przez programy antyplagiatowe Plagiat.pl oraz Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) i wymaga zaakceptowania jej ostatecznej treści przez Promotora.
 2. Zgodnie z przyjętymi na Uczelni zasadami wyniki badania programami antyplagiatowymi – tzw. raporty pełne udostępnia się Promotorom prac dyplomowych w ciągu 7 dni od momentu wygenerowania raportu przez systemy antyplagiatowe.
 3. Po zapoznaniu się z wynikami raportów antyplagiatowych Promotor w ciągu 7 dni podejmuje ostateczną decyzję o dalszych losach pracy dyplomowej.
 4. W przypadku dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony przez Promotora Student przystępuje do egzaminu dyplomowego (termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekanat Studiów).
 5. W przypadku skierowania pracy dyplomowej przez Promotora do poprawy Student poprawia pracę dyplomową w ramach seminarium w kolejnym semestrze studiów. W celu kontynuacji kształcenia Student składa w Dziekanacie wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego (jeśli może kontynuować kształcenie zgodnie z dotychczasowym programem studiów) albo wniosek o wpis na właściwy semestr studiów (jeśli nie może kontynuować kształcenia zgodnie z dotychczasowym programem studiów, wówczas wpis następuje na aktualny program studiów).
 6. W przypadku odrzucenia pracy dyplomowej przez Promotora Student przygotuje nową pracę dyplomową. Student może przygotować pracę dyplomową pod opieką obecnego Promotora albo pod opieką innego Promotora, w tym zmienić Katedrę. Warunkiem dołączenia do grupy seminaryjnej u innego Promotora jest złożenie wniosku o zmianę promotora oraz ustalenie przez Studenta i  Promotora tematu akceptowalnego przez obie strony. W celu kontynuacji kształcenia Student składa w Dziekanacie wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego (jeśli może kontynuować kształcenie zgodnie z dotychczasowym programem studiów) albo wniosek o wpis na właściwy semestr studiów (jeśli nie może kontynuować kształcenia zgodnie z dotychczasowym programem studiów, wówczas wpis następuje na aktualny program studiów).
 7. Za zgodą Promotora, na wniosek Studenta Uczelnia udostępnia Studentowi dokument Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony.
 8. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia negatywnie oceniła możliwość udostepnienia raportów pełnych studentom do samodzielnej analizy (Stanowisko Nr 01/06/2020 Komisji ds. Jakości Kształcenia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r.). Powyższe nie wyklucza sytuacji, w której Promotor podczas konsultacji w siedzibie Uczelni lub w formule kontaktu on-line udzieli Studentowi stosownych wskazówek dotyczących koniecznych zmian w treści pracy dyplomowej, mając na uwadze informacje zawarte w raportach antyplagiatowych (np. występujące w pracy zapożyczenia). Zakres przekazanych informacji uzależniony jest od indywidualnej sytuacji każdego Studenta. Promotor może także sporządzić szczegółowe uzasadnienie decyzji w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony.
 9. Zobacz:– Zasady przeciwdziałania plagiatom oraz oceny stopnia samodzielności prac dyplomowych z wykorzystaniem internetowych programów antyplagiatowych PLAGIAT.PL oraz JSA.– Zarządzenie Nr 02/03/2022 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udostępniania Studentom dokumentu Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony– Stanowisko Nr 01/06/2020 Komisji ds. Jakości Kształcenia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r.
 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, w skład której wchodzą: Przewodniczący, promotor i recenzent. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół. Przewodniczącym jest pracownik funkcyjny (np. Rektor, Dziekan) albo nauczyciel akademicki zatrudniony na Uczelni posiadający tytuł lub stopień naukowy.
 3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z kierunku studiów, a w szczególności znajomością problematyki przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej.
 4. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w § 32 ust. 1 Regulaminu Studiów (od 2.0 /niedostateczny/ do 5.0 /bardzo dobry/). Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za poszczególne odpowiedzi. Zasadę określoną w § 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio (zasady wpisywania ostatecznego wyniku studiów).
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, student nie zdaje egzaminu dyplomowego.
 6. Dopuszcza się powtórny egzamin dyplomowy zgodnie procedurą zawartą w Regulaminie Studiów.
 1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
Składowa Waga
średnia arytmetyczna z egzaminów i z zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 0,6
ocena pracy dyplomowej 0,2
ocena egzaminu dyplomowego 0,2
 1. W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie studiów przed wznowieniem, jak i po wznowieniu studiów.
 2. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innej szkoły wyższej przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym studiował poprzednio,
  2) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
  3) pozostałych ujętych w planie studiów i programie studiów.
 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony zgodnie z zasadą:
do 3,40 dostateczny
od 3,41 do 3,80 dostateczny plus
od 3,81 do 4,20 dobry
od 4,21 do 4,60 dobry plus
powyżej 4,61 bardzo dobry
 1. Komisja może podwyższyć lub obniżyć ostateczny wynik studiów. Podwyższenie oceny może nastąpić, jeżeli student otrzymał z pracy dyplomowej i z egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, zaś obniżenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie zgodnej oceny Komisji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
 2. Średnią arytmetyczną ocen wyliczanych w związku z procesem dyplomowania określa się z zaokrągleniem do części setnych.

Istnieje możliwość opublikowania wyników badań naukowych prowadzonych w związku z przygotowywaniem pracy dyplomowej w formie artykułu w uczelnianym czasopiśmie Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych.

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe są dokumentami publicznymi kategorii drugiej w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
 2. Dyplom oraz suplement, a także ich odpisy wydawane są osobiście absolwentowi albo na jego pisemny wniosek osobie przez niego upoważnionej.
 3. Upoważnienie powinno być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane w obecności:
  a) pracownika Dziekanatu
  lub
  b) przez notariusza.
 4. W przypadku sporządzania upoważnienia poza Dziekanatem (notarialne poświadczenie autentyczności podpisu), winno ono zawierać w swojej treści jednoznaczne wskazanie, że dokument upoważnia do dokonania poszczególnej czynności, tj. w tym przypadku odbioru dyplomu oraz suplementu ukończenia studiów na kierunku prawo (studia jednolite magisterskie) / administracja europejska (studia pierwszego stopnia) a także ich odpisów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

 

 1. Podstawowym aktem wewnątrzzakładowym Uczelni regulującym problematykę procesu dyplomowania jest Regulamin Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.
 2. Zapoznaj się z innymi ważniejszymi aktami wewnątrzzakładowymi Uczelni:
 1. Sylabusy przedmiotów Metody prawnicze, Proseminarium dyplomowe, Seminarium dyplomowe dostępne są na platformie edukacyjnej Uczelni.
 2. Wzory dokumentów:

Rozwiązanie wprowadzone w związku z COVID-19

1. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
– transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
–  wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. Zapoznaj się z aktami wewnątrzzakładowymi Uczelni:

Skip to content