KIERUNKI STUDIÓW:

Projekty – fundusze europejskie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie realizuje w partnerstwie ze Zrzeszeniem Prawników Polskich Oddział w Warszawie projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Tytuł projektu ”NA STRAŻY DOBREGO PRAWA”
Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji.
Kwota dofinansowania: 655.350,00 zł.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie jako partner Beneficjenta Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie informuje, że po zakończeniu szkoleń przedstawicieli ZPP, realizuje kolejny etap projektu ”NA STRAŻY DOBREGO PRAWA”, którego celem jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji. Rozpoczęto proces testowania narzędzia IT.

W latach 2021 – 2023 Europejska Wyzsza Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie brała udział w projekcie: Uczelnia Równych Szans – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (nr POWR.03.05.00-00-A030/20-00). Wysokość dofinansowania 802310,94 zł.

Głównym założeniem projektu była likwidacja barier i podniesienie dostępności procesów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych na poziomie infrastrukturalnym oraz obsługi toku studiów. Projekt, co istotne, przewidywał również podniesienie poziomu świadomości i wiedzy pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni o problemach ludzi niepełnosprawnych.

 

Skip to content