Co zyskujesz studiując kierunek PRAWO w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji?

Czas! Oferowane przez nas studia jednolite magisterskie możesz zrealizować już w 3,5 roku.Elastyczny wybór form studiowania!Wiedzę!Praktyczne umiejętności!Kompetencje cenione przez pracodawców!


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Kierunek: PRAWO
Poziom: Jednolite studia magisterskie
Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego. Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat.

Wydział Prawa w Warszawie - studia niestacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)
Wydział Prawa w Londynie - studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną. Sesje wykładowe odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie. Już od pierwszego semestru wszyscy studenci uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich oraz pod okiem specjalistów przygotowują się do podjęcia praktyk zawodowych. Studia niestacjonarne to tryb, którego forma jest idealnie dostosowana do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę jednocześnie nie rezygnując z rozwoju zawodowego oraz rodziny.

Prawo studia niestacjonarne z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Student uczestniczący w tym unikalnym projekcie może adresować wszelkie pytania formułowane w związku z pozyskiwaną wiedzą do wyznaczonych opiekunów, którzy na bieżąco weryfikują indywidualne efekty kształcenia. Pozwala to zachować dyscyplinę i dynamikę przyswajania wiedzy. Indywidualna opieka oznacza również możliwość uzyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych i pomocy w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb.

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. To doskonała oferta dla osób, które ogranicza logistyczna możliwość podjęcia tradycyjnych form studiowania.

Prawo studia distance learning z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Wybór tej opcji nauczania dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów, pozwala osiągnąć nieoczekiwane wcześniej efekty.

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Studenici realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWEDO WYBORU PO VI SEMESTRZE

 • PRAWO SĄDOWE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA
 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII
 • PRAWO MEDIÓW
 • PRAWO MEDYCZNE
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI BUDOWLANYCH

WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


ZASADY PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku Prawo jest złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie na studia wydrukowane z systemu ” Rekrutacja on-line
 • Załącznik do podania,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • Aktualne 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko, PESEL),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • Podanie o ITS,
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

OPŁATY ZA STUDIA

WARSZAWA:
OPŁATA REKRUTACYJNA
85 PLN – opłata jednorazowa bezzwrotna
WPISOWE:
200 PLN – opłata jednorazowa

LONDYN:
OPŁATA REKRUTACYJNA
85 PLN – opłata jednorazowa bezzwrotna
WPISOWE:
500 PLN – opłata jednorazowa

Studia niestacjonarne standard w ramach ITS:
I-X semestr 2900  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 750

Studia niestacjonarne standard z indywidualną opieką merytoryczną w ramach ITS:
I-X semestr 3500 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 900 zł

Studia niestacjonarne distance learning w ramach ITS:
I-X semestr 2500  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 650 zł

Studia niestacjonarne distance learning z indywidulaną opieką merytoryczną w ramach ITS:
I-X semestr 3100 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 800

DZIAŁ REKRUTACJI

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA
PRAWA I ADMINISTRACJI

ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa

tel. 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

/* */