KIERUNKI STUDIÓW:

Opłaty, stypendia, ubezpieczenie

DANE DO WPŁATY


Konta dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, IV piętro, 01-743 Warszawa

Bank Millennium

Nr SWIFT: BIGBPLPW (dla wszystkich rachunków jest taki sam)
Nr IBAN:

PL30 1160 2202 0000 0000 8638 2450 konto prowadzone w złotych PLN
PL51 1160 2202 0000 0000 8638 3624 konto prowadzone w euro EUR
PL27 1160 2202 0000 0000 9315 0582 konto prowadzone w funtach GBP

———————————————————————————-

Santander (dawniej Bank Zachodni WBK)

SWIFT/BIC: WBKPPLPP – dla wszystkich kont ten sam

Nr IBAN:

PL31 1090 2590 0000 0001 3304 7743 konto prowadzone w złotych PLN
PL04 1090 2590 0000 0001 3305 5698 konto prowadzone w euro EUR
PL36 1090 2590 0000 0001 3305 5704 konto prowadzone w funtach GBP

—————————————————————————-

Idea bank

SWIFT/BIC: IEEAPLPA

PL34 1950 0001 2006 0065 4192 0002 konto prowadzone w złotych PLN

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/studenta EWSPA;
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne );
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/semestr;

Uwaga!  Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni –  +48 605263489; e-mail: kasa@ewspa.edu.pl

Płatności można uregulować gotówką lub kartą kredytową w księgowości EWSPA, przy ul. Okopowej 59, piętro IV, bądź przelewem na konto Uczelni. Studenci z terenu Wielkiej Brytanii mogą dokonać płatność w sieci przekazów pieniężnych SAMI SWOI (sprawdź najbliższy punkt http://www.przekazypieniezne.com/oddzialy-sami-swoi)

2023/2024 lato

2023/2024 lato tabela opłat prawo niestacjonarne online its warszawa

2023/2024 lato tabela opłat prawo niestacjonarne standard its warszawa

2023/2024 lato tabela opłat bezpieczeństwo wewnętrzne

2023/2024 zima

2023/2024 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne standard its

2023/2024 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne standard

2023/2024 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne standard its

2023/2024 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne standard

2023/2024 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne distance its

2023/2024 zima tabela opłat prawo londyn niestacjonarne distance

2023/2024 zima tabela opłat bezpieczeństwo wewnętrzne

2023/2024 zima tabela opłat administracja

2022/2023 zima

2022/2023 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne standard its

2022/2023 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne standard

2022/2023 zima tabela opłat prawo warszawa niestecjonarne distance its

2022/2023 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne standard its

2022/2023 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne standard

2022/2023 zima tabela opłat prawo londyn niestacjonarne distance

2022/2023 zima tabela opłat administracja

2021/2022 zima

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa standard

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne standard

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne its

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne distance its

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa stacjonarne distance

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa niestacjonarne standard

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa distance

2021/2022 zima tabela opłat prawo londyn

2021/2022 zima tabela opłat administracja

2021/2022 lato

 

2021/2022 lato tabela opłat prawo warszawa standard

2021/2022 lato tabela opłat prawo warszawa distance

2021/2022 lato tabela opłat administracja

2020/2021 zima

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa standard

2021/2022 zima tabela opłat prawo warszawa distance

2021/2022 zima tabela opłat prawo londyn

2021/2022 zima tabela opłat administracja

2019/2020 zima

2019/2020 zima tabela opłat prawo warszawa standard

2019/2020 zima tabela opłat prawo warszawa distance

2019/2020 zima tabela opłat prawo londyn

2019/2020 zima tabela opłat administracja

 

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK 2023/2024

I. Studenci Uczelni,

których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie może być wyższa niż 1.290,00 zł. Jest to dochód po odliczeniach – dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2022 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. “utraty dochodu” i “uzyskania dochodu”). Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.09.2023

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024 -Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz.574 , z późn. zm).

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz.742, z późn. zm).

Wnioski o stypendium socjalne można przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony) drogą pocztową na adres uczelni: ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa, złożyć osobiście w księgowości lub wysłać drogą mailową TYLKO w formie pdf.

Wniosek o stypendium socjalne >>

II. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez uwzględnienia rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) ukończył 26. rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci (niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późń.zm), tj 930,35 zł

UWAGA!
Komisja może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących składanych dokumentów.  Termin wymieniony powyżej jest nieprzekraczalny i będzie bezwzględnie przestrzegany. Nie będą przyjmowane dokumenty złożone po ww. terminie. Niezłożenie dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobierania stypendium!

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością Uczelni e.mail: kasa@ewspa.edu.pl lub windykacja@ewspa.edu.pl

REGULAMIN I WZORY PODAŃ

Regulamin pomocy stypendialnej EWSPA
Wniosek o stypendium specjalne 
Wniosek o stypendium socjalne 
Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w pozarolniczej działalności
Wniosek o zapomogę
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Załącznik 8
Oświadczenie 9
Oświadczenie 10

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne
Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

• do czasu ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
• bez ograniczenia wieku – jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
• bez ograniczenia wieku – jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

Studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek- zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Uczelnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) – Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za:
• studentów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia)
• studentów, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Oświadczenie składka zdrowotna

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zmiana danych do ubezpieczenia – zgłoszenie

Skip to content