KIERUNKI STUDIÓW:

Nauka i badania

dr hab. Barbara Bajor

Charakterystyka dorobku naukowego:
Prace badawcze prowadzone w zakresie problematyki prawa prywatnego w szczególności prawa bankowego, problematyki prawnej rynku usług płatniczych oraz prawa rodzinnego:

 • III wydanie – Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Bajor, J. Byrski, A. Zalcewicz, Wolters Kluwer , 2021, red. Naukowa J. Byrski, A. Zalcewicz,
 • Umowa rachunku bankowego na tle przepisów ustawy o usługach płatniczych – kilka uwag, w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II, red. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Wolters Kluwer, 2020,
 • Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, B. Bajor, Kociucki, J. M. Kondek, K. Królikowska, Warszawa 2020, (komentarz do art. 6a-6d, art. 7, art. 63 – 67a art. 69 – 70a, art. 74 – 78a), Wolters Kluwer
 • Bajor, T. Szymanek, Małżeńskie ustroje majątkowe w wybranych państwach europejskich, wyd. EWSPiA, 2019
 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. w: Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka, pod redakcją Tomasza Bojar-Fijałkowskiego, 2019, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego s. 268-282
 • Rozwój bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych – kilka uwag (w:) Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018, s. 27-35, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Umowa wspólnego rachunku bankowego małżonków a ich odpowiedzialność za zobowiązania – kilka uwag i refleksji, w: Wyzwania współczesnego prawa, Księga Pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, EWSPiA, 2018, red. B. Bajor, P. Szymanek, s. 173-191 (afiliacja EWSPiA)
 • Dostarczanie konsumentom w postaci elektronicznej informacji wymaganych przez przepisy ustawy o usługach płatniczych, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8, 2017, s.22-31
 • Pieniądz elektroniczny – wirtualny pieniądz gotówkowy czy odmiana pieniądza bezgotówkowego (kilka uwag na temat istoty pieniądza elektronicznego), Państwo Prawne, Wyższa Szkoła Prawa im. I. Chodkowskiej, Nr 1, 2015 85-102 (afiliacja EWSPiA)
 • Ustalenie ojcostwa dziecka pełnoletniego – uwagi do artykułu 76 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Stetinensis 6, tom 1 nr 821, 2014, s. 319-332 (afiliacja INP PAN)

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:
Opieka naukowa – prace magisterskie,
Recenzje prac magisterskich
Opieka naukowa –Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPiA
Opieka naukowa – seminarium doktoranckie w INP PAN, dwa otwarte przewody doktorskie
Prowadzenie zajęć z Business English i Legal English

mgr Grażyna Błaszczyk

Tytuł zawodowy :

magister; absolwentka Wydziału Neofilologii, Filologia Angielska, Uniwersytet Warszawski; rok uzyskania tytułu 1981r.

Charakterystyka dorobku naukowego:

Podręcznik dla studentów English for Polish Lawyers, rok wydania 2014

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

 • Podręcznik dla studentów English for Polish Lawyers, rok wydania 2014
 • Prowadzenie zajęć z Business English i Legal English

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

Charakterystyka dorobku naukowego:

Dorobek w zakresie prawa publicznego, szczególnie w obszarze prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego, prawa gospodarczego i prawa środowiska. Ogólnie autorstwo, redakcja lub współredakcja 7 monografii, autorstwo lub współautorstwo 97 rozdziałów lub artykułów, udział 133 konferencjach i sympozjach naukowych.

Wybrane publikacje:

  • Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Kontrola przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2021.
  • Bojar-Fijałkowski, Direction of changes taking place in European public administration, [w:] Sea-see perspective on law, A. Jurkowska-Zeidler (ed.), Gdańsk University Press, Gdańsk 2020.
  • Bojar-Fijałkowski, O wojewodzie w systemie administracji publicznej – uwagi krytyczne i propozycje zmian, [w:] Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, M. Mrówczyński, T. Knepka (red.), UKW, Bydgoszcz 2020.
  • Bojar-Fijałkowski, Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
  • Bojar-Fijałkowski (red.), Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i praktyka, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
  • Bojar-Fijałkowski, O wypieraniu norm i instrumentów administracyjnoprawnych przez normy i instrumenty cywilnoprawne w prawie publicznym, [w:] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, EWSPA, Warszawa 2018.
  • Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
  • Bojar-Fijałkowski, Напрями змін публічного права в Польщі, Чacoпиc цивiлicтики, nr 25/2017, Odessa.
  • Bojar-Fijałkowski. Directions of changes taking place in Polish public administration, Law and State 1-2 (74-75) 2017, Astana.
  • Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Praca dydaktyczna od 2005 roku w szeregu szkół wyższych w tym poza EWSPA, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet w Białymstoku. Wypromowanie 300 magistrów prawa i 200 licencjatów administracji. Ponad to:

 • Tytuł profesora Kyiv International University, 2016.
 • Wykłady w ramach Erasmus+, Tomska State Universty, Tomsk Rosja, 2020.
 • Wykłady w ramach Erasmus+, Riga Stradins University, Ryga Łotwa, 2018.
 • Wykłady w ramach Erasmus+, Universidad de Granada, Grenada Hiszpania, 2018.
 • Wykłady w ramach Erasmus+, University American College Skopje, Skopje Macedonia, 2016.
 • Wykłady w języku angielskim dla studentów Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Opiekun Koła Aktywnych Studentów Administracji UKW 2017-2019.

sędzia SO Leszek Ciulkin

Tytuł zawodowy :

 • sędzia sądu rejonowego od 1995 r.,
 • sędzia sądu okręgowego od 2013 r.,
 • wizytator sądu okręgowego do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych w 2013 r. i od 2019 r.
 • pełnomocnik sądowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla sądu okręgowego.

Charakterystyka dorobku naukowego:

 • sporządzanie uzasadnień do wyroków i postanowień w rozpoznawanych sprawach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami,
 • sporządzanie opinii o kandydatach na stanowisko sędziego sądu rejonowego i stanowisko sędziego sądu okręgowego,
 • przygotowywanie projektów w sprawach wywołanych skargami wpływającymi do Prezesa Sądu Okręgowego.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

 • zajęcia dydaktyczne z aplikantami adwokackimi z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz upadłościowego, handlowego, restrukturyzacyjnego i rejestrowego,
 • zajęcia dydaktyczne z aplikantami radcowskimi z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz upadłościowego, handlowego, restrukturyzacyjnego i rejestrowego,
 • zajęcia dydaktyczne z aplikantami KSSiP w Krakowie z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz upadłościowego, restrukturyzacyjnego, handlowego i rejestrowego,
 • zajęcia dydaktyczne z prokuratorami w ramach KSSiP w Krakowie z zakresu prawa handlowego i rejestrowego,
 • zajęcia dydaktyczne z referendarzami sądowymi w ramach KSSiP w Krakowie z zakresu prawa handlowego i rejestrowego

prof. dr hab. Władysław Czapliński

Tytuł zawodowy:

Radca prawny

Charakterystyka dorobku naukowego:

2 projekty naukowe NCN – kierownik projektów OPUS

Przewodniczący międzynarodowego komitetu studyjnego International Law Association ds. uznania/nieuznania 2008-2018

Publikacje naukowe (wybór z ostatnich lat):

monografie:

 • Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnetrznych UE, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2017,ss.325 (współautorka: Agnieszka Serzysko)
 • Czapliński, A.Kleczkowska (red./współautor), Unrecognised Subjects in International Law, Scholar Warszawa 2019
 • Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w rozwoju prawa europejskiego, Scholar Warszawa 2021, ss.599

artykuły:

 • Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors, „Pecs Journal of International and European Law”, wersja elektroniczna dostępna na: ceere.eu/pjiel, s.7-17
 • The Right of Infidels to Establish Their Own State? Remarks on the Writing of Paulus Vladimiri and Francisco de Vitoria, [w:] Religion and International Law: Living Together, red. R.Uerpmann-Witzack, S.Oeter, E.Lagrange, Brill/Nijhoff 2018, s.37-58
 • Customary International Law on the Use of Force, Wrocław Review of Law, Administration and Economics 8(2018), No.2, s.97-111
  Palestine v US before the International Court of Justice?, Polish Review of International and European Law 8(2019), No.2, s.47-75

Wcześniej liczne publikacje w czasopismach o zasięgu światowym, w tym American Journal of International Law oraz International and Comparative Law Quarterly

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Opieka nad 1 doktorantem w ramach programu Diamentowy grant, wielokrotnie wykłady za granicą Universytet Paris XI, Universytet Paris II (2004), Universytet w Nicei (2001, 2007, 2010); Uniwersytet Viadrina (Frankfurt/Oder) (2009), Uniwersytet w Katanii (2013), Uniwersytet w Rzymie (LUMSA) 2014, Uniwersytet Federalny Minas Gerais w Belo Horizonte (2014), National Uniwersity Chengchi (Tajwan) 2019, przez wiele lat sędzia w konkursie międzynarodowym Ph.Jessup International Law Moot Court

Wykłady na szkole letniej Historia a prawo międzynarodowe, Centrum Dialogu I Porozumienia Polsko-Rosyjskiego, od 2018

dr Magdalena Dziedzic

Charakterystyka dorobku naukowego:

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w październiku 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Europejski model normatywny przedkontraktowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych.

Przedmiotowa praca uzyskała wyróżnienie Członka Jury dr hab. Edyty Rutkowskiej- Tomaszewskiej dla pracy doktorskiej w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Specjalizuję się w tematyce ochrony konsumenta usług finansowych, obowiązkach informacyjnych instytucji finansowych. Obecnie szczególnie interesuje ją tematyka związana z zastosowaniem nowych technologii w prawie, w szczególności zastosowaniem sztucznej inteligencji i inteligentnych umów, w zakresie tym opublikowała już kilka artykułów, jest w trakcie przygotowywania kilku opracowań do opublikowania w przyszłym roku.

Uczestniczy w seminarium naukowym „Finanse cyfrowe” pod kierownictwem prof. J. Monkiewicza na Politechnice Warszawskiej, w ramach którego omawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych inteligentnych narzędzi w ekonomii i prawie, w którym uczestniczą zarówno praktycy (pracownicy instytucji finansowych i ministerstw) jak i badacze (profesorowie i doktorzy) zajmujący się prawną i ekonomiczną stroną analizowanych zagadnień. W ramach projektu realizowanego w ramach wskazanych seminarium opublikowane zostaną trzy tomy pt. Finanse cyfrowe, w których uczestniczy jako autor opracowania w tomie 2.

Publikacje:

 • 2021 Rozdział „Inteligentne kontrakty i sztuczna inteligencja na rynku kapitałowym” w monografii zbiorczej pod red. naukową J. Monkiewicz „Finanse cyfrowe” tom 2., Wolters Kluwer 2021
 • 2021 Rozdział „Informacja przedkontraktowa jako wyraz realizacji strategii ekonomicznej we współczesnym prawie umów” w monografii zbiorczej INP PAN pod red. naukową A. Biercia „Prawo umów wobec wyzwań cywilizacyjnych”
 • 2019 “Smart contracts: How will blockchain – based applications influence financial dealings?” Rozprawy Ubezpieczeniowe, Nr 3
 • 2019 Rozdział “Rola obowiązków informacyjnych w ochronie konsumenta” w monografii zbiorczej pod red. naukową J. Monkiewicza, E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, “Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym” Wolters Kluwer 2019
 • 2018 “Liability in Polish law for infringement of the pre-contractual obligation to inform”, Studia Prawnicze Nr 4
 • 2018 “Information Overload in Financial Services: Insights from Behavioural Economics”, Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr 3
 • 2017 Glosa “Obowiązki banku jako instytucji zaufania publicznego” do wyroku SN z 8 lipca 2016 r., I CSK 570/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich Wolters Kluwer 10/2017
 • 2017 “Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego”, Studia Prawnicze Nr 3-4
 • 2015 „Zasada ochrony zaufania przez informację przy świadczeniu usług finansowych” – Studia Prawnicze Nr 3-4

Regularnie otrzymuje zaproszenia i uczestniczy w konferencjach, często jako prelegent, w ramach ostatniego półrocza uczestniczyła w czterech konferencjach dotyczących interesującej ją tematyki:

 • 7 września 2021 r. – konferencja pt. AI w finansach 2021
 • 10 września 2021 r. – Kongres Prawa Nowych Technologii
 • 22-23 października 2021 r. – Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna inteligencja. Aspekty Prawne i Praktyczne Ekosystemu zaufania. – jako prelegent wraz z publikacją pokonferencyjną w monografii zbiorczej
 • 9 grudnia 2021 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuczna Inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” – jako prelegent wraz z publikacją pokonferencyjną w monografii zbiorczej

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę szeroko rozumianego prawa prywatnego, w szczególności przedmioty z zakresu prawa cywilnego materialnego (kodeksu cywilnego, prawa spółdzielczego czy jak i postępowania cywilnego (w szczególności w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz pism procesowych w postępowaniu cywilnym). Prowadzi także zajęcia dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa upadłościowego. W ramach wszystkich prowadzonych przez nią zajęć w formie wykładu przedstawia studentom wymagany zakres materiału, aby następnie w trakcie ćwiczeń obejmujących dany przedmiot przedstawić aspekty praktyczne powiązane z omawianą tematyką w formie kazusów czy przygotowania określonych pism procesowych.

Odpowiedzialna jest ponadto za prowadzenie zajęć tutorskich, w ramach których studenci przygotowywani są do praktycznego zastosowania analizowanych wcześniej zagadnień wyłaniających się w trakcie wykładów z różnych przedmiotów. Zajęcia te opierają się na analizie określonego stanu faktycznego (kazusu), który zostaje przedstawiony studentom przed zajęciami lub na ich początku, a następnie przybierają formę dyskusji ze studentami odnośnie możliwych rozwiązań prawnych analizowanej materii.

Odpowiedzialna jest także za seminaria magisterskie z zakresu prawa prywatnego, w ramach których przygotowuje studentów do obrony napisanej przez nich pracy magisterskiej. W ramach ostatnich trzech lat pracy na uczelni pod jej kierownictwem napisanych zostało i obronionych 21 prac z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego.

W ramach badanej przeze nią tematyki odpowiedzialna jest za prowadzenie na uczelni koła naukowego Nowych Technologii, w ramach którego na prowadzonych seminariach analizowane są ze studentami zagadnienia dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii w pracy prawnika. W ramach kolejnych seminariów na konkretnych zajęciach analizowane są poszczególne zagadnienia związane z jakimś aspektem zastosowania konkretnego narzędzia technologicznego w prawie. Obecnie jest w trakcie prac nad podręcznikiem w zakresie prawa handlowego dla Wolters Kluwer. Odpowiedzialna jest za przygotowanie rozdziałów dotyczących: umowy sprzedaży, ubezpieczeń gospodarczych, factoringu, forfaiting i leasingu.

dr hab. Sebastian Gajewski, prof. EWSPA

Tytuł zawodowy :

 • polski prawnik i nauczyciel akademicki
 • od 2019 sędzia Trybunału Stanu.

Charakterystyka dorobku naukowego:

Zajmuję się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji. Obszary te należą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 80 publikacji naukowych z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów, glos, recenzji i sprawozdań. Był wykonawcą w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertem projektu realizowanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wygłosił referaty na ponad 30 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wykaz niektórych osiągnięć naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat:

 • S. Gajewski, Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 636.
 • S. Gajewski, Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 254.
 • S. Gajewski, A. Jakubowski, Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 170.
 • S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach uzdrowiskowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 1192.
 • S. Gajewski, Ustawy samorządowe. Nowe instytucje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 138.
 • S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje (komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 160.
 • S. Gajewski, Podział zadań i kompetencji między wielkie miasto a jego dzielnice. Przykłady Berlina, Pragi i Warszawy, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 7-8.
 • S. Gajewski, Prawne zachęty do łączenia gmin i powiatów na tle doświadczeń europejskich, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 3.
 • S. Gajewski, Charakter prawny odmowy wydania zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jej sądowa kontrola, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 9.
 • S. Gajewski, Sądowa ochrona przed bezczynnością i przewlekłością organu rentowego, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2017, nr 2.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Od 2012 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku prawo, od 2016 r. także na kierunku administracja. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów magisterskich i licencjackich z przedmiotów administracyjnoprawnych. Prowadzi w szczególności zajęcia z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, prawa samorządu terytorialnego i prawa dostępu do informacji publicznej. Od 2016 r. promuję prace magisterskie i licencjackie.

Wykaz niektórych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat:

 • Wypromowanie ponad 50 prac magisterskich i licencjackich.
 • Autorstwo podręczników [S. Gajewski, Podręcznik wydawania pism w postępowaniu administracyjnym (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń), Warszawa 2016, 2017, 2018; S. Gajewski, Podręcznik wydawania pism w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe, Warszawa 2018].
 • Wdrożenie innowacji dydaktycznej [ćwiczenia z prawa administracyjnego dla II roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzone przez dwóch prowadzących, oparte o dyskusję wokół 3-4 tekstów naukowych na każde zajęcia oraz orzecznictwo sądowe].
 • Wdrożenie innowacji dydaktycznej [ćwiczenia z prawa administracyjnego dla II roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: projekt dydaktyczny „Kazus Bemowo” – studenci w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i aktów prawa miejscowego oraz informacji medialnych, pracując w 5-osobowych grupach, analizowali prawne tło i istotę konfliktu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z władzami dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 r. i proponowali jego rozwiązania na różnych płaszczyznach w formie prezentacji].

dr Ireneusz Grat

Charakterystyka dorobku naukowego:

Wybrane publikacje :

 • Stanowisko prawnonaturalne Czesława Strzeszewskiego na tle poglądów polskich tomistów, Białystok 2009.
 • Filozofia prawa a teoria państwa i prawa, w: M. Szyszkowska (red. nauk.) Filozofia prawa, Warszawa 2001.
 • Filozofia prawa w ujęciu filozofów tomistycznych, w: M. Szyszkowska (red. nauk.) Filozofia prawa, Warszawa 2001.
 • Filozofia prawa w Polsce po 1989 roku, w: M. Szyszkowska (red. nauk.) Filozofia prawa, Warszawa 2001.
 • Nauczanie filozofii prawa w Polsce, w: M. Szyszkowska (red.) Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, Warszawa 2001.
 • Problem atomizacji społeczeństwa w poglądach W. L. Jaworskiego, w: A. Lityński, F. Fiedorczyk (red.) „Miscellanea Historico-Iuridica” T. IV, Białystok 2006.
 • Prawo do wolności sumienia w kontekście prawa natury, w: G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska (red.), Cuius Regio Eius Religio?, Lublin 2006.
 • Ograniczenia wolności człowieka wynikające z tradycyjnej teorii prawa natury, w: T. Kozłowski, K. Kuźmicz (red.), Człowiek wobec systemów wartości, Białystok 2006.
 • Doktrynalno-prawne uwarunkowania hitlerowskiej i stalinowskiej machiny ludobójstwa, w: I. Grat (red.), Człowiek przeciwko człowiekowi. Dwudziestowieczne ludobójstwo systemów totalitarnych, Białystok 2006.
 • Dyskusje nad sądami ludowymi w pierwszych latach Polski Ludowej (na przykładzie sadów przysięgłych), w: J. Przygrodzki, M. J. Ptak (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Prowadzone wykłady:

 • Powszechna historia prawa
 • Historia prawa polskiego
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • Historia bezpieczeństwa polski
 • Historia bezpieczeństwa świata
 • Filozofia

Prowadzone ćwiczenia:

 • Powszechna historia prawa
 • Filozofia

Nagrody studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

OSKARY STUDENCKIE 2008

Najlepsza reżyseria – czyli prowadzący perfekcyjnie przygotowany do zajęć

OSKARY STUDENCKIE 2013

Najlepsze efekty specjalne – czyli niepowtarzalny sposób prowadzenia wykładu

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Charakterystyka dorobku naukowego:

Specjalista z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego, w szczególności międzynarodowego prawa handlowego oraz inwestycyjnego. Uzyskał tytuł doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś habilitację w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie).

 • Międzynarodowe prawo gospodarcze (współautor z M. Menkes oraz Ł. Nowak), C.H. Beck, Warszawa: 2016
 • Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation (co-edited with W. Werner), Oxford University Press, Oxford: 2014
 • Swoboda przepływu towarów (współautor z P. Dąbrowska, E. Gromnicka, B. Nowak & A. Pudło), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa: 2010
 • Regulating Health and Environmental Risks under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement, Oxford University Press, Oxford: 2010
 • The New Tobacco Products Directive and WTO Law: Much Ado about Nothing?, 10(1) Asian Journal of WTO & International Health and Policy 115 (2015)
 • Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS [Plain packaging of tobacco products and the obligations of the TRIPS Agreement], 127 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 92 (2015) (in Polish)
 • The Role of Experts in Environmental and Health Related Trade Disputes in the WTO: Deconstructing Decision-making Processes, [in:] M. Ambrus, K. Arts, H. Raulus & E. Hey (eds.), Irrelevant, Advisors or Decision-Makers? The Role of ‘Experts’ in International Decision-Making, Cambridge University Press, Cambridge: 2014
 • The WHO FCTC as an international standard under the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, [in:] Mitchell & T. Voon (eds.), The Global Tobacco Epidemic and the Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 2014
 • Standards of Review in International Investment Law and Arbitration: Multilevel Governance and the Commonweal (co-authored with V. Vadi), 16(3) Journal of International Economic Law 613 (2013)
 • The REACH Regulation and the TBT Agreement: The Role of the TBT Committee in Regulatory Processes, [in:] M. Trebilcock & T. Epps (eds.), Research Handbook on the WTO and Technical Barriers to Trade, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 2013

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Prowadzenie szeregu zajęć z zakresu prawa publicznego międzynarodowego, prawa handlowego międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno na polskich jak i zagranicznych uczelniach (w tym w języku angielskim). Grupa ta obejmuję University of Zurich, OSCE Academy in Bishkek, Katolicki Uniwersytet Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie)

Publikacja podręcznika: Międzynarodowe prawo gospodarcze (współautor z M. Menkes oraz Ł. Nowak), C.H. Beck, Warszawa: 2016

mgr Jan Hambura

Tytuł zawodowy:

Doradca restrukturyzacyjny

Charakterystyka dorobku naukowego:

W trakcie publikacji:

 • Interes państwa a interes jednostki. Porównanie systemów podatkowych w Polsce oraz w Niemczech, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2021 (zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 70 pkt.).
 • Stabilizacyjna funkcja konstytucyjnych zasad relacji państwo-kościół w Republice Federalnej, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2021 (zgodnie z powyższym czasopismo otrzymało 70 pkt.).

Dotychczas ukazane artykuły:

 • Grundlegende Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen Polens und Deutschlands, w: C. D. Classen/B. Łukańko/D. Richter (Hrsg.), Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften – Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, s. 235-244.
 • Bilans pracy dotychczasowych Wysokich Przedstawicieli w Bośni i Hercegowinie, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, 2013 (nr 1-2), s. 67-84.
 • Instytucja Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie. Status Prawny, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych, 2012 (nr 2), s. 44-80.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Doświadczenie w pracy dydaktycznej – ćwiczenia prowadzone w języku niemieckim, polskim oraz angielskim.

Dodatkowa działalność zawodowa jako doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1325): zarządca, syndyk, nadzorca sądowy oraz pełnomocnik dłużników oraz wierzycieli w kilkudziesięciu postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Dodatkowo zarządca przymusowy Metropolitan Investment S.A. oraz ponad 50 spółek z grupy kapitałowej (na podstawie postanowień Prokuratury Regionalej w Poznaniu – Wydziału II do spraw przestępczości finansowo-skarbowej.

Ww. doświadczenie zawodowe, praca jako stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz praca jako członek rad nadzorczych (m.in. spółki notowanej na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki komunalnej) umożliwiają prowadzenie zajęć m.in. w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego (m.in. prawa ubezpieczeń gospodarczych), ale również prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk prof. EWSPA

Tytuł zawodowy :

2020 r– powołanie na stanowisko prokuratora

Charakterystyka dorobku naukowego:

 • Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych uregulowanych w Kodeksie postępowania karnego w świetle standardów konstytucyjnych. Rozważania systemowe – osiągnięcie naukowe. rok wydania: 2018, wydawca: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, nr ISBN: 978-83-65581-22-8 (oprawa miękka); 978-83-65581-23-5 (oprawa twarda); 978-83-65581-24-2 (e-book), liczba stron: 484, recenzent wydawniczy: dr hab. Szymon Pawelec.
 • Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. rok wydania: 2013, wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, nr ISBN: 978-83-927049-9-7, liczba stron: 247, recenzent wydawniczy: prof. nadzw. Irena Lipowicz, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, Stanisław Trociuk – Zastępca RPO.
 • Tension between Human Rights Protection and the Necessity to Ensure Public Security in the Context of Polish Anti-terrorism Law, współautorka z K. Szczuckim, Studia Iuridica Z. 68 z 2016, (s. 153-180).
 • Brak możliwości przedłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym jako naruszenie standardów rzetelnego procesu, Forum Prawnicze Nr 4 z 2016, (s. 30- 39).
 • Wykorzystanie DNA w poszukiwaniach osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji – współautorka z K. Szwarc, Ius Novum Nr 4 z 2015, (s. 66-78).
 • Problematyka zgodności z zasadą ne bis in idem rozwiązania przyjętego w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń, Palestra Nr 9-10 z 2015, (s. 69-76).
 • Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie – współautorka z M. Warchołem, Przegląd Sądowy Nr 3 z 2015, (s. 25-35).
 • Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2015, (s. 61-78).
 • Prawo zatrzymanego do milczenia, współautorka z M. Warchołem, Państwo i Prawo, Nr 1 z 2015, (s. 70-83).
 • The principle of non-discrimination as one of the fundamental basis of the European integration, Krakowskie Studia Międzynarodowe Nr 1 z 2014, (s. 27-43).
 • Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – krytyczna analiza polskiej ustawy kompensacyjnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 4 z 2014, (s. 147-159).

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Ukończyła aplikację adwokacką i w 2006 r. złożyła egzamin adwokacki. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Jest redaktorką i współautorką podręcznika akademickiego : Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia, Warszawa 2013, podręcznik akademicki, nr ISBN: 978-83-935488-4-2; e-book ISBN: 978-83-935488-5-9 (s. 349).

Nieprzerwanie wykłada od 2005 r.

Na przestrzeni lat była promotorką i recenzentką ponad 100 prac magisterskich i licencjackich z prawa międzynarodowego, europejskiego a także recenzentem kilkudziesięciu prac z zakresu prawa karnego.

Była członkiem komitetu redakcyjnego (2009 r.) oraz członkiem Zespołu Projektowego (2012 r.) internetowego poradnika prawnego „Codziennikprawny.pl”. W oparciu o ten portal Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Radców Prawnych przeprowadziły pilotażowy program nauczania prawa w łódzkich szkołach średnich (rok szkolny 2010/2012).

Po uzyskaniu stopnia doktora była m.in. członkiem:

 • Komisji Konkursowej etapu pisemnego Konstytucyjnego Turnieju Sądowego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Edycja 2016.
 • Kapituły Konkursu do oceny prac zakwalifikowanych do konkursu ogłoszonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą wykluczeniu społecznemu w 2015 r. (decyzja Rzecznika Praw Obywatelskich Nr 2/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.)
 • Komisji Konkursowej etapu pisemnego Konstytucyjnego Turnieju Sądowego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Edycja 2014.
 • Komisji Konkursowej Konkursu “Prawo. Ludzie. Przypadki.” Edycja 2011 organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Komisji Konkursowej Olimpiady Społeczno-Prawnej EWSPA, edycja VII – lata 2010/2011 (Temat: Unia Europejska wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi).
 • Komisji Konkursowej Olimpiady Społeczno-Prawnej EWSPA, edycja VIII – lata 2011/2012 (Temat: Wspólna Polityka Rolna).
 • Komisji Konkursowej Olimpiady Społeczno-Prawnej EWSPA, edycja IX – lata 2012/2013 (Temat: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa).
 • Zespołu Eksperckiego przy Prezydencie RP: Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” w latach 2011-2012. Efektem prac Zespołu Eksperckiego było opublikowanie w 2013 r. „Zielonej Księgi – System stanowienia prawa w Polsce” K. Bramorski (red.), P. Janik (red.), M. Laskowska (red.), T. Stawecki (red.), K. Urbańska (red.), T. Zalasiński (red.).
 • Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy (od czerwca 2016 r. do chwili obecnej).

mgr Justyna Kotowska

Tytuł zawodowy:

Od 2020 członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Charakterystyka dorobku naukowego:

Wykaz publikacji, artykułów oryginalnych, wysoko punktowanych, w większości ze wskaźnikiem IF.

 • Kotowska J. (2018). „O potrzebie ustawy o zawodzie psychologa” [w:] Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna, marzec (współautor)
 • Kotowska J. (2018). „Problemy suicydalne w świetle badań” [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 3.
 • Kotowska J. (2019). „Biegły incognito” [w:] Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna, lipiec, współautor
 • Bętkowska-Korpała B., Modrzyński R., Kotowska J., Olszewska K., Celebucka J. (2019). Wywiad diagnostyczny zaburzenia używania alkoholu – klasyfikacja DSM-5 w kontekście wyzwań dla lecznictwa odwykowego., [w:] Psychoterapia, 1, 75-91.
 • Kotowska J., (2019). Podwójna diagnoza w warunkach detencji., [w:] Terapia uzależnienia i współuzależnienia., 4, 8-10.
 • Kotowska J., (2019). Detencja – kilka informacji dla terapeutów uzależnień., [w:] Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 6, 21-23.
 • Kotowska J., Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania., [w:] Psychiatria Polska – przyjęty do druku (współautor)
 • Bolechała F., Kotowska J. (2019), Niepoczytalne sprawczynie – kobieta i zabójstwo, w: Ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom, 237-246, wyd. Silveradum
 • Bętkowska – Korpała B., Modrzyński R., Celebucka J. Kotowska J. Oleszwka – Turek K., (2020) E-POP podręcznik dla terapeutów uzależnień, wyd. PARPA
 • Heitzman J., Gosek P., Luks M., Pilszyk A., Kotowska J., Pacholski M. (2020) Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania., [w:] Psychiatr. Pol. 2020; 54(3): 553–570 .
 • Gosek P., Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Heitzman J.(2020), Factors influencing length of stay of forensic patients: impact of clinical and psychosocial variables in medium secure setting [w:] Front. Psychiatry 11:810. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00810
 • Gosek P., Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Heitzman J (2021)., Treatment resistance and prolonged length of stay of schizophrenia inpatients in forensic institutions. [w:] Psychiatry Research, doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113771
 • Kotowska J., Olszewska – Turek K., Modrzyński R., Celebucka J., Bętkowska – Korpała B., Problem Drinking Scale (SPP) – psychometrical characteristic, [w:] Psychiatria Polska (2021)
 • Gosek P, Kotowska J, Rowińska‐Garbień E, Bartczak D, Tomlin J, Heitzman (2021) J. Longer than prison? A comparison of length of stay in a medium security hospital and prison for perpetrators of violent crimes other than homicide or attempted homicide. Crim Behav Ment Health. 2021;1–9. https://doi.org/10.1002/cbm.2202
 • Gosek P, Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Plewka A., Heitzman J., (2021) Long-term forensic psychiatric inpatient treatment – review of the literature and the analysis of data from the medium secured forensic psychiatry unit [w:] Psychiatria Polska, DOI:https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136472

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu „Psychologii lekarskiej” na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest asystentem w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN, gdzie występuję w roli biegłego sądowego w sprawach pacjentów na internacji.

dr hab. Artur Kotowski

Tytuł zawodowy:

Radca prawny

Od 2009 pracuję w Sądzie Najwyższym RP (Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – od 01.09.2020, asystent – specjalista, członek BSiA w Izbie Karnej – 2017 – 2020, starszy asystent Sędziego SN w Izbie Karnej – 2017 – 2017, asystent Sędziego SN w Izbie Karnej -2009 – 2016)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Autor albo współautor łącznie ponad 60 publikacji naukowych, w tym: 4 monografii naukowych, 2 podręczników akademickich, kilkudziesięciu w czasopismach prawniczych i kilkudziesięciu opracowaniach w monografiach zbiorowych. Jest także autorem ponad 70 opracowań popularyzujących naukę. Aktualne miejsce pracy naukowej na podstawowym miejsca pracy to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (profesor uczelni, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Prawnych UKSW).

Najważniejsze 10 publikacji z ostatnich 6 lat:

Monografie:

 • Kotowski (red. i współautor), Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego
  z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia, wyd. Difin, Warszawa 2021
 • Kotowski, Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa, wyd. Difin, Warszawa 2020, s.471
 • Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018, s.545

Artykuły:

 • Kotowski, Populizm penalny a orzeczniczy ?, Przegląd Prawa Publicznego 2020 nr 7-8, s.17-27
 • Kotowski, O formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prokuratura i Prawo 2020 nr 7-8, s.144-174
 • Kotowski, Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prawo i Więź nr 2 (32), 2020, s.85-113
 • Kotowski, The Question of External Integration of Jurisprudence in the Context of its Political Character – Studia Prawnicze (PAN) nr 4 (220) 2019, s.81-106
 • Kotowski, Raz jeszcze o wykładni pojęcia informacji na gruncie rozdziału XXXIII Kodeksu karnego – glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego, Izby Karnej z dnia 5 marca 2019 r., sygn. II KK 208/18, Prokuratura i Prawo 2019, nr 10
 • Kotowski, Skarga nadzwyczajna na tle modeli kontroli odwoławczej, Prokuratura i Prawo 2018 nr 9
 • Kotowski, Myślenie precedensowe jako formuła precedensu w kulturze prawa stanowionego[w:] red.: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Autor podręczników :

 • Kotowski (red. i współautor), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. Difin, Warszawa 2021
 • Kotowski, K.Kaleta, Podstawy prawoznawstwa, wyd. II, wyd. Diffin, Warszawa 2019 (wyd. I – 2016)

dr hab. Michał Kowalski

Tytuł zawodowy:

Radca prawny. W dniu 26 kwietnia 2022 roku, po nominacji z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, objął urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Charakterystyka dorobku naukowego:

KSIĄŻKI:

 • Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja. Warszawa 2019 r. Monografia 564 s. Recenzja naukowa prof. dr hab. Jan Paweł Tarno i dr hab. Wojciech Sawczyn prof UAM w Poznaniu.
 • Metodyka pracy w sądach administracyjnych, wydanie 2 poprawione i uzupełnione Warszawa 2018 r., współautorstwo 230 ss. z 1020 stron (wkład 20 %) monografia, J. Drachal, R. Hauser (red.) – recenzja naukowa prof. WSPIA dr hab. Robert Sawuła.
 • Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa 2015 r., monografia, J. Drachal, R. Hauser (red.) – współautorstwo 284 ss. z 1273 stron (wkład 20 %).
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Wrocław 2013 r., ss. 296, monografia, recenzja naukowa dr hab. prof. UKSW Małgorzata Jaśkowska.
 • Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka Warszawa 2013 r., ss. 316 monografia, recenzje naukowe dr hab. prof. UKSW Małgorzata Jaśkowska, prof. dr hab. Roman Wieruszewski.
 • Komentarz do ustaw samorządowych, S. Gajewski i A. Jakubowski (red.), komentarz do art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym i art. 60a ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2018 r.
 • Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo administracyjne, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) (hasła: pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnik, zarządzenia, postanowienia, odpis uwierzytelniony, posiedzenie, środki zaskarżania, termin) Warszawa, planowana data wydania czerwiec 2019 r., recenzja naukowa J. P. Tarno, M. Wierzbowski.
 • Tryb uproszczony w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi – pomiędzy jawnością a szybkością postępowania, ZNSA z 2018 r., nr 4.
 • 100 lat przekształceń na przykładzie pozycji ustrojowej polskiego sądownictwa administracyjnego – kilka refleksji [w:] Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe – perspektywa stulecia M. Kowalski, U. Staśkiewicz (red.) Warszawa 2019 r. recenzje naukowe prof. R. Wieruszewski i prof. J. Wiatr.
 • Kognicja sądowoadministracyjna, a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17, Krytyka Prawa 2019 r., Tom 11, Nr 3.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Od 1 dnia października 2010 r. do dnia 30 września 2019 r. zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Wykładane przedmioty:

 • system organów ochrony prawnej,
 • prawo konstytucyjne,
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
 • prawo administracyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • seminarium magisterskie prowadzone wspólnie z prof. dr hab. Romanem Wieruszewskim – Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka.
 • Od 2010 r. do chwili obecnej był promotorem i recenzentem kilkudziesięciu obronionych prac magisterskich z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka.
 • Od 2010 r. prowadził cykle wykładów oraz wykłady otwarte dla studentów prawa w Londynie, Brukseli, Birmingham, Glasgow, Hadze, Rzymie i Dortmundzie.
 • w latach 2015 -2016 był opiekunem praktyk studenckich.

prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Tytuł zawodowy:

Adwokat (od 1990 r.)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim liczne prace piśmiennicze z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego (monografie, rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły naukowe, podręczniki akademickie, recenzje naukowe, glosy, głosy w dyskusji oraz inne publikacje), jak również udział w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych związanych z w/w tematyką. Niezależnie od powyższego na dorobek ten składają się liczne ekspertyzy oraz opinie prawne z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego, sporządzane w ramach prowadzonej działalności akademickiej, jak również w ramach wykonywania zawodu adwokata. Uzupełniająco należy również wskazać na uczestnictwo w gremiach eksperckich (vide: funkcja dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury w latach 2010-2016; członkostwo w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury).

Wykaz 10 najważniejszych publikacji z ostatnich 6 lat:

 • Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, red. Piotr Kruszyński, Warszawa: CH Beck Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7533-5
 • Prawo o adwokaturze. Komentarz, red. Piotr Kruszyński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, ISBN 978-83-264-9958-6
 • Kruszyński Piotr, Zasada domniemania niewinności [w:] System prawa karnego procesowego. Tom III – Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa: „LexisNexis” Polska 2014, ISBN: 978-83-278-0256-9, s. 1459-1538 (współautor S. Pawelec)
 • Kruszyński Piotr, Ułaskawienie a prawo łaski – pojęcia tożsame czy różne? w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, T. Grzegorczyk (red.), R. Olszewski (red.), Warszawa: Wolters Kluwer 2017, ISBN: 978-83-8092-595-3, s. 192-199
 • Kruszyński Piotr, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle porównawczym, Prokuratura i Prawo 2017, nr 5, ISSN 1233-2577, s. 37-55 (współautor K. Wlaźlak)
 • Kruszyński Piotr, Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia, Roczniki Administracji i Prawa 2018, Rok XVIII, Z. 1, ISSN 1644-9126, s. 231-241 (współautor J. Kil)
 • Kruszyński Piotr, Sądownictwo Sędziów Pokoju w drobnych sprawach karnych – perspektywa legislacyjna, Roczniki Administracji i Prawa 2019, Rok XIX, Z. 1, ISSN 1644-9126, s. 143-158 (współautor J. Kil)
 • Kruszyński Piotr, Specyfika postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia, [w:] Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70 urodzin, red. J. J. Kasiński, A. Małolepszy,. P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Łódź: Wolters Kluwer 2019, 978-83-8160-925-8, s. 539-547
 • Kruszyński Piotr, Stosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w formie indywidualnej abolicji w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa: Wolters Kluwer 2020, ISBN: 978-83-8187-028-3, s. 147-157
 • Kruszyński Piotr, Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2020, ISBN: 978-83-8017-413-9 (współautorzy J. Kil i A. Kwaśniak)

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Doświadczenie i dorobek dydaktyczny związane są z prowadzeniem na kierunku Prawo przedmiotów, związanych z szeroko rozumianym prawem karnym. W tym zakresie należy wskazać m.in. na prowadzenie wykładów kursowych, seminariów dyplomowych oraz wykładów specjalizacyjnych. Niezależnie od powyższego dorobek dydaktyczny obejmuje pełnienie funkcji: promotora i recenzenta prac magisterskich, promotora i recenzenta w przewodach doktorskich, jak również członkostwo w komisjach habilitacyjnych.

prokurator PK w stanie spoczynku Andrzej Kryże

Tytuł zawodowy:

prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku

Charakterystyka dorobku naukowego:

Łącząc stanowisko sędziego a następnie prokuratora z pracą w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości prowadził prace badawcze dotyczące funkcjonowania prawa w praktyce, zakończone opracowaniami.

Najważniejsze z nich to:

 • Ocena nowelizacji procedury karnej, która weszła w życie 01.07.2003 r., w aspekcie oczekiwań usprawnienia postępowania karnego, Wyd. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości W-wa 2004 r.
 • Główne założenia reformy sądownictwa, Wyd. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości W-wa 2005 r.
 • Sprawność postępowania sądowego w sprawach rozpoznawczych w pierwszej instancji przez warszawskie sądy rejonowe. Seria – Prawo w działaniu, Wydawnictwo – Oficyna Naukowa W-wa 2007 r.

Ponadto był konsultantem kolejnych wydań Atlasu Przestępczości w Polsce pod red. prof. Andrzeja Siemaszki wydawanych przez Oficynę Naukową.

Był także współautorem opublikowanego m.in. w Gazecie Sądowej krytycznego opracowania dotyczącego kodeksów karnych z 1997 r. p.t. Kodeksy Karne do Poprawki, które wywołało rezonans w środowisku karników.

W latach 2000-2001 był członkiem Zespołu do opracowania projektów nowego Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W tym też czasie został powołany na eksperta Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. zmian w kodyfikacjach karnych oraz eksperta Fundacji Ius et Lex działającej pod kierownictwem dr. Janusza Kochanowskiego. Na zlecenie Kancelarii Sejmu sporządził szereg opinii z zakresu prawa karnego.

Powyższe zadania wykonywał do 2005 r. kiedy to został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości gdzie kierował pracami legislacyjnymi.

Pod jego kierunkiem przygotowano kilkadziesiąt projektów ustaw.

Następnie od 2007 r., był członkiem Zespołu do opracowania propozycji zmian w organizacji sądownictwa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Począwszy od 1978 udzielał się jako prowadzący szkolenia z prawa karnego materialnego i procesowego dla aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich, a następnie także dla sędziów oraz jako członek komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy sędziowskie.

Po wejściu w życie kodeksów karnych z 1997 r., został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia cyklu wykładów dla sędziów sądów warszawskich przybliżających nowe rozwiązania.

Od 1998 r., do chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z zakresu Prawa karnego materialnego i procesowego, Prawa wykroczeń, Prawa karnego skarbowego, przestępczości związanej z imprezami masowymi, przestępczości nieletnich, prawno-karnego przeciwdziałania narkomanii oraz prawno-karnych instrumentów przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, a także innych ustaw zawierających przepisy karne o najdonioślejszym znaczeniu dla kształtu i funkcjonowania prawno-karnej ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa obywateli.

Analogiczne zajęcia prowadził od 2011 r. dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, aż do czasu zmiany profilu nauczania przez tę Szkołę.

Ze studentami prowadził też zajęcia tutorskie, w ramach których przeprowadzane były symulacje procesu karnego wraz z opracowaniem wszystkich związanych z tym pism i aktów procesowych.

Przeprowadził wykład dla pracowników naukowych i studentów z zagranicy dotyczący przestępczości zorganizowanej, prawno-karnych instrumentów pozbawiania sprawców tzw. owoców przestępstwa – na tle regulacji obowiązujących także w innych krajach, prawno-karnych rozwiązań antykorupcyjnych a także na temat ochrony interesów fiskalnych Skarbu Państwa wynikającej z regulacji zawartych w k.k.s.

18 września 2014 r., zaprezentował na spotkaniu zorganizowanym dla środowisk prawniczych przez EWSPiA oraz ZPP temat Aksjologiczne i praktyczne aspekty nowego kontradyktoryjnego modelu postępowania sądowego w konfrontacji z zasadą prawdy materialnej.

W 2017 r., na zlecenie Polskich Mediów Cyfrowych nagrałem 9 godzinny program telewizyjny p.t. Przewodnik po Kodeksie karnym skarbowym.

Jest współautorem Praktycznego komentarza z orzecznictwem do Kodeksu postępowania karnego Wyd. ZPP 2001 r. oraz wielu artykułów w prasie prawniczej i codziennej.

dr Jarosław Krzewicki

Charakterystyka dorobku naukowego:

 • Zarys historii Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, w: Ius Ecclesiae, 26(2014)448-453.
 • Masovni medij kao predmet evangelizacije u teoloskoj perspektivi apostolske pobudnice Evangelii Gaudium, w: Vjera u medijma – medij u vjeri, 22/1(2016)391-402.
 • Wierność sumieniu w sferze publicznej wyrazem troski o dobro wspólne i przyszłość Europy, w: I. Skubiś (red), Europo otwórz drzwi Chrystusowi, Materiały z I Międzynarodowego Kongresu Europa Christi, Częstochowa 2018, s. 129-140.
 • O związkach prawa, wolności i moralności w kontekście dyrektyw wykładni prawa – uwagi na tle sprawy „łódzkiego drukarza”, w: Prokuratura i Prawo, 12(2018) 85-118
 • Wymiar miłosierdzia w stanowieniu i stosowaniu prawa, w: Biuletyn SAWP KUL, XIII/15(2018)159-176
 • Prawo do wolności sumienia – gwarantem poszanowania prawa i wolności w Europie, w: I Skubis, M Sitarz (red) Prawo a wartości w Europie, Częstochowa, 2019, 89-102.
  Elisa Grimi, Jaroslaw Krzewicki, Per essere liberi occorre conoscere le proprie radici, w: Tempi,28.11.2019, https://www.tempi.it/per-essere-liberi-occorre-conoscere-le-proprie-radici/ (17.03.2020)
 • Prawo do wolności sumienia gwarantem poszanowania prawa i wolności w Europie, w : Biuletyn SAWP KUL, XIV/16(2019)157-170
 • Małżeństwo przedmiot wspólnej troski Kościoła i Państwa, w: Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, XII/2(2019) 167–179
 • Uwagi co do prawnej ochrony osób starszych i jej wpływu na kształtowanie się postaw moralno-społecznych, w: Kościół i Prawo 8/21/2 (2019) 189-202
 • Relacje Kościół Państwo w Polsce wobec COVID 19, w: Kościół i Prawo 9/22/1 (2020) 83-100

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Sprawowanie funkcji Rektora Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi od 2017 r, praca dydaktyczna na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Aquinu w Rzymie, od 2018 r; organizowanie oraz współorganizowanie konferencji naukowych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, w Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, w Akademii Ignracjańskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajęcia na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Prowadzenie spotkań formacyjnych.

dr Sebastian Ładoś

Tytuł zawodowy:

Sędzia orzekający w sprawach karnych

Charakterystyka dorobku naukowego:

Publikacje z zakresu prawa karnego procesowego.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie – zajęcia dla aplikantów sądowych z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego z elementami prawa dowodowego.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w Lublinie – szkolenia dla sędziów z zakresu prawa karnego procesowego oraz metod argumentacji prawniczej z elementami prawa dowodowego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych – szkolenia dla aplikantów radcowskich z prawa karnego procesowego z elementami prawa dowodowego.

Wykłady, webinaria i ćwiczenia dla studentów z zakresu kryminalistyki w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

mgr Wojciech Maciołek

Tytuł zawodowy:

Asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (Wydział VII)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Dorobek naukowy dotyczy nauk prawnych i łącznie obejmuje 4 publikacje naukowe oraz samodzielną redakcję naukową publikacji recenzowanej. Ponadto Magister wygłosił 14 referatów na różnych konferencjach krajowych.

Jego osiągnięcia to m.in.:

 • Maciołek W., Charakter prawny przedmiotu umowy ramowej o usługę płatniczą [w:] Maciołek W. (red.), Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych, Warszawa 2020;
 • Juraszek T., Maciołek W., Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej (część II), „Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis” – oczekuje na publikację;
 • Juraszek T., Maciołek W., Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej (część I), „Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis” 2019, nr 1;
 • Maciołek W. „Leksykograf w roli eksperta. Wyrażenia kwalifikowane w słownikach języka polskiego jako prawne lub prawnicze a ich adekwatność wobec rozumienia prawniczego, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2017, nr 2.
 • Redakcja naukowa publikacji: Maciołek W. (red.), Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych, Warszawa 2020.
 • Referat: Koncepcja kodyfikacji umowy ramowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych”, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 19 czerwca 2020 r.
 • Referat: Instrumenty realnej ochrony płatnika w przypadku wykonania błędnego przelewu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochronna praw przysługujących jednostce”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27 lipca 2018 r.
 • Referat: Autoryzacja jako jedna z podstawowych przesłanek ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej za transakcje płatnicze, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność cywilna – wyzwania i kierunki rozwoju”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 19 maja 2018 r.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Na jego doświadczenie dydaktyczne składania się prowadzenie zajęć ćwiczeniowych do przedmiotów, na kierunku prawo, w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Od 2017 r. opracował i przeprowadził zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotów: Prawo bankowe prywatne, Prawo cywilne – zobowiązania – cz. ogólna, Prawo wekslowe i czekowe, Problematyka ochrony praw rzeczowych, z czego niektóre z przedmiotów prowadził kilkukrotnie.

dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA

Kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Prywatnego EWSPA

Tytuł zawodowy:

Radca prawny

Charakterystyka dorobku naukowego:

Artykuły, komentarze i referaty z zakresu: 1) prawa handlowego 2) prawa cywilnego (część ogólna i zobowiązania), 3) postępowania cywilnego (w szczególności: mediacje i arbitraż) oraz 4) czynności bankowych i instrumentów finansowych (w szczególności: umowy kredytowe powiązane z walutą CHF)

Wybrane publikacje:

 • Rozdział w monografii: „Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych”, [w:] „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”, red. J. Olszewski, Warszawa 2015 r.
 • Artykuł: „Funkcjonowanie organów spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Problematyka administracyjnoprawna – ocena skutków regulacji ustawowych ex post”, Pieniądze i Więź nr 75/2/2017 r.
 • Artykuł: „Kodeks cywilny w systemie prawa prywatnego”, [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019 r. (artykuł wstępny na prawie 3 arkusze).
 • Współautorstwo i współredakcja utworu: „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski i red. Piotr Nazaruk, Warszawa 2019 r.
  Artykuł: Frankowicze-przedsiębiorcy też walczą z bankami, GazetaPrawna.pl, 28.09.2019
 • Rozdział w monografii: „Stosunki powiernicze w spółkach kapitałowych”, [w:] „Księga jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie”, pod red. K. Kopaczyńskiej-Pieczniak at al., Warszawa 2020 r.
 • Artykuł: Pierwszy raz sąd wstrzymał obowiązek spłacania kredytu dla frankowicza przedsiębiorcy, GazetaPrawna.pl, 05.06.2020Przedsiębiorcy frankowicze też mają sukcesy. Sąd zdecydował o prawomocny zabezpieczeniu wstrzymania obowiązku spłaty kredytu, GazetaPrawna.pl w dniu 06.04.2021 r.
 • Referat: „Problematyka nieważności umów kredytowych indeksowanych do waluty CHF” [w:] „Problematyka kredytów mieszkaniowych udzielonych w walutach obcych, w szczególności sytuacja prawna konsumentów- kredytobiorców”, EWSPA maj 2017 r.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje następujące przedmioty:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne (Prawo rzeczowe i Zobowiązania),
 • postępowanie cywilne,
 • Konstruowanie umów cywilnoprawnych,
 • Apelacja w postępowaniu cywilnym,
 • Egzekucja roszczeń w Unii Europejskiej,
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
 • Podstawy mediacji,
 • Seminaria magisterskie z prawa cywilnego i handlowego.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

dr Iwona Rzucidło

Charakterystyka dorobku naukowego:

Najistotniejsze w dorobku naukowym było stworzenie teoretycznej koncepcji uzasadnienia orzeczenia sądowego. Stanowi ona – podjętą po raz pierwszy w polskiej literaturze – próbę systematycznej i pogłębionej analizy tego zagadnienia. W ramach tego kluczowe było skonstruowanie teoretycznoprawnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądowego, uwzledniającego zmienne występujące na wielu poziomach, co pozwoliło na zintegrowanie sfery nauki prawa z innymi naukami (zwłaszcza społecznymi) i umieściło badania w wymiarze interdyscyplinarnym.

 • Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 • Rzucidło-Grochowska, The style of judicial opinion and the potential for precedent in the judicial decision [w:] Potential of Precedent in Statutory Legal Order, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Peter Lang, Frankfurt am Main 2018
 • Rzucidło-Grochowska, Wcześniejsze decyzje sądowe w pracy asystenta sędziego [w:] Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, C.H. Beck, Warszawa 2018
 • Rzucidło-Grochowska, Wcześniejsze decyzje sądowe jako argument uzasadnienia orzeczenia sądowego [w:] Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, C.H. Beck, Warszawa 2018
 • Rzucidło-Grochowska, The role of judicial opinion in controlling the discretionary power in public administration [w:] Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, red. L. Leszczyński, A. Szot, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2017, ISBN: 978-3-631-67468-0
 • Rzucidło-Grochowska, Argumenty interpretacyjne w pytaniach prejudycjalnych sądów polskich [w:] System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński i in., C.H. Beck, Warszawa 2019
 • Rzucidło-Grochowska, Argumentacja interpretacyjna w uzasadnieniach orzeczeń TSUE [w:] System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński i in., C.H. Beck, Warszawa 2019
 • Rzucidło-Grochowska, Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 2, ISSN 0035-9629
 • Rzucidło-Grochowska, Wykorzystanie Wikipedii w orzecznictwie sądowym, “Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich” 2016, nr 4
 • Rzucidło-Grochowska, „Uzasadnienie elektroniczne” orzeczenia sądowego. Perspektywa teoretycznoprawna [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, K. Weitz, P. Grzegorczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Opiekun Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa EWSPA – od 2021 r.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim dra Wawrzyńca Serafina – obrona w 2019 r.

Doświadczenie dydaktyczne opiera się na czterech filarach: prowadzeniu zajęć dla studentów, byciu opiekunek koła naukowego, byciu promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim dra Wawrzyńca Serafina pt. Granica prywatyzacji zadań państwa w demokratycznym państwie prawa na przykładzie bezpieczeństwa publicznego. Studium teoretycznoprawne (obroniony w 2019 r., ALK, promotor: prof. J. Jabłońska-Bonca) oraz na prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów (np. podczas zorganizowanej przez siebie Szkoły Letniej nt. uzasadniania orzeczeń sądowych w wymiarze interdyscyplinarnym).

mgr Jakub Spurek

Charakterystyka dorobku naukowego:

Najważniejsze publikacje ostatnich lat:

 •  Wybrane aspekty obowiązku alimentacyjnego w odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, oczekuje na publikację, planowana publikacja przełom 2021/2022
 • Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w wychowaniu dzieci, Acta Iuris Stetinentis, 2019, Nr 1
 • Istota i charakter prawny umowy kredytu w: Wyzwania Współczesnego Prawa Księga Pamiątkowa dedykowana Sędziemu SN Tadeuszowi Szymankowi, Warszawa 2018
 • Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, 2016, Nr 4
 •  Małżeńska wspólność ustawowa, a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania w spółce cywilnej
  Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2011, Nr 3-4.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

1. Konferencje/Seminaria naukowe (udział czynny)

W najbliższym czasie planowane 2 wystąpienia na konferencjach (październik 2021 i styczeń 2022)

2020 Seminarium naukowe z prawa prywatnego
miejsce: Warszawa, Polska Akademia Nauk
organizator: PAN
referat: Status środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku bankowym osoby pozostającej w związku małżeńskim

2020 ,,Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych’’
miejsce: Warszawa, Polska Akademia Nauk
organizator: PAN
referat: Istota i charakter prawny czynności bankowych

2019 Seminarium naukowe z prawa prywatnego
miejsce: Warszawa, Polska Akademia Nauk
organizator: PAN
referat: Analiza porównawcza umowy dożywocia oraz odwróconego kredytu hipotecznego

2018 ,,Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP
miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernika
organizator: EWSPA
referat: Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w wychowaniu dzieci

2017 ,,Problematyka kredytów mieszkaniowych udzielanych w walutach obcych, w szczególności sytuacja prawna konsumentów-kredytobiorców’’
miejsce: Warszawa, Polska Akademia Nauk
organizator: Koło Prawa Prywatnego przy Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Prawa w Warszawie EWSPA
referat: Istota i charakter prawny umowy kredytu

2016 ,,Problemy prawne wspólnot mieszkaniowych – wybrane zagadnienia praktyczne na przykładzie Teatru Kamienica’’
miejsce: Warszawa, Teatr Kamienica
organizator: Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Prawa w Warszawie EWSPA
referat: Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali

2. Koła Naukowe

2016 – 2019 Koło Naukowe Prawa Prywatnego przy Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Prawa w Warszawie
członek, opiekun naukowy

3. Uruchomienie kierunku studiów / zajęć grupy zajęć

– współpraca przy opracowywaniu i doskonaleniu programu studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji;
– opracowanie modułów przedmiotów fakultatywnych, w tym w szczególności modułu Warsztatów prawniczych oraz modułu Prawa cywilnego procesowego – moduły te należą do grupy najchętniej wybieranych modułów przedmiotów fakultatywnych

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności (Akademia Sztuki Wojennej, 2019r.), magister socjologii (Uniwersytet Warszawski, 2012r.), magister prawa (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2015r.), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (Akademia Sztuki Wojennej, 2019r.).

Współredaktorka dwóch monografii zbiorowych, autorka monografii pt. „Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego. Wybrane aspekty” oraz artykułów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i obronności wydanych w pismach polskich i zagranicznych.

https://orcid.org/0000-0001-8321-8088

dr Adrian Sypnicki

Tytuł zawodowy :
Radca prawny (2019)

Charakterystyka dorobku naukowego:
Osiągnięcia – publikacje

 • Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym – wyd. CH Beck, przyjęte do druku
 • Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2019, nr 5
 • Dozór techniczny w systemie kontroli administracji publicznej – Roczniki Nauk Prawnych KUL 2019, nr 2, t. XXXIX, współautor: Natalia Nachulewicz
 • Prawo szlaku jako przykład dostępu do krajobrazu – J. Ciechanowicz McLean (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji, Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska 2016, Gdańsk 2017;
 • Umowa cywilnoprawna jako źródło prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Samorząd Terytorialny 2017, nr 11;
 • Decyzja o warunkach zabudowy sprzeczna z zapisami studium – red. W. Ratajczak, M. Szewczyk, J. Weltrowska, Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej, Poznań 2017;

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Doświadczenie i dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów) oraz działalności dydaktycznej realizowanej w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego (wykłady, szkolenia). Tematyka zajęć dydaktycznych obejmuje zagadnienia związane z materialnym prawem administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dr hab. Tomasz Szanciło prof. EWSPA

Tytuł zawodowy :

Sędzia Sądu Najwyższego

Charakterystyka dorobku naukowego:

Kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa przewozo- wego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz prawa antymonopolowego.

Istotniejsze publikacje:

 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. i i II, Warszawa 2019 (redakcja i współautorstwo),
 • Odpowiedzialność kontraktowa przewożnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013,
 • Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008,
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne, Warszawa 2006,
 • Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego, [w:) M. Toma- lak (red.), lus est o iustitia oppe//otum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017,
 • Nowa regulacja odsetek od kosztów procesu w kodeksie postępowania cywilnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020, nr 6,
 • Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pouliańskiej, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 4,
 • Kora umowna z tytułu odstąpienia od umowy najmu w związku z nieuiszczeniem kaucji zabez- pieczajqcej, „Studia Prawnicze” 2017, nr 2,
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, „Kwar- talnik Prawa Prywatnego” 2016, nr 2,
  Premie pieniężne i podobne opłaty jako przedmiot czynu nieuczciwej konkurencji, „Przegląd Są- dowy” 2016, nr

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Wybrane osiągnięcia z ostatnich lat:

 • od 2011 r. do teraz — wykłady i ćwiczenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie dla aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej (aktualnie tylko aplikacji sędziowskiej),
 • od 2009 r. do teraz — wykłady w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie dla aplikan- tów radcowskich,
 • wykłady w ramach tzw. poniedziałków radcowskich w OIRP w Warszawie,
 • od 2016 r. wyktady dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów,
 • opieka nad Kołem Naukowym „Zobligowani” w ALK w Warszawie w latach 2017-2018,
 • recenzje doktoratów dla: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
 •  członek Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Lemkowskiego (2017 r.),
 • recenzje artykułów do czasopism: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Krytyka Prawa, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Studia Prawnicze KUL, Kwartałnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 •  13.06.2014 r. organizacja konferencji w UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie nt. „Prawo przewozowe w transporcie Sądowym krajowym i międzynarodowym” (wraz z referatem).

Ponadto przewidziana organizacja dwóch konferencji naukowych w EWSPiA w Warszawie (wraz z referatami):

 • 10.2021 r. nt. „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”,
 • 01.2022 r. nt. „Ochrona konsumenta rynku usług bankowych”.

dr Karolina Szuma

Tytuł zawodowy :

Radca prawny od 2013 r.

Kancelaria radcy prawnego prowadzona nieprzerwanie od 2011 r., przed 2013 r. jako Kancelaria prawna

Charakterystyka dorobku naukowego:

Publikacje:

 • Z problematyki ustalania granic aglomeracji według przepisów ustawy – Prawo wodne, „Przegląd Prawa Publicznego” z 2016 r., nr 3, s. 18 i n.
 • Determinanty administracyjnej kary pieniężnej w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska – 25 listopada 2014 r. Toruń – IV Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” artykuł [w:] „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” pod red. B. Rakoczego, K. Karpus, M. Szalewskiej, M. Walas, Toruń 2015, s. 61-72;
 • „Interpretacja zasad ogólnych prawa ochrony środowiska przez sądy administracyjne” [w:] J. Rotko (red.) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie, Wrocław 2015, s. 113 i n.;
 • Kierunki zmian regulacji w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia – publikacja pokonferencyjna XVI Międzynarodowej Konferencji polsko-czesko-słowackiej pt. „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska 2015;
 • Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, redakcja naukowa:Bartosz Rakoczy Karolina Karpus, Grzegorz Klimek, Mateusz Mierkiewicz, Małgorzata Szalewska, Karolina Szuma, Jan Szuma, Katarzyna Wesołowska, Warszawa 2017;
 • Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III w kontekście ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Yearbook 2016; Assigning agricultural land which constitutes agricultural areas of class I to III for non-agricultural and non-forest purposes in the light of the Act of 10 July 2015 amending the Act on the Protection of Agricultural Land and Woodland
 • “Inżynieria i Ochrona Środowiska” recenzja wydawnicza artykułu Dariusza Starkowskiego, Pawła Bardzińskiego: „Municipal waste road process analysis. Types of documents used during waste collection and segregation. Means of transport and its labelling”, Poznań, dnia 31 lipca 2017 r.
 • „Dowodzenie faktu naruszenia prawa ochrony środowiska”; XIX Czesko-Polsko-Słowacka Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska”; Chełmno 19-21 września 2018 r.;
 • Recenzja wydawnicza artykułu publikowanego w „Studia Iuridica Toruniensia” pt. „Zgoda wodnoprawna jako instrument zarządzania zasobami wodnymi”, Poznań, dnia 20 grudnia 2018 r.
 • „Aktualne problemy gospodarowania odpadami” Międzynarodowa Konferencja naukowa; 9-10.05.2019 r. UŚ WPIA Katowice; artykuł „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów”.
  On the issues of administrative pecuniary penalties for unlawful waste management, artykuł; The 20th Czech-Polish-Slovak Conference of environmental law. in Prague 10-13 września 2019 r.
 • “Prawo wodne” komentarz, w druku, współautorstwo, oddałam do druku swoją część

Konferencje:

 • „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” WPiA UŁ 25 listopada 2015 r.
 • OIRP w dniu 13 listopada 2015 r. „Diagnozowanie i rozwiązywanie nieporozumień komunikacyjnych w relacji z klientem”
 • Konferencja organizowana przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
 • „Niezależność sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”, 5 marca 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie;
 • „Wyszukiwanie e-książek na platformie EBSCOhost”, 10 marca 2016 r., Uniwersytet SWPS Poznań;
 • „Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech” Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego, WPiA UAM 26 kwietnia 2016 r., Poznań;
 • Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, Gdańsk 9-11 maja 2016 r.;
 • „Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie”, Uniwersytet SWPS, 31 maja 2016 r. Poznań;
  I Forum Prawa Administracyjnego, 25 maja 2018 r. USWPS WZ w Poznaniu;
 • “Ustrój organów ochrony środowiska” Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska” 6-8 września 2018 r; Szczecin;
 • „Dowodzenie faktu naruszenia prawa ochrony środowiska” – referat; XIX Czesko-Polsko-Słowacka Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Środowiska „Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska”; Chełmno 19-21 września 2018 r.;
 • „Aktualne problemy gospodarowania odpadami” Międzynarodowa Konferencja naukowa; 9-10.05.2019 r. UŚ WPIA Katowice; referat „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów”.
 • „Ekologiczna przyszłość Europy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, 1 grudnia 2020 r.;
 • Iv Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, która odbyła się w ramach współpracy Sekcji Praw Człowieka im. Rafała Lemkina z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu, 10 grudnia 2020 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Służebności na obszarach wiejskich”, 15 stycznia 2021 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu od godz. 10.00 – online, Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska UAM;
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania międzynarodowej ochrony praw człowieka” Koło Naukowe Praw i Wolności Człowieka i Obywatela funkcjonujące przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego online 5-6 lutego 2021 r.
 • 147 Konferencja Podatkowa „Ordynacja podatkowa”, organizowaną przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ – online, 1.03.2021 r.;
 • Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie organizator Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, 10-11 marca 2021 r.
 • Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; międzynarodowa konferencja on-line „Association of agricultural producers in selected countries of the world – legal and economic issues”.
 • Konferencja odbędzie się w czwartek, 15 kwietnia 2021 r.;
 • Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Energetycznego pt. „Energetyka lokalna”, 21 kwietnia 2021 r. w formie online
 • Environmental Law and Climate Law Section with the topic of Waste management and climate change during the corona crisis, Department of Administrative and Environmental Law Faculty of Law Comenius University in Bratislava 22-23 kwietnia 2021 r. online
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia” wykład Pana prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza, 11 maja 2021 o godzinie 17:00, „Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego”
 • Zmiany we włoskim prawie procesowym związane z COVID-19 OIRP Poznań 27 maja 2021 r. godz. 16-17:30.

Ponadto od 2021 r. jest recenzentem w „Przeglądzie Prawa Ochrony Środowiska”.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Nagranie wykładów i prowadzenie w formie stacjonarnej (w Warszawie, Londynie, Birmingham, Wiedniu, Madrycie, Rzymie, Oslo), w tym następujących wykładów:

 • Prawo cywilne cz. ogólna
 • Prawo cywilne – zobowiązania cz. ogólna
 • Prawo cywilne – zobowiązania cz. szczegółowa
 • Prawo cywilne – rodzinne, opiekuńcze i spadkowe
 • Księgi wieczyste i hipoteka
 • Prawo własności lokali
 • Prawo spółdzielcze
 • Problematyka ochrony praw rzeczowych – metodyka sporządzania pism procesowych
 • Prawo ochrony środowiska

W 2013 r. (ponad 6 – letni okres) wydała Prawo ochrony środowiska. Zarys wykładu. Wybór materiałów, tez orzeczeń sądów, kazusów oraz testów, Warszawa 2013; 134 ss. Podręcznik

Ponadto w ostatnich latach wypromowała około 40 magistrantów, recenzowała również kilkadziesiąt prac magisterskich.

dr Małgorzata Urban – Theocharakis adiunkt

e-mail: murban@ewspa.edu.pl lub murban-theocharakis@ewspa.edu.pl

Charakterystyka dorobku naukowego:
Publikacje:

 • „Przestępstwo przekroczenia uprawnień w nadzorze finansowym” w periodyku Przedsiębiorstwo i Prawo nr 9/2020
 • Instytucja „zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego” w polskim Prawie bankowym w: „Wyzwania współczesnego prawa” red. dr hab. Barbara Bajor i dr hab. Przemysław Saganek – 2017/2018
 • „Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej” na łamach czasopisma prawniczego Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny (nr 2/2011)

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Od kwiecień 2019 – Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
od marzec 2021 – prowadzenie wykładów online w języku angielskim dla studentów – obcokrajowców (Employment law, Economic Law, Commercial law, Public Economic law) – Społeczna Akademia Nauk
grudzień 2020 – kwiecień 2021 – organizacja konferencji online nt. prawnych aspektów cyfryzacji życia gospodarczego w Polsce

 • autorstwo licznych artykułów o charakterze dydaktycznym, praktycznym i popularyzatorskim tj. komentarze praktyczne, glosy do wyroków SN, linie orzecznicze ( Wolters Kluwer) oraz inne (np. wypowiedzi eksperckie dla ICAN Management Rewiev)
 • udział w konferencjach oraz współorganizacja wybranych, opieka nad seminarzystami itd.\
 • szeroka i wieloletnia współpraca z SGH – wykłady na studiach podyplomowych

dr Andrzej Ważny prof. EWSPA

Tytuł zawodowy:

Adwokat – od roku 2010

Charakterystyka dorobku naukowego:

W latach 1990 – 1995 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską nt. „Podstawa faktyczna i prawna postanowienia o przedstawieniu zarzutów w polskim procesie karnym”.

W latach 1996-1999 r. odbył etatową aplikację prokuratorską, składając w 1998 r. egzamin prokuratorski z wynikiem dobrym.

W dniu 2 kwietnia 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską pt. „Dobrowolne poddanie się karze w polskim procesie karnym (art. 387 k.p.k.)”, której promotorem był prof. dr hab. Edward Skrętowicz.

W okresie 2001 – 2004 był pracownikiem dydaktycznym w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, a także adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

W okresie od 2005 r. do 2008 r. – jako prokurator – był oddelegowany do wykonywania czynności w Departamencie Legislacyjno-Prawnym w Ministerstwie Sprawiedliwości – najpierw w Wydziale Prawa Państwowego, a następnie w Wydziale Prawa Karnego, by zostać oddelegowany do wykonywania czynności służbowych w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej.

Również pełnił obowiązki prokuratora (nie oficera) Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Wydziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, a następnie był powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Stanowiska prokuratora zrzekł się w 2010 r.

W latach 2007 – 2008 prowadził zajęcia z aplikantami prokuratorskimi z apelacji warszawskiej, a od 2011 r. do chwili obecnej prowadzi nieprzerwanie zajęcia z prawa i postępowania karnego – z aplikantami adwokackimi Izby warszawskiej.

Przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmował się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zaś od 1 października 2010 r. jest pracownikiem dydaktycznym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 1 września 2011 do 30 czerwca 2013 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa EWSPA. W okresie pracy na tej Uczelni wypromował ponad stu absolwentów.

Jest członkiem rady programowej miesięcznika „Paragraf na Drodze” i „Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych”. Pełnił także społeczną funkcję członka kolegium redakcyjnego kwartalnika „Probacja” oraz miesięcznika „Edukacja Prawnicza”, a „Prokuratury i Prawa” przez 10 lat, którego to Miesięcznika jest obecnie stałym recenzentem. Jest także wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz wykładowcą na aplikacji adwokackiej ORA w Warszawie – wykonując obecnie zawód adwokata.

Wybrane publikacje

 • Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (C.H. Beck, 2011, współautor).
 • Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2011).
 • The Issue of Polygraph Tests in Poland, Internal Security, volume 3, issue 1 (2011).
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, (LexisNexis, 2012, współautor).
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz (C.H.. Beck, 2005-2020, współautor).
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).

Ustawa o świadku koronnym. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor)

Prokuratūros modelio formavimasis Lenkijoje / The Polish Public Prosecutor’s Office System – Its Evolution towards the Present Form (Istorija 2014, tomas 94, nr 2)

Współautor Komentarza do Prawa o Prokuraturze (Wolters Kluwer, 2017)

Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce (od czasów najdawniejszych do powstania III RP) [w:] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi (Warszawa 2018)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 20-lecia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, „Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP”, Warszawa 2 marca 2018 r.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Promotor – ponad 100 prac dyplomowych

Opiekun Koła Naukowego Prawa Karnego w EWSPA – od 2021 r.

dr Łukasz Węgrzynowski

Tytuł zawodowy :

Radca prawny

Charakterystyka dorobku naukowego

Jestem autorem ponad dwustu opracowań naukowych z prawa cywilnego, prawa spółek, prawa spółdzielczego, prawa ochrony konkurencji, prawa upadłościowego i naprawczego oraz związanych z problematyką przelewu wierzytelności.
Mój dorobek obejmuje w szczególności:

Monografie:

 • „Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej” C.H. Beck, Warszawa 2006r
 • „Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej” – Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011r.

Komentarze:

 • „Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Komentarz” Lex 2017.
 • „Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz” C.H. Beck 2019

Opracowania systemowe

 • 2 rozdziały („Reprezentacja Skarbu Państwa”, „Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego”) [w:] A.J. Szereda (red.) „Notariat. Czynności notarialne. Praxis” Warszawa 2021r.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

We współpracy z OIRP o ORA prowadzę szkolenia dla radców prawnych i adwokatów. Jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzę szkolenia dla sędziów i aplikantów.

prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Tytuł zawodowy:

Dr n. politycznych, tytuł uzyskany w 2020 roku ( Uniwersytet Państwowy w St. Petersburgu)

Charakterystyka dorobku naukowego:

Główne dokonania naukowe w ostatnich 6 latach:

Przeprowadzenie międzynarodowego studium (z udziałem autorów z Kenii, Niemiec, Polski, Rosji, Turcji i USA) na temat nowego autorytaryzmu; rezultaty opublikowane w dwóch książkach wydanych w niemieckim wydawnictwie Verlag Barbara Budrich (Opladen):

 • Jerzy J. Wiatr, red. „New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st Century” (2019)
 • Jerzy J. Wiatr, “Political Leadership and Democracy: Comparative Perspectives” (2021)

Organizacja konferencji przy współpracy Europejskiej Wyższej szkoły Prawa i Administracji oraz Komitetu Badawczego LOCAL-GLOBAL IPSA w dniach 06-09.01.2018 roku nt. regionalnej polityki „ Między Narodem i Lokalną Polityką”

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Główne dokonania dydaktyczne w ostatnich 6 latach:

Opracowanie założeń przedmiotu „socjologia bezpieczeństwa narodowego” przedstawionych w pracy Jerzy J. Wiatr, „Tarcza i miecz: Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego” (Toruń 2017).

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Tytuł zawodowy:

polski prawnik i politolog,

były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

Charakterystyka dorobku naukowego:

Wykaz publikacji z ostatnich pięciu lat:

 • Obywatelstwo Unii Europejskiej – czy jest kategorią konstytucyjną? w: Konstytucjonalizm polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020 r, ss. 577 – 584.
 • Współczesne znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, w: 70 lat
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, red. Monika Florczak – Wątor, Michał Kowalski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 31 – 41.
 • Tadeusz Mazowiecki (1927 -2013): the Human Rights Envoy of the Former Yugoslavia, w: The Faces of Human Rights, red. Kasey McCall – Smith, Jan Wouters, Felipe Gomez Isa, Hart Publishing, London 2019, ss.239 – 249.
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej – co ono nam daje?, w: Jestem obywatelem Unii Europejskiej, red. Roman Kuźniar, Wydawnictw Scholar, Warszawa 2019, ss. 71 – 94.
 • O prawach człowieka, w: Architekt wolnej Polski, red. Aleksander Hall, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, ss. 249 – 266.
  Violence against women: policy impact and FRA’s evidence based research (współautor Katarzyna Sękowska – Kozłowska), w: Human Rights Law and Evidence – Based Policy, red. Rosemary Byrne and Han Entzinger, wydawnictwo Routledge, London – New York, 2020, ss. 172 – 185
 • Czy są jeszcze sądy w Warszawie?, w: Interdycyplinarność – w nauce naciekawsze rzeczy, red. Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara, wydawnictwo C.H.Beck, warszawa 2021, ss. 501 – 509.
 • Czy nadal funkcjonują konstytucyjne gwarancje wolności i praw jednostki? W: Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka, red. Adam Bodnar i Adam Płoszka, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ss. 479 – 493.
 • Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego – prawa człowieka, w: Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP, red. Agnieszka Bieńczyk – Missala i Roman Kuźniar, wydawnictwo Scholar, Warszawa 2020, ss. 245 – 259.
 • Czy czas na nową Konstytucję, w: Wyzwania współczesnego prawa, red. Barbara Bajor i Przemysław Saganek, wydawnictwo Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2018, ss. 253 – 264.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Prowadzi seminaria magisterskie – wypromował na uczelni kilkunastu magistrów. Jedna praca uzyskała nagrodę Rzecznika Praw Dziecka. Sprawuję opiekę nad kołem naukowym Prawa Międzynarodowego EWSPA. Prowadzi też seminaria doktorskie – wypromował łączenie 10 doktorów prawa.

dr Paulina Wiktorska

Tytuł zawodowy:

 • socjolożka, prawniczka, coach
 • członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Charakterystyka dorobku naukowego:

 • Praca na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, udział w następujących grantach naukowo – badawczych:
 • grant NCN „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” UMO nr 2016/21/B/HS5, realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej – wykonawca,
 • Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (Projekt DIALOG finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – kierownik,
 • grant NCN ,,Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji.” UM0-20I5/19IB/HS5/03014) realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Andrzejewskiego – wykonawca.

Publikacje naukowe z zakresu nauk prawnych w remach specjalizacji kryminologia:

 • P. Wiktorska, Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, [w:] Po co nam kryminologia, red. W. Klaus, D. Woźniakowska – Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Warszawa 2019, s. 505 – 514.
 • P. Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych, [w:] Zmierzyć i zrozumieć przestępczość, red. M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński, Warszawa 2020, s. 127 – 138.
 • P. Wiktorska, aspekty prawne odseparowania sprawcy od osoby doświadczającej przemocy, [w:] „Prawo w działaniu” nr 45, Warszawa 2021, s. 82 – 90. (40 pkt).
 • P. Wiktorska, Eksperyment w badaniach kryminologicznych, [w:] Granice Prawa, red. P. Ostaszewki, K. Buczkowski, Warszawa 2020, s. 195 – 210.
 • P. Wiktorska, Dziecko w sytuacji przemocy w rodzinie, red. M. Łączkowska Porawska, [w:] Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej, wyd. INP PAN, Warszawa 2020, s. 99 – 121. (20 pkt.).
 • W ramach realizacji programu: Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (Projekt DIALOG finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) opublikowany został artykuł: K. Buczkowski, P. Wiktorska, How crime has changed in a universally mobile society, based on the example of Poland – a research concept, [w:] „Contemporary Central & East European Law”, nr 1 (133), Warszawa 2019, s. 161 – 170.
 • K. Buczkowski, P. Wiktorska, Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders: Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XLII, nr 1, Warszawa 2020, s. 97 – 116. (20 pkt).
 • P. Wiktorska, Wybrane aspekty zmian w procedurze administracyjnej, [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. IX, Warszawa 2017, s. 675 – 686.
 • P. Wiktorska, Prawnicy o swojej profesji, [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. VIII, Warszawa 2016, s. 481 – 526.
 • P. Wiktorska, Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji, [w:] Z Problematyki wiktymologii, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 398 – 410.

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Wykłady na studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, rok akademicki 2020/2021:

 • „Podstawy kryminologii” 4 godz.
 • „Badania w naukach prawnych” 8 godz.

Udział w komisjach Rady Naukowej:

 • Komisja Rady Naukowej INP PAN d.s. Etyki Badań Naukowych.
 • Komisja do przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Zastępca Redaktora „Biuletynu Kryminologicznego” – recenzent,
recenzent „Prawa w Działaniu”.

Skip to content