Nabór absolwentów EWSPA do projektu unijnego realizowanego przez naszego założyciela - ZPP o/W-wa

W imieniu Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie, założyciela Uczelni wyższej Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, które to Zrzeszenie jest Beneficjentem w Projekcie unijnym pn. „Na straży dobrego prawa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 , działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” – informuję i zapraszam do współpracy:

1) w ramach ww. Projektu zorganizowano Szkolenie, którego celem było nabycie przez Uczestników umiejętności prowadzenia monitoringu prawa krajowego, w tym opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie,

2) Szkolenie obejmowało zajęcia z następujących tematów:
a) „Metodologia opracowywania ekspertyz”,
b) „Techniki formułowania tekstów prawnych oraz ich opiniowanie”,
c) „Metodologia prowadzenia badań, w tym badań opinii, analizy skuteczności stosowania aktów prawnych”,
d) „Analiza danych z monitoringu”,

3) ukończenie Szkolenia przez 40 uczestników miało zostać potwierdzone wydaniem stosownego Certyfikatu,

4) do chwili obecnej wydano tylko połowę takich Certyfikatów, skutkiem czego nadal poszukujemy chętnych spełniających poniższe warunki:
a) ukończone studia prawnicze najdalej w roku 2015,
b) przepracowany minimum rok,
c) posiadanie wiedzy i doświadczenia przede wszystkim z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, np. w zakresie: restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych,

5) mając na uwadze podane wyżej okoliczności proponuję wzięcie udziału w podanym wyżej Szkoleniu na zasadach e-learningu (bezpłatnie). W wypadku skorzystania z tej propozycji proszę o wypełnienie załączonego Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego oryginału (wraz z CV) do ww. Szkoły lub ZPP O/Warszawa (adres ten sam: ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa) oraz skan na adres poczty elektronicznej: EWSPA.zpp@ewspa.edu.pl ,

6) po przesłaniu do nas powyższego Formularza zgłoszeniowego prześlemy zwrotnie materiały szkoleniowe.

Pobierz Formularz