W bieżącym roku EWSPA podpisała umowę (nr POWR.03.05.00-00-A030/20-00) o dofinansowanie Projektu: Uczelnia Równych Szans – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu jest likwidacja barier i podniesienie dostępności procesów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych na poziomie infrastrukturalnym oraz obsługi toku studiów. Projekt, co istotne, przewiduje również  podniesienie poziomu świadomości i wiedzy pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni o problemach ludzi niepełnosprawnych.

Główne cele Projektu:

  1. Powołanie Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami, który po ukończeniu cyklu szkoleń rozpocznie pracę ze studentami EWSPA,
  2. Zakup i wdrożenie nowego systemu obsługi dziekanatu z modułami obsługi studenta,
  3. Uruchomienie punktu obsługi osób z niepełnosprawnościami, w ramach którego powołany zostanie: specjalista od technologii wspierających i asystent dydaktyczny,
  4. Zainstalowanie w obrębie pomieszczeń administracyjnych  oraz przy salach wykładowych znaczników dla osób niewidomych i słabo widzących, zakup mobilnej pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących,
  5.  Utworzenie punktu technicznego – stanowiska komputerowego do pracy (udziału w telekonferencjach, egzaminach, korzystania z biblioteki)  dla osób z niepełnosprawnościami,
  6. Powołanie zespołu ekspertów ds. aktualizacji dokumentów horyzontalnych, procedur, ds. wzorców umowy świadczenia usług edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach poprawy dostępności i likwidacji barier w obszarze procedur w EWSPA,
  7. W ramach poprawy realizacji wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnościami:

7.1.   wdrożenie modułu integracji systemu dziekanatowego z systemami zewnętrznymi,

7.2.  dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  1. Realizacja cyklu szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w EWSPA.