EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ

Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce.
Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa

współorganizator kursów i szkoleń
ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa

ZAPEWNIAMY:

wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
prestiżowy certyfikat udziału wystawiony przez ECKPiS EWSPA oraz ZPP o/W-wa
dodatkowe zaświadczenia na życzenie

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

  • Zapytaj o możliwość uzyskania dofinansowania do kursu lub szkolenia nawet do 80 % w wybranych województwach.


DLA KOGO:

Dla wszystkich zainteresowanych osób tematyką psychologii sądowej. Prawników i nie-prawników.


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Pracownicy naukowi Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – najstarszej prywatnej Uczelni prawniczej w Polsce- założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa oraz wybitni praktycy i specjaliści współpracujący z Uczelnią.


PROGRAM KURSU:

MODUŁ I 

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wykład ma za zadanie zapoznania słuchaczy z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W trakcie zajęć omawiane będą kolejno następujące zagadnienia: Przedmiot badań, działy i kierunki rozwoju psychologii sądowej, kontekst historyczny, biegli psychologowie-ich powoływanie, prawa i obowiązki. Rola psychologa w procesie karnym – opiniowanie w sprawach dorosłych sprawców przestępstw, czynniki motywacyjne i typologia sprawców zabójstw. Psychopata – jak funkcjonuje. Znaczenie cech osobowości i jej zaburzeń w przestępczości, problem poczytalności i silnego wzburzenia emocjonalnego. Przestępczość seksualna – zgwałcenie, kazirodztwo, pedofilia. Aspekt prawny i psychologiczny. Przestępczość nieletnich i młodocianych – podstawy prawne opracowania opinii, przyczyny przestępczości – zaburzenie procesu socjalizacji, główne teorie przestępczości ( biologiczne, społeczne, psychologiczne). Ofiary mobbingu i stalkingu. Psychologia śledcza – podstawy psychologicznego typowania nieznanych sprawców. Problematyka resocjalizacji, teorie kary, podkultura więzienna i jej znaczenie w resocjalizacji.

MODUŁ II

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM PRAZ POSTĘPOWANIU RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM.

Opiniowanie w sprawach cywilnych i zasady opracowywania opinii. Zasady opracowania opinii psychologicznych w sprawach rozwodowych – psychologiczne skutki rozwodu rodziców, dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych – formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, kompetencje opiekunów oraz związek emocjonalny dziecka z nimi. Rysunek jako metoda poznawania dziecka i jego relacji z członkami rodziny. Diagnoza postaw rodzicielskich, zalety i wady kwestionariuszowego pomiaru. Wywiad i obserwacja w określeniu relacji rodzinnych. Psychologiczna problematyka przysposobienia dziecka – ocena motywacji i oczekiwań rodziców adopcyjnych, przygotowanie do adopcji. Rola psychologa w orzekaniu o zdolności do zawarcia małżeństwa, niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa. Regulacje kościelne. Krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci wykorzystywanych. Ocena funkcjonowania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

MODUŁ III

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Metody przesłuchań podejrzanego/oskarżonego. Psychologiczna ocena wyjaśnień oskarżonego. Motywacja do składania wyjaśnień. Fałszywe przyznanie się do winy. Ekspertyza psychologiczna sprawcy czynu zabronionego. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy zabójstw. Diagnoza procesów motywacyjnych. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Kryteria niepoczytalności w Polsce i na świecie. Stan silnego wzburzenia – z perspektywy prawa i psychologii. Przekroczenie obrony koniecznej pod wpływem strachu.

MODUŁ IV

PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ ŚWIADKÓW (osoby dorosłe, dzieci)

Osoby dorosłe

Powstawanie spostrzeżeń i wrażeń – prawidłowości dotyczące funkcjonowania zmysłów. Błędy w spostrzeżeniach i wrażeniach. Uwarunkowania trafnych spostrzeżeń i wrażeń. Zmienna podmiotowe: wiek, płeć, osobowość, inteligencja. Elementy modulujące – wpływ emocji i motywacji. Pamięć świadków – odtwarzanie wydarzeń. Procesy uwagi i pamięci. Pamięć autobiograficzna. Wspomnienia fleszowe. Niezwykłe zjawiska pamięciowe. Efekt dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Sugestia. Podatność na sugestię. Przesłuchanie z punktu widzenia prawa, kryminalistyki i psychologii. Przesłuchanie poznawcze. Motywacje świadków do zeznawania. Rozpoznanie. Okazanie. Tworzenie portretów pamięciowych. (aspekty prawne, kryminalistyczne i psychologiczne.) Zeznania nieszczere. Zachowania niewerbalne a kłamstwo i oszukiwanie. Komunikacja niewerbalna na sali sądowej Psychologiczna wiarygodność zeznań. Kryteria i modele teoretyczne. Niekonwencjonalne sposoby badania wiarygodności. Badania poligraficzne. Hipnoza. Ocena psychologiczna zeznań osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych umysłowo.

Psychologia zeznań świadków – zeznania dziecięce

Rozwój dziecka – zmiany rozwojowe w zakresie funkcjonowania zmysłów, pamięci, uwagi i komunikacji z perspektywy przesłuchania. Pamięć dzieci. Fałszywe wspomnienia. Wspomnienia „wdrukowane”. Mechanizmy wyparcia. Przesłuchanie dziecka: zasady, warunki, sposób przeprowadzenia. Rola psychologa i rola organów procesowych. .Fantazjowanie dziecięce a kłamstwo dzieci. Przeprowadzanie wywiadu z dzieckiem molestowanym seksualnie – film. Psychologiczna ocena zeznań. Trudności w psychologicznej ocenie zeznań dzieci.


Czas trwania kursu:

40 godzin tj. 2 weekendy x 20 godzin.

Piątek- sobota- niedziela od godziny 10.00


CENA KURSU:

Cena kursu: 2499 zł

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału wystawiony przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji oraz Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


Terminy i formy płatności:

  • Jednorazowo
  • Istnieje możliwość płatności w 2 ratach u organizatora. Pierwsza rata min. 50% płatna w terminie 2 dni od rejestracji na kurs. Druga rata nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem kursu.

ZAPYTAJ O NAJBLIŻSZY TERMIN


DOFINANSOWANIE:

A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Masz możliwość skorzystania z dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. Nie dotyczy osób wykonujących pracę (również na umowę zlecenie i o dzieło) oraz przedsiębiorców w województwie mazowieckim i pomorskim.

Czytaj więcej DOFINANSOWANIE


tel: +48 505 374 881tel: +48 575 469 264

Europejskie Centrum KształceniaPodyplomowego i Szkoleń

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, piętro IV;
01-043 Warszawa
e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Punkt konsultacyjno-rekrutacyjny:
ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

Konta dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, piętro IV; 01-043 Warszawa

34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na szkolenie/kurs

Imię i nazwisko:

Tytuł kursu, szkolenia:

Miejscowość:

Data kursu,szkolenia:

Nazwa placówki/instytucji/osoba prywatna:

Proszę o fakturę pro-forma:

Dane do faktury

Płatność za kurs (jednorazowa,2 raty,dofinansowanie)

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)