EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

MEDYCYNA SĄDOWA

Założenia i cele kierunku

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej słuchacze poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres kierunku Medycyna Sądowa obejmuje:

  • Zagadnienia tanatologii sądowej
  • Zagadnienia hemogenetyki
  • Zagadnienia toksykologii sądowej
  • Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego
  • Antropologii sądowej

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁ I 


 PRAWO MEDYCZNE


MODUŁ II

ORZECZNICTWO SĄDOWO- LEKARSKIE

  1. Opiniowanie w sprawach karnych. Karna odpowiedzialność zawodów medycznych

Rola biegłego i zasady powoływania w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu ze szczególnym uwzględnieniem: przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajności (m.in. zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym, dzieciobójstwo, eutanazja) . Zasady badania sądowo-lekarskiego pokrzywdzonego. Karna odpowiedzialność w związku z wykonywaniem zawodów medycznych . Błąd medyczny, niepowodzenie lekarskie, powikłania. Działanie bez zgody pacjenta.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości ze szczególnym uwzględnieniem czynów nierządnych i lubieżnych. Dziecko jako ofiara przestępstw. Zespół dręczonego dziecka.

2. Opiniowanie w sprawach cywilno- odszkodowawczych. Cywilna odpowiedzialność zawodów medycznych.

3. Cywilna odpowiedzialność zawodów medycznych.

4. Orzecznictwo sądowo- lekarskie w prawie pracy

5. Dokumentacja medyczna w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Wymogi formalne stawiane dokumentacji medycznej. Rodzaje dokumentacji medycznej. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Najczęściej występujące uchybienia w dokumentacji medycznej.


MODUŁ III

 TANATOLOGIA SĄDOWO- LEKARSKA

  1. Pojęcie śmierci.

Okoliczności, w jakich może dojść do śmierci- z punktu widzenia ustawy karnej. Śmierć kliniczna. Śmierć pozorna. Śmierć biologiczna. Zjawisko śmierci a przeszczepienie narządów. Znamiona śmierci biologicznej całego ustroju. Późne zmiany pośmiertne. Pojęcie śmierci. Ogólny podział rodzajów śmierci. Segregacja przyczyn śmierci. Zbieg przyczyn śmierci. Określanie czasu śmierci, Oględziny zwłok na miejscu i ich znalezienia. Sądowo- lekarskie oględziny i sekcja zwłok. Zabezpieczenie materiału biologicznego do badań histopatologicznych, serologicznych i toksykologicznych. Wypełnianie karty zgonu.

2. Śmierć z przyczyn naturalnych

Śmierć naturalna osób dorosłych. Śmierć dzieci i młodzieży. Ocena niespodziewanego zgonu nagłego z przyczyn naturalnych. Trudności diagnostyczne

 3. Wypadki komunikacyjne
– zasady poszerzonego badania po śmiertelnego ofiar wypadków drogowych
– przebieg faz wypadku w poszczególnych rodzajach potrąceń pieszego przez pojazdy różnego typu.
– podstawy technicznej rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych
– typowe obrażenia spotykane u ofiar wypadków komunikacyjnych
– możliwość odtworzenia okoliczności potrącenia pieszego (pozycja ciała, kierunek uderzenia, rodzaj pojazdu).
– katastrofy komunikacyjne- rekonstrukcja okoliczności

4. Uduszenie gwałtowne

Przebieg procesu duszenia się i jego objawy. Obraz sekcyjny śmierci wskutek uduszenia. Niektóre dane dotyczące wymiany gazowej w płucach. Zatkanie otworów nosowych i jamy ustnej. Zamknięcie krtani, tchawicy lub dużych oskrzeli przez ciało obce. Unieruchomienie klatki piersiowej. Utonięcie. Śmierć w wodzie. Zagardlenie: powieszenie, zadzierzgnięcie, zadławienie. Śmierć w ciasnej przestrzeni.

5. Rażenie prądem elektrycznym, piorunem itp.

Znamię prądu elektrycznego. Patomechanizm zgonu.

6. Postrzałowe uszkodzenie ciała

Broń palna. Amunicja. Rany i uszkodzenia postrzałowe. Postrzały pociskiem odbitym. Otwory wlotowe i wylotowe. Ocena odległości strzału


MODUŁ IV

TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

  1. Toksykologia ogólna

Podstawowe terminy: trucizna, substancja szkodliwa, ksenobioty, zatrucie, toksyczność, rodzaje zatruć. Ustawodawstwo toksykologiczne: ustawy i zarządzenia dotyczące dystrybucji trucizn, środków odurzających, ochrony roślin oraz używanych do dezynfekcji i deratyzacji.

2. Toksykologia szczegółowa

Toksykologia leków w aspekcie zatruć przestępczych, ostrych działań niepożądanych, uzależnień lekowych, narkomanii, dopingu farmakologicznego, a w szczególności ograniczeń zdolności psychofizycznych kierowców.

3. Alkohologia sądowo- lekarska

Teoretyczny i praktyczny model oddziaływania alkoholu etylowego na organizm człowieka (metabolizm i farmakokinetyka alkoholu etylowego)


MODUŁ V

 HEMOGENETYKA SĄDOWA

  1. Hemogenetyka sądowo- lekarska

Dochodzenie spornego ojcostwa: podstawy prawne zaprzeczenia ojcostwa, podstawy prawne ustalenia ojcostwa. Badania genetyczne.

2. Badanie śladów biologicznych w celach dowodowych i identyfikacyjnych.

Klasyczne metody zabezpieczania i badania śladów biologicznych: ślady krwawe, plamy nasienia, plamy wydzielin, włosy i kości.

3. Przeszczepianie narządów

Zagadnienia prawne związane z przeszczepianiem narządów.


MODUŁ VI

ANTROPOLOGIA SĄDOWA

1.Badania antropologiczne szkieletu

Metody wykorzystywane w ustaleniu: płci, wieku, pomiarów kości długich i rekonstrukcji wzrostu

2. Ustalanie tożsamości zwłok i szczątków ludzkich

Ustalanie tożsamości zwłok nie objętych zmianami pośmiertnymi w oparciu o zdjęcia i zapis wideo.

Metody identyfikacji w oparciu o cechy kośćca: rekonstrukcja przybliżonego wizerunku osoby zmarłej na podstawie kości czaszki (metodą komputerową) z opracowaniem rysopisu osoby. Porównawcze badania odontologiczne- badania cech uzębienia czaszki i badania porównawcze z wykorzystaniem dokumentacji stomatologicznej. Porównawcze badania radiologiczne- badania z wykorzystaniem zdjęć radiologicznych (czaszki, zębów, kości szkieletu postkranialnego).

3. Ustalanie tożsamości osób żywych

Identyfikacja osób na podstawie zapisu wideo i w technologii cyfrowej z monitoringu

4. Postępowanie identyfikacyjne w przypadkach losowych ofiar katastrof


MODUŁ VII

PODSTAWY GENETYKI


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)