EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Podstawowe informacje:

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁPSYCHOLOGIA SĄDOWA


MODUŁ I 

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wykład ma za zadanie zapoznania słuchaczy z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W trakcie zajęć omawiane będą kolejno następujące zagadnienia: Przedmiot badań, działy i kierunki rozwoju psychologii sądowej, kontekst historyczny, biegli psychologowie-ich powoływanie, prawa i obowiązki. Rola psychologa w procesie karnym – opiniowanie w sprawach dorosłych sprawców przestępstw, czynniki motywacyjne i typologia sprawców zabójstw. Psychopata – jak funkcjonuje. Znaczenie cech osobowości i jej zaburzeń w przestępczości, problem poczytalności i silnego wzburzenia emocjonalnego. Przestępczość seksualna – zgwałcenie, kazirodztwo, pedofilia. Aspekt prawny i psychologiczny. Przestępczość nieletnich i młodocianych – podstawy prawne opracowania opinii, przyczyny przestępczości – zaburzenie procesu socjalizacji, główne teorie przestępczości ( biologiczne, społeczne, psychologiczne). Ofiary mobbingu i stalkingu. Psychologia śledcza – podstawy psychologicznego typowania nieznanych sprawców. Problematyka resocjalizacji, teorie kary, podkultura więzienna i jej znaczenie w resocjalizacji.

MODUŁ II 

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM PRAZ POSTĘPOWANIU RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM.

Opiniowanie w sprawach cywilnych i zasady opracowywania opinii. Zasady opracowania opinii psychologicznych w sprawach rozwodowych – psychologiczne skutki rozwodu rodziców, dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych – formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, kompetencje opiekunów oraz związek emocjonalny dziecka z nimi. Rysunek jako metoda poznawania dziecka i jego relacji z członkami rodziny. Diagnoza postaw rodzicielskich, zalety i wady kwestionariuszowego pomiaru. Wywiad i obserwacja w określeniu relacji rodzinnych. Psychologiczna problematyka przysposobienia dziecka – ocena motywacji i oczekiwań rodziców adopcyjnych, przygotowanie do adopcji. Rola psychologa w orzekaniu o zdolności do zawarcia małżeństwa, niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa. Regulacje kościelne. Krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci wykorzystywanych. Ocena funkcjonowania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

MODUŁ III

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Metody przesłuchań podejrzanego/oskarżonego. Psychologiczna ocena wyjaśnień oskarżonego. Motywacja do składania wyjaśnień. Fałszywe przyznanie się do winy. Ekspertyza psychologiczna sprawcy czynu zabronionego. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy zabójstw. Diagnoza procesów motywacyjnych. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Kryteria niepoczytalności w Polsce i na świecie. Stan silnego wzburzenia – z perspektywy prawa i psychologii. Przekroczenie obrony koniecznej pod wpływem strachu.

MODUŁ IV

PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ ŚWIADKÓW (osoby dorosłe, dzieci)

Osoby dorosłe

Powstawanie spostrzeżeń i wrażeń – prawidłowości dotyczące funkcjonowania zmysłów. Błędy w spostrzeżeniach i wrażeniach. Uwarunkowania trafnych spostrzeżeń i wrażeń. Zmienna podmiotowe: wiek, płeć, osobowość, inteligencja. Elementy modulujące – wpływ emocji i motywacji. Pamięć świadków – odtwarzanie wydarzeń. Procesy uwagi i pamięci. Pamięć autobiograficzna. Wspomnienia fleszowe. Niezwykłe zjawiska pamięciowe. Efekt dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Sugestia. Podatność na sugestię. Przesłuchanie z punktu widzenia prawa, kryminalistyki i psychologii. Przesłuchanie poznawcze. Motywacje świadków do zeznawania. Rozpoznanie. Okazanie. Tworzenie portretów pamięciowych. (aspekty prawne, kryminalistyczne i psychologiczne.) Zeznania nieszczere. Zachowania niewerbalne a kłamstwo i oszukiwanie. Komunikacja niewerbalna na sali sądowej Psychologiczna wiarygodność zeznań. Kryteria i modele teoretyczne. Niekonwencjonalne sposoby badania wiarygodności. Badania poligraficzne. Hipnoza. Ocena psychologiczna zeznań osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych umysłowo.

Psychologia zeznań świadków – zeznania dziecięce

Rozwój dziecka – zmiany rozwojowe w zakresie funkcjonowania zmysłów, pamięci, uwagi i komunikacji z perspektywy przesłuchania. Pamięć dzieci. Fałszywe wspomnienia. Wspomnienia „wdrukowane”. Mechanizmy wyparcia. Przesłuchanie dziecka: zasady, warunki, sposób przeprowadzenia. Rola psychologa i rola organów procesowych. .Fantazjowanie dziecięce a kłamstwo dzieci. Przeprowadzanie wywiadu z dzieckiem molestowanym seksualnie – film. Psychologiczna ocena zeznań. Trudności w psychologicznej ocenie zeznań dzieci.CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)