ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.

Istota i podstawowe pojęcia logistyki. Logistyka w gospodarce rynkowej. Koszty logistyczne. Klasyfikacja systemów logistycznych. Systemy mikrologistyczne, mate logistyczne i makrologistyczne. Logistyczne systemy funkcjonalne. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i utylizacji. Strategie i metody zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Infrastruktura procesów logistycznych. Diagnostyka systemów logistycznych. Zasady projektowania i konfigurowania systemu logistycznego. Perspektywy rozwoju logistyki.

Istota, geneza i funkcje eurosystemu logistycznego. Formy organizacyjne euro logistyki. Metody zarządzania euro logistyką. Eurokorytarze transportowe. Organizacja i strategia międzynarodowych kanałów logistycznych. Międzynarodowa informacja logistyczna. Logistyka globalna.
Polska logistyka w euro systemie logistycznym.

Geneza transportu. Transport w systemie gospodarczym kraju. Rodzaje transportu i ich udział w procesach przemieszczania ładunków i ludzi. Proces transportowy i proces przewozowy. Struktura procesu transportowego. Przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego i przedsiębiorstwa spedycyjnego. Polityka transportowa – jej geneza. Rynek usług transportowych w Polsce. Marketing w transporcie. Transport samochodowy na tle innych gałęzi transportu. Konwencja AETR i ustawa o czasie pracy kierowcy. Rozporządzenie UE w sprawie organizacji i czasu pracy kierowcy.

Produkt – towar – ładunek. Charakterystyka ładunków. Kryteria klasyfikacji ładunków. Wpływ właściwości ładunków na warunki ich przewozu. Przewozy ładunków luzem i ładunków sztukowych. Zależność sposobu przewozu od wartości partii ładunku i warunków drogowych.

Konwencja CMR i list przewozowy CMR. Opakowania – rodzaje, materiały do ich wykonywania, problemy własności i zarządzania opakowaniami. Funkcje opakowań. Zasady tworzenia jednostek ładunkowych i ich rola w transporcie i magazynowaniu.

Działalność spedycyjna – przedmiot i podstawy prawne. Zadania powierzane do wykonywania spedytorom przy realizacji procesu transportowego. Funkcje spedytora. Ogólne polskie warunki spedycyjne. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji procesu przewozowego. Organizacja i wykonywanie przewozów zwierząt. Podstawy prawne. Wymagania wobec przedsiębiorcy przewozowego, kierowcy i konwojenta. Przewozy materiałów niebezpiecznych. Wymagania wynikające z konwencji ADR i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Przewozy ładunków nienormatywnych. Wymagania prawne – zezwolenia, pilotowanie. Organizacja przewozu ładunku nienormatywnego. Koszty transportu – stałe, zmienne. Koszty zewnętrzne transportu. Przewozy tranzytowe. Polska jako kraj tranzytowy. Konwencja TIR, konwencja WPT i konwencja AGT. Korzyści związane z przewozami tranzytowymi.

Ekonomia a logistyka. Rachunkowość i jej elementy w logistyce. Kwalifikowanie i bilansowanie majątku jednostki gospodarczej w kategoriach logistycznych. Ewidencja operacji logistycznych. Zasady prowadzenia dokumentacji księgowej w systemach logistycznych. Zasady ewidencji majątku trwałego i obrotowego w logistyce. Koszt jako podstawowy element procesu decyzyjnego w logistyce. Klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania logistycznego. Analiza kosztów w systemach logistycznych. Moduły kosztów logistycznych. Wyodrębnianie kosztów logistyki. Podejmowanie decyzji na podstawie prognoz. Prognozowanie w logistyce w oparciu o materiały statystyczne.

Kryteria i wskaźniki efektywności ekonomicznej systemu logistycznego.

Wprowadzenie do przedmiotu. Uregulowania prawne w transporcie międzynarodowym. Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych. Procedury celne w międzynarodowych przewozach towarowych. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym. Polisy tranzytowe. Odpowiedzialność prawna przewoźnika i spedytora a ubezpieczenie ładunku (CARBO). Uregulowania prawne dotyczące krajowego transportu, tranzytu, spedycji i składowania.

Wprowadzenie do Internetu, sieci lokalne. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Modele przesyłania informacji, topologie LAN, WAN, MAN. Usługi sieciowe Email, WWW, FTP, News. Systemy wspomagające zarządzanie logistyką (MRPI, SYSTEM R/3, MRP II, DRP II, ERP, SCM, WMS). System monitorowania tranzytu NCTS. Systemy nawigacji satelitarnej GPS oraz GALILEO. Wdrożenia systemów informatycznych dla logistyki. Praca w sieci w systemach Windows XP/NT. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Organizacja usług sieciowych – Email. Organizacja usług sieciowych – WWW. Organizacja usług sieciowych – FTP, Wideokonferencja.

Organizacja nauczania przedmiotu, wymagania, egzaminy, zaliczenia. Istota i funkcje gospodarki magazynowej. Rodzaje magazynów. Organizacja pracy magazynu. Instalacje w budynkach magazynowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach. Technologie prac magazynowych. Projektowanie procesów magazynowych. Składowanie zapasów. Gospodarowanie zapasami. Optymalizacja gospodarki zapasami. Jednostki opakunkowe. Koszty magazynowe. Zarządzanie gospodarką magazynową.

Marketing zakupów a logistyka. Metody badania i segmentacja rynku zaopatrzenia. Planowanie zakupów. Proces zakupów a kanały zasileń. Składowanie i magazynowanie. Logistyka dystrybucji i sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Obsługa klienta, standardy obsługi klienta. Transport, gałęzie transportu i ich możliwości, podatność transportowa, koszty transportu. Utrzymywanie i kontrola zapasów, koszty tworzenia, utrzymywania i wyczerpania zapasów. Formuła Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EWZ). Zarządzanie zapasami w warunkach pewności i niepewności. Logistyczne funkcje składów, infrastruktura magazynowa, rozplanowanie i wielkość składów. Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów.