TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA i OBSŁUGA CELNA BIZNESU

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.

Istota i podstawowe pojęcia logistyki. Logistyka w gospodarce rynkowej. Koszty logistyczne. Klasyfikacja systemów logistycznych. Systemy mikrologistyczne i makrologistyczne. Logistyczne systemy funkcjonalne. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i utylizacji. Strategie i metody zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Infrastruktura procesów logistycznych. Diagnostyka systemów logistycznych. Zasady projektowania i konfigurowania systemu logistycznego. Perspektywy rozwoju logistyki.

Geneza transportu. Transport w systemie gospodarczym kraju. Rodzaje transportu i ich udział w procesach przemieszczania ładunków i ludzi. Proces transportowy i proces przewozowy. Struktura procesu transportowego. Przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego i przedsiębiorstwa spedycyjnego. Polityka transportowa – jej geneza. Rynek usług transportowych w Polsce. Marketing w transporcie. Transport samochodowy na tle innych gałęzi transportu. Konwencja AETR i ustawa o czasie pracy kierowcy. Rozporządzenie UE w sprawie organizacji i czasu pracy kierowcy.

Produkt – towar – ładunek. Charakterystyka ładunków. Kryteria klasyfikacji ładunków. Wpływ właściwości ładunków na warunki ich przewozu. Przewozy ładunków luzem i ładunków sztukowych. Zależność sposobu przewozu od wartości partii ładunku i warunków drogowych.

Konwencja CMR i list przewozowy CMR. Opakowania – rodzaje, materiały do ich wykonywania, problemy własności i zarządzania opakowaniami. Funkcje opakowań. Zasady tworzenia jednostek ładunkowych i ich rola w transporcie i magazynowaniu.

Działalność spedycyjna – przedmiot i podstawy prawne. Zadania powierzane do wykonywania spedytorom przy realizacji procesu transportowego. Funkcje spedytora. Ogólne polskie warunki spedycyjne. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji procesu przewozowego. Organizacja i wykonywanie przewozów zwierząt. Podstawy prawne. Wymagania wobec przedsiębiorcy przewozowego, kierowcy i konwojenta. Przewozy materiałów niebezpiecznych. Wymagania wynikające z konwencji ADR i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Przewozy ładunków nienormatywnych. Wymagania prawne – zezwolenia, pilotowanie. Organizacja przewozu ładunku nienormatywnego. Koszty transportu – stałe, zmienne. Koszty zewnętrzne transportu. Przewozy tranzytowe. Polska jako kraj tranzytowy. Konwencja TIR, konwencja WPT i konwencja AGT. Korzyści związane z przewozami tranzytowymi.

Historia cła. Podstawowe kategorie i pojęcia celne. Ekonomiczne funkcje cła. System celny. Przedsiębiorstwa celne. Służba celna. Administracja celna wybranych państw Unii Europejskiej. Wspólnotowy system i kodeks celny. Polityka kadrowa w administracji celnej.

Pojęcie i historyczny rozwój danin publicznych. Podatek jako zjawisko ekonomiczne oraz instytucjaprawna. Elementy konstrukcji podatku. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego.

Polityka podatkowa. Zjawisko oporu podatkowego. Norma i stosunek podatkowo-prawny. Ustrojowepodstawy prawa podatkowego. Legislacja podatkowa. Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego. Wykładania prawa podatkowego. Podatek rolny od gruntów. Podatek od nieruchomości. Podatek leśny. Podatek od dochodów od osób fizycznych. Odliczenia od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Odliczenia od podatku. Podatek od spadków i darowizn. Podatek dochodowy od osób prawnych. Opodatkowanie najmu i dzierżawy. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe.

Pojęcia cło i prawo celne. Przedmiot ochrony prawa celnego. Stosunek do innych działów prawa. Rola cła w systemie finansowym państwa. Klasyfikacja ceł. System celny. Źródła prawa celnego. Podmioty międzynarodowe-Światowa Organizacja Handlu (WTO), Światowa Organizacja Celna (WCO). Charakter dozoru celnego i kontroli celnej. Istota taryf celnych i innych barier w dostępie do rynku. Elementy kalkulacyjne-taryfa celna, wartość celna, i pochodzenie towaru. Wiążąca Informacja Taryfowa WIT), Wspólna Taryfa Celna. Środki pozataryfowe. Wartość celna i metody jej ustalania. Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru (WIP). Wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty. Dozór celny. Pojęcie i istota przeznaczenia celnego. Wspólne obszary celne i i składy wolnocłowe.

Istota procedur celnych, podstawy prawne, klasyfikacja. Procedury zmiany statusu celnego towarów: wywozu, dopuszczenia do wolnego obrotu. Charakterystyka gospodarczych procedur celnych. Istota i charakterystyka zawieszających procedur celnych: przebieg procedury, tryb naliczania, należności celnych i sposoby ich zabezpieczenia. Uproszczone procedury celne: zgłoszenie niekompletne, zgłoszenie zastępcze, wpis do rejestru (procedura w miejscu), warunki uzyskania zezwoleń na procedury uproszczone, korzyści dla przedsiębiorstw.

Dokument SAD. Przygotowanie elektronicznego dokumentu SAD. Obsługa programów przygotowania SAD (DOS,Windows). Elektroniczna realizacja procedur wywozowych i przywozowych. Skład celny. Uszlachetnianie czynne i bierne. System Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. System rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych ZEFIR.

Ekonomia a logistyka. Rachunkowość i jej elementy w logistyce. Kwalifikowanie i bilansowanie majątku jednostki gospodarczej w kategoriach logistycznych. Ewidencja operacji logistycznych. Zasady prowadzenia dokumentacji księgowej w systemach logistycznych. Zasady ewidencji majątku trwałego i obrotowego w logistyce. Koszt jako podstawowy element procesu decyzyjnego w logistyce. Klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania logistycznego. Analiza kosztów w systemach logistycznych. Moduły kosztów logistycznych. Wyodrębnianie kosztów logistyki. Podejmowanie decyzji na podstawie prognoz. Prognozowanie w logistyce w oparciu o materiały statystyczne. Kryteria i wskaźniki efektywności ekonomicznej systemu logistycznego.

Wprowadzenie do przedmiotu. Uregulowania prawne w transporcie międzynarodowym. Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych. Procedury celne w międzynarodowych przewozach towarowych. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym. Polisy tranzytowe. Odpowiedzialność prawna przewoźnika i spedytora a ubezpieczenie ładunku (CARBO). Uregulowania prawne dotyczące krajowego transportu, tranzytu, spedycji i składowania.

Wprowadzenie do Internetu, sieci lokalne. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Modele przesyłania informacji, topologie LAN, WAN, MAN. Usługi sieciowe Email, WWW, FTP, News. Systemy wspomagające zarządzanie logistyką (MRPI, SYSTEM R/3, MRP II, DRP II, ERP, SCM, WMS). System monitorowania tranzytu NCTS. Systemy nawigacji satelitarnej GPS oraz GALILEO. Wdrożenia systemów informatycznych dla logistyki. Praca w sieci w systemach Windows XP/NT. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Organizacja usług sieciowych – Email. Organizacja usług sieciowych – WWW. Organizacja usług sieciowych – FTP, Wideokonferencja.

Marketing zakupów a logistyka. Metody badania i segmentacja rynku zaopatrzenia. Planowanie zakupów. Proces zakupów a kanały zasileń. Składowanie i magazynowanie. Logistyka dystrybucji i sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Obsługa klienta, standardy obsługi klienta. Transport, gałęzie transportu i ich możliwości, podatność transportowa, koszty transportu. Utrzymywanie i kontrola zapasów, koszty tworzenia, utrzymywania i wyczerpania zapasów. Formuła Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EWZ). Zarządzanie zapasami w warunkach pewności i niepewności. Logistyczne funkcje składów, infrastruktura magazynowa, rozplanowanie i wielkość składów. Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów.

Organizacja nauczania przedmiotu, wymagania, egzaminy, zaliczenia. Istota i funkcje gospodarki magazynowej. Rodzaje magazynów. Organizacja pracy magazynu. Instalacje w budynkach magazynowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach. Technologie prac magazynowych. Projektowanie procesów magazynowych. Składowanie zapasów. Gospodarowanie zapasami. Optymalizacja gospodarki zapasami. Jednostki opakunkowe. Koszty magazynowe. Zarządzanie gospodarką magazynową.