EKOBIZNES I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Definicja pojęcia „ekologia” i jej znaczenie we współczesnym świecie. Konotacja pojęcia „ekologia” z pojęciem „ochrona środowiska”. Czy ekologia i ochrona środowiska to moda czy konieczność ? Rys historyczny rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństw. Proces tworzenia ustawodawstwa ekologicznego jako niezbędnego czynnika rozwoju ludzkości. Zachowania ekologiczne a uwarunkowania kulturowe i etyczne. Edukacja jako niezbędny element budowania świadomości ekologicznej. Finansowanie działań pro-ekologicznych. Szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska jako ustawowe obowiązki przedsiębiorców. Podstawy zarządzania w kontekście uwarunkowań ochrony środowiska.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej – Packaging Directive 94/62/WE, Waste Framework Directive 2008/98/EC, 2008/98/WE. Ustawodawstwo krajowe w zakresie gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Ustawa o odpadach. Metodyka i filozofia postępowania z odpadami. Definicja odpadu. Kategorie i rodzaje odpadów. Gospodarowanie i gospodarka odpadami. Procesy odzysku i rodzaje odzysku odpadów. Unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne w przedsiębiorstwie. Zgodne z prawem postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Odpady komunalne jako szczególny rodzaj odpadów. Katalog odpadów. Pojęcie „produktu ubocznego”. Procedury postępowania – zakazy. Hierarchia postępowania z odpadami. Koszty gospodarowania odpadami. Pozwolenia i decyzje. Rejestry przedsiębiorców. Finansowe kary administracyjne.

Podstawowe akty prawne. Wytwarzanie odpadów w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zasady uzyskiwania przez przedsiębiorcę niezbędnych decyzji na wytwarzanie odpadów. Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych. Zasady bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami w przedsiębiorstwie. Prowadzenie ewidencji odpadów. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości. Zwolnienia z obowiązku ewidencji i sprawozdawczości. Sankcje administracyjne w przypadku uchybień przedsiębiorcy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości. Opłaty przedsiębiorców za korzystanie ze środowiska. Konieczność i zasady współpracy przedsiębiorców z instalacjami odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania odpadów. Wybór autoryzowanego odbiorcy odpadów. Przykłady nielegalnych praktyk w obrocie odpadami. Promowanie w przedsiębiorstwie i wśród społeczności lokalnej idei społeczeństwa ekologicznego.

Geneza i idea powołania do życia „organizacji odzysku”. Podstawy prawne – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Stosunek przedsiębiorców do tej ustawy. Zasady przejmowania obowiązków ustawowych od przedsiębiorców przez organizacje odzysku. Schemat funkcjonowania organizacji odzysku. Organizacje odzysku w Polsce na tle krajów UE. Finansowanie organizacji odzysku i redystrybucja środków. Analiza SWAT polskich organizacji odzysku. Konkurencja pomiędzy polskim organizacjami odzysku – zjawisko pozytywne czy negatywne ? Wdrożenie zmian w systemie funkcjonowania organizacji odzysku. Teraźniejszość i przyszłość funkcjonowania organizacji odzysku. Rola przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w procesie doskonalenia działalności organizacji odzysku. Ustawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Zasady przejmowania obowiązków edukacyjnych od przedsiębiorców przez organizacje odzysku. Efekty finansowe i korzyści edukacyjne z tego przejmowania. Przykłady dobrych i złych praktyk organizacji odzysku. Relacje „recyklerów” i zbieraczy odpadów do organizacji odzysku. Akcje edukacyjne organizacji odzysku.

Geneza i idea powołania do życia „porozumień marszałkowskich”. Rodzaje odpadów opakowaniowych podlegających recyklingowi za pośrednictwem porozumień marszałkowskich. Podstawy prawne – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Stosunek przedsiębiorców do tej ustawy. Zasady przyjmowania obowiązków ustawowych od przedsiębiorców przez porozumienia marszałkowskie. Schemat funkcjonowania porozumień marszałkowskich. Różnice w zasadach funkcjonowania organizacji odzysku i porozumień marszałkowskich. Wpływ tych różnic na bezpieczeństwo przedsiębiorców powierzających do realizacji swój obowiązek. Wpływ formuły porozumień marszałkowskich na rzetelność wykonania obowiązku ustawowego. Porozumienia marszałkowskie w Polsce. Finansowanie porozumień marszałkowskich i redystrybucja środków. Konkurencja pomiędzy porozumieniami marszałkowskimi – zjawisko pozytywne czy negatywne ? Rola przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych w procesie doskonalenia działalności porozumień marszałkowskich. Relacje „recyklerów” i zbieraczy odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych do porozumień marszałkowskich.

Prezentacja przykładowych podmiotów działających w sferze ochrony środowiska. Motywacja do prowadzenia działalności gospodarczej na styku biznesu i ekologii. Typowe firmy wykorzystujące do działań biznesowych przepisy prawa z obszaru ochrony środowiska. Działalność biznesu recyklingowego, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Rentowność firm recyklingowych. Recykling odpadów opakowaniowych z papieru i tektury jako szczególny przykład. Recykling tworzyw sztucznych. Recykling szkła. Recykling aluminium. Recykling metali żelaznych. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Recykling baterii i akumulatorów. Recykling odpadów opakowaniowych z drewna. Recykling odpadów budowlanych. Produkcja paliw alternatywnych z odpadów. Recykling pojazdów. Kompostowanie odpadów. Recykling olejów przepracowanych. Odzysk zużytych opon. Zjawiska synergii w działalności recyklingowej i produkcyjnej.

Istota i struktura przedsiębiorstwa działającego w sektorze ochrony środowiska. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania. Zarządzanie zasobami ludzkimi i majątkowymi. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Organizacja podmiotu działającego w sferze ochrony środowiska. Zarządzanie organizacją odzysku lub spółką recyklingową. Struktura techniczna firm recyklingowych. Znaczenie i cele analizy finansowej spółki kapitałowej. Ryzyka wynikające z nieznajomości przepisów prawa ochrony środowiska. Działalność konkurencyjna. Rola systemów informatycznych w zarządzaniu. Orientacja na klienta. Procesy decyzyjne. Relacje zarządu z radą nadzorczą i akcjonariuszami. Budowa strategii firmy. Zarządzanie operacyjne i strategiczne. Instrumenty podejmowania decyzji i planowania. Proces budżetowania. Działania marketingowe. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Budowanie świadomości i wiedzy o światowym systemie ekologicznym. Tworzenie krajowych systemów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Świadomość systemów przejmowania i przyjmowania od przedsiębiorców obowiązków ustawowych. Przebieg strumieni finansowych w sferze realizacji ochrony środowiska. Promowanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Świadomość konieczności prowadzenia ewidencji środowiskowych. Wiedza o konieczności posiadania decyzji środowiskowych, w tym zintegrowanych. Upowszechnianie i wdrażanie standardów zbiórki selektywnej i recyklingu. Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, nauczycieli i przedstawicieli samorządów lokalnych. Propagowanie mody na zachowania proekologiczne. Organizowanie lokalnych akcji ekologicznych. Akcja „Eko-Fashion” jako szczególny przypadek. Prowadzenie wymaganych przepisami prawa publicznych kampanii edukacyjnych.