Szanowni Państwo,

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza studentów prawa do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich w Departamencie Obsługi Prawnej.

Proponujemy możliwość zdobycia doświadczenia w czterech obszarach:
1. obsługa prawna (np. uzgodnienie formalnoprawne projektów decyzji, umów);
2. legislacja (np. udział w procesie przygotowywania projektów aktów prawnych);
3. egzekucja administracyjna i dostęp do informacji publicznej (np. rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. przygotowanie projektu upomnienia lub tytułu wykonawczego);
4. zagospodarowanie przestrzenne (np. rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu decyzji o warunkach zabudowy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Praktyki studenckie i wolontariaty (https://utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/praktyki-studenckie-i-w/6118,Praktyki-studenckie-i-wolontariaty.html)