OBSŁUGA CELNA BIZNESU

Historia cła. Podstawowe kategorie i pojęcia celne. Ekonomiczne funkcje cła. System celny. Przedsiębiorstwa celne. Służba celna. Administracja celna wybranych państw Unii Europejskiej. Wspólnotowy system i kodeks celny. Polityka kadrowa w administracji celnej.

Pojęcia cło i prawo celne. Przedmiot ochrony prawa celnego. Stosunek do innych działów prawa. Rola cła w systemie finansowym państwa. Klasyfikacja ceł. System celny. Źrodła prawa celnego. Podmioty międzynarodowe-Światowa Organizacja Handlu (WTO), Światowa Organizacja Celna (WCO). Charakter dozoru celnego i kontroli celnej. Istota taryf celnych i innych barier w dostępie do rynku. Elementy kalkulacyjne-taryfa celna, wartość celna, i pochodzenie towaru. Wiążąca Informacja Taryfowa WIT), Wspólna Taryfa Celna. Środki pozataryfowe. Wartość celna i metody jej ustalania. Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru (WIP). Wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty. Dozór celny. Pojęcie i istota przeznaczenia celnego. Wspólne obszary celne i i składy wolnocłowe.

Istota procedur celnych, podstawy prawne, klasyfikacja. Procedury zmiany statusu celnego towarów: wywozu, dopuszczenia do wolnego obrotu. Charakterystyka gospodarczych procedur celnych. Istota i charakterystyka zawieszających procedur celnych: przebieg procedury, tryb naliczania, należności celnych i sposoby ich zabezpieczenia. Uproszczone procedury celne: zgłoszenie niekompletne, zgłoszenie zastępcze, wpis do rejestru (procedura w miejscu), warunki uzyskania zezwoleń na procedury uproszczone, korzyści dla przedsiębiorstw.

Dokument SAD. Przygotowanie elektronicznego dokumentu SAD. Obsługa programów przygotowania SAD (DOS,Windows). Elektroniczna realizacja procedur wywozowych i przywozowych. Skład celny. Uszlachetnianie czynne i bierne. System Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. System rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych ZEFIR.

Unia celna i jednolity rynek jako podstawa integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe Wspólnej Polityki Handlowej. Wspólna polityka Handlowa a system GATT/WTO. Ewolucja i środki Wspólnej Polityki Handlowej. Wspólna Taryfa Celna TARIC i postępowanie celne. Polska a Wspólnotowa Polityka Celna. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego. Polityka proeksportowa.

Istota i podstawowe pojęcia logistyki. Logistyka w gospodarce rynkowej. Koszty logistyczne. Klasyfikacja systemów logistycznych. Systemy mikrologistyczne, metalogistyczne i makrologistyczne. Logistyczne systemy funkcjonalne: logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i utylizacji. Strategie i metody zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Perspektywy rozwoju logistyki.

Pojęcie i elementy składowe handlu zagranicznego. Rodzaje obrotów w handlu zagranicznym. Transakcje specjalne w handlu zagranicznym. Nowe formy obrotu międzynarodowego. Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym. Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego. Wpływ państwa na warunki prowadzenia wymiany towarowej z zagranicą. Bezpośrednia regulacja handlu zagranicznego w Polsce. Podstawy rachunku ekonomicznego w handlu zagranicznym. Kurs walutowy i polityka kursowa. Podstawy rachunku ekonomicznego w handlu zagranicznym. Działalność usługowa i pomocnicza w handlu zagranicznym. Charakterystyka polskiego systemu celno-podatkowego.

Pojęcie i historyczny rozwój danin publicznych. Podatek jako zjawisko ekonomiczne oraz instytucja prawna. Elementy konstrukcji podatku. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego.

Polityka podatkowa. Zjawisko oporu podatkowego. Norma i stosunek podatkowo-prawny. Ustrojowe podstawy prawa podatkowego. Legislacja podatkowa. Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego. Wykładania prawa podatkowego. Podatek rolny od gruntów. Podatek od nieruchomości. Podatek leśny. Podatek od dochodów od osób fizycznych. Odliczenia od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Odliczenia od podatku. Podatek od spadków i darowizn. Podatek dochodowy od osób prawnych. Opodatkowanie najmu i dzierżawy. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe.

Formy organizacyjne i struktury własności przedsiębiorstw ( w tym – logistycznych) działających w Polsce. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego. Objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną z zastosowaniem odpowiedniego formularza SAD. Dokumenty załączone do zgłoszenia w zależności od wnioskowanej procedury. Rodzaje uproszczeń celnych, w których można stosować uproszczenia. Podmioty uprawnione do korzystania z uproszczeń. Warunki niezbędne do korzystania z procedury uproszczonej. Formy procedury uproszczonej. Elektroniczne systemy usprawniające dokonywanie odpraw celnych – CELINA, ZEFIR, NCTS. Sposoby rejestracji do różnych procedur celnych. Powiązania między rejestracjami w różnych systemach elektronicznych. Zasady odwołań w postępowaniu celnym. Strony i etapy postępowania celnego – przedinstancyjne i instancyjne. Metody wnoszenia odwołań. Weryfikacja zgłoszenia celnego. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego. Czynności służby celnej po przyjęciu zgłoszenia celnego. Rozstrzygnięcia podejmowane przez organ celny w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed i po zwolnieniu towaru. Post importowa kontrola celna przedsiębiorstw. Kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa. Obowiązki i prawa kontrolowanego. Uprawnienia kontrolujących. Dowody w kontroli.

Portu lotniczy i jego elementy. Funkcjonowanie portu lotniczego i jego elementów. Systemy sterowania (kontroli) ruchem lotniczym. Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym.
Struktura, rola i zadania administracji celnej w porcie lotniczym – w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego. Organizacja kontroli celnej ruchu pasażerskiego. Organizacja kontroli ruchu towarowego. Objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną z zastosowaniem odpowiedniego formularza SAD. Dokumenty załączone do zgłoszenia w zależności od wnioskowanej procedury. Rodzaje uproszczeń celnych, w których można stosować uproszczenia. Podmioty uprawnione do korzystania z uproszczeń. Warunki niezbędne do korzystania z procedury uproszczonej. Formy procedury uproszczonej. Elektroniczne systemy usprawniające dokonywanie odpraw celnych – CELINA, ZEFIR, NCTS. Sposoby rejestracji do różnych procedur celnych. Powiązania między rejestracjami w różnych systemach elektronicznych. Zasady odwołań w postępowaniu celnym. Strony i etapy postępowania celnego – przedinstancyjne i instancyjne. Metody wnoszenia odwołań. Weryfikacja zgłoszenia celnego. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego. Czynności służby celnej po przyjęciu zgłoszenia celnego. Rozstrzygnięcia podejmowane przez organ celny w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed i po zwolnieniu towaru.

Wprowadzenie do przedmiotu – „Strategia Działania Polskiej Administracji Celnej 2004+”. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS. Zintegrowany System zarządzania Taryfą Celną TARIC-ISZTAR2. System Zarządzania Kontyngentami i Nadzoru TQS. System Wymiany Danych o Akcyzie SEED. System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI. System Informacji dla Procedury Uszlachetniania Czynnego ISSP. System Zarządzania Wzorami SMS.

Istota i podstawy polityki celnej. Definicja, funkcje i narzędzia polityki celnej. Rozwój systemów celnych. Systemy celne na świecie. Istota funkcjonowania i zarys rozwoju unii celnej w ramach Unii Europejskiej. Istota, rodzaje i funkcje cła. Charakter i podmioty cła. Elementy kalkulacyjne cła. Wartość celna oparta na wartości transakcyjnej towarów. Taryfa celna, struktura, środki, rodzaje stawek, TARIC, ISZTAR2. Pochodzenie towarów, preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów, sposoby dokumentowania pochodzenia. Konwencje i porozumienia międzynarodowe w zakresie cła: Międzynarodowa Konwencja Waszyngtońska CITES, Konwencja TIR, Konwencja ATA, Konwencja SAD. Służba Celna w Polsce: rozwój polskiej administracji celnej, struktury organizacyjne, kompetencje, prawne podstawy funkcjonowania, funkcje i zadania, organy i instytucje współpracujące z administracją celną. Informatyzacja Służy Celnej, idea e-customs.

Pojęcie czynu zabronionego, winy oraz społecznej szkodliwości czynu. Zasady odpowiedzialności karnej. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Zaniechanie ukarania sprawcy: czynny żal, dobrowolne poddanie się karze, odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Formy popełnienia przestępstw. Rodzaje kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Zasady wymiaru kary i środków karnych. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Nadzwyczajne obostrzenie kary. Przedawnienie, zatarcie skazania. Rodzaje kar i środków karnych. Zasady wymiaru kary i środków karnych. Postępowanie mandatowe. Przedawnienie. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Przestępstwa i wykroczenia celne. Znamiona poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe. Znamiona poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Właściwość organów postępowania przygotowawczego. Strony postępowania. Postępowanie mandatowe. Rola funkcjonariuszy Izb Celnych w postępowaniu. Zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego ze szczególnym uwzględnieniem roli Urzędu Celnego. Postępowanie dowodowe: świadkowie, biegli, zatrzymanie rzeczy, przeszukanie etc. Czynności procesowe. Nadzór prokuratora nad postępowaniem prowadzonym przez Urząd Celny. Akt oskarżenia. Przedmiotowy i podmiotowy zakres prawa dewizowego. Ograniczenia dewizowe. Zezwolenia dewizowe i kontrola dewizowa. Problemy stosowania materialnego prawa dewizowego.

Podstawy polityki celnej. Rozwój systemów celnych. Systemy celne na świecie. Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej. Migracje międzynarodowe. Wspólnota Europejska wobec migracji międzynarodowych. Warunki przekraczania polskiej granicy państwowej jako zewnętrznej i wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Straż Graniczna a ochrona polskiej granicy państwowej i granicy Unii Europejskiej. Służba Celna w Polsce: struktury organizacyjne, kompetencje, prawne podstawy funkcjonowania, funkcje i zadania, organy i instytucje współpracujące z administracją celną. Informatyzacja Służy Celnej.

Tendencje zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej. Tendencje uproszczeń w zgłoszeniach i procedurach celnych w Unii Europejskiej. Podatki pośrednie w handlu zagranicznym i wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym. Administracja celna w obsłudze obrotu towarowego Unii Europejskiej. Graniczna kontrola towarów a bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej na przykładzie polskiej granicy państwowej. Komunikacyjne uwarunkowania obsługi ruchu towarów przez wschodnią granicę Polski.

Wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegając się o status AEO. Zasady wydawania świadectw AEO przez organ celny. Rodzaje świadectw AEO. Formy procedury uproszczonej. Zasady uzyskiwania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Obowiązki osoby korzystającej z procedury uproszczonej. Towary zwalniane z należności celnych ze względu na szczególne przeznaczenie. Zwolnienia od cła towarów powracających. Zwolnienia od podatków. Zasady uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej. Korzyści płynące z otrzymania decyzji rozstrzygającej o klasyfikacji towaru WIT. Działanie Systemu Kontroli Eksportu ECS. Obowiązki eksportera działającego w systemie ECS. Korzyści dla eksportera płynące z korzystania z systemu ECS. Procedury tranzytowe we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Procedury Tranzytowe realizowane na podstawie porozumień międzynarodowych. Formy zabezpieczeń. Podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia. Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego. Gwaranci. Odroczenie terminu płatności. Tworzenie Wolnych Obszarów Celnych. Działalność prowadzona w Wolnych Obszarach Celnych. Wprowadzanie i wyprowadzanie towarów z WOC. Zasady otwierania Składów celnych. Korzyści płynące ze składowania towarów w Składach celnych.