Ogłoszenie  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze Kd-111-11/2023

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023.217) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228).

ogłaszam:

konkurs o sygnaturze Kd-111-11/2023 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, mającym siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

Liczba stanowisk – 5 (5 etatów – umowa o pracę na zastępstwo) stan na dzień 2 czerwca 2023 r.

I.    Termin składania zgłoszeń na konkurs: 2 czerwca 2023 r.  – 26 czerwca  2023 r.

II.   Termin konkursu: planowany termin przeprowadzenia konkursu: 7 lipca 2023 r. 

III. Wymagania:

Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
ukończyła 24 lata.
IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wraz z podaniem sygnatury konkursu;
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej (cv) (dwa odrębne dokumenty);
Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
Własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
Własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą dołączyć dokumenty potwierdzające jej ukończenie, bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

Wzory oświadczeń i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (zakładka oferty pracy – dokumenty do pobrania – asystent sędziego).

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością.

V. Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
VI. Miejsce składania dokumentów:

Wyznacza się niżej wymienione miejsca składania wymaganych dokumentów:

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
Drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem (22) 55-39-137.

Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

VII. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona
w siedzibie Sądu (tablica ogłoszeń przy pok. 131) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż  29 lipca 2023 r.

VIII. Unieważnienie konkursu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Informacje dodatkowe dotyczące postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu konkursu

Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
We wskazanych wyżej okresach w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie pok. 131 będzie można odebrać aplikacje odrzucone. Po upływie zakreślonych terminów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w sądzie jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie przepisów prawa, min. art. 221§1 Kodeksu pracy i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013  r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (np. w związku z obsługą prawną lub usługami związanymi z utrzymaniem systemu informatycznego). Lista kandydatów (obejmująca imię i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz osób wybranych do zatrudnienia i listy rezerwowej udostępniona zostanie  na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu (Biuletyn Informacji Publicznej).

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl/konkurs-na-stanowisko-asystenta-sedziego-o-sygnaturze-kd-111-112023.html