Konferencja o obywatelstwie europejskim
 
🇪🇺 26 marca 2022 roku w Wydziale Zamiejscowym EWSPiA w Brukseli odbyła się konferencja naukowa poświęcona obywatelstwu europejskiemu.
 
👨‍🏫 Jej podstawą były trzy referaty: profesora dr hab. Jerzego Wiatra ”Obywatelstwo europejskie a wspólnota narodowa”, profesora dr hab. Romana Wieruszewskiego „Obywatelstwo w Unii Europejskiej – jakie ma znaczenie?” oraz naszej absolwentki mgr Moiniki Laaroussi „Instytucja Obywatelstwa w belgijskim porządku prawnym”. W dyskusji z udziałem studentów i osób z zewnątrz zwracano szczególnie uwagę na konsekwencję integracji europejskiej dla nowego pojmowania suwerenności narodowej, odmiennego od tego, jakie przyjmowano w przeszłości („suwerenność westfalska”). Nowe („postwestfalskie”) rozumienie suwerenności zakłada, że w określonych traktatami obszarach państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą korzystać z zasady niczym nieograniczonej suwerenności, lecz akceptują jej samoograniczenie przez dobrowolne przyjęcie norm obowiązujących w Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze rządów prawa i ochrony praw jednostki.
 
W dyskusji przebijała się aktualna problematyka wojny rosyjsko-ukraińskiej, zwłaszcza w kontekście konsekwencji rosyjskiej agresji dla przyspieszenia procesu konsolidowania się wielokulturowego narodu ukraińskiego.
 
W drugiej części konferencji profesor Wieruszewski przedstawił swój komentarz do świeżo wydanej książki profesora Wiatra („Dylematy demokracji we współczesnym świecie”, Warszawa 2021, Wydawnictwo EWSPiA). W nawiązaniu do tych uwag autor książki wyraził przekonanie, że wyjście ze szkodliwej dla Polski polaryzacji politycznej wymaga powrotu do ducha kompromisu politycznego, któremu Trzecia Rzeczpospolita zawdzięcza Konstytucję 1997 roku.
 
Nawiązując do swojej analizy nowego autorytaryzmu jako podstawowego obecnie zagrożenia dla demokracji autor wyraził przekonanie, że niepowodzenie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie przyniesie kryzys i zapewne załamanie się autorytarnego reżymu w Federacji Rosyjskiej.
 
🎓 Po naukowej części konferencji odbyła się prezentacja oferty edukacyjnej naszej uczelni ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych w Brukseli zajęć na kierunku „administracja europejska”. Po dwuletnim okresie, gdy w wyniku ograniczeń wynikających z pandemii prace naszego Wydziału w Brukseli prowadzone były głównie zdalnie, omawiana tu konferencja stanowi punkt wyjścia dla nowego, bardziej aktywnego rozdziału w życiu tej naszej najstarszej placówki poza Polską.