JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Wskazane poniżej dobre praktyki stosowane przez Europejską Wyższą Szkolę Prawa i Administracji w Warszawie zostały opisane przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w piśmie z dnia 23 grudnia 2021 r. po przeprowadzonej w Uczelni kontroli, która zaowocowała pozytywną oceną PKA podjętą na mocy Uchwały nr 77/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.

1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty kształcenia

Przyjęta przez Uczelnię koncepcja kształcenia w zakresie studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo jest zgodna z misją i strategią Uczelni oraz polityką jakości. Mieści się ona w dyscyplinie, do której kierunek został przyporządkowany. Kształcenie na kierunku prawo ma wyraźny związek z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie nauki prawne. Jest to widoczne m.in. po zestawieniu programu studiów z realizowanymi w Uczelni badaniami naukowymi. Koncepcja i cele kształcenia uwzględniają zmiany w stosunkach społecznych i są one zgodne ze współczesnymi tendencjami dotyczącymi kształcenia na tego rodzaju kierunku studiów. Są także zorientowane na potrzeby zawodowego rynku pracy. Zostały one ponadto określone we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, do których zaliczono m.in. przedstawicieli różnego rodzaju instytucji publicznych i przedsiębiorstw, a także studentów i absolwentów. Koncepcja i cele kształcenia uwzględniają także nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zakładane efekty uczenia się odnoszące się do programu studiów dla kierunku prawo prowadzonym na studiach jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim są zgodne z założeniami rozwoju tego kierunku studiów. Są one również zgodne z właściwym poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Realizacja założonych efektów uczenia się jest niezbędne dla uzyskania kwalifikacji na odpowiednim poziomie PRK. Merytoryczna analiza poszczególnych kierunkowych efektów uczenia się wskazuje, iż zostały one określone precyzyjnie, z uwzględnieniem specyfiki studiów prawniczych. Uwzględniają one także kompetencje badawcze, komunikowanie się w języku obcym i kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowej. Efekty uczenia się sformułowane dla poszczególnych zajęć i grup zajęć są możliwe do osiągnięcia i zostały sformułowane w sposób zrozumiały. Właściwie też skorelowano je z efektami kierunkowymi. Uczelnia stosuje klarowny system oznaczeń, które ułatwią weryfikację spójności systemu.

2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

Program studiów oraz jego organizacja i realizacja umożliwiają studentom osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskania wymaganych kompetencji na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Treści programowe zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscypliny, do której kierunek prawo został przyporządkowany. Są także kompleksowe i specyficzne dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Czas trwania studiów oraz nakład pracy mierzony łączną liczbą punktów ECTS konieczny do ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do zajęć są poprawnie oszacowane i zapewniają osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów uczenia się. Program studiów obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w zakresie nauk prawnych. Liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich studentów określona w programie studiów łącznie oraz dla poszczczególnych zajęć została oszacowana prawidłowo i zapewnia osiągnięcie przez studentów wszystkich efekt6w uczenia się. Sekwencja zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć realizowanych w poszczególnych formach, zapewniają osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów uczenia się. Przyjęty harmonogram realizacji programu studiów umożliwia studentom wybór odpowiedniej liczby zajęć, dzięki czemu mają możliwość elastycznego kształtowania własnej ścieżki kształcenia. Zawiera on także zajęcia poświęcone kształceniu w zakresie języka obcego. Wymiar zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest zgodny z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Stosowane metody kształcenia są różnorodne i specyficzne. Są także zorientowane na studenta i motywują studentów do aktywnego udziału w procesie kształcenia oraz umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Zapewniają ponadto przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej w zakresie dyscypliny naukowej, do której kierunek jest przyporządkowany. Przyjęte metody kształcenia umożliwiają także uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania języka obcego na poziomie wymaganym przepisami prawa. Umożliwiają także dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. W ich stosowaniu wykorzystywany jest także w sposób właściwy potencjał kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedmiotowe efekty uczenia się zakładane dla praktyki zawodowej mają charakter specyficzny, są dostosowane do celów kształcenia, a ich weryfikacja jest możliwa. Uzyskanie wskazanych efektów jest możliwe w okresie przewidzianym na realizacji praktyki. Treści programowe określone dla praktyki, ich wymiar, a takie umiejscowienie praktyk w planie studiów, jak również dobór miejsc odbywania praktyk, zapewniają możliwość osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się Uczelnia prawidłowo nie dopuszcza możliwości uzyskania zaliczenia praktyki na podstawie doświadczenia zdobytego poza systemem studiów. Sposób dokumentowania przebiegu praktyk i realizowanych w ich trakcie zadań umożliwiają skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów. Ocena osiągnięcia efektów uczenia się dokonywana przez dziekana we współpracy z opiekunem praktyk ma charakter kompleksowy i odnosi się do każdego z zakładanych efektów uczenia się. Kompetencje i doświadczenia oraz kwalifikacje opiekuna praktyk umożliwiają prawidłową realizację praktyk. Specyfika miejsc odbywania praktyk jest zgodna z potrzebami procesu nauczania i uczenia się i umożliwia osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się oraz prawidłową realizację praktyk. Organizacja praktyk i nadzór nad ich realizacją odbywa się w oparciu o formalnie przyjęte i opublikowane zasady. Sylabus praktyk, osoby sprawujące nadzór nad praktykami z ramienia Uczelni, realizacja praktyk, efekty uczenia się osiągane na praktykach podlegają systematycznej ocenie w ramach procesu doskonalenia programu studiów z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego oraz studentów. Harmonogram zajęć umożliwia studentom efektywne uczestniczenie w zajęciach, swobodne przechodzenie z zajęć na zajęcia, przerwy oraz czas na samodzielne uczenie się. Plan zajęć oparty jest także na wynikaniu logicznym treści programowych. Czas przeznaczony na sprawdzanie i ocen efektów uczenia się umożliwia weryfikację wszystkich efekt6w uczenia się oraz dostarczenie studentom informacji zwrotnej o uzyskanych efektach.

3.Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Zasady rekrutacji na Uczelni są właściwe i zgodne ze specyfiką wizytowanego kierunku. Procedury uznawania efektów uczenia się zdobyte poza studiami na wizytowanym kierunku zostały
opracowane i spełniają stosowne standardy. Procedury dyplomowania oraz weryfikacji osiągania efektów uczenia się są zgodne z profilem i specyfiką kształcenia na wizytowanym kierunku. System weryfikacji umożliwia weryfikację wszystkich zakładanych efektów uczenia się. Są one uwidocznione w postaci prac etapowych i dyplomowych. Forma, tematyka i poziom prac są właściwe. Uczelnia analizuje osiągnięcia zawodowe absolwentów. Uczelnia we właściwiej formie i stopniu włącza studentów w działalność naukową. Również metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się stosowane w procesie nauczania i uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość gwarantują w niezbędnym zakresie identyfikację studenta i bezpieczeństwo danych oraz są właściwie dostosowane do profilu oraz koncepcji kształcenia na wizytowanym kierunku.

4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

Kadra prowadząca kształcenie na kierunku prawo jest odpowiednio liczna i stabilna. Nauczyciele akademiccy posiadają znaczący dorobek szczególnie w zakresie nauk prawnych, w tym w materiach kluczowych dla wybranej koncepcji kształcenia na kierunku. Dodatkowo Uczelnia korzysta z doświadczenia i fachowego dorobku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Obsada zajęć jest prawidłowa. Osoby prowadzące zajęcia na kierunku prawo podlegają hospitacjom, ankietowaniu oraz ocenom okresowym z udziałem studentów. Wszystkie te działania kontrolne są wykorzystywane w prowadzeniu i planowaniu polityki kadrowej. Uczelnia prowadzi szereg działań motywujących nauczycieli akademickich do podnoszenia kompetencji oraz rozwoju naukowego: finansuje przewody doktorskie i habilitacyjne, wspiera publikacje prac naukowych, wyjazdy konferencyjne, organizuje szkolenia podnoszące kompetencje. Uczelnia opracowała procedury rozstrzygania konfliktów oraz zapobiegania zrachowaniom niewłaściwym i sankcjonowania działań nieetycznych i deliktów dyscyplinarnych.

5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie

Stan infrastruktury dydaktycznej Uczelni w kontekście potrzeb kształcenia na wizytowanym kierunku uznaje się za satysfakcjonujący. Baza dydaktyczna, wyposażenie techniczne i teleinformatyczne są adekwatne do potrzeb związanych z przyjętą koncepcją kształcenia. Pomieszczenia Uczelni są dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Biblioteka jest właściwie wyposażona i dostępna dla studentów. Dostęp do literatury i baz danych jest właściwy. Infrastruktura oraz zasoby biblioteczne podlegają okresowym przeglądom z wykorzystaniem opinii oraz sugestii kadry dydaktycznej oraz studentów.

6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

Rodzaj, zakres i zasięg działalności instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawców, z którymi Uczelnia stale współpracuje w zakresie projektowania i realizacji programu studiów, jest zgodny z dyscypliną, do której kierunek jest przyporządkowany, koncepcją i celami kształcenia oraz wyzwaniami zawodowego rynku pracy właściwego dla kierunku. Zaznaczyć jednak należy, że Uczelnia powinna nawiązać także współpracę z podmiotami niezrzeszonymi w Zrzeszeniu Prawników Polskich Oddział w Warszawie, które jest jej założycielem. Współpraca z instytucjami otoczenia społeczno ­ gospodarczego jest prowadzona systematycznie i przybiera formy adekwatne do celów kształcenia i potrzeb wynikających
z realizacji programu studiów i osiągania przez studentów efektów uczenia się. Okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów, obejmujące ocenę poprawności doboru instytucji współpracujących, skuteczności form współpracy i wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji, osiąganie przez studentów efektów uczenia się i losy absolwentów są przeprowadzane na podstawie formalnie przyjętych założeń. Uczelnia podsumowuje sposób realizacji przyjętych celów na płaszczyźnie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozytywnie wpływa na skuteczność podejmowanych działań doskonalących.

7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

Na wizytowanym kierunku rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu kształcenia są zgodne z koncepcją i celami kształcenia. Co do zasady odpowiadają ogólnoakademickiemu profilowi studiów. Uczelnia stwarza możliwości rozwoju międzynarodowej aktywności nauczycieli akademickich i studentów związanej z kształceniem na kierunku objętym oceną. Prowadzone są okresowe oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia, obejmujące ocenę skali, zakresu i zasięgu aktywności międzynarodowej kadry i studentów, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane do intensyfikacji umiędzynarodowienia kształcenia.

8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

System wsparcia studentów w procesie uczenia się na ocenianym kierunku został skonstruowany poprawnie. Przedstawione przykłady poszczególnych mechanizmów świadczą o tym, ze system wsparcia studentów na ocenianym kierunku został wdrożony i funkcjonuje poprawnie. Ma on stały charakter i przybiera zróżnicowane formy z uwzględnieniem współczesnych technik kształcenia na odległość. Oceniany kierunek zapewnia wsparcie w wymiarze dydaktycznym, naukowym, organizacyjnym oraz infrastrukturalnym mając na uwadze specyfikę ocenianego kierunku, profil ogólnoakademicki, potrzeby rynku pracy oraz wyzwania i realia kształcenia zdalnego. Uczelnia zapewnia merytoryczne wsparcie w działalności naukowej. W uczelni funkcjonuje prawidłowo skonstruowany system wsparcia dla studentów wybitnych. Wsparcie dostosowane jest także do potrzeb różnych grup studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Poprawnie funkcjonuje także system zgłaszania skarg i wniosków. Poprawne są także działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa studentów. Uczelnia wspiera materialnie i pozamaterialnie samorząd studencki i organizacje studenckie. Okresowe przeglądy wsparcia studentów prowadzone są systematycznie oraz identyfikują problemy. Poddawane są one głębokiej analizie na forum uczelnianym.

9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

Informacja o studiach jest dostępna publicznie dla wystarczająco szerokiego grona odbiorców, w sposób gwarantujący łatwość zapoznania się z nią, bez ograniczeń związanych z miejscem, czasem, używanym przez odbiorców sprzętem i oprogramowaniem. Uwzględnia też wymagania i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje wymagane przepisami elementy, w tym: cel kształcenia, kompetencje oczekiwane od kandydatów, warunki przyjęcia na studia i kryteria kwalifikacji kandydatów, terminarz procesu przyjęć na studia, program studiów, w tym efekty uczenia się, opis procesu nauczania i uczenia się oraz jego organizacji, charakterystyk systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, a także zawiera wyczerpujące dane na temat kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wsparcia merytorycznego i technicznego w tym zakresie oraz podstawowych wskaźników dotyczących skuteczności tego kształcenia. Prowadzone jest monitorowanie aktualności, rzetelności, zrozumiałości, kompleksowości informacji o studiach oraz jej zgodności z potrzebami różnych grup, a wyniki monitorowania są wykorzystywane do doskonalenia dostępności i jakości informacji o studiach.

10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

Wyznaczone zostały podmioty sprawujące nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów. Ich kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku został prawidłowo określony. Zatwierdzanie, zmiany oraz wycofanie programu studiów dokonywane jest w wizytowanej Uczelni w sposób formalny, w oparciu o oficjalnie przyjęte procedury, a innowacje dydaktyczne oraz współczesna technologia informacyjno-komunikacyjna, w tym narzędzia i techniki kształcenia na odległość są wystarczająco uwzględnione w projektowaniu programu studiów. Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o formalnie przyjęte warunki i kryteria kwalifikacji kandydatów opisane. Przeprowadzana jest prawidłowo zorganizowana i sformalizowana systematyczna ocena programu studiów, która jest oparta o wyniki analizy miarodajnych oraz wiarygodnych danych i informacji, których zakres i źródła powstawania są trafnie dobrane do celów i zakresu oceny. W ocenie programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Wnioski z systematycznej oceny programu studiów są, co do zasady poprawnie implementowane i wykorzystywane, do doskonalenia programu studiów, zaś jakość kształcenia na kierunku jest poddawana cyklicznej zewnętrznej ocenie, której wyniki również są wykorzystywane w procesach doskonalących jakość kształcenia.