Jak wyglądać będą studia w dobie pandemii i nowych obostrzeń?

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 19 października, dotyczących wprowadzenia kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Co to oznacza?

 

Z dniem 19 października oraz decyzją wprowadzenia czerwonej strefy na terenie całego kraju, w obszarze czerwonym kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Wyjątek mogą stanowić jedynie zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny lub zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów. Zgodnie z decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

Ponadto w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni,  zastosowanie mają szczególne rozwiązania:

  • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
  • zapomoga jest przyznawana przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19