Co zyskujesz studiując kierunek ZARZĄDZANIE w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji?

Czas! Oferowane przez nas studia I stopnia możesz zrealizować już w 2 lata.Elastyczny wybór form studiowania!Wiedzę!Praktyczne umiejętności!Kompetencje cenione przez pracodawców!


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Kierunek: Zarządzanie
Poziom: studia I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: Niestacjonarne lub distance learning (niestacjonarne on-line).

Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do dwóch lat! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą trwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż studenci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.
Proponujemy studia w formie niestacjonarnej z regularnymi zjazdami odbywającymi się w ustalonych terminach lub studia distance learnig z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, gdzie 60% zajęć dydaktycznych realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program kształcenia praktycznego na poziomie studiów I stopnia został skonstruowany tak, by właściwie połączyć wiedzę teoretyczną z jej zastosowaniami i stworzyć studia kształcące specjalistów, którzy potrafią wykorzystywać różne koncepcje teoretyczne i praktyki oparte na dowodach naukowych do diagnozowania i analizowania szerokiego spectrum procesów organizacyjnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji o różnym charakterze z uwzględnieniem kontekstu w którym funkcjonują. Znaczna część przedmiotów tworzących program studiów poświęcona jest kształtowaniu kompetencji praktycznych studentów, przy wykorzystaniu wiedzy przekazywanej w trakcie wykładów. Studenci wybierają specjalność, w ramach której pogłębiają wiedzę z wybranego przez siebie obszaru – psychologia lub prawo i administracja – związanego z funkcjonowaniem na rynku różnorodnych podmiotów: organizacji, pracowników, klientów, konsumentów, kontrahentów i wzajemnymi relacjami między tymi podmiotami.

SPECJALNOŚCI

  • Prawo w biznesie
  • Zarządzanie w administracji
  • Psychologia zarządzania

WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


ZASADY PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku Zarządzanie jest złożenie następujących dokumentów:
  • Podanie na studia wydrukowane z systemu ” Rekrutacja on-line
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • Aktualne 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko, PESEL),
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnię)
  • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

OPŁATY ZA STUDIA

WARSZAWA:
OPŁATA REKRUTACYJNA
85 PLN – opłata jednorazowa bezzwrotna
WPISOWE:
200 PLN – opłata jednorazowa

Koszt studiów niestacjonarnych w ramach ITS wynosi:
I-II semestr 2500  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 650
III-VI semestr 2700 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 700 zł
Koszt studiów distance learning w ramach ITS wynosi:
I-VI semestr 1700 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 450 zł

DZIAŁ REKRUTACJI

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA
PRAWA I ADMINISTRACJI

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

tel. 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

*Planowane uruchomienie kierunku w roku akademickim 2019/2020

/* */