PRAWO - jednolite studia magisterskie w języku polskim


Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat.


Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną. Sesje wykładowe odbywają się w Londynie. Już od pierwszego semestru wszyscy studenci uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich oraz pod okiem specjalistów przygotowują się do podjęcia praktyk zawodowych. Studia niestacjonarne to tryb, którego forma jest idealnie dostosowana do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę jednocześnie nie rezygnując z rozwoju zawodowego oraz rodziny.

Prawo studia niestacjonarne z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Student uczestniczący w tym unikalnym projekcie może adresować wszelkie pytania formułowane w związku z pozyskiwaną wiedzą do wyznaczonych opiekunów, którzy na bieżąco weryfikują indywidualne efekty kształcenia. Pozwala to zachować dyscyplinę i dynamikę przyswajania wiedzy. Indywidualna opieka oznacza również możliwość uzyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych i pomocy w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb.

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Blisko 60% zajęć dydaktycznych realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni w Londynie. To doskonała oferta dla osób, które ogranicza logistyczna możliwość podjęcia tradycyjnych form studiowania.

Prawo studia distance learning z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Wybór tej opcji nauczania dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów, pozwala osiągnąć nieoczekiwane wcześniej efekty.


Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA.
 • Przygotuj się do egzaminów wstępnych na aplikacje, które z powodzeniem zdaje aż ponad 60% naszych absolwentów.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Zyskaj dostęp do systemu aktualnej, szerokiej i profesjonalnej informacji prawnej (LEX lub LEGALIS).
 • Dołącz do grona najlepiej zarabiających absolwentów prawa w Polsce.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.
 • Studiuj po polsku w Londynie.
 • Zdobądź dyplom magistra prawa już w 3,5 roku.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii Europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne

PROPONOWANE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU

PRAWO SĄDOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

PROWADZĄCY
*SWSA Izabela Janson– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
*dr Eliza Maniewska– Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
*dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
*prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
*dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
*adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA

PRAWO W BIZNESIE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA. Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

PROWADZĄCY:
* dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
*dr Małgorzata Urban- Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
*dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:

dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

PROWADZĄCY:
*sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości.
*dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.

PRAWO FINANSOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego.

Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

PROWADZĄCY:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

PROWADZĄCY:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego
dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej.

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

PROWADZĄCY:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA.  Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

PROWADZĄCY:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz BojarFijałkowski – specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.

MEDYCYNA SĄDOWA

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.
Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje: Zagadnienia tanatologii sądowej; Zagadnienia hemogenetyki; Zagadnienia toksykologii sądowej; Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo - lekarskiego; Antropologii sądowniczej.


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.
Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje: Wstęp do psychologii sądowej; Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym; Psychologia w postępowaniu karnym; Psychologia zeznań i wyjaśnień-  osoby dorosłe; Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnich.


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.
Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Prawo nowych technologii to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalność zapoznaje z prawnymi uwarunkowaniami handlu elektronicznego, własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych.  Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Student pozna prawa i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także specyfikę postępowań w tym obszarze. Zdobyte umiejętności może wykorzystać nie tylko na rynku krajowym, ale ze względu na uniwersalne rozwiązania prawne w tym sektorze, także na rynku Unii Europejskiej.


Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w: polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych; polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych; organach regulacyjnych rynku telekomunikacji, m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRAWO MEDIÓW

Specjalność przygotuje Cię do pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych. Studenci zyskają wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie mediów.


Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w: kancelariach polskich i zagranicznych zajmujących się prawem mediów; mediach tradycyjnych i elektronicznych; firmach zajmujących się produkcją telewizyjną.
PRAWO MEDYCZNE

Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.


WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.


ZASADY PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie na studia wydrukowane z systemu ” Rekrutacja on-line”
 • Podanie o Indywidualny Tok Studiów
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • 4 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • Wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnię)
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego

OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATA REKRUTACYJNA
85 PLN – opłata jednorazowa bezzwrotna
WPISOWE studia niestacjonarne:
500 PLN – opłata jednorazowa
WPISOWE studia distance learning:
200 PLN – opłata jednorazowa

Koszt studiów niestacjonarnych w ramach ITS wynosi:
I-X semestr 2800  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 720 
Koszt studiów niestacjonarnych w ramach ITS z indywidualną opieką merytoryczną wynosi:
I-X semestr 3400  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 870 

Koszt studiów distance learning w ramach ITS wynosi:
I-X semestr 2120  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 550 zł
Koszt studiów distance learning w ramach ITS z indywidualną opieką merytoryczną wynosi:
I-X semestr 2700  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 700 zł

DZIAŁ REKRUTACJI

UWAGA!Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać bezpośrednio na adres warszawski.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa

tel. +48 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Londynie
Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny (POSK)
238- 246 King Street, London W6 ORF
tel. + 44 753 87 63 281
e-mail: londyn@ewspa.edu.pl

DZIEKANAT
tel: +48 22 619 90 11 wew. 41
e-mail: bkowalczyk@ewspa.edu.pl