PRAWO - jednolite studia magisterskie w języku polskim


Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat.


Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym:

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Blisko 60% zajęć dydaktycznych realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni w Londynie. To doskonała oferta dla osób, które ogranicza logistyczna możliwość podjęcia tradycyjnych form studiowania.

Prawo studia distance learning z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Wybór tej opcji nauczania dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów, pozwala osiągnąć nieoczekiwane wcześniej efekty.


Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA.
 • Przygotuj się do egzaminów wstępnych na wybraną aplikację.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Zyskaj dostęp do systemu aktualnej, szerokiej i profesjonalnej informacji prawnej (LEX lub LEGALIS).
 • Dołącz do grona najlepiej zarabiających absolwentów prawa w Polsce.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.
 • Studiuj po polsku w Londynie.
 • Zdobądź dyplom magistra prawa już w 3,5 roku.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii Europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne

PROPONOWANE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU

PRAWO SĄDOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

PROWADZĄCY
*SWSA Izabela Janson– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
*dr Eliza Maniewska– Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
*dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
*prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
*dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
*adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA

PRAWO W BIZNESIE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA. Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

PROWADZĄCY:
* dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
*dr Małgorzata Urban- Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
*dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:

dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

PROWADZĄCY:
*sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości.
*dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.

PRAWO FINANSOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego.

Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

PROWADZĄCY:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

PROWADZĄCY:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego
dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej.

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

PROWADZĄCY:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA.  Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

PROWADZĄCY:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz BojarFijałkowski – specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.

MEDYCYNA SĄDOWA

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.
Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje: Zagadnienia tanatologii sądowej; Zagadnienia hemogenetyki; Zagadnienia toksykologii sądowej; Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo - lekarskiego; Antropologii sądowniczej.


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.
Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje: Wstęp do psychologii sądowej; Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym; Psychologia w postępowaniu karnym; Psychologia zeznań i wyjaśnień-  osoby dorosłe; Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnich.


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.
Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Prawo nowych technologii to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalność zapoznaje z prawnymi uwarunkowaniami handlu elektronicznego, własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych.  Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Student pozna prawa i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także specyfikę postępowań w tym obszarze. Zdobyte umiejętności może wykorzystać nie tylko na rynku krajowym, ale ze względu na uniwersalne rozwiązania prawne w tym sektorze, także na rynku Unii Europejskiej.


Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w: polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych; polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych; organach regulacyjnych rynku telekomunikacji, m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRAWO MEDIÓW

Specjalność przygotuje Cię do pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych. Studenci zyskają wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie mediów.


Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w: kancelariach polskich i zagranicznych zajmujących się prawem mediów; mediach tradycyjnych i elektronicznych; firmach zajmujących się produkcją telewizyjną.
PRAWO MEDYCZNE

Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.


WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.


ZASADY PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie na studia wydrukowane z systemu ” Rekrutacja on-line”,
 • Podanie o Indywidualny Tok Studiów,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko, PESEL),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz kosztów legitymacji studenckiej.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Wpisowe: 500 PLN

Legitymacja: 22 PLN

Koszt studiów distance learning w ramach ITS wynosi:
I-X semestr 2500  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 650 zł
Koszt studiów distance learning w ramach ITS z indywidualną opieką merytoryczną wynosi:
I-X semestr 3100  opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach    po 800 zł

DZIAŁ REKRUTACJI

UWAGA!Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać bezpośrednio na adres warszawski.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa

tel. +48 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Londynie
Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny (POSK)
238- 246 King Street, London W6 ORF
tel. + 44 753 87 63 281
e-mail: londyn@ewspa.edu.pl

DZIEKANAT
tel: +48 22 619 90 11 wew. 41
e-mail: bkowalczyk@ewspa.edu.pl