ELITARNE STUDIA PRAWNICZE - NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW wg raportu ELA

Studia niestacjonarne lub Studia niestacjonarne z indywidualną opieką merytoryczną

Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym (zajęcia od października) lub 4 lata dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (zajęcia od maja) a nie 5 lat.


Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną. Sesje wykładowe odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie. Już od pierwszego semestru wszyscy studenci uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich oraz pod okiem specjalistów przygotowują się do podjęcia praktyk zawodowych. Studia niestacjonarne to tryb, którego forma jest idealnie dostosowana do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę jednocześnie nie rezygnując z rozwoju zawodowego oraz rodziny.

Prawo studia niestacjonarne z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Student uczestniczący w tym unikalnym projekcie może adresować wszelkie pytania formułowane w związku z pozyskiwaną wiedzą do wyznaczonych opiekunów, którzy na bieżąco weryfikują indywidualne efekty kształcenia. Pozwala to zachować dyscyplinę i dynamikę przyswajania wiedzy. Indywidualna opieka oznacza również możliwość uzyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych i pomocy w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb.

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA.
 • Przygotuj się do egzaminów wstępnych na wybraną aplikację.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Zyskaj dostęp do systemu aktualnej, szerokiej i profesjonalnej informacji prawnej (LEX lub LEGALIS).
 • Dołącz do grona najlepiej zarabiających absolwentów prawa w Polsce.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne


PROPONOWANE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORUPRAWO SĄDOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

PROWADZĄCY
*SWSA Izabela Janson– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
*dr Eliza Maniewska– Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
*dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
*prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
*dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
*adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA


PRAWO W BIZNESIE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA. Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

PROWADZĄCY:
* dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
*dr Małgorzata Urban- Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
*dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego


PRAWO FINANSOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego.

Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

PROWADZĄCY:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych


PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:

dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

PROWADZĄCY:
*sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości.
*dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.


PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

PROWADZĄCY:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego
dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA.  Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

PROWADZĄCY:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz BojarFijałkowski – specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej.

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

PROWADZĄCY:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


MEDYCYNA SĄDOWA- Nowość!

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje:
*Zagadnienia tanatologii sądowej
*Zagadnienia hemogenetyki
*Zagadnienia toksykologii sądowej
*Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego
*Antropologii sądowej

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.

Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.

Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje:
*Wstęp do psychologii sądowej
*Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym
*Psychologia w postępowaniu karnym
*Psychologia zeznań i wyjaśnień- osoby dorosłe
*Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnich


PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Prawo nowych technologii to specjalność dostosowana do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalnie opracowany przez naukowców, specjalistów prawa oraz przedsiębiorców program zawiera wszystkie niezbędne moduły z obszaru nowych technologii.
Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej


PRAWO MEDIÓW

Specjalność przygotuje Cię do pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych. Studenci zyskają wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie mediów.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:


 • kancelariach polskich i zagranicznych zajmujących się prawem mediów

 • mediach tradycyjnych i elektronicznych,

 • firmach zajmujących się produkcją telewizyjnąPRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Student pozna prawa i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także specyfikę postępowań w tym obszarze. Zdobyte umiejętności może wykorzystać nie tylko na rynku krajowym, ale ze względu na uniwersalne rozwiązania prawne w tym sektorze, także na rynku Unii Europejskiej.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:


 • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych

 • polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych,

 • organach regulacyjnych rynku telekomunikacji, m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.PRAWO MEDYCZNE

Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.


ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.


WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.REKRUTACJA NA STUDIADZIAŁ REKRUTACJI NA STUDIA

tel. 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl


APLIKUJ NA STUDIA

Przyjęcia na studia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń,


REJESTRACJA KROK PO KROKU

WYMAGANE DOKUMENTY

OPŁATY ZA STUDIA
Zobacz >>

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

ELITARNE STUDIA PRAWNICZE - NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW wg raportu ELA

Studia distance learning lub Studia distance learning z indywidualną opieką merytoryczną

Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym (zajęcia od października) lub 4 lata dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (zajęcia od maja) a nie 5 lat.


Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Blisko 60% zajęć dydaktycznych realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni w Warszawie. To doskonała oferta dla osób, które ogranicza logistyczna możliwość podjęcia tradycyjnych form studiowania.

Prawo studia distance learning z indywidualną opieką merytoryczną oznacza, iż program studiów dodatkowo realizowany jest w ramach indywidualnych konsultacji z merytorycznym opiekunem. Wybór tej opcji nauczania dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów, pozwala osiągnąć nieoczekiwane wcześniej efekty.

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa. W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo, poza dyplomem i suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność, również Certyfikat o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Studenici realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

ZOBACZ FRAGMENT WYKŁADU

JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

 • Studiuj we własnym rytmie i z dowolnego miejsca.
 • Wykorzystaj najnowsze techniki kształcenia na odległość i bądź zawsze w kontakcie z wykładowcą.
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA.
 • Przygotuj się do egzaminów wstępnych na wybraną aplikację.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Zyskaj dostęp do systemu aktualnej, szerokiej i profesjonalnej informacji prawnej (LEX lub LEGALIS).
 • Dołącz do grona najlepiej zarabiających absolwentów prawa w Polsce.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3,5 roku lub 4 lata) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje “prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne


PROPONOWANE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORUPRAWO SĄDOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)KOORDYNATOR:
dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

PROWADZĄCY
*SWSA Izabela Janson– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
*dr Eliza Maniewska– Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
*dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
*prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
*dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
*adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA


PRAWO W BIZNESIE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA. Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

PROWADZĄCY:
* dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
*dr Małgorzata Urban- Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
*dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego


PRAWO FINANSOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowego.

Specjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.

PROWADZĄCY:
dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych


PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:

dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.

PROWADZĄCY:
*sędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłości.
*dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Specjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.


PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.

PROWADZĄCY:
dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego
dr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.

Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.


PRAWO USTROJOWE I PUBLICZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA.  Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).

PROWADZĄCY:
dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
dr Tomasz BojarFijałkowski – specjalista prawa administracyjnego
SWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Specjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji Narodowej.

Specjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

PROWADZĄCY:
dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


MEDYCYNA SĄDOWA (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje:
*Zagadnienia tanatologii sądowej
*Zagadnienia hemogenetyki
*Zagadnienia toksykologii sądowej
*Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego
*Antropologii sądowej

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.

Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń


PSYCHOLOGIA SĄDOWA (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.

Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje:
*Wstęp do psychologii sądowej
*Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym
*Psychologia w postępowaniu karnym
*Psychologia zeznań i wyjaśnień- osoby dorosłe
*Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnich


PRAWO MEDYCZNE (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.


PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Prawo nowych technologii to specjalność dostosowana do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalnie opracowany przez naukowców, specjalistów prawa oraz przedsiębiorców program zawiera wszystkie niezbędne moduły z obszaru nowych technologii.
Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej


PRAWO MEDIÓW (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Specjalność przygotuje Cię do pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych. Studenci zyskają wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie mediów.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:


 • kancelariach polskich i zagranicznych zajmujących się prawem mediów

 • mediach tradycyjnych i elektronicznych,

 • firmach zajmujących się produkcją telewizyjnąPRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Student pozna prawa i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także specyfikę postępowań w tym obszarze. Zdobyte umiejętności może wykorzystać nie tylko na rynku krajowym, ale ze względu na uniwersalne rozwiązania prawne w tym sektorze, także na rynku Unii Europejskiej.

Wybierając tę ścieżkę specjalnościową znajdziesz pracę w:


 • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych

 • polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych,

 • organach regulacyjnych rynku telekomunikacji, m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM (moduł specjalnościowy wybierany po I semestrze)

Zarządzanie państwem i jego elementami zależy od szeregu czynników: struktury organizacyjnej, prawa, historii, poziomu rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Kluczową kwestią jest pytanie jak skutecznie zarządzać państwem, tj. jak identyfikować potrzeby społeczeństwa, jak formułować cele i zadania państwa oraz jak te cele realizować biorąc pod uwagę aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, a także strukturę organizacyjną państwa.

Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.


WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE

W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.REKRUTACJA NA STUDIADZIAŁ REKRUTACJI NA STUDIA

tel. 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl


Aplikuj na studia

Przyjęcia na studia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń,


Rejestracja krok po kroku

Wymagane dokumenty

Opłaty za studia
Zobacz >>

Stypendia i pomoc materialna

ELITARNE STUDIA PRAWNICZE - NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW wg raportu ELA


Czas trwania: 10 semestrów

studia jednolite magisterskie

Indywidualna opieka merytoryczna

Opieka sprawowana przez sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych nad każdym studentem od I semestru.

Dodatkowy Certyfikat wystawiony przez założyciela ZPP o/W-wa

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

Udział w spotkaniach integracyjnych Zrzeszenia Prawników Polskich

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, którego członkami są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa.
JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH • Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę z INP Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków prawa ze Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Każdy ze studentów już od I semestru otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna zawodowego (adwokat, radca prawny).
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych EWSPA i INP PAN .
 • Udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez założyciela Uczelni i Patrona kierunku Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Udział w projektach organizowanych przez „CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA”.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Zyskaj dostęp do systemu aktualnej, szerokiej i profesjonalnej informacji prawnej (LEX lub LEGALIS).
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje “prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii Europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW:  Program-studiów-prawo-niestacjonarnePROPONOWANE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORUPRAWO SĄDOWE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Specjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.

PROWADZĄCY
*SWSA Izabela Janson– sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
*dr Eliza Maniewska– Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
*dr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego
*prok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego
*dr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
* adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA


PRAWO W BIZNESIE (moduł specjalnościowy wybierany po VI semestrze)

KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA. Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

Specjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.

PROWADZĄCY:
* dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowego
*dr Małgorzata Urban- Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
*dr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego


MEDYCYNA SĄDOWA- Nowość!

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona uzupełnienie wiedzy z kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć z medycyny sądowej studenci poznają mechanizmy działania różnego rodzaju urazów na organizm człowieka oraz wyjaśnienie ich skutków w stosunku do okoliczności, w jakich mogły one powstać. Dalsze kwestie to zagadnienia: śmierci człowieka i zmian na zwłokach po zgonie oraz ustalenia przyczyny, rodzaju i czasu zgonu, jak również poznanie podstaw diagnostyki sądowo- lekarskiej w przedmiocie procesowej czynności otwarcia zwłok (tzw. sekcja sądowa). W ramach specjalności zostanie również przedstawiona problematyka badania osób  i dowodów rzeczowych w związku z dochodzeniem przestępstwa lub oceną szkody na zdrowiu.

Zakres specjalności MEDYCYNA SĄDOWA obejmuje:
*Zagadnienia tanatologii sądowej
*Zagadnienia hemogenetyki
*Zagadnienia toksykologii sądowej
*Zagadnienia z zakresu orzecznictwa sądowo- lekarskiego
*Antropologii sądowej

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI- NOWOŚĆ!

Pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.

Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to moduł specjalnościowy dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

Zakres specjalności PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI obejmuje:

*Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
*Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
*Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
*Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
*Odpowiedzialność za szkody
*Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
*Autonomiczne środki transportu
*Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
*Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia wg. kolejności zgłoszeń


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.

Zakres specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA obejmuje:
*Wstęp do psychologii sądowej
*Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym
*Psychologia w postępowaniu karnym
*Psychologia zeznań i wyjaśnień- osoby dorosłe
*Psychologia zeznań świadków- zeznania małoletnichREKRUTACJA NA STUDIADZIAŁ REKRUTACJI NA STUDIA

tel. 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl


Aplikuj na studia

Przyjęcia na studia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń,


Rejestracja krok po kroku

Wymagane dokumenty

Opłaty za studia
Zobacz >>

Stypendia i pomoc materialna

STUDENCI I ABSOLWENCI INNYCH KIERUNKÓW


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

W PRZYPADKU WYBORU SPECJALNOŚCI ABSOLWENT OTRZYMUJE DODATKOWO POZA DYPLOMEM, SUPLEMENTEM DO DYPLOMU POŚWIADCZAJĄCYM UKOŃCZONĄ SPECJALNOŚĆ RÓWNIEŻ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZONYM SZKOLENIU Z DANEJ DZIEDZINY WYSTAWIONYM PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W WARSZAWIE.

29 SPECJALNOŚCI DO WYBORU

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!


 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA . W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedz polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
W przypadku ubiegania się przez Studenta o uznanie przedmiotów z dotychczasowego toku nauki (studiów wyższych także licencjackich na innym kierunku na poczet realizowanych w EWSPA zajęć fakultatywnych na studiach na kierunku PRAWO okres studiów wynosi nawet 6 semestrów tj. 2 lata (Organizacja roku akademickiego w EWSPA 3 semestry w ciągu roku kalendarzowego)Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta)

WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DLA SIEBIE ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA:


STUDIA NIESTACJONARNE

wykłady w siedzibie Uczelni w Warszawie lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

STUDIA NIESTACJONARNE (wykłady przez internet)

40 % programu dodatkowo realizowane w formie tradycyjnej (student- wykładowca) w siedzibie Uczelni lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie.

UWAGA!


Należy również dokonać wpłaty wpisowego (możliwość płatności w systemie DOTPAY)

WPŁAĆ WPISOWE

Studenci studiów dziennych i zaocznych, których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 850,00 PLN na jednego członka rodziny, mogą składać wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROCEDURA REKRUTACYJNA


1. Student innej uczelni kierunku PRAWO, studenci lub absolwenci innych kierunków którzy zamierzają przenieść się do EWSPA, składają w Dziale Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

a) podanie kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn),
b) oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia)
c) kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.

Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych, oraz zalogować się w systemie rekrutacyjnym DVI. Dziekan Wydziału na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat, o którym mowa w ust. 1, składa w dziekanacie dokumenty

2. podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),
3. oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,
4. kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)
5. fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

STUDIA Z UZNANIEM DOROBKU ZAWODOWEGO


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


 • Jedyna Uczelnia założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich 0/Warszawa, afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę z INP Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków prawa z Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Każdy z studentów już od I semestru otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna zawodowego (adwokat, radca prawny)
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Możliwość korzystania z zbiorów bibliotecznych EWSPA i INP PAN .
 • Udział w wszystkich spotkaniach organizowanych przez założyciela Uczelni i Patrona kierunku Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.
 • udział w projektach organizowanych przez „CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA”
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.

Pracujesz zawodowo, ukończyłeś kursy, szkolenia lub inny kierunek studiów a może po prostu jesteś samoukiem? Uzupełnij swoją wiedzę o kierunek PRAWO

CZY WIESZ ŻE NAWET DO 50 % STUDIÓW można uznać osobie która:
1) posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek jednolitych studiów magisterskich czyli PRAWO ?

Po przeprowadzeniu weryfikacji posiadanej przez Ciebie wiedzy w ramach doświadczenia zawodowego, własnego dokształcenia się lub ukończenia kursów, szkoleń czy innego kierunku studiów będziemy mogli zaliczyć Ci nawet do 50 % programu studiów.

W EWSPA jest 3 semestralna organizacja roku akademickiego oznacza to studia jednolite magisterskie na kierunku prawo 10 semestrów trwają 3,5 roku. Ty będziesz mógł uzupełnić swoje wykształcenie nawet w okresie 2 letnim.

TRYB STUDIÓW: niestacjonarny (sobota, niedziela) lub niestacjonarny przez internet

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

PROCEDURA:

– Zarejestruj się w systemie rekrutacji on-line

– Prześlij do Działu Rekrutacji: wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia oraz wszystkie dokumenty które posiadasz np. poświadczenia nadanych kwalifikacji zawodowych, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach, udziałach w seminariach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach zawodowych lub

– jeśli jesteś samoukiem prześlij tylko zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z opisem twoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności.

Jeśli realizowałeś jakieś przedsięwzięcia i projekty również pochwal się tym i dołącz informację o nich.

W oparciu o przedstawione przez Ciebie dokumenty otrzymasz informację o sposobie weryfikacji twojej wiedzy i już od najbliższego miesiąca będziesz mógł podąć studia w oparciu o specjalnie dla Ciebie ułożony program studiów.

OPŁATY:

Opłata rekrutacyjna- 85 zł

Wpisowe – 50 zł  (promocja do dnia 30.06.2017)

Weryfikacja wiedzy będzie dokonywana przez

Komisję weryfikacyjną EWSPA. Koszt przyjęcia na studia w trybie

weryfikacji efektów uczenia się (doświadczenia zawodowego) wynosi 350 PLN, za każdy uznany przedmiot.

Wysokość czesnego zgodnie z regulaminem opłat na studia.  Zobacz OPŁATY ZA STUDIA

/* */