STYPENDIUM SOCJALNE

NA ROK 2018/2019

I. Studenci Uczelni,
których dochód netto na członka rodziny za rok 2017 nie przekracza kwoty 1051,70 PLN na jednego członka rodziny, mogą składać wnioski o stypendium socjalne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r. w księgowości Uczelni pok. 7B, dziekanacie albo przesłać drogą pocztową

II. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 8) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2 ustawy,
d) dochód nie przekracza 1051,70 PLN  na członka rodziny
lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 8a):
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mniejszy niż 930,35 PLN, od 01.11.2017 r. – 1028,1 PLN
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

W pozostałych przypadkach, gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego rodziców, rodzeństwa i dzieci.

UWAGA!
Komisja może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących składanych dokumentów.  Termin wymieniony powyżej jest nieprzekraczalny i będzie bezwzględnie przestrzegany. Nie będą przyjmowane dokumenty złożone po ww. terminie. Niezłożenie dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobierania stypendium!

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pok. 7B lub e.mail: kasa@ewspa.edu.pl lub windykacja@ewspa.edu.pl

STYPENDIUM

ZA WYNIKI W NAUCE

„Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”

Stypendium jest przyznawane studentom od II roku nauki, którzy spełniają następujące warunki:
• uzyskali średnią co najmniej 4,5 w ciągu roku akademickiego
• zdali egzaminy w pierwszym terminie.

POMOC W POSTACI

ZAPOMOGI

Jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej) złożony w dowolnym terminie podczas trwania semestru. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne we wskazanym przez Uczelnię terminie.

STYPENDIUM SPECJALNE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyznawane jest na wniosek studenta, do którego należy dołączyć kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Przy ustalaniu uprawnień do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawą do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

KREDYTY

STUDENCKIE

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2015/2016

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane kredyty studenckie.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

WIĘCEJ INFORMACJI

FINANSOWANIE STUDIÓW W RAMACH

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II) i studiować bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z refundacji studiów, proszone są o złożenie wniosku do 10 października 2015 roku (uwaga, termin nieprzekraczalny. Złożenie kompletu dokumentów po wskazanym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej decyzji).
Refundacja kosztów za rok akademicki 2015/2016 – wniosek należy złożyć do 10 października 2015.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Rozpatrywaniem wniosków zajmują się samorządy powiatowe – należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki zgodnej z miejscem zamieszkania.
Osoby zamieszkałe w Warszawie powinny zgłosić się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie:

WIĘCEJ INFORMACJIDRUKI DO POBRANIA

Termin otrzymania dofinansowania:
Zgodnie z praktyką PFRON, zwrot środków z tytułu refundacji czesnego nastąpi maksymalnie do 30 stycznia 2016 roku. Istnieje możliwość uregulowania czesnego w terminie późniejszym – w celu przesunięcia terminu płatności za studia, należy skierować podanie do Pani Katarzyny Zając Kanclerz EWSPA e.mail: kzajac@ewspa.edu.pl