Przeniesienie

z innej Uczelni

 1. Student innej uczelni kierunku PRAWO, studenci lub absolwenci innych kierunków którzy zamierzają przenieść  się do EWSPA, składają w Dziale Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl
  • podanie kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn),
  • oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia)
  • kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.
   • Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych, oraz zalogować się w systemie rekrutacyjnym DVI.  Dziekan Wydziału na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
   • Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat, o którym mowa w ust. 1, składa w dziekanacie dokumenty
 1. podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),
 2. oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,
 3. kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)
 4. fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,

Uwaga !

 • Należy również dokonać wpłaty wpisowego (możliwość płatności w systemie DOTPAY www.ewspa.edu.pl/)
 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 850,00 PLN na jednego członka rodziny, mogą składać wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Informacje:www.ewspa.edu.pl/