Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym gwarantuje zgodność z dyscypliną nauki prawne oraz z koncepcją i celami kształcenia a także z wyzwaniami zawodowego rynku pracy właściwego dla absolwentów kierunku Prawo. Założycielem Uczelni, a jednocześnie jednym z kluczowych interesariuszy jest Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie – skupiające przedstawicieli środowiska prawniczego wykonujących wszystkie zawody prawnicze.

Uczelnia prowadzi współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji oraz doskonaleniu programów studiów. Główną osią oraz priorytetem tego obszaru współpracy jest weryfikacja założeń programowych wraz z zakładanymi efektami uczenia się nabywanymi przez studentów i absolwentów w toku studiów prawniczych w relacji do zapotrzebowania rynku. Konsultacje odbywają się w szczególności w oparciu o system ankietyzacji interesariuszy zewnętrznych, co pozwala na uzyskanie opinii możliwie dużej grupy badawczej, a także ułatwia porównanie uzyskanych wyników. Interesariusze zewnętrzni stanowią grupę potencjalnych pracodawców.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym owocuje ponadto na polu obsady zajęć dydaktycznych i modyfikacji treści kształcenia przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zawodowe. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych angażowani są w prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz warsztatów.

W ramach praktyk Uczelnia współpracuje z sądami, prokuraturami, instytucjami kontroli i ochrony prawa, kancelariami prawniczymi.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poza tą związaną z programem studiów, obejmuje w szczególności zapraszanie ich przedstawicieli na spotkania ze studentami, wizyty studyjne jak również organizację konferencji, seminariów naukowych z udziałem praktyków.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie uczestniczy w działaniach na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Aktywność w tym obszarze dotyczy monitorowania prawa na poziomie krajowym i ponadnarodowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji. Uczelnia była partnerem Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie w realizowanym przez tę organizację projekcie finansowanym ze środków UE pt.  Na straży dobrego prawa. Jego ideą było stworzenie narzędzia IT, które standaryzowałoby proces opiniowania projektów aktów normatywnych. Ostatecznie w efekcie projekt zakończył się pozyskaniem opinii absolwentów prawa w sprawie 115 projektów aktów prawnych.

Działalność naukowa Uczelni ma wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – wyniki badań naukowych mają związek z funkcjonowaniem gospodarki, administracji publicznej, a także tworzeniem prawa na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Nauczyciele akademiccy Uczelni są autorami opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie organów administracji publicznej. Przykładowo opinie prawne sporządzone przez Rektora EWSPA prof. Waldemara Gontarskiego wykorzystane zostały na forum Rady Ministrów RP przed debatą w instytucjach Unii Europejskiej, a następnie opublikowane jako tekst naukowy (zob. W. Gontarski, Nowy system warunkowości w prawie Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2021, Nr 97; W. Gontarski, Możliwości zablokowania ustanowienia powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością, Przegląd Sejmowy 2021, Nr 5).

W jakim charakterze możesz nawiązać współpracę z naszą Uczelnią?

1) w obszarze zawodowych praktyk studenckich (jako praktykodawca)

Wśród możliwych formy współpracy rozróżnia się dwie opcje: współpraca instytucjonalna (stała) oraz współpraca jednostkowa (przyjęcie na praktykę konkretnego studenta).

Pożądane miejsca praktyk: kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, wydziały prawne jednostek administracji publicznej, sądy, prokuratury.

2) współpracy w konstruowaniu, realizacji oraz doskonaleniu programów studiów (jako oceniający / uczestniczący przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego)

W tym obszarze prosimy o dokonanie weryfikacji założeń programowych wraz z zakładanymi efektami uczenia się nabywanymi przez studentów i absolwentów w toku studiów prawniczych w relacji do zapotrzebowania rynku. Występujecie więc Państwo w charakterze przyszłego pracodawcy.

Arkusz ewaluacji należy odesłać na adres Uczelni

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego biorą ponadto udział w charakterze gości w posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

3) spotkania ze studentami (jako zaproszony gość) / konferencje, seminaria naukowe (jako prelegent)

W tym obszarze możecie Państwo wystąpić w charakterze zaproszonego gościa. Możecie Państwo, opowiedzieć o obszarze prawa, w którym się specjalizujecie, zaprezentować ciekawe zagadnienie prawne czy przybliżyć annały zawodu, który wykonujcie.

Jeśli wystąpienie ma przybrać charakter bardziej naukowy zapraszamy do czynnego udziału w charakterze prelegentów w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez Uczelnię

Przynależność do grona przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego może przynieść Państwu szereg korzyści:

1) prestiż

Stwarzamy Państwu możliwość dołączenia do grona interesariuszy zewnętrznych mających wpływ na podnoszenie jakości kształcenia na studiach prawniczych.
W przypadku nawiązania stałej współpracy okoliczność ta może zostać potwierdzona przez Uczelnię – informację taką możecie Państwo umieścić np. na swojej stronie internetowej.
Interesariusze zewnętrzni Uczelni mogą ponadto zostać członkami Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie – Założyciela Uczelni;

2) pierwszeństwo w wyszukaniu kandydatów na przyszłych pracowników

Studenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji to otwarci na pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych młodzi ludzie. Z Państwa pomocą zdobędą niezbędne doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej;

3) udział w ciekawych wydarzeniach naukowych

Uczelnia stworzą możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach, seminariach naukowych, warsztatach organizowanych przez Uczelnię (udział bierny oraz czynny);

4) udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię lub Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie;

5) publikacje naukowe w czasopiśmie lub wydawnictwie Uczelni

Istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie Uczelni. Czasopismo znajduje się na liście tzw. czasopism punktowanych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – 40 pkt).

Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji ds. Jakości Kształcenia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przewidywanymi efektami uczenia się oraz przedmiotami w ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo – profil ogólnoakademicki. Będziemy niezmiernie zobowiązani za uzyskanie Państwa opinii w kwestii, czy wskazane przez nas kompetencje społeczne, wiedza i umiejętności naszych przyszłych, potencjalnych absolwentów są tożsame z oczekiwaniami i wymogami przyszłych pracodawców i rynku pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to prywatna uczelnia wyższa, która powstała z inicjatywy Oddziału warszawskiego Zrzeszenia Prawników Polskich przy ścisłej współpracy Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i która od ćwierć wieku kształci specjalistów prawa polskiego i międzynarodowego, przyszłych adwokatów, radców prawnych, ekspertów w dziedzinie administracji europejskiej oraz dyplomatów. Pod okiem naszej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów- praktyków nasi studenci, po uzyskaniu dyplomu, z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy, Uczelnia wciąż jednak doskonali program studiów, zmierzając do osiągnięcia jeszcze bardziej satysfakcjonujących wyników w tym zakresie. Poza studiami na kierunku Prawo, które oferujemy naszym studentom w siedzibie głównej EWSPA w Warszawie oraz w Filii (Ośrodku Zamiejscowym) w Londynie, Uczelnia kształci również przyszłych pracowników administracji publicznej i unijnej w ramach studiów I stopnia na kierunku Administracja europejska w Filii (Ośrodku Zamiejscowym) w Brukseli.

Program studiów na kierunku Prawo zakłada trójstopniowy system zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych w ramach wykładów, ćwiczeń oraz zajęć tutorskich, podczas których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności, co stanowi istotne wsparcie dla studentów w procesie ich dalszego rozwoju zawodowego.

Przekazując na Państwa ręce w załączeniu zestaw kwalifikacji i kompetencji określonych dla kierunku Prawo oraz plan studiów, jeszcze raz zwracamy się z gorąca prośbą o przekazanie nam w miarę możliwości wszelkich uwag, ocen i ewentualnie propozycji zmian, bądź też potwierdzenia, że proponowany wachlarz efektów uczenia się jest akceptowalny przez Państwa jako ekspertów o ugruntowanej już pozycji na rynku prawniczym lub spełniłby Państwa oczekiwania jako potencjalnych pracodawców. Aby ułatwić ocenę opracowaliśmy tabele, które znajdują się w Części A i B ankiety.

 

Rektor EWSPA
adw. dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA

 

Zobacz:

 Pobierz:

Dokumenty przed edycją należy ściągnąć i zapisać na dysku.

Pakiet dokumentów Wstęp + Część A + Część B – należy złożyć w oryginale w siedzibie Uczelni (ewentualnie przesłać pocztą).