Rektor Uczelni - dr DARIUSZ CZAJKA – prof. EWSPA


Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Praw i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu,(2012- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych-Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; (1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy ; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału,Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

Prorektor Uczelni - SSN TADEUSZ SZYMANEK


Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Sądu Najwyższego. Wybitny specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Autor lub współautor wielu publikacji i książek m.in.: “Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych“, „Komentarz do prawa wynalazczego”, “Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej“, “Transfer własności przemysłowej i intelektualnej“, „Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Wieloletni członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie. Od 1.10.2007 r. pełni funkcję Prorektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W dniu 27 marca 2013 r. został powołany na funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie. Od dnia 15 lipca 2013 r SSN Tadeusz Szymanek pełni ponownie funkcję Prorektora Uczelni.

Rektor Honorowy - Prof. dr hab. JERZY WIATR


W 1957 roku profesor Jerzy Wiatr uzyskał doktorat, a w 1961 roku habilitację z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Na uczelni tej pracował do 2001 r. pełniąc m.in. funkcje dyrektora instytutu socjologii i dziekana wydziału nauk społecznych. Dwukrotnie był również prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także wiceprezydentem International Political Science Association i prezydentem Central European Political Science Association. Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University, kanadyjskich: University of British Columbia, brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich: katolicki Uniwersytet w Leuven i jugosłowiańskich. Profesor Jerzy Wiatr ma w swoim dorobku 42 książki, z których część ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii, a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w około trzydziestu krajach. W ostatnich trzech latach opublikował m.in. „Refleksje o polskim interesie narodowym”, „Demokratie in Polen” oraz „Europa pokomunistyczna: przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.” Profesor Jerzy Wiatr otrzymał szereg wyróżnień zagranicznych, w tym tytuł akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28.05. 2007 r. do 27.03.2013 r pełnił funkcję Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Waszawie. W dniu 27 marca 2013 r Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie za szczególne zasługi w powstanie i działalność Uczelni nadał Prof. dr hab Jerzemu Wiatrowi tytuł REKTORA HONOROWEGO Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu im. Olesa Honczara w Dniepropietrowsku (wrzesień 2013r )