Komisja jest ciałem doradczym Rektora w związku z kompetencją Rektora w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością dydaktyczną uczelni.

Posiedzenia Komisji ds. Jakości Kształcenia odbywają się co najmniej raz w roku akademickim. Ich przedmiotem są sprawy bieżące dotyczące jakości kształcenia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a w szczególności okresowa analiza programu studiów i osiąganych przez studentów efektów uczenia się.

Komisja nadzoruje dodatkowo proces hospitacji zajęć dydaktycznych oraz analizuje wyniki wypełnianych przez studentów ankiet oceniających kadrę naukowo-dydaktyczną przeprowadzając tym samym ogólną weryfikację działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich zatrudnionych w EWSPA lub z nią współpracujących.

W skład Komisji wchodzą osoby pełniące funkcje w organach statutowych Uczelni, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni legitymujący się znacznym dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby pełniące inne funkcje w Uczelni, związane z działalnością dydaktyczną, wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz osoby reprezentujące środowisko tzw. ,,interesariuszy zewnętrznych’’, np. przedstawiciele korporacji prawniczych, członkowie ZPP, jeżeli Komisja uznaje to za zasadne.

Obecny skład Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowią:

Przewodniczący:
  • dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA – Profesor w Katedrze Prawa Prywatnego
Członkowie:
  • prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Teorii i Filozofii Prawa;
  • prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Prorektor ds. Nauki EWSPA, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka;
  • dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego
  • dr Magdalena Dziedzic – Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego
  • dr hab. Sebastian Gajewski, prof. EWSPA w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych
  • mgr Daria Szczepaniak – Kierownik Dziekanatu Distance - Learning
  • Anna Gębicka – przedstawiciel studentów