ADMINISTRACJA EUROPEJSKA


Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do dwóch lat! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą trwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż studenci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Kierunek: Administracja Europejska
Poziom: studia I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: niestacjonarne, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning).

Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracji EWSPA w Brukseli część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku:

Administracja Europejska  jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a  w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub  na styku tych sektorów.

Absolwenci  otrzymają dyplom licencjata administracji potwierdzający kwalifikacje w ramach jednej ze specjalizacji:
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym (Management of regional and local development)
 • Administracja europejska i międzynarodowa (European and International Public Administration)
Przewidziana w programie nauczania możliwość doboru przedmiotów fakultatywnych pozwoli studentom pogłębić oraz poszerzyć swoją wiedzę i w ten sposób zdobyć przygotowanie do podjęcia pracy m. in w:
 • instytucjach samorządu terytorialnego
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej
 • urzędach odpowiedzialne za fundusze unijne
 • organach administracji rządowej
 • komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • biurach projektowych
 • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansowego

PROGRAM STUDIÓW

SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW

Moduł I „Prawo w  administracji publicznej”,

zawiera on zestaw przedmiotów prawniczych, dających studentom podstawową wiedzę o formalno-prawnych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, takich jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, systemy konstytucyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, oraz procesy europeizacji administracji publicznej. Program wprowadza wymiar porównawczy, zestawiając rozwiązania prawne wybranych państw europejskich.

Moduł II „Administracja publiczna”. 

W tym bloku znajduje się zestaw treści fundamentalnych dla pracownika administracji każdego szczebla, przedmioty z zakresu nauki o administracji z szczególnym uwzględnieniem kontekstu Unii Europejskiej oraz otoczenia globalnego (w myśl koncepcji Multilevel Governance), historii i różnorodności administracji w Europie, etyki w przestrzeni publicznej, organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej.

Moduł III „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym”.

Obejmuje on przedmioty fakultatywne.  Zawiera katalog przedmiotów, z których studenci będą zobowiązani do wybrania 9 przedmiotów. Przedmioty te obejmują zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności niezbędne w działaniach administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, partnerstwa publiczno-prywatnego, kwestii regionalizmu i regionalizacji w Polsce i w Europie, polityki rozwoju regionalnego i ewaluacji polityk publicznych oraz marketingu terytorialnego. Katalog przedmiotów fakultatywnych może ulec rozszerzeniu, w odpowiedzi na zainteresowania studentów oraz zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Moduł IV „Administracja europejska i międzynarodowa”.

Podobnie jak moduł III,  obejmuje on przedmioty fakultatywne.  Zawiera katalog przedmiotów, z których studenci będą zobowiązani do wybrania 9 przedmiotów. W tym module znajdują się przedmioty z obszaru studiów europejskich oraz stosunków międzynarodowych, takie jak: koncepcje integracji europejskiej, wspólne polityki UE, polityka konkurencji UE, współczesne stosunki międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, pozycja i rola Unii Europejskiej w systemie globalnym, administracja instytucji UE i zarządzanie projektem europejskim. Katalog przedmiotów fakultatywnych może ulec rozszerzeniu, w odpowiedzi na zainteresowania studentów oraz zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Moduł V  „Kształcenie ogólne”.

Zawiera zestaw przedmiotów uzupełniających, w ramach których studenci będą mogli rozwijać konkretne umiejętności i kompetencje, w tym komunikacji personalnej i prezentacji publicznych, problematykę własności intelektualnej, obróbki informacji i wykorzystania technologii informatycznych, i inne.


WYBÓR MODUŁU ORAZ SPECJALNOŚCI

Wybór modułu oraz specjalności następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Wybrany moduł oraz specjalność zostają uruchomione w momencie zgłoszenia się na nie powyżej 25 osób. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń na dany moduł oraz specjalność, nie zostają one  uruchomione. W takiej sytuacji Uczelnia zobowiązana jest przedstawić ofertę alternatywną.


ZASADY PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku administracja jest złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie na studia wydrukowane z systemu ” Rekrutacja on-line”,
 • Załącznik do podania,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko oraz PESEL),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • Podanie o ITS,
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz kosztów legitymacji studenckiej.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Wpisowe: 500 PLN

Legitymacja: 22 PLN

Czesne za studia:

Koszt studiów distance learning w ramach ITS wynosi:
I-VI semestr 3300 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 850 zł

Koszt studiów distance learning w ramach ITS z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA wynosi:

I-VI semestr 3900 zł opłata za semestr programowy lub w miesięcznych ratach po 1000 zł

OFERTA

SPECJALNA

Możliwość uzyskania dwóch dyplomów:licencjata z Administracji Europejskiej oraz Magistra Prawa równolegle!


Osoby, które podejmą studia na kierunku Administracja już na II roku studiów mogą jednocześnie  rozpocząć realizację programu magisterskich studiów prawniczych. Przedmioty komplementarne realizowane w toku studiów na kierunku Administracja będą zaliczone w poczet studiów na kierunku Prawo. Redukcja czesnego za studia na 2gim kierunku w wymiarze 40%!

Przyszłym absolwentom studiów I stopnia na kierunku Administracja w Brukseli proponujemy 2 letnie studia uzupełniające na kierunku Prawo wraz z 30 % redukcją czesnego!

UKOŃCZENIE STUDIÓW DAJE REALNĄ SZANSĘ NA UZYSKANIE SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY W INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ

DZIAŁ REKRUTACJI

UWAGA!Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać bezpośrednio na adres warszawski.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, piętro IV
01-043 Warszawa

tel. +48 697 305 309
tel. (22) 619 02 83
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Brukseli
OŚRODEK NAUKOWY EWSPA
Chaussee de Vleurgat 159
1050 Bruksela
DZIEKANAT
tel: +48 22 619 90 11 wew. 41
e-mail: bkowalczyk@ewspa.edu.pl

/* */