dr Robert Andrzejczuk

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka i ich międzynarodowej ochrony. Wykładowca akademicki – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001–2010), Uniwersytecie Rzeszowskim (2004–2006) oraz w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (2009–2010). Od 2010 roku związany z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako adiunkt i wykładowca teorii prawa. Członek komitetu redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; sekretarz komitetu redakcyjnego zeszytu 1. tych roczników. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. prawa człowieka w systemie norm prawa międzynarodowego, prawa człowieka jako zwycięstwo kultury nad naturą, analiza zasady samostanowienia narodów w prawie oraz stosunkach międzynarodowych, ochrona praw jednostki na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej i wewnątrzkrajowej, ochrona środowiska na tle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, a także ochrona inwestycji zagranicznych.

Wybrane publikacje

Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2002).
Ewolucja treści praw człowieka (Studia z prawa wyznaniowego, 4/2002).
Założenia teoretyczne ochrony inwestycji zagranicznych w świetle bilateralnych umów międzynarodowych [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2004).
Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 15/2005, z. 1).
Prawo do wolności religijnej, w: Problemy Prawnicze (Zeszyty Naukowe, red. F. Prusak, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2005).
Prawa człowieka a ochrona małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego i świeckiego (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 18/2008).
Uniwersalizm praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 19/2009, z. 1)
Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 20/2010).
Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych (Lublin 2011).

Doktor nauk prawnych – na podstawie rozprawy „Spółka jednoosobowa jako forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa” (INP PAN). Adiunkt w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 1998–2003 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie, a także w Studium Europejskiego Prawa Bankowego INP PAN (do 2004 r.). Od 1999 r. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,gdzie w latach 2003–2007 pełniła też funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie dziekana wydziału prawa (2007–2011). W roku akademickim 2008/2009 prowadziła wykłady na temat „Prawa własności jako prawa człowieka” w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa cywilnego, bankowego, handlowego, rodzinnego i europejskiego.

Wybrane publikacje
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. I (Studia Prawnicze, z. 4, 1999).
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. II (Studia Prawnicze, z. 1–2, 2000).
• Кim jest przedsiębiorca? (Prawo przedsiębiorcy, nr 24/2001).
• Jednoosobowa spółka z o. o. w świetle prawa handlowego (Scholar, 2002).
• Standardy prawa polskiego w zakresie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go dla celu prania brudnych pieniędzy na tle prawa wspólnotowego [w:] System prawa RP w procesie europeizacji (praca zbiorowa, red. prof. M. Matey- Tyrowicz, EWSPA, 2002).
• Zasady polskiego prawa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1/2003).
• Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora E. Piontka (Zakamycze, 2005).
• Propozycja nowego porządku prawnego dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN (Scholar, 2006).
• Bankowość elektroniczna. Studium prawne (Scholar, 2011).
• Istota i zakres obowiązków informacyjnych dostawców usług płatniczych (Studia Prawnicze, z. 3–4/2011).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012; współautorka).

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego. Specjalistka w dziedzinie wiktymologii. W latach 1977–2005 związana z Polską Akademią Nauk– jako starszy asystent, adiunkt, a następnie docent w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Instytucie Problematyki Przestępczości. W latach 1990–1995 była głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk (1995–2000); kierownik Katedry Wiktymologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2003–2005); profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; profesor na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Bada sytuację ofiar przestępstw w Polsce na tle standardów międzynarodowych, zwłaszcza europejskich. Od 2009 r. członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; od 2010 r.– członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Wybrane publikacje
• Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie (Ossolineum, 1984).
• Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy (Ossolineum,1992).
• Jak postępować z ofiarami przestępstw? Dokumenty Rady Europy i Narodów Zjednoczonych. Poradnik dla praktyków (Białystok 1992; współautorka).
• Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw (Białystok 1997; współautorka).
• Poradnik mediatora. Mediacja od A do Z. Wzory pism. Akty prawne (Warszawa 1999).
• Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz (red. G. Rejman, Warszawa.1999; współautorka).
• Wiktymologia. Zarys wykładu (Warszawa 2000).
• Postępowanie z nieletnimi. Komentarz (Warszawa 2003; współautorka).
• Prawa ofiar przestępstw (Warszawa 2009; współautorka).
• Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (Warszawa 2009 i 2011; współautorka).
• Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (Warszawa 2009; współautorka).
• Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (Warszawa 2011; współautorka).

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych (2011). Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Urzędnik administracji rządowej (2004–2006, Pomorski Urząd Wojewódzki – asystent wojewody; 2006, Ministerstwo Budownictwa – dyrektor biura współpracy z zagranicą) oraz samorządowej (od 2011 r. doradca burmistrza Władysławowa). W latach 2007–2011 prowadził własną działalność gospodarczą
w zakresie consultingu i doradztwa. Od 2011 r. prezes zarządu Abruko Sp. z o.o. Wykładowca
w niepublicznych szkołach wyższych – m.in. w Sopockiej Szkole Wyższej (od 2010 r.) oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie zarządzania środowiskowego w prawie ochrony środowiska, energetyki odnawialnej oraz ograniczeń działalności gospodarczej przez prawo ochrony środowiska.

Wybrane publikacje
• Bezpieczeństwo ekologiczne – aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne [w:] Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się Europie (Gdańsk 2007).
• Zarządzanie środowiskowe jako przejaw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy, [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości (Łódź 2007).
• Europejskie standardy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie na przykładzie EMAS [w:] Prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych (Lublin 2007).
• Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska – aspekty prawne i ekonomiczne [w:] Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej (Toruń 2008).
• Polityka społeczna w Unii Europejskiej – uwarunkowania demograficzne, prawne i ekonomiczne [w:] Rozwój demograficzno-społeczny województwa pomorskiego (Gdańsk 2009; współautor).
• Solidarność energetyczna Unii Europejskiej [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Toruń 2009).
• Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (Katowice 2009; współautor).
• Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne [w:] Globalizacja a problematyka ochrony środowiska (Gdańsk 2009; współautor).
• Równość płci w Konstytucji RP a społeczna świadomość równouprawnienia [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Część 1 Równouprawnienie kobiet (Gdynia 2009; współautor).
• Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 4 (Elbląg 2011; współautor).
• Prawo uzdrowiskowe – stan i perspektywy [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Gdańsk 2011).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (European University Institute). Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego handlowego, prowadzi badania również w zakresie prawa WTO oraz międzynarodowej regulacji ryzyka dla zdrowia i życia ludzkiego. W latach 2008–2010 pracował w kancelarii prawnej w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adiunkt i wykładowca prawa międzynarodowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Correspondence Editor czasopisma European Journal of Risk Regulation, sekretarz redakcji Polish Yearbook of International Law, ekspert International Center for Research and Analysis (ICRA). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Analizy Ryzyka. Zdobywca wielu nagród (m.in. nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą publikację książkową polskiego autora w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w kategorii debiuty) oraz licznych stypendiów naukowych.

Wybrane publikacje
• Regulating Health and Environmental Risk under WTO law. A Critical Analysis of the SPS Agreement (Oxford University Press, London 2010).
• Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu [w:] Swobodny przepływ towarów (Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2010).

Prawniczka, europeistka. W 2006 r. ukończyła aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki; członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2008 r. ukończyła interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskała stopień doktora nauk o polityce, specjalność Europeistyka. Wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego – obecnie profesor EWSPA w Katedrze Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (wykładała także na Uniwersytecie Warszawskim i w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. „Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, monografia (247 str.).

                       Redakcja i współautorstwo dzieł zwartych:

 1. „Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016 r. (220 str.), redaktorka naukowa wydania wraz z Valeri Vachev oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Problematyka kary aresztu jako nadmiernie represyjnej w prawie wykroczeń” (s. 169 – 180).
 2. „Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015 r., monografia (133 str.),  redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Standardy postępowań incydentalnych w sprawach karnych” (s. 78 -86).
 3. “Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014 r., monografia (111 str.),  redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz prawa do obrony” (s. 40 – 48) .
 4. „Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia”, Warszawa 2013, podręcznik akademicki, redaktorka podręcznika (349 str.) oraz autorka wprowadzenia i rozdziału I (s. 15 – 56).

          Inne pozycje w dziełach zwartych:

 1. „Ochrona praw ofiar przestępstw z nienawiści w polskim prawie karnym” [w:] „Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej”, L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.)., Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer (s. 256 -278).
 2. „Rozważania na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce w kontekście ochrony konstytucyjnych praw obywatelskich” (współautorka z dr Ewą Dawidziuk) [w:] „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne”, Wojciech Filipkowski  (red. naukowy) , Emil W. Pływaczewski  (red. naukowy) , Zbigniew Rau  (red. naukowy), wyd. Wolters Kluwer SA 2015 r., (s. 738 – 756).
 3. „Selected issues related to protection of the rights of crime victims in the activity of the Human Rights Defender” [w:]” Improving Protection of Victims’ Rights: Access to Legal Aid”, P. Wiliński, P. Karlik (eds.), Poznań 2014, (s. 203-210).
 4. „Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego – głos w debacie” [w:] „Mediacja karna jako instytucja karna ważna dla pokrzywdzonego” L. Mazowiecka (red.), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r. (s. 24 – 27).
 5. „Ile ograniczeń, a ile wolności w społeczeństwie obywatelskim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli” [w:] M. Gajos (red.) „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały VIII Kongresu Ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”, Katowice
  2012 r. (s. 53 – 70).
 6. „Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych – refleksje w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich” [w:] „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu” Mikołaj Pietrzak (red.) wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012 r. (s. 28 – 34).
 7. „Codziennik Prawny”, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2009, monografia (s. 542) (współautorka – s. 407 – 432 i s. 440 – 454).

ARTYKUŁY  

 1. “Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych uregulowanych w Kodeksie postępowania karnego. Rozważania systemowe”. Warszawa 2019.
 2. „Procedura wykonania w Polsce kary orzeczonej wobec osoby skazanej w innym państwie członkowskim UE i przekazanej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 4, Warszawa 2010 (s. 35 – 45).
 3. „Niekonstytucyjność dekretów Rady Państwa o wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (93- 103).
 4. „Karalność czynu polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody spółce handlowej – uwagi w świetle uchylenia unormowania z art. 585 Kodeksu spółek handlowych” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (s. 41- 48).
 5. „Publikowanie w mediach danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, pod kontrolą sądu. Zmiany w prawie prasowym”- Palestra 2012, nr 5-6 (s. 93 – 100).
 6. „Kilka uwag na temat zawieszenia biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych”- Przegląd Więziennictwa Polskiego, III-IV kwartał 2012 r. (s. 61 – 76).
 7. „Analiza prawna przepisów karnych Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2012 (s. 24 – 35).
 8. „Umowa ACTA – sukcesem polskiej prezydencji?” Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2012 r. (103 – 114).
 9. „Istota prawa do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej procesowo”- współautorka z dr Przemysławem Tarwackim, Palestra 2013, nr 7-8 (s. 45 – 55).
 10. „Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 2012/29/UE” – Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, Kraków 2013 r. (s. 61 – 71).
 11. „Ustanawianie obrońcy z urzędu w ramach tzw. prawa ubogich w procedurze karnej. Uwagi w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 30/11 oraz zmian prawa, jakie mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.” – Palestra 2014, nr 3-4 (s. 53 – 64).
 12. „Prawo skazanego do sądu i obrony na etapie zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności warunków zawieszonej”, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2014 r., nr 84, (s. 47- 61).
 13. „Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – rozważania na tle polskiej ustawy kompensacyjnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 4 z 2014 r., (s. 147 – 159).
 14. “The principle of  non-discrimination as one of the fundamental basis of the European Integration“ – Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 z 2014 r. (s. 27 – 43).
 15. „Prawo zatrzymanego do milczenia”, współautorka z dr Marcinem Warchołem, Państwo i Prawo, Nr 1 z 2015 r., (s. 70-83).
 16. “Kurator małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2015 r., s. 61 – 78.
 17. „Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie” – współautorka z dr Marcinem Warchołem, Przegląd Sądowy Nr 3 z 2015r., s. 25 – 35.
 18. „Problematyka zgodności z zasadą ne bis in idem rozwiązania przyjętego w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń”, Palestra z 2015 r. Nr 9-10, s. 69 -76.
 19. „Wykorzystanie DNA w poszukiwaniach osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji” – współautorka z mgr Karoliną Szwarc, Ius Novum N 4 z 2015, s. 66-78.
 20. „Wybrane aspekty problematyki ograniczenia zakresu podmiotowego ustawy z dnia z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2 z 2016 r., s. 66-79.
 21. Recenzja czterotomowego dzieła pod redakcją naukową Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 r.) stanowiącego dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2/3 z 2015 r. (s. 91-98).
 22. „Brak możliwości przedłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym jako naruszenie standardów rzetelnego procesu” Forum Prawnicze Nr 4 z 2016 r. (s. 30- 39).
 23. “Tension between Human Rights Protection and the Necessity to Ensure Public Security in the Context of Polish Anti-terrorism Law”, współautorka z dr Krzysztofem Szczuckim, Studia Iuridica 2016 r., Zeszyt 68 (s. 153-180).

GLOSY  

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r., sygn. SK 26/08, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 1, Warszawa 2011 (s. 101-108).
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r., sygn. akt V KK 383/10 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 12, poz. 129 (s. 911- 916).
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt I KZP 1/11 – Palestra 2011, nr 11-12 (s. 126 – 132).
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 30/13, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2014 r., nr 11 (s. 1458–1477).
 5. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. K 23/13, Przegląd Sejmowy, 2015 r., nr 1, s. 127-132.
 6. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, Przegląd Sejmowy, 2015 nr 6, s. 183-191.
 7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r. , sygn. III KK 399/14 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 1, s. 70 – 78.
 8. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. SK 1/14, Prokuratura i Prawo, Nr 3 z 2016 r., s. 173 – 182.
 9. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r., sygn. K 5/14, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych Nr 2 z 2016 r., s. 80-87.
 10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. I KZP 16/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 5 z 2016 r. (s. 637-646).
 11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r., sygn. K 24/15, Palestra Nr 4 z 2017 r. (s. 79 – 86).

Recenzje

 • Recenzja Raportu „Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi. Raport z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar” (Autor: Olga Trocha), który powstał w Fundacji Dzieci Niczyje w ramach programu finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego „Monitoring wdrażania unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw dzieci – ofiar przestępstw”.  (Recenzja z dnia 10 lipca 2014 r.),
 • Recenzja artykułu Katarzyny Misztal, „Środki ograniczające zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a orzecznictwo europejskie”, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009 r. Nr 3.

dr Michał Kowalski

Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

Wybrane publikacje:

 • Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – cel i zakres instytucji (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 2/2006).
 • Prawo do sądu w polskim systemie prawa. Zagadnienia wybrane (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 1/2007)

Absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego z 1983 r. Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. W 2002 r. uzyskała habilitację w zakresie historii (dyplom nostryfikowany w RP w 2005 r.). Od 1990 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy w Wilnie, docent w katedrze Historii Litwy Wileńskiego Pedagogicznego Uniwersytetu (1995–2003). Od 2006 r. – Akademik Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk. Stypendystka stypendium Jana Pawła II z lat 1991, 1996 i 1997. Dwukrotna stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego (1995, 1997). W latach 2003–2008 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2009 roku profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie wykłada również teorię i historię prawa. Ekspert międzynarodowej bazy danych naukowych „The Lituanistika Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania”; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia najnowsza (XIX–XX w.) ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia kultury tego obszaru, historia kościołów chrześcijańskich na Litwie oraz dzieje prasy wyznaniowej i stosunki polsko-litewskie.

Wybrane publikacje
• Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (Vilnius 2000).
•Dėl 1832 m. katalikų katekizmo apie pagarbą carui lenkų kalba autorystės ir jo vertėjo į lietuvių kalbą (Lituanistica, nr 1/2001).
• Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757–1838) i jego diecezja (Poznań 2001).
• Bractwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, Ad fontes. Studia ofiarowane ks. Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin (Olsztyn 2006).
• Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832) – formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Echa Przeszłości, t. 6, 2006).
• Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym – między lojalizmem a patriotyzmem (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1/2006).
• Zesłanie biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego: zasłużona kara czy przypadek? [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim (Lublin-Warszawa 2008).
• Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności (Zielona Góra 2008).
• Emigrant powstania styczniowego ksiądz Władysław Dembski: między kulturą polską a litewską. Emigracja postyczniowa 1863 roku (red. E. Niebelski, Lublin 2010).
• Vilniaus vyskupijos hierarchai 1863 metais: sukilimą smerkiantis aplinkraštis, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2 (Vilnius 2009).

Dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA

 Kierownik Zakładu Prawa Handlowego EWSPA

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2013), absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2004) i studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration (2007) oraz uczestnik licznych szkoleń praktycznych z zakresu prawa oraz seminarium doktorskiego z zakresu bankowości i rynków finansowych. Posługuje się językiem angielskim.

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji. W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem, m.in. stałym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych, od 2005 r. jako wykładowca, a od 2014 r. jako adiunkt. Obecnie jest profesorem uczelni w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wykładającym na Wydziałach w Warszawie, Londynie i Brukseli. Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: spółek kapitałowych, arbitrażu oraz czynności bankowych i instrumentów finansowych. Powyższe potwierdza kilkadziesiąt publikacji naukowych w tym zakresie: 1) rozprawa doktorska, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013); 2) komentarze, m.in.: Czynności prawne, Wady oświadczeń woli, Umowa leasingu, Pożyczka, Rachunek bankowy, Spółka, Przekaz i papiery wartościowe [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Wolters Kluwer/SIP LEX (2019); 3) artykuły naukowe, m.in.: „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej” (2005), „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego” (2014), „Funkcjonowanie organów spółek zarządzających portami morskimi…” (2017) oraz cykl analiz dotyczących umów o kredyt denominowany i indeksowany do waluty CHF (2018); 4) referaty na konferencjach naukowych, m.in.: „Problematyka nieważności umów kredytowych indeksowanych do waluty CHF” (2017).

 

Indywidualna strona dr. Piotra Nazaruka: www.Kancelaria.PNazaruk.pl

prof. EWSPA dr hab. Tomasz Szanciło

Kierownik Katedry Prawa Prywatnego

Sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, w sądownictwie pracuje od 20 lat, poczynając od aplikacji sędziowskiej, przeszedł wszystkie szczeble sądownictwa powszechnego. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego i na tych dziedzinach koncentrują się Jego zainteresowania naukowe i badawcze. Jest autorem komentarza do ustawy – Prawo przewozowe oraz redaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Członek Kolegium Redakcyjnego „Studiów Prawa Prywatnego”. Prowadzi wykłady m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także szkolenia dla sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów sędziów.

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Università degli Studi di Genova; prowadziła badania naukowe w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji, odbyła liczne staże naukowo-badawcze, m.in. w Rzymie. Współpracowała z kilkoma kancelariami prawniczymi w Polsce i we Włoszech. Prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej z następujących dziedzin: prawo ochrony środowiska, postępowanie administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w – polskim i włoskim – prawie ochrony środowiska; zajmuje się przede wszystkim tematyką ochrony wód oraz gospodarowania odpadami, jak również aspektami prawnymi przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Publikuje (poza polskim) w językach włoskim i angielskim. Jest ekspertem prawnym w ramach przedsięwzięć naukowych prowadzonych pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Gospodarki oraz włoskiego Ministerstwa Edukacji. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego w kontekście jego oddziaływania na środowisko, w tym przedsięwzięciami związanymi z oddziaływaniem na środowisko elektrowni wiatrowych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym włoskich, w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami, jak również podmiotów z branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowlanej, odzieżowej i z dziedziny szkolnictwa wyższego. Posiada także spore doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane publikacje:

Prawo wodne we wspólnotowym systemie prawnym,„Prawo europejskie w praktyce” 2011, nr 6 (84).

Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.),,,Nieruchomości C.H. BECK” 2011, nr 8 (156).

Ochrona przyrody i wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji w Łodzi 26–27 września 2011 r. ‹Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza›”.

Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011 r., nr 3; współautorka.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 marca 2010 r. Sprawa C-241/08, „Prawo i Środowisko” 2011 r., nr 4.

Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012 r., nr 3.
Tutela giuridica delle acque in Polonia nell’aspetto quantitativo e qualitativo, “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente” 2012 r., nr 1-2.

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie procedury i prawa karnego. Przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmował się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, w której pełnił również funkcję dziekana. Obecnie jest profesorem nadzw. EWSPA. Prelegent na konferencjach naukowych, prowadzący szkolenia doskonalenia zawodowego prawników.
Członek rady programowej „Paragrafu na drodze” i „Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych”. Stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego. Współautor m.in. komentarzy do kodeksu postępowania karnego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prawa o prokuraturze.

Wybrane publikacje
• Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (C.H. Beck, 2011; współautor).
• Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2011).
• Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (2011, współautor).
• The Issue of Polygraph Tests in Poland, Internal Security, volume 3, issue 1 (2011).
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, (LexisNexis, 2012, współautor).
• Kodeks postępowania karnego. Komentarz (C.H.. Beck, 2012, współautor).
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).
• Ustawa o świadku koronnym. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).
• Prokuratūros modelio formavimasis Lenkijoje / The Polish Public Prosecutor’s Office System – Its Evolution towards the Present Form (Istorija 2014, tomas 94, nr 2).
• Współautor Komentarza do Prawa o Prokuraturze (Wolters Kluwer, 2017).
• Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce (od czasów najdawniejszych do powstania III RP) [w:] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi (Warszawa 2018).
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 20-lecia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, „Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP”, Warszawa 2 marca 2018 r.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

Wybrane publikacje
▪ Socjologia stosunków politycznych (PWN, 1977).
• Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1979).
• Socjologia wojska (MON, 1982).
• Marksistowska teoria rozwoju społecznego (PWN, 1983).
• Marksizm i polityka (Biblioteka Studiów nad Marksizmem, KiW, 1987).
• Socjologia wielkiej przemiany (KAP, 1999).
• Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku (Scholar, 2000).
• Socjologia polityki (Scholar, 2002).
• Refleksje o polskim interesie narodowym (IFiS PAN, 2004).
• Refleksje o polskim interesie narodowym ( IFiS PAN, 2004).
• Demokrative in Polen (scholar, 2005).
• Europa pokomunistyczna – przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Scholar, 2006).
• Zarys nauki o stosunkach międzynarodowych (EWSPA, 2008).
• Konstytucja i rządy prawa (EWSPA, 2010).
• Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności (IFiS PAN, 2012).