dr Robert Andrzejczuk

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka i ich międzynarodowej ochrony. Wykładowca akademicki – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001–2010), Uniwersytecie Rzeszowskim (2004–2006) oraz w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (2009–2010). Od 2010 roku związany z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako adiunkt i wykładowca teorii prawa. Członek komitetu redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; sekretarz komitetu redakcyjnego zeszytu 1. tych roczników. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. prawa człowieka w systemie norm prawa międzynarodowego, prawa człowieka jako zwycięstwo kultury nad naturą, analiza zasady samostanowienia narodów w prawie oraz stosunkach międzynarodowych, ochrona praw jednostki na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej i wewnątrzkrajowej, ochrona środowiska na tle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, a także ochrona inwestycji zagranicznych.

Wybrane publikacje

Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2002).
Ewolucja treści praw człowieka (Studia z prawa wyznaniowego, 4/2002).
Założenia teoretyczne ochrony inwestycji zagranicznych w świetle bilateralnych umów międzynarodowych [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2004).
Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 15/2005, z. 1).
Prawo do wolności religijnej, w: Problemy Prawnicze (Zeszyty Naukowe, red. F. Prusak, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2005).
Prawa człowieka a ochrona małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego i świeckiego (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 18/2008).
Uniwersalizm praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 19/2009, z. 1)
Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 20/2010).
Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych (Lublin 2011).

Doktor nauk prawnych – na podstawie rozprawy „Spółka jednoosobowa jako forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa” (INP PAN). Adiunkt w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 1998–2003 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie, a także w Studium Europejskiego Prawa Bankowego INP PAN (do 2004 r.). Od 1999 r. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,gdzie w latach 2003–2007 pełniła też funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie dziekana wydziału prawa (2007–2011). W roku akademickim 2008/2009 prowadziła wykłady na temat „Prawa własności jako prawa człowieka” w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa cywilnego, bankowego, handlowego, rodzinnego i europejskiego.

Wybrane publikacje
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. I (Studia Prawnicze, z. 4, 1999).
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. II (Studia Prawnicze, z. 1–2, 2000).
• Кim jest przedsiębiorca? (Prawo przedsiębiorcy, nr 24/2001).
• Jednoosobowa spółka z o. o. w świetle prawa handlowego (Scholar, 2002).
• Standardy prawa polskiego w zakresie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go dla celu prania brudnych pieniędzy na tle prawa wspólnotowego [w:] System prawa RP w procesie europeizacji (praca zbiorowa, red. prof. M. Matey- Tyrowicz, EWSPA, 2002).
• Zasady polskiego prawa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1/2003).
• Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora E. Piontka (Zakamycze, 2005).
• Propozycja nowego porządku prawnego dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN (Scholar, 2006).
• Bankowość elektroniczna. Studium prawne (Scholar, 2011).
• Istota i zakres obowiązków informacyjnych dostawców usług płatniczych (Studia Prawnicze, z. 3–4/2011).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012; współautorka).

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego. Specjalistka w dziedzinie wiktymologii. W latach 1977–2005 związana z Polską Akademią Nauk– jako starszy asystent, adiunkt, a następnie docent w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Instytucie Problematyki Przestępczości. W latach 1990–1995 była głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk (1995–2000); kierownik Katedry Wiktymologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2003–2005); profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; profesor na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Bada sytuację ofiar przestępstw w Polsce na tle standardów międzynarodowych, zwłaszcza europejskich. Od 2009 r. członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; od 2010 r.– członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Wybrane publikacje
• Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie (Ossolineum, 1984).
• Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy (Ossolineum,1992).
• Jak postępować z ofiarami przestępstw? Dokumenty Rady Europy i Narodów Zjednoczonych. Poradnik dla praktyków (Białystok 1992; współautorka).
• Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw (Białystok 1997; współautorka).
• Poradnik mediatora. Mediacja od A do Z. Wzory pism. Akty prawne (Warszawa 1999).
• Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz (red. G. Rejman, Warszawa.1999; współautorka).
• Wiktymologia. Zarys wykładu (Warszawa 2000).
• Postępowanie z nieletnimi. Komentarz (Warszawa 2003; współautorka).
• Prawa ofiar przestępstw (Warszawa 2009; współautorka).
• Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (Warszawa 2009 i 2011; współautorka).
• Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (Warszawa 2009; współautorka).
• Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (Warszawa 2011; współautorka).

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk prawnych od 1999 roku. Specjalista w dziedzinie nauk prawnych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa umów, elektronicznego obrotu prawnego, prawa bankowego oraz legislacji.
W latach 1976–1988 adiunkt, a następnie wicedyrektor ds. naukowych (1988–1991) w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej oraz – od 2003 r. – kierownik Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Prawnicze”, redaktor naukowy „Polskiej Bibliografii Prawniczej”, członek redakcji następujących czasopism: „Prawo Zamówień Publicznych”, „Państwo Prawne”, „Europejski Przegląd Prawa”. Autor wielu publikacji z zakresu europeizacji krajowego prawa prywatnego, przemian prawa umów, prawa nowych technologii, lobbingu, tworzenia prawa.

Wybrane publikacje
• Zaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych (Ossolineum, 1979).
• Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjno-prawne (Ossolineum, 1987).
• Spółki cywilne i handlowe w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1995; współautor).
• Ochrona danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce (aspekty cywilnoprawne) [w:] Ochrona danych osobowych (red. M. Wyrzykowski, 1998).
• Podstawy prawa przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy – zagadnienia ustrojowe (C.H. Beck, 2002).
• Lobbying in Legislation, [w:] Ethical Problems in Rapid Advancement of Science (Polish Academy of Science, 2005).
• Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (2006).
• Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej (2009).
• Stopniowa unifikacja prawa umów w skali europejskiej [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Całusowi (SGH, 2009).
• Zarys prawa prywatnego. Część ogólna (Wolters Kluwer, 2012)
• Elementy prawa cywilnego [w:] Zarys prawa RP (LexisNexis, 2012).

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych (2011). Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Urzędnik administracji rządowej (2004–2006, Pomorski Urząd Wojewódzki – asystent wojewody; 2006, Ministerstwo Budownictwa – dyrektor biura współpracy z zagranicą) oraz samorządowej (od 2011 r. doradca burmistrza Władysławowa). W latach 2007–2011 prowadził własną działalność gospodarczą
w zakresie consultingu i doradztwa. Od 2011 r. prezes zarządu Abruko Sp. z o.o. Wykładowca
w niepublicznych szkołach wyższych – m.in. w Sopockiej Szkole Wyższej (od 2010 r.) oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie zarządzania środowiskowego w prawie ochrony środowiska, energetyki odnawialnej oraz ograniczeń działalności gospodarczej przez prawo ochrony środowiska.

Wybrane publikacje
• Bezpieczeństwo ekologiczne – aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne [w:] Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się Europie (Gdańsk 2007).
• Zarządzanie środowiskowe jako przejaw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy, [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości (Łódź 2007).
• Europejskie standardy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie na przykładzie EMAS [w:] Prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych (Lublin 2007).
• Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska – aspekty prawne i ekonomiczne [w:] Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej (Toruń 2008).
• Polityka społeczna w Unii Europejskiej – uwarunkowania demograficzne, prawne i ekonomiczne [w:] Rozwój demograficzno-społeczny województwa pomorskiego (Gdańsk 2009; współautor).
• Solidarność energetyczna Unii Europejskiej [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Toruń 2009).
• Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (Katowice 2009; współautor).
• Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne [w:] Globalizacja a problematyka ochrony środowiska (Gdańsk 2009; współautor).
• Równość płci w Konstytucji RP a społeczna świadomość równouprawnienia [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Część 1 Równouprawnienie kobiet (Gdynia 2009; współautor).
• Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 4 (Elbląg 2011; współautor).
• Prawo uzdrowiskowe – stan i perspektywy [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Gdańsk 2011).

Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu,(2012- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; (2012- obecnie) Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy EWSPA Założyciel, współpraca opinie prawne, komentarze eksperckie; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych-Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; (1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy ; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału,Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

Wybrane publikacje

W trakcie publikacji „Teoria sądzenia tom III Argumentacja prawna”, „Przedsiębiorstwo w kryzysie – strategie naprawcze” (1998- 2002) Monografia „Przestępstwa menadżerskie” , „Przedsiębiorstwo w kryzysie”, „Upadłość i Układ”, „Postępowanie naprawcze w polskim systemie prawnym”, „ Teoria sądzenia tom I Prawda sądowa” , „ Teoria sądzenia tom II Wykładnia i stosowanie”, „ Ochrona praw Twórców i Producentów”, „ Prawo gospodarcze- podręcznik akademicki”, „Komentarz do Prawa Międzynarodowego Prywatnego” (1998- 2002) ponad 60 artykułów na temat wykładni prawa, teorii sądzenia i prawa upadłościowego – układowego w Gazecie Sądowej, oraz z zakresu prawa autorskiego w Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (European University Institute). Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego handlowego, prowadzi badania również w zakresie prawa WTO oraz międzynarodowej regulacji ryzyka dla zdrowia i życia ludzkiego. W latach 2008–2010 pracował w kancelarii prawnej w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adiunkt i wykładowca prawa międzynarodowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Correspondence Editor czasopisma European Journal of Risk Regulation, sekretarz redakcji Polish Yearbook of International Law, ekspert International Center for Research and Analysis (ICRA). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Analizy Ryzyka. Zdobywca wielu nagród (m.in. nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą publikację książkową polskiego autora w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w kategorii debiuty) oraz licznych stypendiów naukowych.

Wybrane publikacje
• Regulating Health and Environmental Risk under WTO law. A Critical Analysis of the SPS Agreement (Oxford University Press, London 2010).
• Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu [w:] Swobodny przepływ towarów (Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2010).

Prawniczka, europeistka. W 2006 r. ukończyła aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki; członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2008 r. ukończyła interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskała stopień doktora nauk o polityce, specjalność Europeistyka. Wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego – obecnie profesor EWSPA w Katedrze Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (wykładała także na Uniwersytecie Warszawskim i w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. „Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, monografia (247 str.).

                       Redakcja i współautorstwo dzieł zwartych:

 1. „Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016 r. (220 str.), redaktorka naukowa wydania wraz z Valeri Vachev oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Problematyka kary aresztu jako nadmiernie represyjnej w prawie wykroczeń” (s. 169 – 180).
 2. „Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015 r., monografia (133 str.),  redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Standardy postępowań incydentalnych w sprawach karnych” (s. 78 -86).
 3. “Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014 r., monografia (111 str.),  redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz prawa do obrony” (s. 40 – 48) .
 4. „Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia”, Warszawa 2013, podręcznik akademicki, redaktorka podręcznika (349 str.) oraz autorka wprowadzenia i rozdziału I (s. 15 – 56).

          Inne pozycje w dziełach zwartych:

 1. „Ochrona praw ofiar przestępstw z nienawiści w polskim prawie karnym” [w:] „Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej”, L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.)., Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer (s. 256 -278).
 2. „Rozważania na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce w kontekście ochrony konstytucyjnych praw obywatelskich” (współautorka z dr Ewą Dawidziuk) [w:] „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne”, Wojciech Filipkowski  (red. naukowy) , Emil W. Pływaczewski  (red. naukowy) , Zbigniew Rau  (red. naukowy), wyd. Wolters Kluwer SA 2015 r., (s. 738 – 756).
 3. „Selected issues related to protection of the rights of crime victims in the activity of the Human Rights Defender” [w:]” Improving Protection of Victims’ Rights: Access to Legal Aid”, P. Wiliński, P. Karlik (eds.), Poznań 2014, (s. 203-210).
 4. „Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego – głos w debacie” [w:] „Mediacja karna jako instytucja karna ważna dla pokrzywdzonego” L. Mazowiecka (red.), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r. (s. 24 – 27).
 5. „Ile ograniczeń, a ile wolności w społeczeństwie obywatelskim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli” [w:] M. Gajos (red.) „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały VIII Kongresu Ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”, Katowice
  2012 r. (s. 53 – 70).
 6. „Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych – refleksje w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich” [w:] „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu” Mikołaj Pietrzak (red.) wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012 r. (s. 28 – 34).
 7. „Codziennik Prawny”, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2009, monografia (s. 542) (współautorka – s. 407 – 432 i s. 440 – 454).

ARTYKUŁY  

 1. “Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych uregulowanych w Kodeksie postępowania karnego. Rozważania systemowe”. Warszawa 2019.
 2. „Procedura wykonania w Polsce kary orzeczonej wobec osoby skazanej w innym państwie członkowskim UE i przekazanej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 4, Warszawa 2010 (s. 35 – 45).
 3. „Niekonstytucyjność dekretów Rady Państwa o wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (93- 103).
 4. „Karalność czynu polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody spółce handlowej – uwagi w świetle uchylenia unormowania z art. 585 Kodeksu spółek handlowych” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (s. 41- 48).
 5. „Publikowanie w mediach danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, pod kontrolą sądu. Zmiany w prawie prasowym”- Palestra 2012, nr 5-6 (s. 93 – 100).
 6. „Kilka uwag na temat zawieszenia biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych”- Przegląd Więziennictwa Polskiego, III-IV kwartał 2012 r. (s. 61 – 76).
 7. „Analiza prawna przepisów karnych Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2012 (s. 24 – 35).
 8. „Umowa ACTA – sukcesem polskiej prezydencji?” Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2012 r. (103 – 114).
 9. „Istota prawa do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej procesowo”- współautorka z dr Przemysławem Tarwackim, Palestra 2013, nr 7-8 (s. 45 – 55).
 10. „Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 2012/29/UE” – Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, Kraków 2013 r. (s. 61 – 71).
 11. „Ustanawianie obrońcy z urzędu w ramach tzw. prawa ubogich w procedurze karnej. Uwagi w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 30/11 oraz zmian prawa, jakie mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.” – Palestra 2014, nr 3-4 (s. 53 – 64).
 12. „Prawo skazanego do sądu i obrony na etapie zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności warunków zawieszonej”, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2014 r., nr 84, (s. 47- 61).
 13. „Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – rozważania na tle polskiej ustawy kompensacyjnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 4 z 2014 r., (s. 147 – 159).
 14. “The principle of  non-discrimination as one of the fundamental basis of the European Integration“ – Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 z 2014 r. (s. 27 – 43).
 15. „Prawo zatrzymanego do milczenia”, współautorka z dr Marcinem Warchołem, Państwo i Prawo, Nr 1 z 2015 r., (s. 70-83).
 16. “Kurator małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2015 r., s. 61 – 78.
 17. „Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie” – współautorka z dr Marcinem Warchołem, Przegląd Sądowy Nr 3 z 2015r., s. 25 – 35.
 18. „Problematyka zgodności z zasadą ne bis in idem rozwiązania przyjętego w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń”, Palestra z 2015 r. Nr 9-10, s. 69 -76.
 19. „Wykorzystanie DNA w poszukiwaniach osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji” – współautorka z mgr Karoliną Szwarc, Ius Novum N 4 z 2015, s. 66-78.
 20. „Wybrane aspekty problematyki ograniczenia zakresu podmiotowego ustawy z dnia z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2 z 2016 r., s. 66-79.
 21. Recenzja czterotomowego dzieła pod redakcją naukową Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 r.) stanowiącego dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2/3 z 2015 r. (s. 91-98).
 22. „Brak możliwości przedłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym jako naruszenie standardów rzetelnego procesu” Forum Prawnicze Nr 4 z 2016 r. (s. 30- 39).
 23. “Tension between Human Rights Protection and the Necessity to Ensure Public Security in the Context of Polish Anti-terrorism Law”, współautorka z dr Krzysztofem Szczuckim, Studia Iuridica 2016 r., Zeszyt 68 (s. 153-180).

GLOSY  

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r., sygn. SK 26/08, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 1, Warszawa 2011 (s. 101-108).
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r., sygn. akt V KK 383/10 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 12, poz. 129 (s. 911- 916).
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt I KZP 1/11 – Palestra 2011, nr 11-12 (s. 126 – 132).
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 30/13, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2014 r., nr 11 (s. 1458–1477).
 5. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. K 23/13, Przegląd Sejmowy, 2015 r., nr 1, s. 127-132.
 6. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, Przegląd Sejmowy, 2015 nr 6, s. 183-191.
 7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r. , sygn. III KK 399/14 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 1, s. 70 – 78.
 8. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. SK 1/14, Prokuratura i Prawo, Nr 3 z 2016 r., s. 173 – 182.
 9. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r., sygn. K 5/14, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych Nr 2 z 2016 r., s. 80-87.
 10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. I KZP 16/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 5 z 2016 r. (s. 637-646).
 11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r., sygn. K 24/15, Palestra Nr 4 z 2017 r. (s. 79 – 86).

Recenzje

 • Recenzja Raportu „Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi. Raport z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar” (Autor: Olga Trocha), który powstał w Fundacji Dzieci Niczyje w ramach programu finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego „Monitoring wdrażania unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw dzieci – ofiar przestępstw”.  (Recenzja z dnia 10 lipca 2014 r.),
 • Recenzja artykułu Katarzyny Misztal, „Środki ograniczające zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a orzecznictwo europejskie”, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009 r. Nr 3.

dr hab. Artur Kotowski

Adiunkt EWSPA i Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie. Wykładowca w EWSPA wstępu do prawoznawstwa, przedmiotów z zakresu prawa karnego (materialnego i procesowego), logiki dla prawników. Zatrudniony w Sądzie Najwyższym RP w Izbie Karnej od 2009. Obecnie na stanowisku asystenta – specjalisty.

Posiada bogaty dorobek naukowy: Pan dr Artur Kotowski jest autorem albo współautorem łącznie 50 publikacji naukowych, w tym: 2 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 2 publikacji anglojęzycznych, 19 artykułów w znanych czasopismach prawniczych i kilkunastu w monografiach zbiorowych. Uczestniczył po obronie doktorskiej (2012 r.) w 14 krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty.
Uczestnik 3 grantów naukowo-badawczych (w jednym jako kierownik projektu, w dwóch pozostałych jako wykonawca prac zleconych). W ramach popularyzacji nauki opublikował 43 opracowania: 40 felietonów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, dodatek „Prawnik” oraz 3 recenzje. Jest także radcą prawnym (OIRP Warszawa, nr wpisu 8495), jednak z uwagi na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości nie wykonuje zawodu.

Pan doktor rozpoczął procedurę uzyskania stopnia doktora habilitowanego (tytuł osiągnięcia naukowego: A.Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018).

Wykaz publikacji:

Stan na październik 2017 roku

  1. Argumentacja z tożsamości konstytucyjnej – celem podsumowania [w:] A. Kotowski, E.Maniewska (red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie Sądowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego Tom IV, 2017
  2. Podstawowe założenia badań empirycznych w prawoznawstwie – próba konfrontacji, Studia Prawnicze (PAN) 2017 nr 2
  3. Instrumentalizacja prawa i instrumentalne użycie prawa a jego wykładniaStudia Prawnicze (PAN) 2016 nr 4
  4. Raz jeszcze o normatywnym statusie preambuły – Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. I KZP 17/15 – glosa aprobująca – Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2016
  5. Wykładnia operatywna Sądu Najwyższego Izby Karnej – wstępne wyniki badań [w:] W.Błuś, J.Godyń, M.Hudzik, L.K.Paprzycki, S.Zabłocki, Aktualne problemy orzecznicze, Warszawa 2016
  6. Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu [w:] Przegląd Prawa i Administracji. Systemowość prawa, 2016 (104), s.197-218
  7. Pojęcie jednoznaczności wykładni prawa w świetle badań empirycznych orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratura i Prawo, nr 7-8, 2016
  8. Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2016, wyd. Diffin [podręcznik, współautor]
  9. Model stosowania prawa w znowelizowanej procedurze karnej – próba analizy teoretycznej – Państwo i Prawo nr 2/2016
  10. Zjawisko multicentryczności systemu prawa z perspektywy koncepcji integracyjnej,  Studia Prawnicze, nr 4/2015
  11. Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych – aktualne problemy stosowania prawa [w:] E.Wójcicka, B.Przywora, M.Makucha (red.), Europeizacja prawa publicznego – zagadnienia systemowe, Częstochowa 2015
  12. Proces unifikacji polskiej egzegezy prawniczej – próba podsumowania, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 4/2015
  13. Postepowanie odwoławcze po nowelizacji 1 lipca, Temidium nr 4/2015 (84)
  14. Jednoznaczność komunikacyjna w wykładni prawa – izomorfia a polisemia tekstu prawnego na gruncie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Prawo i proces karny w obliczu zmian, Warszawa 2015
  15. Kodowanie a dekodowanie znaczenia prawnego – zarys dyskursywnego modelu tworzenia prawa [w:] W.Brzozowski, A.Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa 2015 (współautor)
  16. Art. 167 znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego jako klauzula generalna – próba analizy teoretycznej [w:] J.Jabłońska Bonca (red.), Krytyka Prawa, Tom VII, 2015
  17. Propozycja wykładni zasady zakazu spożywania owoców z zatrutego drzewa – przyczynek do dyskusji, Studia Prawnicze, 2 (202) 2015
  18. Refleksyjność jako paradygmat uzasadnień decyzji stosowania prawa [w:] K.J.Kaleta, P.Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Warszawa 2015
  19. Tradycyjna teoria wykładni prawa Eugeniusza Waśkowskiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiej egzegezy prawniczej – Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2015
  20. Z problematyki metody interpretacji językowo-logicznej – uwagi na gruncie dekodowania znaczenia karno-prawnego – Prokuratura i Prawo nr 6/2015
  21. Zagadnienie jednolitości orzecznictwa w ujęciu teoretycznym [w:] M.Grochowski, M.Raczkowski, S.Żółtek, Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Jednolitość orzecznictwa – Standard, instrumenty, praktyka, Warszawa 2015
  22. Radca prawny w obliczu Wielkiej Nowelizacji Procesu Karnego, Temidium nr 2/2015 (82)
  23. Pozycja interpretacji teleologicznej w teoriach wykładni prawa, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 1/2015, Warszawa 2015
  24. Teoretycznoprawna analiza pojęcia uzasadniania [w:] E.Łętowska, M.Grochowski, 
   I-Rzucidło-Grochowska (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 2015
  25. Znaczenie praw człowieka w aspekcie multicentrycznego systemu prawa Unii Europejskiej, B.Szmulik, A.Pogłódek, B.Przywora (red), Instytucje ochrony praw człowieka, Warszawa 2015
  26. Zarys problematyki ochrony praw człowieka w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego, B.Szmulik, A.Pogłódek, B.Przywora (red), Instytucje ochrony praw człowieka, Warszawa 2015 [współautor]
  27. Adaptacja teorii wykładni prawa w praktyce orzeczniczej Izby Karnej Sądu Najwyższego [w:] M.Chrzanowski, A.Przyborowska-Klimczak, P.Sendecki (red.), Pro Scienta Iuridica, Lublin 2014
  28. Dyskrecjonalność władzy administracyjnej – próba nowego ujęcia [w:] Krytyka Prawa, Tom VI, 2014
  29. Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych a zagadnienie tożsamości konstytucyjnej [w:] L.K. Paprzycki, J. Godyń, M. Hudzik (red.), Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014
  30. Analiza juryslingwistyczna w naukach prawnych i jej przykładowe zastosowanie [w:] L.K. Paprzycki, J. Godyń, M. Hudzik (red.), Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014
  31. Zarys problematyki badań empirycznych w naukach prawnych, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2014
  32. O potrzebie deskryptywnej teorii wykładni prawa, Państwo i Prawo nr 5/2014
  33. Empirical Analysis of the Rate of Reversion to Crimeof those Given a Suspended Prison Sentence, Internal Security January – June 2013 (współautor)
  34. Skutki orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego a teorie dyskursu prawniczego, [w:] M.Biernat, J.Królikowski, M.Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Warszawa 2013
  35. Modele dyskursów prawniczych, Toruń 2013 [monografia doktorska]
  36. Ocena przydatności metody Delphi w metodologii nauk prawnych 
   [w:] J.Chrzanowski, J.Kostrubiec, I.Nowikowski (red.), Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi, Lublin 2013
  37. Językowa granica wykładni. Glosa do postanowienia SN IV KK 273/11
   Przegląd Sądowy nr 10/2012
  38. Reinterpretacja paradygmatu stosowania prawa karnego – teoretyczno-prawny zarys problematyki [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego, Warszawa 2012
  39. Dowodzenie jako proces metodologiczny w kontekście zasady prawdy [w:] 
   J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Warszawa 2011
  40. Uwagi de lege lata i de lege ferenda w przedmiocie opiniowania psychologicznego w sprawach karnych [w:] B. Ledwoch (red.) Wybrane problemy psychologii sądowej, Lublin 2011 (wspólautor)
  41. Dyskursywny model orzecznictwa – uwagi ogólne [w:] L. Gardocki, L.K. Paprzycki, J. Godyń, M. Hudzik (red.), Dialog pomiędzy Sądami i Trybunałami, Warszawa 2010
  42. Psychologiczne determinanty orzekania wymiaru kary – zarys badań własnych [w:] Zeszyty Naukowe SKNP UMCS nr 20, Lublin 2010
  43. Z problematyki wyroków zakresowych Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wybrane [w:] H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski (red.), Pro scienta et disciplina, Warszawa 2009
  44. Rola definicji legalnych w prawie karnym [w:] L. Gardocki, L.K. Paprzycki, 
   J. Godyń, M. Hudzik (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009

Redakcje:

 1. A. Kotowski, E.Maniewska (red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie Sądowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego Tom IV, 2017

Varia:

 1. O odróżnianiu ludzi od urzędów; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 26.09.2017 r.
 2. Korzenie kasacji sięgają głębiej; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 12.09.2017 r.
 3. Między rewizją a kasacją nadzwyczajną; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 29.08.2017 r.
 4. Za kulisami decyzji SN stała niechęć do wykładni kreacyjnej ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.08.2017 r.
 5. Ludzie nie chcą od sądu coachingu ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 08.08.2017 r.
 6. Demokratyczne czy konstytucyjne państwo prawa ? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 25.07.2017 r.
 7. Dyskrecjonalność sędziowska w pigułce ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 27.06.2017 r.
 8. Prawo łaski, czyli konflikt powinności z faktem ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.06.2017 r.
 9. Jak hartowała się Francja ? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23.05.2017 r.
 10. Co naprawdę boli nas w sądach ?; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” 
  z dnia 09.05.2017
 11. Co to jest państwo prawa ? ; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 11.04.2017 r.
 12. In dubio pro tributario – o (nie)potrzebnej zmianie po roku, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 28.03.2017 r.
 13. Sprawiedliwość jest subiektywna. Liczy się prawo, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 04.03.2017 r.
 14. Burza w szklance wody, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 03.01.2017 r.
 15. Prawnik – maszyna czy erudyta, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 06.12.2016 r.
 16. Futurologia dla profesjonalistów, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 11.10.2016 r.
 17. Drukarz, LGBT i pozorny paradoks kolizji zasad prawa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23.08.2016 r.
 18. Szkotom łatwiej jest zgadzać się z Brukselą, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 23 lipca 2016 r.
 19. Mętne, bo (czasem) muszą takie być, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” 
  z dnia 02 lipca 2016 r.
 20. Polski test na ontologię prawa, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 31 maja 2016 r.
 21. Preambuła ma znaczenie normatywne, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” 
  z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 22. Raz jeszcze o zasadzie owoców z zatrutego drzewa, www.prawnik.pl, z dnia 21-03-2016 r., http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/928962,raz-jeszcze-o-zasadzie-owocow-z-zatrutego-drzewa.html
 23. Wola prawodawcy nie ma znaczenia, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” 
  z dnia 15 marca 2016 r.
 24. Modele legislacji. Siła bije na głowę argumenty, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 20 lutego 2016 r.
 25. Pożegnanie kontradyktoryjności, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 19 stycznia 2016 r.
 26. Recenzja – W.Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Warszawa 2016 [w:] Orzecznictwo sądów apelacyjnych, 2016 nr 3
 27. Recenzja – W. Kotowski, Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U., poz. 1485). Komentarz, Wydawnictwo „Rondo”, Bielsko-Biała 2015 [w:] Prokuratura i Prawo, nr 1/2016
 28. In dubio pro tributario – prawda czy metoda, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik” z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 29. O micie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik”, z dnia 22 maja 2015 r.
 30. Recenzja – Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – komentarz pod red. A.Ważny, W.Kotowski, B.Kurzępa, Prokuratura i Prawo, 10 / 2015
 31. O podległości wobec prawa i obywatelskim nieposłuszeństwie, www.Prawnik.pl, 
  z dnia 22.09.2014, http://www.prawnik.pl/opinie/artykuly/822723,o-podleglosci-wobec-prawa-i-obywatelskim-nieposluszenstwie.html

Udział w konferencjach po obronie doktorskiej:

 1. Z zagadnień teorii i filozofii prawa: konstytucjonalizm – Karpacz 24-27 września 2017 r. – referat: „Argumentacja z tożsamości konstytucyjnej w świetle badań orzecznictwa Izb Karnej i Cywilnej Sądu Najwyższego”
 2. VI Zjazd Stowarzyszenia „Fontes”; konferencja „Normy prawne – normy społeczne i kulturowe”;  – wystąpienie: Wiedza i doświadczenie życiowe jako metadyrektywa interpretacyjna
 3. Precedens w porządku prawa stanowionego – Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UMCS, 20 marca 2017 r. – referat: „Między precedensem de iure de facto”.
 4. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa Prawo – polityka – sfera publiczna, 18-21 września 2016 r. Wrocław, wystąpienie w grupie roboczej: Instrumentalizacja prawa i instrumentalne użycie prawa a jego wykładnia
 5. Szkoła letnia INP PAN – 6-9 lipca 2016 (Jabłonna); 7 lipca wykład: Heurystyki interpretacyjne w uzasadnieniu jako dyskrecjonalny element prawotwórstwa sądowego.
 6. Konferencja Sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 18-20 maja 2016 r. (Serock), wystąpienie panelowe 20 maja 2016 r.: Zagadnienie teorii orientacyjnej wykładni operatywnej w sprawach karnych – potrzeba praktyki i zarys badań własnych.
 7. Systemowość prawa – Karpacz 2015, Katedra Teorii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – referat w dniu 22.09.2015: Wykładnia operatywna w warunkach multicentryzmu
 8. Aktualne problemy tworzenia prawa – Olsztyn 2015, UWM – wystąpienie panelowe: 
  dr Krzysztof Kaleta (UW), dr Artur Kotowski (ALK), O relacji między zasadami dekodowania  znaczenia prawnego a tworzeniem prawa
 9. Europeizacja prawa publicznego – Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Częstochowa 2015, referat: Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych – aktualne problemy stosowania prawa (instytucja zgłaszająca: Sąd Najwyższy)
 10. Zjazd Młodych Teoretyków Prawa – Warszawa 2013 – referat panelowy „Refleksyjność a stosowanie prawa” oraz moderator grupy roboczej
 11. Konferencja Sądu Najwyższego „Jednolitość orzecznictwa; standardy, instrumenty, praktyka”, Warszawa 2013, wystąpienie panelowe: Jednolitość orzecznictwa w ujęciu teoretycznym
 12. Konferencja Stowarzyszenia „Fontes”, UMK, Toruń 2013, referat panelowy: Metody badań empirycznych w naukach prawnych – zarys zagadnienia.
 13. Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – Łódź 2012 – wystąpienie w panelu specjalistycznym: 
  Ocena przydatności programu Poliqarp do analiz lingwistycznych w naukach prawnych. – publikacja pokonferencyjna
 14. Konferencja w Trybunale Konstytucyjnym 2012: Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa  Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. – wystąpienie plenarne – publikacja pokonferencyjna. 

dr Michał Kowalski

Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

Wybrane publikacje:

 • Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – cel i zakres instytucji (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 2/2006).
 • Prawo do sądu w polskim systemie prawa. Zagadnienia wybrane (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 1/2007)

Absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego z 1983 r. Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. W 2002 r. uzyskała habilitację w zakresie historii (dyplom nostryfikowany w RP w 2005 r.). Od 1990 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy w Wilnie, docent w katedrze Historii Litwy Wileńskiego Pedagogicznego Uniwersytetu (1995–2003). Od 2006 r. – Akademik Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk. Stypendystka stypendium Jana Pawła II z lat 1991, 1996 i 1997. Dwukrotna stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego (1995, 1997). W latach 2003–2008 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2009 roku profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie wykłada również teorię i historię prawa. Ekspert międzynarodowej bazy danych naukowych „The Lituanistika Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania”; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia najnowsza (XIX–XX w.) ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia kultury tego obszaru, historia kościołów chrześcijańskich na Litwie oraz dzieje prasy wyznaniowej i stosunki polsko-litewskie.

Wybrane publikacje
• Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (Vilnius 2000).
•Dėl 1832 m. katalikų katekizmo apie pagarbą carui lenkų kalba autorystės ir jo vertėjo į lietuvių kalbą (Lituanistica, nr 1/2001).
• Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757–1838) i jego diecezja (Poznań 2001).
• Bractwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, Ad fontes. Studia ofiarowane ks. Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin (Olsztyn 2006).
• Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832) – formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Echa Przeszłości, t. 6, 2006).
• Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym – między lojalizmem a patriotyzmem (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1/2006).
• Zesłanie biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego: zasłużona kara czy przypadek? [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim (Lublin-Warszawa 2008).
• Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności (Zielona Góra 2008).
• Emigrant powstania styczniowego ksiądz Władysław Dembski: między kulturą polską a litewską. Emigracja postyczniowa 1863 roku (red. E. Niebelski, Lublin 2010).
• Vilniaus vyskupijos hierarchai 1863 metais: sukilimą smerkiantis aplinkraštis, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2 (Vilnius 2009).

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Università degli Studi di Genova; prowadziła badania naukowe w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji, odbyła liczne staże naukowo-badawcze, m.in. w Rzymie. Współpracowała z kilkoma kancelariami prawniczymi w Polsce i we Włoszech. Prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej z następujących dziedzin: prawo ochrony środowiska, postępowanie administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w – polskim i włoskim – prawie ochrony środowiska; zajmuje się przede wszystkim tematyką ochrony wód oraz gospodarowania odpadami, jak również aspektami prawnymi przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Publikuje (poza polskim) w językach włoskim i angielskim. Jest ekspertem prawnym w ramach przedsięwzięć naukowych prowadzonych pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Gospodarki oraz włoskiego Ministerstwa Edukacji. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego w kontekście jego oddziaływania na środowisko, w tym przedsięwzięciami związanymi z oddziaływaniem na środowisko elektrowni wiatrowych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym włoskich, w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami, jak również podmiotów z branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowlanej, odzieżowej i z dziedziny szkolnictwa wyższego. Posiada także spore doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane publikacje:

Prawo wodne we wspólnotowym systemie prawnym,„Prawo europejskie w praktyce” 2011, nr 6 (84).

Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.),,,Nieruchomości C.H. BECK” 2011, nr 8 (156).

Ochrona przyrody i wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji w Łodzi 26–27 września 2011 r. ‹Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza›”.

Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011 r., nr 3; współautorka.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 marca 2010 r. Sprawa C-241/08, „Prawo i Środowisko” 2011 r., nr 4.

Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012 r., nr 3.
Tutela giuridica delle acque in Polonia nell’aspetto quantitativo e qualitativo, “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente” 2012 r., nr 1-2.

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. W latach 2002–2007 dziekan, a od października 2007 prorektor Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

Wybrane publikacje
• Transfer własności intelektualnej i przemysłowej (Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 1998).
• Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych (Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2001).
• Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej (Polska Izba Rzeczników
Patentowych, 2001).
• Prawo gospodarcze – podręcznik akademicki (EWSPA, 2005).
• Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej (EWSPA, 2009).
• Prawo własności przemysłowej (EWSPA, 2008).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012).
• Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
• Komentarz do prawa wynalazczego.
• Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej.
• Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie procedury i prawa karnego. Przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmował się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, w której pełnił również funkcję dziekana. Obecnie jest profesorem nadzw. EWSPA. Prelegent na konferencjach naukowych, prowadzący szkolenia doskonalenia zawodowego prawników.
Członek rady programowej „Paragrafu na drodze” i „Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych”. Stały recenzent miesięcznika „Prokuratura i Prawo”. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego. Współautor m.in. komentarzy do kodeksu postępowania karnego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prawa o prokuraturze.

Wybrane publikacje
• Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (C.H. Beck, 2011; współautor).
• Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2011).
• Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (2011, współautor).
• The Issue of Polygraph Tests in Poland, Internal Security, volume 3, issue 1 (2011).
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, (LexisNexis, 2012, współautor).
• Kodeks postępowania karnego. Komentarz (C.H.. Beck, 2012, współautor).
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).
• Ustawa o świadku koronnym. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).
• Prokuratūros modelio formavimasis Lenkijoje / The Polish Public Prosecutor’s Office System – Its Evolution towards the Present Form (Istorija 2014, tomas 94, nr 2).
• Współautor Komentarza do Prawa o Prokuraturze (Wolters Kluwer, 2017).
• Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce (od czasów najdawniejszych do powstania III RP) [w:] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi (Warszawa 2018).
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 20-lecia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, „Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP”, Warszawa 2 marca 2018 r.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

Wybrane publikacje
▪ Socjologia stosunków politycznych (PWN, 1977).
• Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1979).
• Socjologia wojska (MON, 1982).
• Marksistowska teoria rozwoju społecznego (PWN, 1983).
• Marksizm i polityka (Biblioteka Studiów nad Marksizmem, KiW, 1987).
• Socjologia wielkiej przemiany (KAP, 1999).
• Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku (Scholar, 2000).
• Socjologia polityki (Scholar, 2002).
• Refleksje o polskim interesie narodowym (IFiS PAN, 2004).
• Refleksje o polskim interesie narodowym ( IFiS PAN, 2004).
• Demokrative in Polen (scholar, 2005).
• Europa pokomunistyczna – przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Scholar, 2006).
• Zarys nauki o stosunkach międzynarodowych (EWSPA, 2008).
• Konstytucja i rządy prawa (EWSPA, 2010).
• Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności (IFiS PAN, 2012).

Dr Piotr Nazaruk

 Kierownik Zakładu Prawa Handlowego EWSPA

Radca Prawny, Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2013), absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2004) i studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration (2007) oraz uczestnik licznych szkoleń praktycznych z zakresu prawa oraz seminarium doktorskiego z zakresu bankowości i rynków finansowych. Posługuje się językiem angielskim.

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą: Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk z siedzibą w Warszawie. Ponadto, przez wiele lat stale współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, w tym jako Of Counsel w jednej z największych polskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2019 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz fundacji. W latach 2015-2019 był członkiem Zespołów ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrach właściwych dla spraw gospodarki. Od 2009 r. jest mediatorem i arbitrem, m.in. stałym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Praktykę łączy z zatrudnieniem na uczelniach wyższych, od 2005 r. jako wykładowca, a od 2014 r. jako adiunkt. Od 2016 r. jest adiunktem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wykładającym na Wydziałach w Warszawie, Londynie i Brukseli. Od 2018 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa r. pr. dr. Piotra Nazaruka koncentruje się na problematyce prawa cywilnego i handlowego, w tym: spółek kapitałowych, arbitrażu oraz czynności bankowych i instrumentów finansowych. Powyższe potwierdza kilkadziesiąt publikacji naukowych w tym zakresie: 1) rozprawa doktorska, pt. „Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej” (2013); 2) komentarze, m.in.: Czynności prawne, Wady oświadczeń woli, Umowa leasingu, Pożyczka, Rachunek bankowy, Spółka, Przekaz i papiery wartościowe [w:] „Kodeks Cywilny. Komentarz”, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Wolters Kluwer/SIP LEX (2019); 3) artykuły naukowe, m.in.: „Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej” (2005), „Problematyka klasyfikacji postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kryterium charakteru prawnego” (2014), „Funkcjonowanie organów spółek zarządzających portami morskimi…” (2017) oraz cykl analiz dotyczących umów o kredyt denominowany i indeksowany do waluty CHF (2018); 4) referaty na konferencjach naukowych, m.in.: „Problematyka nieważności umów kredytowych indeksowanych do waluty CHF” (2017).

 

Indywidualna strona dr. Piotra Nazaruka: www.Kancelaria.PNazaruk.pl