Centrum Naukowe

INP PAN i EWSPA

Adres:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (budynek – III piętro)
ul. Grodzieńska 21/29 , 03- 750 Warszawa

Telefon:

+48 22 619 90 11 wew. 33

Centrum Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji realizuje zadania w zakresie:

  • Prowadzenia, wspierania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, prywatnego i porównawczego, w tym prowadzenie wspólnej działalności wydawniczej oraz organizacja konferencji.
  • Inicjowania i koordynowania udziału EWSPA i INP PAN w międzynarodowych programach badawczych,
  • Współdziałania w zakresie zintegrowanego systemu kształcenia na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich,
  • Wspierania mobilności pracowników naukowych Uczelni oraz INP PAN,
  • Rozwijania programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach Centrum,
  • Pozyskiwania i obsługi projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich.
  • Promowania osiągnięć naukowych kadry zatrudnianej przez Strony