Wzory

podań i wniosków

Zasady składania wniosków

 1. Wnioski w sprawach studenckich przyjmowane są na formularzach uczelnianych.
 2. Wniosek należy wypełnić i złożyć u opiekuna grupy z ramienia Dziekanatu. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

A. Wnioski w sprawach kończących się decyzją administracyjną:


 1. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji ze studiów >>

Pouczenie:

 • oświadczenie o rezygnacji należy złożyć na piśmie, pod rygorem nieważności;
  (dostarczyć do Dziekanatu w oryginale z własnoręcznym podpisem)
 • złożenie oświadczenia o rezygnacji ze studiów rozpoczyna procedurę skreślenia z listy studentów;
 • skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • decyzja podlega  wykonaniu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem strony, zatem datą skreślenia z listy studentów jest data doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów;
 • z dniem doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji traci Pan(i) status studenta;
 • opłaty naliczane są do dnia, w którym do Uczelni wpłynęła pisemna rezygnacja ze studiów

(art. 108 ust. 1 pkt 2 i ust 3 pswin, art. 130 ust. 4 kpa, § 39 ust. 1 pkt 2 oraz § 40 ust. 3 Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji)

 1. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (od decyzji administracyjnej Organu Uczelni) >>

Pouczenie:

 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania:
  • Student może złożyć po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w trakcie biegu terminu do wniesienia do odwołania;
  • z dniem doręczenia Uczelni decyzja staje się ostateczna i prawomocna;
  • oświadczenie, które zostało złożone jest niewzruszalne i nie można go cofnąć.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Student może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania

(art. 127a § 1 i 2 kpa)

B. Wnioski w sprawach kończących się decyzją w indywidualnych sprawach studenckich


C. Odwołania od decyzji (kierowane do Rektora Uczelni)


1. Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy tylko decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późń. zm.) >>

Pouczenie:

 • Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich zapadłych w formie decyzji administracyjnych przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Dziekana jest ostateczna. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się za pośrednictwem Dziekana, który dokonuje jego formalnej kontroli. W razie odmowy przyjęcia odwołania Dziekan wydaje postanowienie, na które przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Dziekana.
 • Od decyzji administracyjnych wydawanych w pierwszej instancji przez Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Odwołanie do Rektora >>

Pouczenie:

 • Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich nie będących decyzjami administracyjnymi przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty wydania decyzji i powiadomienia studenta o jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.

D. Inne