Wzory

podań i wniosków

Zasady składania wniosków

  1. Wnioski w sprawach studenckich przyjmowane są na formularzach uczelnianych.
  2. Wniosek należy wypełnić i złożyć u opiekuna grupy z ramienia Dziekanatu. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

A. Wnioski w sprawach kończących się decyzją administracyjną:


B. Wnioski w sprawach kończących się decyzją w indywidualnych sprawach studenckich


C. Odwołania od decyzji (kierowane do Rektora Uczelni)


1. Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy tylko decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późń. zm.) >>

Pouczenie:

  • Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich zapadłych w formie decyzji administracyjnych przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Dziekana jest ostateczna. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się za pośrednictwem Dziekana, który dokonuje jego formalnej kontroli. W razie odmowy przyjęcia odwołania Dziekan wydaje postanowienie, na które przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Dziekana.
  • Od decyzji administracyjnych wydawanych w pierwszej instancji przez Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Odwołanie do Rektora >>

Pouczenie:

  • Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich nie będących decyzjami administracyjnymi przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty wydania decyzji i powiadomienia studenta o jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.