STYPENDIUM SOCJALNE

NA ROK 2023/2024

I. Studenci Uczelni,
których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie może być wyższa niż 1.290,00 zł. Jest to dochód po odliczeniach – dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2022 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. “utraty dochodu” i “uzyskania dochodu”). Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.09.2023

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024 -Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz.574 , z późn. zm).

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz.742, z późn. zm).

Wnioski o stypendium socjalne można przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony) drogą pocztową na adres uczelni: ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa, złożyć osobiście w księgowości lub wysłać drogą mailową TYLKO w formie pdf.

Wniosek o stypendium socjalne >>

 

II. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez uwzględnienia rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) ukończył 26. rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci (niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późń.zm), tj 930,35 zł

UWAGA!
Komisja może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących składanych dokumentów.  Termin wymieniony powyżej jest nieprzekraczalny i będzie bezwzględnie przestrzegany. Nie będą przyjmowane dokumenty złożone po ww. terminie. Niezłożenie dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobierania stypendium!

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością Uczelni e.mail: kasa@ewspa.edu.pl lub windykacja@ewspa.edu.pl

STYPENDIUM

ZA WYNIKI W NAUCE

„Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”

Stypendium jest przyznawane studentom od II roku nauki, którzy spełniają następujące warunki:
• uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4,3 w ciągu roku akademickiego  liczoną na podstawie wyników egzaminów i
zaliczeń z pierwszego terminu sesji egzaminacyjnej

POMOC W POSTACI

ZAPOMOGI

Jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej) złożony w dowolnym terminie podczas trwania semestru. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne we wskazanym przez Uczelnię terminie.

STYPENDIUM SPECJALNE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyznawane jest na wniosek studenta, do którego należy dołączyć kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Przy ustalaniu uprawnień do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawą do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

KREDYTY

STUDENCKIE

Informacja o kredytach studenckich 

Od stycznia studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.

WIĘCEJ INFORMACJI

FINANSOWANIE STUDIÓW W RAMACH

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę m.in. w w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

WIĘCEJ INFORMACJI

WSPARCIE FINANSOWE

DLA STUDENTÓW MEiN