Informacje Ogólne


 1. Studenci VII semestru studiów niestacjonarnych dokonują wyboru seminarium dyplomowego w terminie wskazanym przez uczelnię.
 2. Wybór seminarium jest dokonywany na pisemny wniosek, który należy dostarczyć do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Wzór deklaracji znajduje się poniżej.
 3. Student, wypełniając deklarację uczestnictwa w seminarium, z oferty zaproponowanej przez uczelnię, wskazuje dwie propozycje seminariów na które chciałby uczęszczać.
 4. O przyjęciu na seminarium decyduje promotor (z uwzględnieniem ustalonej przez uczelnię maksymalnej liczby uczestników jednej grupy seminaryjnej).
 5. Liczba seminariów, które mają być uruchomione w danym roku akademickim jest podana do publicznej wiadomości.

WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

§ 35.

 1. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów, przygotowanie pracy dyplomowej, jeżeli program studiów ją przewiduje, oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
 2. Warunkiem ukończenia studiów jednolitych studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra jest uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów , przygotowanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
 3. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 4. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

§ 36.

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego –promotora posiadającego tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.
 2. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta. Sposób zatwierdzania oraz warunki dokonywania zmian tematów prac dyplomowych ustala dziekan.
 3. Praca dyplomowa musi być przygotowana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria określone przez dziekana dla danego kierunku studiów. Praca powinna być złożona w formie papierowej i elektronicznej.
 4. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą promotor oraz recenzent wyznaczony przez dziekana, stosując oceny określone w § 26 ust. 1.
 5. Jeżeli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeżeli drugi recenzent wystawił ocenę pozytywną, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, ustalając ostateczną ocenę recenzji. Jeżeli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą do ukończenia studiów i zostaje odrzucona.
 6. Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną odpowiednio jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta lub oceny promotora i ostatecznej oceny recenzji ustalonej przez dziekana.

§ 37.

 1. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej do końca sesji głównej. Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej.
 2. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaje skreślony z listy studentów. Zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej określa § 24 ust 2-4 i § 34 ust. 2.
 3. W razie przedłużającej się nieobecności kierującego pracą dyplomową, która może wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy dyplomowej, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

wyciąg z Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

§ 38.

 1. Zasady przeprowadzania egzaminu ustala dziekan. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzony w formie ustnej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru i pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez dziekana. W skład komisji przeprowadzającej ustny egzamin dyplomowy wchodzi promotor i recenzent. Komisji przewodniczy dziekan, prodziekan lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w przypadku egzaminu magisterskiego lub stopień naukowy doktora w przypadku egzaminu licencjackiego.
 4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy lub – w przypadku gdy przygotowanie pracy dyplomowej nie jest przewidziane programem studiów – trzech miesięcy od uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów.
 5. Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w § 26 ust. 1.
 6. Na uzasadniony wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter egzaminu otwartego, który odbywa się z udziałem publiczności, zawiadamianej w sposób zwyczajowy. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan. Odwołania od decyzji dziekana rozpatruje rektor. Uczestnicy egzaminu otwartego nie będący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. Otwarty egzamin dyplomowy przeprowadzany jest według zasad i na warunkach ustalonych w § 38 ust. 1 – 5.

§ 39.

 1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna z egzaminów i z zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
  2. ocena pracy dyplomowej,
  3. ocena egzaminu dyplomowego.
 2. Wynik studiów stanowi sumę poniższych ocen:
  1. 0,6 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
  2. oraz po 0,2 ocen wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie studiów przed wznowieniem, jak i po wznowieniu studiów.
 4. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innej szkoły wyższej przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  1. zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym studiował poprzednio,
  2. zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
  3. pozostałych ujętych w planie studiów i programie nauczania.
 5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony zgodnie z zasadą:
  1. do 3,50 dostateczny,
  2. od 3,51 do 4,50 dobry,
  3. powyżej 4,50 bardzo dobry.
 6. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych
  zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 7. Komisja egzaminu dyplomowego może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o jeden stopień, jeżeli student otrzymał z pracy dyplomowej i z egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, a także w ciągu ostatnich lat studiów uzyskał zaliczenia przedmiotów z ocenami powyżej 4,0.
 8. We wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 40.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planów studiów, tj. złożenia wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk,
  2. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie 180 punktów ECTS; do magisterskiego kończącego jednolite studia magisterskie – 300 punktów ECTS a do magisterskiego kończącego studia drugiego stopnia – 120 punktów ECTS,
  3. uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.

§ 41.

 1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.
 2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej lub przy korzystaniu z możliwości przewidzianej w § 38 ust. 4, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 42.

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z danego kierunku studiów, a w szczególności znajomością problematyki przedmiotów związanych z tematyka pracy dyplomowej.
 3. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w § 26 ust. 1 Regulaminu.
 4. Wyniki egzaminu dyplomowego ogłasza studentowi przewodniczący komisji w obecności członków komisji.

§ 43.

 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. Student, który w drugim terminie nie złożył egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym, zostaje skreślony z listy studentów.

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji


Pobierz Techniczne zasady pisania pracy magisterskiej

Zasady przeciwdziałania plagiatom oraz oceny stopnia samodzielności prac dyplomowych z wykorzystaniem internetowego programu antyplagiatowego


Załącznik nr 1 do uchwały Senatu EWSPA nr 3/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

 1. Praca dyplomowa powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego przygotowanym przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora).
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 3. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących m.in.: z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
 4. Dla każdej złożonej pracy dyplomowej program antyplagiatowy tworzy raport podobieństwa. Raport podobieństwa powstaje w oparciu o współczynniki podobieństwa.

Współczynniki podobieństwa zawarte w raporcie :

 • określają w jakim stopniu sprawdzana praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach znajdujących w ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych, a także w innych bazach danych (w bazie EWSPA, bazach innych uczelni i zasobach Internetu),
 • określają stosunek liczby słów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów badanej pracy.

Pracownik działu IT sprawdza w raporcie następujące parametry podobieństwa:

 1. Współczynnik podobieństwa 1- wskazujący jaki procent fraz (wyrazów w kolejności) występujących w pracy został odnaleziony w innych tekstach, z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa bazy 2); (Przy wyliczeniu tego współczynnika system bierze pod uwagę frazy przekraczające 5 wyrazów. Współczynnik ten służy więc głównie do badania samodzielności językowej autora pracy).
 2. Współczynnik podobieństwa 2 – wskazujący jaki procent fraz przekraczających 25 wyrazów, występujących w pracy został odnaleziony w innych tekstach, z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa bazy 2); (Limit współczynnika podobieństwa 2 ma stałą wartość 25 wyrazów. Oznacza to, że przy wyliczeniu tego współczynnika system bierze pod uwagę wyłącznie frazy przekraczające 25 wyrazów. Z uwagi na długość wykrytych fraz, współczynnik ten jest lepszym narzędziem kontroli antyplagiatowej, niż współczynnik podobieństwa
 3. Listę: Najdłuższe fragmenty zidentyfikowanych jako podobne – informującą o 10 najdłuższych Frazach występujących w pracy zidentyfikowanych przez system w pracy jako identyczne z innymi tekstami. (Przy każdym fragmencie z tej listy określona jest liczba identycznych wyrazów w nim występujących – wyrazów pod rząd, w identycznej kolejności, jak w innych tekstach), z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa bazy 2);
 4. Współczynnik podobieństwa bazy 1 wskazujący jaką część badanej pracy procentowo stanowią fragmenty odnalezione w bazie prac dyplomowych EWSPA oraz innych Uczelni dla fraz przekraczających 25 wyrazów, z wyłączeniem fragmentów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa bazy 2);.
 5. Współczynnik podobieństwa bazy 2 wskazujący jaką część badanej pracy procentowo stanowią fragmenty odnalezione w Bazie Aktów Prawnych ,
  Współczynnik ten redukuje wskaźniki współczynników podobieństwa 1,2, bazy 3 oraz listy „najdłuższych fragmentów pracy zidentyfikowanych jako podobne”

A. WSZYSTKIE PARAMETRY PODOBIEŃSTWA W NORMIE

Jeżeli pracownik Działu IT stwierdzi, że:

 • współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 30% oraz
 • współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5% oraz
 • najdłuższe fragmenty zidentyfikowane jako podobne nie są dłuższe niż 75 wyrazów
 • współczynnik podobieństwa bazy 1 nie przekracza 5%
  praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony.
  Promotor nie składa „ Oświadczenia w sprawie dopuszczenia pracy do obrony ‘’. Raport podobieństwa udostępniany jest Promotorowi na jego pisemny wniosek.

B. PARAMETRY PODOBIEŃSTWA PRZEKRACZAJĄCE DOPUSZCZALNĄ NORMĘ

Jeżeli pracownik Działu IT stwierdzi, że:

 • współczynnik podobieństwa 1 przekracza 30% i/lub
 • współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5% i/lub
 • najdłuższe fragmenty zidentyfikowane jako podobne są dłuższe niż 75 wyrazów
 • współczynnik podobieństwa bazy 1 przekracza 5%
  informuje o tym fakcie Promotora, a Promotor podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.
 1. Otrzymuje z dziekanatu lub z działu IT pełną wersję raportu podobieństwa (w postaci wydruku i/lub na płycie CD) do szczegółowej analizy oraz formularz „Oświadczenie w sprawie dopuszczenia pracy do obrony’’, (Wersja elektroniczna raportu podobieństwa ułatwia jego analizę , w szczególności pozwala sprawniej odnaleźć fragmenty pracy identyczne z innymi tekstami, dzięki funkcji „zaznacz fragmenty’’).
 2. Samodzielnie analizuje raport podobieństwa, a zwłaszcza fragmenty
  pracy znalezione przez system w innych tekstach ( sprawdza, czy są to nieuprawnione zapożyczenia, czy też adekwatne, poprawnie opisane i oznaczone cytaty, nazwy, popularne wyrażenia, etc.);
  (Analizując raport podobieństwa należy w szczególności:
 • sprawdzić wartość współczynnika podobieństwa 1 i współczynnika podobieństwa 2 oraz
  podobieństwa bazy 1 zredukowane o wartość współczynnika podobieństwa bazy 2;
 • przeanalizować listę „Najdłuższe fragmenty zidentyfikowane jako podobne’’ zredukowaną o wartość współczynnika podobieństwa bazy 2;
 • jeśli występują na niej
  fragmenty o liczbie identycznych wyrazów przekraczającej 75, należy je
  odnaleźć, używając linku „zaznacz fragmenty’’ i sprawdzić czy są cytatami;
 • przeanalizować pozostałe listy, tj.:
  • „ Dokumenty, w których odnaleziono fragmenty podobne: z macierzystej bazy prac magisterskich’’
  • „ Dokumenty, w których odnaleziono fragmenty podobne: z bazy danych, w tym prac magisterskich innych niż macierzysta
  • „ Dokumenty, w których odnaleziono fragmenty podobne: z Internetu’’ zwracając szczególną uwagę na dokumenty zawierające fragmenty podobne, których długość przekroczyła limit współczynnika podobieństwa 2, czyli 25 wyrazów (są oznaczone pogrubioną czcionką). W przypadku takich dokumentów, należy użyć linku „zaznacz fragmenty’’ i sprawdzić, czy są one cytatami, czy głównie krótkimi frazami rozrzuconymi po całej pracy ( w takiej sytuacji można je uznać za przypadkowe zapożyczenia), czy też długimi fragmentami tekstu sąsiadującymi ze sobą i rozdzielonymi tylko krótkimi frazami.
 • Po analizie raportu, Promotor informuje Kierownika katedry o przekroczeniu normy parametrów podobieństwa, a następnie podejmuje decyzję o
  1. dopuszczeniu pracy do obrony pomimo przekroczenia normy przez parametry podobieństwa oznaczając swoją decyzję w „ Oświadczeniu w sprawie dopuszczenia pracy do obrony’’ , a następnie składa podpisane oświadczenie w Dziekanacie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu albo
  2. skierowaniu pracy do ponownej redakcji lub
  3. niedopuszczeniu pracy do obrony i skierowaniu sprawy o podejrzenie popełnienia plagiatu do Dziekana z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Dziekan, po zapoznaniu się z decyzją Promotora, może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy, który próbował popełnić plagiat, co może skutkować skreśleniem z listy studentów albo może też na wniosek studenta skierować go na powtarzanie seminarium.