Informacje ogólne

1. Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo są zobowiązani, zgodnie z programem studiów do odbycia:
1) zajęć tutorskich,
2) kierunkowych praktyk zawodowych
– i uzyskania ich zaliczenia.
2. Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja europejska są zobowiązani, zgodnie z programem studiów do odbycia kierunkowych praktyk zawodowych i uzyskania ich zaliczenia.
3. Studenci odbywają praktykę w wymiarze wynikającym z programu studiów dla danego kierunku studiów.
4. Opiekunem praktyk może być osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe.
5. Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo mogą być kierowani na obowiązkową praktykę zawodową nie wcześniej niż na VI semestrze studiów.
6. Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja europejska mogą być kierowani na obowiązkową praktykę zawodową nie wcześniej niż na III semestrze studiów.
7. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest zrealizowanie zadań określonych w programie praktyk oraz uzyskanie przez studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów danego kierunku studiów.
8. Dokumenty załączane do wniosków należy złożyć w oryginale.
9. Składając dokument sporządzony w języku innym niż język polski, student zobowiązany jest do złożenia tłumaczenia tego dokumentu dokonanego przez tłumacza przysięgłego, chyba że dokument jest sporządzony i podpisany zarówno w języku polskim, jak i obcym.
10. Edycja plików możliwa jest po ich ściągnięciu i zapisaniu na dysk.

Zajęcia tutorskie(kierunek prawo)

1. Zapoznaj się z uczelnianymi aktami wewnątrzzakładowymi dotyczącymi zajęć:
• Ramowy program zajęć tutorskich na kierunku Prawo >>

Zawodowe praktyki studenckie

1. Zapoznaj się z uczelnianymi aktami wewnątrzzakładowymi dotyczącymi praktyk:
• Regulamin zawodowych praktyk studenckich >>
• Ramowy program praktyk na kierunku Prawo >>
• Ramowy program praktyk na kierunku Administracja europejska >>
2. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę
3. Złóż w Dziekanacie studiów wniosek o zgodę na odbycie praktyki
• Wniosek o odbycie praktyk >>
4. Jeśli jest to niezbędne do odbycia praktyki złóż w Dziekanacie umowę o odbycie praktyki
(3 szt. – podpisane przez Ciebie i instytucję, w której odbywasz praktykę)
• Umowa o odbycie praktyki studenckiej >>
5. Odbywasz praktykę
6. Po odbyciu praktyki złóż w Dziekanacie wniosek o zaliczenie praktyki z załącznikami
• Wniosek o zaliczenie praktyk >>
• Karta praktyk studenckich na kierunku prawo >>
• Karta praktyk studenckich na kierunku administracja europejska >>
7. Rozliczenie studenta z obowiązku odbycia praktyk następuje przez Dziekanat,
po ostatnim semestrze studiów.

Zaliczenie praktyk na podstawie pracy

1. Zapoznaj się z uczelnianymi aktami wewnątrzzakładowymi dotyczącymi praktyk:
• Regulamin zawodowych praktyk studenckich >>
• Ramowy program praktyk na kierunku Prawo >>
• Ramowy program praktyk na kierunku Administracja europejska >>
2. Zaliczenie praktyki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w tym trybie nie zwalnia studenta z obowiązku odbycia i zaliczenia Zajęć tutorskich.
3. Złóż w Dziekanacie wniosek o zaliczenie praktyki z załącznikami
• Wniosek o zaliczenie praktyk >>
Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków potwierdzających zrealizowanie programu praktyk w okresie nie krótszym niż wymiar praktyk obowiązkowych (dokument wystawiony przez pracodawcę)
4. Rozliczenie studenta z obowiązku odbycia praktyk następuje przez Dziekanat, po ostatnim semestrze studiów.