KANDYDACI ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA

NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

Dokumenty:
 • podanie kandydata na studia do wydrukowania z systemu ” Rekrutacja on-line”,
 • oświadczenie o Indywidualnym Toku Studiów (pobierz tutaj>>),
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, (osoby posiadające wydane świadectwa za granicą patrz na dole),
 • aktualne 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko, PESEL),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2  pobierz (format PDF) umowa o swiadczenie nauki  ,
 • wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego można dokonać przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie Uczelni

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Bank Zachodni WBK (BZWBK)

SWIFT/BIC: WBKPPLPP – dla wszystkich kont ten sam

Nr IBAN:

PLN – PL31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

EUR – PL04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – PL36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/studenta EWSPA;
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne );
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/semestr;

Uwaga!  Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

UZNANIE ZAGRANICZNEGO

WYKSZTAŁCENIA

W CELU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA KANDYDAT Z ZAGRANICY MUSI POSIADAĆ:

 • w przypadku jednolitych magisterskich – świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.
 • Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomom.

Legalizacja lub apostille

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.
Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

Apostille:

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce „HCCH Members” oraz w zakładce „Authorities”.

UZNANIE ZAGRANICZNEGO

ŚWIADECTWA

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie w Polsce

Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

 1. z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski
 2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.
  Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwienia dodatkowych formalności w polskich urzędach. Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.

Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie.

 1. Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:
  • Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
  • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.
 2. Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty (nostryfikacja)W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie. Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (w Warszawie:

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Adres: Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa;
tel.: +48 (0) 22 551 24 00 wew. 5121;
fax: +48 (0) 22 826 64 97;
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl).