Do udziału w konferencji prosimy zgłaszać merytoryczne opracowania pisemne ( ilość stron – bez ograniczeń przy założeniu, że ewentualne późniejsze wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 10 min.). Wszelkie tezy zawarte w opracowaniu powinny dotykać aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem w praktyce  regulacji prawnych dotyczących cyfryzacji gospodarki. Z nadesłanych prac zostanie wyłonionych 5 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania wyników swoich badań i analiz na forum konferencji on – line, która odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021. Spośród 5 uczestników konferencji wyłoniony zostanie autor najbardziej wartościowego wystąpienia, który w ramach nagrody otrzyma 5 punktów ECTS, tj. zaliczenie jednego przedmiotu z grupy przedmiotów fakultatywnych.

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Małgorzata Urban-Theocharakis

 Regulamin

  1.  Konferencja ma formę tylko i wyłącznie online. Celem konferencji jest  przedstawienie zagadnień w zakresie tematu „ Cyfryzacja życia  gospodarczego  a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”.
  2. Udział w konferencji mogą wziąć wszystkie osoby aktualnie posiadające status  studenta  EWSPA.
  3. Prace zostaną ocenione przez upoważnionych przez władzę pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych. Autorzy 5  najlepszych prac zostaną osobiście zaproszeni do udziału w konferencji online.
  4. Konferencja odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021 w formule online przy użyciu platformy moodle. Osoby zaproszone do udziału w konferencji będą miały okazję zaprezentować wyniki swoich badań i  analiz podczas krótkiego – max. 10 minutowego merytorycznego wystąpienia.
  5. Ponieważ celem konferencji jest m.in. doskonalenie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – uczestnicy konferencji zobowiązują się prezentować wyniki swoich badań i analiz samodzielnie tzn. nie można czytać ale można posiłkować się  przygotowanym wcześniej konspektem wystąpienia czy  notatkami.
  6. W finalnej części każdy z uczestników rozdysponuje oceny od 1 do 4 ( gdzie 4 to ocena najwyższa) pomiędzy pozostałych uczestników.  Osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma 5 ECTS. Głosowanie odbędzie się w formie online. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej liczby punktów decydujący  będzie głos organizatorów.
  7. Prace pisemne składać można do dnia 31.01.2021 na adres: konferencja@ewspa.edu.pl 
  8. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższych ustaleń w tym np. w zakresie ilości prac zakwalifikowanych do udziału w konferencji, jak i możliwość odwołania konferencji z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń lub zbyt niski poziom nadesłanych prac. Dokładny termin konferencji  zostanie podany w późniejszym terminie.