EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY I SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Cel studiów:

Studia mają przygotować do egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego i sprawowania funkcji syndyka masy upadłości a także przygotowanie osób, które będą doradzać w firmach jak opuścić stadium kryzysu oraz z restrukturyzować kompleksowa przedsiębiorstwo.

Zajęcia będą prowadzone przez sędziów komisarzy, syndyków doradców restrukturyzacyjnych z ponad 15 letnim doświadczeniem a także przez wybitnych ekonomistów analityków finansowych oraz menedżerów. W tym aspekcie jest to niepowtarzalna szansa podniesienia swojej przydatności zawodowej i spełnienia się w nowych obszarach zawodowego spełnienia i satysfakcji

Koordynator naukowy kierunku:

adw. dr Dariusz Czajka– prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału upadłościowo- układowego jednego z największych sądów w Polsce. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁ I 


1 Źródła Prawa
2. Zdolność upadłościowa
2.1 Podmiotowa
2.2 Przedmiotowa
3. Struktura wniosku /petitum. Argumentacja /, dowody/
4 Legitymacja czynna, legitymacja bierna /
5 Konfrontacja wniosków dłużnika i wierzyciela
6 Podstępowanie zabezpieczające
7 Alternatywne rodzaje orzeczeń sądu. Kryteria formalne i merytoryczne podejmowania decyzji w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
8 Skutki ogłoszenia upadłości
8.1 Zarządcze, /co do osoby upadłego
8.2 Ekonomiczno-finansowe
8.3 Prawne, procesowe i materialno- prawne
9. Organy postępowania upadłościowe
10 uczestnicy postępowania upadłościowego
11 przebieg postępowania
11.1 Struktura postępowania
11.2 Dynamika postępowania
11.3Tryb likwidacyjny
11.4 Tryb układowy
12. Rodzaje zakończenia postępowania.


MODUŁ IIPRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

1.System prawa restrukturyzacyjnego – źródła normatywne
2.Cele i funkcje prawa restrukturyzacyjnego
3 Zdolność restrukturyzacyjne przedsiębiorcy
3.1 Zdolność podmiotowa
3.2 Zdolność przedmiotowa
4.Kryteria optymalizacyjne podejmowania decyzji przez dłużnika
4.1 Due dilligens /analiza ekonomiczna, finansowa i prawna stanu kryzysu w przedsiębiorstwie /
5 Funkcja i struktura wniosku restrukturyzacyjnego
6. Dowody
7 Kryteria optymalizacyjne podejmowanych decyzji przez wierzycieli w odniesieniu do koncepcji restrukturyzacyjnej przez dłużnika
8 Proces wartościowania wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika przez sąd
9.Rodzaje decyzji sądu.
– wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
-oddalenie wniosku
-odrzucenie wniosku
– umorzenie postępowania
10 Środki odwoławcze w fazie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego
11 Środki zabezpieczające
12 Przebieg postępowania prowadzonego w celu zatwierdzenia układu
13 Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego
14 Przebieg postępowania układowego /sui generis/
15 Przebieg postępowania sanacyjnego
16 Istota Układu
16. 1 Granice podmiotowe układu
16.2 Przedmiot układu
17 Przyjęcie i zatwierdzenie układu
18 Wykonanie i skutki niewykonania układu
19 Prawa i obowiązki/funkcje/ tymczasowego nadzorcy, nadzorcy sądowego oraz zarządcy przymusowego
20 Prawa i obowiązki wierzycieli
21 Rola sędziego komisarza


MODUŁPODSTAWY EKONOMII

1.Pojęcie ekonomii
2 Mikroekonomia
3 Makroekonomia
4.Elementy tworzące strukturę i dynamikę procesów gospodarczych
-PKB
-inflacja
-stopy procentowe
-bezrobocie
-cykle koniunkturalne
5 Rodzaje zasobów ekonomicznych
6 Strategie alokacji zasobów w obszarze deficytu dóbr
7 Konkurencja
8 Strategie konkurowania w danych sektorach rynku /marketing /


MODUŁ IVPODSTAWY ANALIZY I ZARZĄDZANIA FINANSAMI

1.Cele i funkcje analizy finansowej w przedsiębiorstwie w kryzysie
2. Podstawowe narzędzia analizy finansowej
3 Wstępna analiza finansowa
4 Sprawozdania finansowe za ostatnie 24 miesiące
5 Analiza wskaźnikowa
-wskaźnik rentowności
-wskaźnik płynności
-wskaźnik obrotowości
-wskaźnik zadłużenia
-wskaźnik sprzedaży
-wskaźnik należności
-wskaźnik zadłużenia /zobowiązań
Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży produktów kosztami ich uzyskania
Wskaźnik kosztów administracyjnych
6 Analiza pionowa /strukturalna/ sprawozdań finansowych
7 Analiza pozioma określająca trendy i dynamikę zmian w sprawozdaniach finansowych
8 Złota reguła finansowania i stopień aberracji
9 Złota reguła bilansowa. Stopień aberracji
10 Analiza bilansu i rachunku zysków i strat statyczna i dynamiczna


MODUŁ VOPTYMALIZACJA DECYZJI ZARZĄDCZYCH STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH

1 Racjonalne reguły zarządzania
2 Dynamika podejmowanych decyzji w konkretnej funkcji czasu
3 Dyscyplina implementacji decyzji
4 Decyzje korygujące


MODUŁ VIPRAKTYCZNY

Rozwiązywanie konkretnych casusów problemowych


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)