Dwa terminy zaliczenia ćwiczeń przed I terminem egzaminu.

Szanowni Państwo,

Począwszy od roku akademickiego 2023/2024 nastąpi zmiana organizacji sesji egzaminacyjnej:
Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu.

DZIEŃ OTWARTY EWSPA 02.09.2023r.

Prawo, bezpieczeństwo wewnętrze czy administracja europejska? Już 2.09.2023 zapraszamy na stacjonarny dzień otwarty EWSPA, podczas którego dowiesz się jaka przyszłość czeka na Ciebie po ukończeniu tych kierunków!

Jak w krótkim czasie zdobyć praktyczną wiedzę i wymarzony dyplom, poznać perspektywy rozwojowych kierunków, i jak pewnie wkroczyć na aktualny rynek pracy – na te oraz inne pytania odpowiedzą nasi znamienici profesorowie, absolwenci oraz pracownicy Uczelni 😊

Start o godzinie 11:00!
Po przyjściu do kampusu prosimy się kierować na III piętro do sali symulacji sądowych.

Podczas Dnia Otwartego będziesz mógł złożyć aplikacje na studia. Udział w wydarzeniu po wcześniejszej rejestracji 🙂

DO ZOBACZENIA!

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ WYSYŁAJĄC MAILA NA ADRES: zkosinska@ewspa.edu.pl BĄDŹ ZAPISZ SIĘ POPRZEZ FORMULARZ: „Zapisz się!”


Konkurs na najlepszą kreację wideo pt. „JAK WYOBRAŻASZ SOBIE ŻYCIE STUDENCKIE I STUDIOWANIE W EWSPA”

Kochani!

Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy i niepowtarzalny konkurs, w którym może wziąć udział KAŻDY! Masz wieloletnie doświadczenie zawodowe i chcesz podjąć studia? A może dopiero odebrałeś wyniki matur? Niezależnie od tego ile masz lat, w jakim miejscu w życiu się znajdujesz, ogranicza Cię tylko wyobraźnia! 🙂

Konkurs rozpoczyna się 8 lipca i trwa do 31 lipca 2023r.!

Poniżej znajdują się szczegóły konkursu👇 ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU


Kredyty frankowe. Wyroki TSUE z dnia 15.06.2023

W dniu 15 czerwca 2023r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa orzeczenia dotyczące dyrektywy 93/13, mające ogromna znaczenie w polskich realiach. W sprawie C-520/21 Trybunał orzekł, że w razie nieważności umowy o kredyt frankowy, frankowicze mogą żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych, natomiast banki nie mogą dochodzić czegoś więcej niż zwrotu wypłaconego kapitału oraz zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w zwrocie tego kapitału. Natomiast w sprawie C-287/22 Trybunał stwierdził, że przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie oddaleniu wniosku konsumenta o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie spłaty rat kredytu w sytuacji gdy jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne.

Należy podkreślić, że oba wyroki TSUE powinny wpłynąć na polskie sądy i doktrynę w kierunku bardziej prokonsumenckiej wykładni przepisów prawa. Z nieukrywaną satysfakcją stwierdzamy, że potrzeba zmiany nastawienia większości polskich prawników do ochrony konsumenta na podstawie dyrektywy 93/13 była wielokrotnie podkreślana w ramach konferencji naukowych organizowanych przez Naszą Uczelnię (konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą” z 19 października 2021r., konferencja „Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych” z 18 maja 2022r.). Nasi pracownicy naukowi, jako jedni z nielicznych w Polsce, wskazywali na brak merytorycznych podstaw do dochodzenia przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy też na brak transpozycji art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 do polskiego prawa, co skutkuje pomijaniem funkcji prewencyjnej przepisów dyrektywy 93/13.

Z tego względu tym bardziej cieszymy się z dzisiejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Mamy nadzieję, że okażą się przełomowe dla ochrony praw konsumenta w Polsce.

dr Łukasz Węgrzynowski


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze Kd-111-11/2023

Ogłoszenie  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze Kd-111-11/2023

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023.217) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228).

ogłaszam:

konkurs o sygnaturze Kd-111-11/2023 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, mającym siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

Liczba stanowisk – 5 (5 etatów – umowa o pracę na zastępstwo) stan na dzień 2 czerwca 2023 r.

I.    Termin składania zgłoszeń na konkurs: 2 czerwca 2023 r.  – 26 czerwca  2023 r.

II.   Termin konkursu: planowany termin przeprowadzenia konkursu: 7 lipca 2023 r. 

III. Wymagania:

Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
ukończyła 24 lata.
IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wraz z podaniem sygnatury konkursu;
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej (cv) (dwa odrębne dokumenty);
Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
Własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
Własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą dołączyć dokumenty potwierdzające jej ukończenie, bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

Wzory oświadczeń i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (zakładka oferty pracy – dokumenty do pobrania – asystent sędziego).

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością.

V. Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
VI. Miejsce składania dokumentów:

Wyznacza się niżej wymienione miejsca składania wymaganych dokumentów:

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
Drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem (22) 55-39-137.

Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

VII. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona
w siedzibie Sądu (tablica ogłoszeń przy pok. 131) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż  29 lipca 2023 r.

VIII. Unieważnienie konkursu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Informacje dodatkowe dotyczące postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu konkursu

Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
We wskazanych wyżej okresach w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie pok. 131 będzie można odebrać aplikacje odrzucone. Po upływie zakreślonych terminów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w sądzie jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie przepisów prawa, min. art. 221§1 Kodeksu pracy i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013  r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (np. w związku z obsługą prawną lub usługami związanymi z utrzymaniem systemu informatycznego). Lista kandydatów (obejmująca imię i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz osób wybranych do zatrudnienia i listy rezerwowej udostępniona zostanie  na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu (Biuletyn Informacji Publicznej).

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl/konkurs-na-stanowisko-asystenta-sedziego-o-sygnaturze-kd-111-112023.html


Wykład otwarty pt. " Rola Komisji Weneckiej Rady Europy w kształtowaniu standardów prawnych w państwach członkowskich Rady Europy"

W imieniu Władz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. ” Rola Komisji Weneckiej Rady Europy w kształtowaniu standardów prawnych w państwach członkowskich Rady Europy” organizowany w dniu 30 maja o godz. 18.00 w formule online za pośrednictwem Platformy Moodle.
Wykład poprowadzi Pani prof. Hanna Suchocka, były Premier, Minister sprawiedliwości, Ambasador przy Stolicy Apostolskiej, honorowa Przewodnicząca Komisji Weneckiej.
Zapisy ruszyły dnia 17 maja 2023 roku o godz. 12.00 i będą możliwe do dnia 26 maja 2023 roku do godz. 14.00.
Sposoby rejestracji:
🔸 Osoby, które posiadają konto na naszej Platformie proszone są o rejestrację poprzez kliknięcie w poniższy link i potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.
🔸 Osoby, które nie posiadają konta na Platformie proszone są o przesłanie danych: imienia, nazwiska i adresu mailowego na adres e-mail: dpajek@ewspa.edu.pl

OIRP- Tygodnik Akademicki - zaproszenie na spotkanie w dniu 25 kwietnia 2023 roku

Szanowni Państwo,
Krajowa Izba Radców Prawnych przy wsparciu Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie organizuje wydarzenie pod nazwą ,,Tydzień Akademicki – zostań radcą prawnym”, którego celem jest propagowanie wśród studentów informacji o aplikacji radcowskiej i wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
Na spotkaniu radca prawny wraz z aplikantem radcowskim opowiedzą o praktyce wykonywania tego zawodu, realiach aplikacji w warszawskiej Izbie oraz egzaminie na aplikację i egzaminie zawodowym.
 Serdecznie zapraszamy na spotkanie na Platformie Moodle z Przedstawicielem OIRP w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 17.00.

Pan dr hab. Tomasz Szanciło prof. EWSPA członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Pan dr hab. Tomasz Szanciło prof. EWSPA, kierownik katedry prawa prywatnego,  został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Komisji Ewaluacji Nauki.

Do podstawowych zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy; ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej; sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich, a także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Serdecznie gratulujemy!