Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat

Okres wakacyjny rozpoczął się aktywnie pomimo wciąż panującej pandemii. Tym samym także w tym roku młode osoby myślą o podjęciu dorywczej pracy sezonowej. Zgodnie z prawem zatrudnianie dzieci i młodzieży jest dopuszczalne, jednakże ograniczone pewnymi formalnościami, mającymi na celu zapewnienie wykonywania pracy w bezpiecznych warunkach.

 

 

 

Młodzież w wieku 16-18 lat, zwani w przepisach młodociani, może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę tylko przy wykonywaniu prac lekkich (art.200 Kodeksu pracy). Pracą lekką jest praca, która nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Jest to praca np.: roznoszenie rzeczy, zbieranie owoców- pod warunkiem, ze nie wiąże się z dźwiganiem ciężarów. Takie  prace mogą być wykonywane nie tylko w sezonie letnim, ale także dorywczo w ciągu roku szkolnego.

Do umów o pracę przy wykonywaniu prac lekkich mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu pracy. Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie wykazu prac lekkich i przedstawienie go przyszłemu pracownikowi. Wykaz takich prac musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy i nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym.

Ponadto są sytuacje kiedy zatrudnianie w innych branżach jest dopuszczalne. Do nich należy zarobkowanie w branżach: kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamie (art. 304 Kodeksu pracy). Cóż to oznacza w praktyce? Na powyższą pracę zgodę musi wyrazić rodzic małoletniego, opiekun lub inny przedstawiciel ustawowy, a pracodawca zagwarantować takie warunki pracy, które będą uwzględniały jego potrzeby i możliwości w zakresie czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kwestii związanych z ochroną zdrowia czy BHP. W tym przypadku także pracodawca musi uzyskać pozwolenie od odpowiedniego inspektora pracy.

 

Co powinno zawierać zezwolenie inspektora pracy?

 • Dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
 • Oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w branży,
 • Określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,
 • Określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • Określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych ( zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę),
 • Inne niezbędne ustalenia wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

 

Młodzież może świadczyć prace lub podobne do pracy usługi na podstawie umów wynikających z Kodeksu pracy ( umowa o pracę) oraz umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenia i umowa o dzieło).

Rodzaje umów:

 • Umowa o pracę
 1. Na czas próbny
 2. Na czas określony,
 3. Na czas nieokreślony
 • Umowy cywilnoprawne
 1. Umowa zlecenia,
 2. Umowa o dzieło

 

Wymiar czasu pracy osoby niepełnoletniej jest prawnie okresłony ( art. 200 i 202 Kodeksu pracy) i uzależniony od realizacji obowiązku szkolnego. Tygodniowy wymiar pracy osoby niepełnoletniej w okresie odbywania zajeć szkolnych nie może wynosić więcej niż 12 godzin. W dniach odbywania się zajęć, czas nie może przekraczać 2 godzin. W dniach wolnych od obowiązku szkolnego, osoba w wieku DO lat 16 może pracować 6 godzin, w wieku 16-18 do 8 godzin na dobę. W trakcie ferii natomiast, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.

 

Czym są prace dopuszczalne i wzbronione?

Młodzież w wieku do lat 18 może wykonywać TYLKO takie prace, które gwarantują jej ochronę zdrowia. Wszystkie prace są w wykazie prac wzbronionych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U.z. 2016 r., poz. 1509).

 

Pozostałe zasady zatrudniania młodzieży

Osoba przyjmowana do pracy sezonowej powinna mieć ukończone 16 lat i ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową. Przed przystąpieniem do pracy powinna zostać skierowana przez pracodawcę, w ramach profilaktycznych wstępnych badań lekarskich, do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie dopuszczające do pracy. Dodatkowo osoba niepełnoletnia, winna być przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Źródło: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej


Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Weź udział w konkursie i wygraj stypendium o wartości 10 000 zł!

 

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

 

Do udziału w nim zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych.

 

Wysokość nagród w Konkursie:

 • Nagroda główna: jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS;
 • Wyróżnienia: miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Tematy esejów:

 • Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.
 • Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów
 • Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.
 • Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=209e73c06cd8405ea03a1425f0b8653e

 

Regulamin Konkursu: https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/


STUDIA PRAWNICZE- poznaj korzyści płynące ze studiowania prawa!

Prawo to jeden z najbardziej obleganych kierunków ostatnich dekad. Cóż się dziwić, wciąż poszerzające się perspektywy i możliwości zawodowe, kuszą nawet najbardziej sceptycznych. Setki osób podejmuje również decyzję o dokształcaniu się, gdyż mają świadomość, że prawo jest istotną częścią każdej branży, a jego znajomość to niepodważalnie wartość dodatnia. Co jeszcze możesz zyskać podejmując naukę na kierunku prawniczym?

 

 

 

Studia prawnicze zyskały otoczkę elitarnych nie bez powodu. Wiele osób w ich trakcie rezygnuje, gdyż przeraża ich ogrom nauki. Jednakże Ci, którzy podejmują to wyzwanie zyskują znacznie więcej niż tak zwany ,,papier” i satysfakcję. W trakcie studiów zdobywa się bardzo przydatną, wyspecjalizowaną wiedzę, która przydaje się nie tylko na salach sądowych, ale również w korporacjach, firmach zagranicznych, placówkach oświatowych… Po ich ukończeniu można podjąć świetnie płatną pracę i mieć godziwe, stabilne i pewne warunki zatrudnienia. Selektywność studentów sprawiła, iż konkurencyjność na ryku nie jest duża. Po studiach mamy coraz więcej możliwości kontynuacji nauki i poszerzania swoich kwalifikacji, co tym samym daje nam jeszcze więcej sposobności do rozwoju zawodowego.

Wiele osób decyduje się na zatrudnienie w zawodzie adwokata, sędziego, komornika.. Jednakże, to nie są jedyne funkcje jakie mogą spełniać osoby po ukończeniu prawa. jako adwokat lub sędzia. Jednak to nie jedyne funkcje, jakie można piastować po ukończeniu studiów na tym kierunku. Podczas studiów wybieramy specjalizacje, które nas interesują – związane bezpośrednio z branżą, w której chcemy przyszłościowo pracować.

Przejdźmy zatem do bardzo istotnej kwestii, dotyczącej zarobków. JAK ZARABIAJĄ PRAWNICY? Nie od dziś wiemy, że najniższe zarobki prawników sa na wysokim poziomie. Oczywiście zależy to od doświadczenia, lat praktyki, aczkolwiek już po studiach absolwenci mogą liczyć na bardzo stabilny i ,,konkretny” zarobek. Oczywiście istotnym czynnikiem jest lokalizacja, ponieważ należy pamiętać, iż inaczej zarabiać będą prawnicy w mniejszych miastach, i inaczej w większych. Przy jej wyborze warto dobrze jest przeanalizować sumę przychodów i wydatków.

Prawo od studentów wymaga także wiele poświęcenia, zapału oraz cierpliwości. Studia i późniejsza kariera często wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Należy przygotować się, że czeka nas inspirująca droga do sukcesu, pełna dodatkowego kształcenia, aplikacji oraz godzin praktyk Czymże jest jednak ten czas w porównaniu do tego, co czeka nas na końcu drogi? Prestiż, uznanie, wiedza, możliwość pomagania potrzebującym oraz dobry status materialny.

Każdy, kto uwielbia wyzwania i pragnie się nieustannie rozwijać, bycie prawnikiem jest idealnym pomysłem na życie. Na tych, którzy zdecydują się podjąć studia prawnicze, w naszej Uczelni, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w ciągu nauki, którą jest możliwość skrócenia nawet do 3,5 roku, czeka wykwalifikowana kadra naukowa, znamienici teoretycy i praktycy prawa, merytoryczno-dydaktyczny program studiów, a także świetna atmosfera sprzyjająca nie tylko nauce, ale również nawiązywaniu nowych wartościowych znajomości. Rekrutacja już trwa, rozpocznij studia prawnicze i dołącz do elitarnego grona prawników.

 

https://rekrutacja.ewspa.edu.pl/


ANKIETA DLA STUDENTÓW

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich. W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie. Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem
Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.

MATURY ZA PASEM- co jeszcze możesz zrobić by się do nich przygotować?

Matura to niewątpliwie jeden z najbardziej stresujących egzaminów w dorosłym życiu. Stan epidemiczny miał znaczący wpływ nie tyko na proces przygotowawczy, a także komfort psychiczny osób przystępujących do matury. Uczniowie odczuwają presję- od tych wyników zależą ich dalsze losy- między innymi to, drzwi której uczelni staną dla nich otworem. Do egzaminu zostało jeszcze kilka dni, a jak wszyscy doskonale wiemy z autopsji… w takim czasie można zdziałać wiele J  Sprawdź co w tym pozostałym czasie możesz zrobić dla siebie, mniej się stresować i jak powtórzyć materiał.

 

 

 

Na co zwrócić największą uwagę podczas przygotowań do matury?

Na początku musimy pogodzić się z faktem, iż nie przyswoimy materiału z ostatnich lat w kilka godzin/dni. Jednakże istnieją sposoby na łatwiejsze zapamiętywanie najistotniejszych rzeczy. Słuchanie lektur w formie audiobooków w każdej możliwej sytuacji, zapisywać słówka oraz daty na karteczkach w widocznych miejscach, czytając na głos- to pozwoli zapisywać ów informację podwójnie ( słuchowo i wzrokowo).

Wielu z Was swoją koncentrację i zdolność do nauki stara się ,,wspierać” poprzez wspomagacze w postaci napojów energetycznych, tabletek lub kawy. Należy pamiętać, iż nawet kawa w dużej ilości jest niebezpieczna dla organizmu. Starajcie się wybierać jedynie te naturalne zawierające w swoim składzie zioła.  Ponadto…

 1. Skup się na rozwiązywaniu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Dzięki rozwiązywaniu testów oswoisz się z formułą i dowiesz się czy są jeszcze zadania, które sprawiają Ci wyjątkową trudność.
 2. Nie rób zbędnych przerw. Postaraj się rozwiązywać testy w całości a także zadbaj o przyjazne warunki do nauki. Usiądź w spokojnym miejscu, wyłącz telefon, radio oraz telewizor.
 3. Zanotuj sobie wszystkie aspekty, które sprawiają Ci trudność. Poszukaj przykładowych zadań z tego zakresu, bądź skontaktuj się ze swoim nauczycielem/ korepetytorem z danego przedmiotu.
 4. Znajdź czas na odpoczynek oraz relaks między rozwiązywaniem kolejnych arkuszy.

 

Na jakie czynniki zwrócić uwagę, by osiągnąć sukces?

Sukcesem jest staranne przygotowanie się do ważnego egzaminu, na czym się więc powinniście skupić? Istotna kwestią jest otoczenie, w jakim powtarzacie materiał. Jego kolor ( ciepłe barwy dodają nam chęci do pracy i poprawiają nasze samopoczucie. Natomiast zimne kolory uspokajają i neutralizują nagromadzony w nas nadmiar energii), porządek wokół nas, oświetlenie (łagodne dla oka światło wyraźnie zwiększy komfort czytania, tym samym pozwoli robić Ci to lepiej i szybciej). Muzyka także ma ogromny wpływ na poziom koncentracji i efektywność uczenia. Sprzyja do tego muzyka spokojna, cicha, wolna i przyjemna dla ucha. Jeżeli ma posiadać tekst, powinien on być  śpiewany w obcym dla nas języku. Doskonałym przykładem gatunku, który z pewnością pozytywnie wpłynie na koncentrację w czasie nauki jest muzyka barokowa lub dźwięki natury – słuchanie ich pozytywnie wpływa na synchronizację półkul mózgowych. Należy także pamiętać o tym, by odpowiednio często wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczysz.

 

Powinniście pamiętać, iż po 1,5 godziny wysiłku koncentracja znacznie spada. Najbardziej efektywny dla mózgu system  to 30 minut nauki / 5 minut odpoczynku. Przeglądanie mediów społecznościowych w przerwach niczemu nie pomoże, ponieważ dodatkowy napływ informacji zakłóci usystematyzowanie wcześniej przyswojonej wiedzy. Na nasza naukę wpływ ma także postawa ciała. Należy unikać postaw, które sprawiają, że jesteśmy napięci. Nasz mózg pracuje lepiej, kiedy ciało znajduje się w swobodnej pozycji.

 

Ucząc się, BARDZO WAŻNYM czynnikiem jest RELAKS. Spacer z książką lub powtarzanie wiedzy podczas codziennych czynności są również bardzo pomocne. Pamiętaj o przerwach – wyjdź na dwór i pomyśl o czymś przyjemnym (dzięki temu wrócisz do nauki z nową energią i lepszym nastawieniem). Przed kolejnymi sesjami nauki rób sobie małe sprawdziany, żeby mieć pod kontrolą stan własnej wiedzy. Sprawdź więcej skutecznych sposobów na skupienie. Kluczem jest także dobra organizacja czasu, odpowiednie przygotowanie się i analiza czasowa, a także racjonalne dostarczanie energii

 

Został jeden dzień. Jak przygotować się do egzaminu?

1. Połóż się spać wcześniej a następnego dnia także wstań wcześnie.

2. Jak najszybciej zasiądź do nauki.

3. Po śniadaniu wróć do nauki.

4. Rób przerwy!

5. Nie doprowadzaj się do skrajnych stanów.

6. Zapomnij o istnieniu portali społecznościowych i wszystkich stron rozrywkowych.

 

 

 

 

Żródło:
https://www.miastopoznaj.pl/kultura-i-styl/9241-5-sposobow-na-przygotowanie-do-matury-na-ostatnia-chwile
https://progresywni.eu/jak-sie-uczyc-szybko-i-skutecznie/
https://www.eska.pl/news/matura-2018-jak-uczyc-sie-na-ostatnia-chwile-najlepsze-sposoby-aa-dww3-6rBL-Gotr.html
https://blue-kangaroo.pl/jak-w-jeden-dzien-przygotowac-sie-do-egzaminu/

TARCZA 4.0- JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Kolejne zmiany wzbudzają niepokój i niezrozumienie, nie tylko u przedsiębiorców, ale także u.. księgowych i prawników. Czy zawiłość Tarczy ma swoją celowość, by zniechęcić przedsiębiorców jeszcze bardziej w staraniach o pomoc i dofinansowanie?

 

 

Tarcza 4.0  wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, odpraw i zaległych urlopów. Rozszerzone zostanie również prawo do pozyskania dofinansowania pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął w ubiegłą środę. Ponadto pracodawcy zyskają możliwość obcięcia pensji pracowników nawet na najbliższy rok.

Ów ustawa da również przedsiębiorcom, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, możliwość wprowadzenia tzw. przestoju ekonomicznego i obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 proc. – nawet przez 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.

Kluczowa zmiana?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie możemy znaleźć w projekcie nowej wersji tarczy antykryzysowej, jest zmiana zasad przyznawania postojowego. Cóż to oznacza? Do chwili obecnej na postojowe nie mogły liczyć osoby samozatrudnione, które dodatkowo były na etacie czy zleceniu. Przy tym projekcie tarczy antykryzysowej ma to ulec zmianie, a przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Tę zmianę odczuje ponad 45 tys. Samozatrudnionych.  Przepisy objęły wielu mikroprzedsiębiorców działających w usługach, handlu czy branży finansowej, gdzie jest to normalnym zjawiskiem. Po zmianach nie będzie miało znaczenia, czy mikroprzedsiębiorca ma 0,1 proc. czy cały etat. Do wypłaty 2080 zł postojowego będzie się liczył wyłącznie spadek obrotów z działalności w miesiącu poprzedzającym (o 15 proc.) lub zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Istotną kwestią jest także fakt, iż przedsiębiorcy, którzy zyskali prawo do postojowego, mogą starać się o przyznanie tego świadczenia trzykrotnie, także wstecz. Wnioski o postojowe można złożyć w ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Po zmianach wnioski o postojowe będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Co z osobami, które utraciły dochody w czasie pandemii?

Nowelizacja tarczy ma znacznie  uprościć postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców. Ma ono trwać jedynie 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu decyduje właściciel firmy.

Nowe dofinansowania

Pomoc ma trafić także do pracodawców, którzy będą mogli wystąpić o 2,5 tys. złotych dotacji na jednego pracownika, bez konieczności obejmowania go przestojem, czy obniżania pensji. Jednakże zmiana zakłada również iż pracodawca będzie miał prawo skrócić czas pracy pracowników oraz obniżyć jego pensję nawet na okres 12 miesięcy.

Kolejnym udogodnieniem jest fakt, że przedsiębiorcy będą  mogli skorzystać z ulg podatkowych, np. złagodzenia warunków ulgi na złe długi w PIT/CIT. Z takiej ulgi będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami.

Warunki przyznania świadczeń będą takie same jak przy wprowadzeniu przestoju lub skróceniu czasu pracy, czyli spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z analogicznego okresu poprzedniego roku, albo spadek obrotów o nie mniej niż o 25 proc. z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do poprzedniego miesiąca.

Przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mogli natomiast, w porozumieniu z załogą, wprowadzić przestój ekonomiczny z obniżeniem pensji pracowników o połowę lub obniżyć im wymiar czasu pracy o 20 proc. nawet przez 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Aby wystąpił istotny wzrost obciążenia, iloraz funduszu wynagrodzeń i przychodów przedsiębiorstwa będzie musiał wzrosnąć nie mniej niż o 5 proc. w porównaniu z takim wskaźnikiem z miesiąca bazowego.

 

Chęć pomocy oraz wsparcie biznesu, nowelizacje aktualnych możliwości wciąż są udoskonalane przez rząd. Pozostaje mieć nadzieję, iż nowe przepisy będą bardziej zrozumiałe dla obywateli, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już niebawem wejdzie w życie, a my tym samym przygotowaliśmy dla przedsiębiorców drugi webinar, który poprowadzi radca prawny pan Paweł Piotrkowicz. Już 30 maja o godzinie 11:00, wraz z Państwem rozwiąże wszelkie problemy i rozwieje wątpliwości dotyczące Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa

 

 

 

 

 

 

Żródła:

money.pl/gospodarka/tarcza-40-rzad-bedzie-mogl-zwalniac-w-podleglych-mu-instytucjach-6515272009234561a.html

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/tarcza-40-obciecie-pensji-pracownikow-nawet-na-rok/szjgwdy

https://www.rp.pl/Firma/305249958-Tarcza-40-45-tys-mikroprzedsiebiorcow-z-etatem-dostanie-postojowe.html

 


OFERTA STAŻU W DZIALE PRAWNYM

Szanowni Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą bardzo ciekawego stażu. Wszystkie szczegóły poniżej 🙂

 

W Novo Nordisk dążymy do zmian, aby pokonać cukrzycę i inne poważne choroby
przewlekłe.
Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90. letnim doświadczeniem w
rozwoju innowacji i lider w leczeniu cukrzycy. To dziedzictwo sprawia, że posiadamy
doświadczenie i możliwości, aby pomagać osobom na całym świecie pokonywać inne
choroby przewlekłe: hemofilię, zaburzenia wzrostu i otyłość.
Novo Nordisk z siedzibą w Danii, zatrudnia ponad 43 100 pracowników w 79 krajach,
a jej produkty dostępne są na ponad 170 rynkach.
Aktualnie poszukujemy kandydatów do roli:
Stażysta w dziale Legal & Compliance
Novo Nordisk Pharma sp. z o.o.
Zakres odpowiedzialności:
– wsparcie w procesie oceny zgodności planowanych działań spółki z prawem i
etyką biznesu
– ocena prawna projektów umów handlowych, przygotowywanie aneksów i
porozumień do umów, a także pełnomocnictw
– bieżąca ocena materiałów w kontekście reklamy produktów leczniczych
– wsparcie w procesie właściwego dokumentowania podejmowanej działalności
– przegląd i aktualizacja procedur w kontekście wymogów prawnych i etyki
biznesu
– bieżące wsparcie działalności działu Legal & Compliance

Wymagania:
– ukończony 3 rok prawa
– bardzo dobra znajomość j. angielskiego (B2)
– dostępność 25-30h w tygodniu
– analityczne myślenie, łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy z działami
biznesowymi, umiejętność priorytetyzacji zadań

Oferujemy:
– staż płatny
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w stabilnej organizacji o
wysokiej kulturze pracy
– bardzo pozytywną atmosferę pracy

Prosimy przesyłać aplikację (CV) na adres: mxnb@novonordisk.com
Termin nadsyałania aplikacji: 12 czerwca 2020r.


TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ (SAMOZATRUDNIENIE) ORAZ MIKROPRZEDSIĘBIORCY

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ (SAMOZATRUDNIENIE) ORAZ MIKROPRZEDSIĘBIORCY

W ostatnich miesiącach ważą się losy wielu polskich przedsiębiorców, aktualnie jest to dla nich być albo nie być nie tylko na rynku, to także spekulacje dotyczące tego, czy wypracowana przez lata pozycja, kontakty biznesowe, kontrakty w najbliższej przyszłości będą istniały. Na chwilę obecną rząd oferuje pomoc dla każdego przedsiębiorcy, jednakże od dwóch miesięcy panuje chaos i dezinformacja. Do dziś nie każdy wie jakie wnioski może złożyć, JAK je wypełnić by zostały pozytywnie rozpatrzone, jakie ulgi i pomoc finansowa mu przysługują. 

Wychodząc naprzeciw setkom pytań i niejasnościom, specjalnie dla przedsiębiorców przygotowaliśmy webinar, ,, TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ (SAMOZATRUDNIENIE) ORAZ MIKROPRZEDSIĘBIORCY”, który odbędzie się już 30 maja ( sobota) o godzinie 11:00, a poprowadzi go znamienity radca prawny Paweł Piotrkowicz. Podczas webinaru pan Piotrkowicz nie tylko w sposób klarowny wyjaśni teoretyczne aspekty tarczy, a także każdemu uczestnikowi, uwzględniając branżę w jakiej prowadzi swoją działalność, pomoże wypełnić wnioski oraz odpowie na indywidualne pytania. 

Zapisz się już dziś i skorzystaj z jedynej tak praktycznej pomocy: https://eckps.ewspa.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-kursy/

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez pan Pawła Piotrkowicza, obszernym i szczeółowym opracowaniem tarczy antykryzysowej dla osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw. Zarówno na poniższe jak i wiele innych możliwości pomocowych, Paweł Piotrkowicz opowie już w  sobotę 30 maja o godzinie 11:00. 

Opracowanie oparto przede wszystkim na przepisach następujących ustaw: a) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), b) z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), c) z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

JAK DEFINIUJEMY MIKROPRZEDSIĘBIORCĘ?

 1. a) przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
 2. b) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, tzn. zatrudniał max. 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających: na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także 
 3. c)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

DOFINANSOWANIE MIKROPRZEDSIĘBIORCY w zakresie wynagrodzeń brutto pracowników

(przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy)

 1. WARUNKI:
 1. Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia nw. Wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc można także przyjąć 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).
 2. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych Umową (stanowiącą załącznik do Wniosku) oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 3. Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie (w przypadku niedotrzymania tego warunku dofinansowanie zwraca się bez odsetek – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika).
 4. Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu: (i) na swoją siedzibę, lub (ii) miejsce wykonywania pracy przez pracowników; w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Formularz Wniosku można pobrać ze strony internetowej dowolnego powiatowego urzędu pracy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu „praca.gov.pl”. Ponadto na portalu tym znajdują się wzory: (i) wniosku, i (ii) załączników do niego tzn. umowa, wykaz pracowników oraz klauzula RODO. 
 5. Nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, tzn. w przypadku gdy zostanie złożony inny wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia tego samego pracownika (współpracownika na umowie cywilnoprawnej).
 1. RODZAJ I SKUTKI:
 1. Dofinansowanie, poza pracownikami, obejmuje także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej podobnej umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegaj obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu )nie dot. pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną).
 2. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od miesiąca złożenia Wniosku (przy czym RM może ten okres przedłużyć).
 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia ww. spadku obrotów gospodarczych i wynosi: 
 1. spadek co najmniej 30% – kwota stanowiąca sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych Wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. spadek co najmniej 50% – kwota stanowiąca sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych Wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3.  spadek co najmniej 80% – kwota w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych Wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE

 1. WARUNKI: 
 1. prowadzenie jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej (tzw. samozatrudnienie) minimum przed dniem 01 kwietnia 2020r. i opłacanie składek do ZUS wyłącznie za siebie, a osiągnięty przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany nw. wniosek RDZ nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

11) przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota;

2) przedsiębiorca (dowolna forma prowadzenia działalności, tzn. wpis do CEIDG lub KRS) zatrudniający maksymalnie 9 osób (łącznie ze sobą), który był zgłoszony jako płatnik składek:

 1. a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. – zwolnienie za marzec 2020r.;
 2. b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. -zwolnienie za kwiecień 2020r.; 
 3. c) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zwolnienie za maj 2020r.;

3) nieopłacenie składek do ZUS-u za dany miesiąc, tzn. w przypadku opłacenia już składek za dany miesiąc przedmiotowa ulga nie przysługuje;

4) złożenie, najpóźniej do 30 czerwca 2020r. – do ZUS-u – stosownego bezpłatnego Wniosku RDZ wraz z załącznikami w nim wymienionymi: (a) online, tzn. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej ZUS można pobrać taki wniosek w wersji elektronicznej i przesłać go do ZUS-u w jednym z kwalifikowanych sposobów, tzn. z podpisem elektronicznym  czy poprzez e-PUAP (strony internetowe: PUE ZUS lub www.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”), (b) przesłanie jako tradycyjnej przesyłki pocztowej (wersja papierowa), (c) większość placówek ZUS umożliwia osobiste wrzucenie przesyłki listowej do specjalnych skrzynek wystawionych przed Urzędem, ale wtedy nie mamy potwierdzenia złożenia wniosku. 

 1. RODZAJ ZWOLNIENIA: a) możliwość zwolnienia ze składek do ZUS-u przez 3 miesiące, tzn. za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. (tak na chwilę obecną, gdyż RM może ten okres wydłużyć); b) zwolnienie dot. wszystkich składek opłacanych do ZUS; c) w przypadku samozatrudnienia oraz osoby z nią współpracującej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 
 2. SKUTKI: a) brak konieczności opłacania składek za ten okres, gdyż składki do ZUS zostaną opłacone z budżetu Państwa, co oznacza iż będzie to tzw. okres składkowy b) w przypadku odmowy zwolnienia ZUS wydaje stosowną decyzję, od której przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS. Na decyzję Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do powyższych postępowań mają zastosowanie stosowne przepisy KPA oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; c) w przypadku samozatrudnienia (i osób współpracujących): (i) jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, traktuje się je jak składki opłacone; (i) zachowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli dana osoba podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.; d) osoba, której dotyczy zwolnienie oraz zgłoszeni przez nią członkowie rodziny – zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; e) przychody z tytułu zwolnienia nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach PIT lub CIT.

„ŚWIADCZENIE POSTOJOWE” DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ ZLECENIOBIORCY (ITP. NP. AGENTA)

 1. WARUNKI SKORZYSTANIA ze Świadczenia postojowego: 
 1. Świadczenie postojowe w wysokości max. 2.080,00 zł:
 1. zamieszkanie na terytorium Polski oraz posiadanie obywatelstwa polskiego lub – przy braku posiadania obywatelstwa polskiego – legalne przebywanie na terytorium Polski,
 2. w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju,
 3. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020r. i: (ii) brak istnienia zawieszenia działalności w dn. 01.02.2020r. oraz przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożony zostanie stosowny wniosek o Świadczenie postojowe był co najmniej o 15% niższy, lub (ii) zawieszenie po 31 stycznia 2020r. działalności gospodarczej (wpis do CEIDG); lub c)1 zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., z której przychód w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony stosowny wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia takiego wniosku;
 4. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 1. Świadczenie postojowe w wysokości 1300,00 zł (dot. osób na tzw. ryczałcie):
 1. ) rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 2. rozliczanie podatku kartą podatkową,
 3. zwolnienie z opłacania podatku VAT,
 4. brak  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 5. zamieszkanie na terytorium Polski oraz posiadanie obywatelstwa polskiego lub – przy braku posiadania obywatelstwa polskiego – legalny pobyt na terytorium Polski;
 1. złożenie przez przedsiębiorcę lub zleceniodawcę (zamawiającego) – do ZUS-u – stosownego bezpłatnego Wniosku RSP-D wraz z załącznikami w nim wymienionymi najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii (obecnie wprowadzony),
 2. ww. wniosek RSP-D jest przesyłany: (a) online, tzn. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej ZUS można pobrać taki wniosek w wersji elektronicznej i przesłać go do ZUS-u w jednym z kwalifikowanych sposobów, tzn. z podpisem elektronicznym  czy poprzez e-PUAP (strony internetowe: PUE ZUS lub www.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”), (b) przesłanie jako tradycyjnej przesyłki pocztowej (wersja papierowa), (c) większość placówek ZUS umożliwia osobiste wrzucenie przesyłki listowej do specjalnych skrzynek wystawionych przed Urzędem, ale wtedy nie mamy potwierdzenia złożenia wniosku;
 3. podanie rachunku bankowego, na który zostanie przelana przyznana kwota. 

 

 1. RODZAJ: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2.080,00 zł lub 1.300,00 zł (brutto), które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Rada Ministrów może wydać przepisy o przyznaniu kolejnego świadczenia postojowego.
 2. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe.
 3. W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego.
 4. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z cywilnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Terminy przedawnienia wynoszą: a) na wydanie decyzji o zwrocie – 5 lat licząc od dnia, w którym wypłacono świadczenie postoje; b) na ściągnięcie kwot wynikających z prawomocnej decyzji – 3 lata licząc od daty jej uprawomocnienia.
 5. SKUTKI: a) zwolnienie tego przychodu z PIT, b) zwolnienie z egzekucji lub potrącenia, c) możliwość ponownego otrzymania tylko po złożeniu Oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

                           

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBĘ SAMOZATRUDNIONĄ 

WARUNKI: 

 1. Brak zatrudniania pracowników (tzn. tylko samozatrudnieni), 
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie (w przypadku niedotrzymania tego warunku dofinansowanie zwraca się bez odsetek – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty – proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej).
 3. Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu: (i) na swoją siedzibę, lub (ii) miejsce wykonywania pracy przez pracowników; w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Formularz Wniosku można pobrać ze strony internetowej dowolnego powiatowego urzędu pracy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu „praca.gov.pl”. Ponadto na portalu tym znajdują się wzory: (i) wniosku, i (ii) załączników do niego tzn. umowa, wykaz pracowników oraz klauzula RODO. 
 4. Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży obliczonej jako stosunek (i) łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia nw. Wniosku; (ii) w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych)
 5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia ww. spadku obrotów gospodarczych i wynosi: 
 1. spadek co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie*,
 2. spadek co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie*,
 3. spadek co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie*.

* minimalne wynagrodzenie miesięczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które w roku 2020 wynosi 2.600,00 zł brutto;

 1. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia Wniosku (przy czym RM może ten okres wydłużyć);
 2. Brak możliwości otrzymania dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, tzn. w przypadku gdy zostanie złożony inny wniosek, np. o pożyczkę, czy „postojowe”.

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY NALEŻNOŚCI ZUS

 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI: 

1) złożenie stosownego wniosku RDU – o (i) odroczenie terminu płatności lub (ii) rozłożenie na raty należności z tytułu składek – w: a) okresie obowiązywania: (i) stanu zagrożenia epidemicznego lub (ii) stanu epidemii, albo b) w okresie 30 dni następujących po odwołaniu ostatniego z ww. stanów;

2) każdy płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (bez znaczenia: (i) od kiedy prowadzona jest działalność, a także (ii) jest wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa (firmy);

3) złożenie – do ZUS-u – stosownego bezpłatnego Wniosku RDU wraz z załącznikami w nim wymienionymi: (a) online, tzn. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej ZUS można pobrać taki wniosek w wersji elektronicznej i przesłać go do ZUS-u w jednym z kwalifikowanych sposobów, tzn. z podpisem elektronicznym  czy poprzez e-PUAP (strony internetowe: PUE ZUS lub www.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”), (b) przesłanie jako tradycyjnej przesyłki pocztowej (wersja papierowa), (c) większość placówek ZUS umożliwia osobiste wrzucenie przesyłki listowej do specjalnych skrzynek wystawionych przed Urzędem, ale wtedy nie mamy potwierdzenia złożenia wniosku. 

 1. RODZAJ:

1) ulga dotyczy jedynie składek naliczanych za styczeń 2020r. i później (nie dotyczy więc składek wcześniejszych, np. za 2019r.),

2) brak kosztów związanych z przyznaniem tej ulgi, np. opłata prolongacyjna; pod warunkiem złożenia wniosku RDU przed terminem płatności składek, których dotyczy ten wniosek,

3) po okresie obowiązywania tej ulgi brak kosztów jej przyznania.

 NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DO KWOTY 5.000, ZŁ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z POŻYCZKI: 
 1. prowadzenie działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r.,
 2. pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (brak późniejszego udokumentowania na co została przeznaczona. Będzie tylko pisemne Oświadczenie),
 3. przeznaczenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,złożenie – do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności (główne miejsce) – stosownego wniosku na „Formularz wniosku o pożyczkę” dostępnego na nw. stronie internetowej; po ogłoszeniu przez dyrektora takiego urzędu naboru o składanie przedmiotowych wniosków. Wniosek i umowę trzeba złożyć osobiście w powiatowym urzędzie pracy lub poprzez platformę Praca.gov.pl (lista powiatowych urzędów pracy oraz wzór wniosku i samej umowy udostępniona jest bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. lub Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/).
 1. RODZAJ i SKUTKI: 
 1. pożyczka do wysokości 5.000,PLN (oprocentowana w wysokości 0,5% redyskonta weksli NBP) i wypłacana jednorazowo po podpisaniu stosownej umowy,
 2. spłata pożyczki w okresie 12 miesięcy, po trzymiesięcznym okresie karencji,
 3. pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona pod warunkiem, że: a) przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą, b) złoży stosowny wniosek o umorzenie, w którym oświadczy, że prowadził działalność przez ww. okres 3 m-cy;
 4. przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach PIT i CIT.

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z wielu innych ulg pomocowych, między innymi z:

 1. Korzystniejsze warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne
 2. Możliwość czasowego rozwiązania dotychczasowej umowy uprawniającej do korzystania z lokalu użytkowego (np. najmu czy dzierżawy) w tzw. galeriach handlowych , tj. obiektach handlowo-usługowych o pow. powyżej 2.000m2 
 3. Możliwość odliczenia straty podatkowej za 2020 r. od dochodu podatkowego za 2019r.
 4. Bezkosztowe odroczenie płatności podatku
 5. Złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
 6. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu 
 7.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości
 8.  Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 9.  Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
 10. .Elektroniczny czynny żal w przypadku naruszenia przepisu podatkowego
 11. Odroczenie płatności podatku (każdego)
 12. Rozłożenie na raty zaległości w płatności podatku (każdego)
 13. Umorzenie zaległości w płatności podatku (każdego)
 14. Płatność zaliczki na pit/cit w obniżonej wysokości
 15. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki

 

POZOSTAŁE ULGI (ZWOLNIENIA, UŁATWIENIA)

 1. Ulga IP Box.
 2. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 3. Ułatwienia w e-paragonach.
 4. Brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR.
 5. Brak obecności funkcjonariusza, przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej.
 6. Odliczenie poniesionych kosztów Badań i Rozwoju od dochodu.
 7. Wydłużenie okresu na składanie zawiadomienia ZAW-NR (dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT wynoszący do 14 dni licząc od daty zrobienia przelewu.)
 8. Wydłużenie do 30 września 2020r. informacji o cenach transferowych (TPR-P).
 9. Przesunięcie termin płatności podatku od budynków do 20 lipca 2020r. (tylko podatnicy PIT).
 10. Przedłużenie termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
 11. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30 czerwca 2020r., skutkiem czego możliwe jest stosowanie dotychczasowej stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług.
 12. Możliwość dofinansowania wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.
 13.  Możliwość ograniczenia warunków określonych w zezwoleniu w transporcie drogowym osób.
 14. Możliwość zmiany rozkładu czasu pracy na bardziej rygorystyczny dla pracowników u określonych pracodawców.
 15. Przedłużenie ważności pobytu cudzoziemca (i tym samym zezwolenia na pracę, jeżeli takowo posiada) do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.
 16. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją różnego rodzaju imprez, w tym plenerowych (np. wystawy, szkolenia, konferencje, zawody sportowo-rekreacyjne) w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, może: (i) zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, lub (ii) w przypadku wyrażenia przez klienta zgody wydać mu w zamian voucher do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć ww. impreza.
 17. Wstrzymanie terminu do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.
 18. Przymuszenie zakładu ubezpieczeń do terminowego wypłacenia odszkodowania.
 19. Możliwość późniejszego wykonania prac geologicznych, w tym robót geologicznych realizowanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 20. Przedłużenie ważności:
 1. świadectwa zdrowia wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o pracy na morzu,
 2. certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydanego na podstawie ustawy o drogach publicznych,
 3. prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),  uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95;
 4. badań lekarskich i psychologicznych dot. a) osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty albo o zachowanie ich ważności, b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, c) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, d) funkcjonariuszy straży ochrony kolei; –  określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Podobne rozwiązania mają zastosowanie do licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego;
 5. szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności: a) maszynistów oraz b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych; – określonych w przepisach ustawy o transporcie kolejowym. Podobne rozwiązania mają zastosowanie do licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy na webinar już w sobotę 30 maja o godzinie  11:00, podczas którego radca prawny Paweł Piotrkowicz odpowie na wszystkie Państwa pytania! https://eckps.ewspa.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-kursy/