STUDIA NIESTACJONARNE NA KIERUNKU:

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA PROWADZONE W RAMACH ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU ADMINISTRACJI EWSPA W BRUKSELI


PODSTAWOWE

INFORMACJE

Kierunek: Administracja Europejska
Poziom: studia I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: niestacjonarne, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning).

Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracji EWSPA w Brukseli część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie. Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

Organizacja roku akademickiego: trzysemestralna
Czas trwania studiów: 2 lata – 6 semestrów, bez przerw międzysemestralnych i z czterotygodniową przerwą wakacyjną

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE,

SYLWETKA ABSOLWENTA

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku:

Administracja Europejska  jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a  w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub  na styku tych sektorów.

Absolwenci  otrzymają dyplom licencjata administracji potwierdzający kwalifikacje w ramach jednej ze specjalizacji:
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym (Management of regional and local development)
 • Administracja europejska i międzynarodowa (European and International Public Administration)
Przewidziana w programie nauczania możliwość doboru przedmiotów fakultatywnych pozwoli studentom pogłębić oraz poszerzyć swoją wiedzę i w ten sposób zdobyć przygotowanie do podjęcia pracy m. in w:
 • instytucjach samorządu terytorialnego
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej
 • urzędach odpowiedzialne za fundusze unijne
 • organach administracji rządowej
 • komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • biurach projektowych
 • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansowego

PROGRAM STUDIÓW

SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW

Moduł I „Prawo w  administracji publicznej”,

zawiera on zestaw przedmiotów prawniczych, dających studentom podstawową wiedzę o formalno-prawnych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, takich jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, systemy konstytucyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, oraz procesy europeizacji administracji publicznej. Program wprowadza wymiar porównawczy, zestawiając rozwiązania prawne wybranych państw europejskich.

Moduł II „Administracja publiczna”. 

W tym bloku znajduje się zestaw treści fundamentalnych dla pracownika administracji każdego szczebla, przedmioty z zakresu nauki o administracji z szczególnym uwzględnieniem kontekstu Unii Europejskiej oraz otoczenia globalnego (w myśl koncepcji Multilevel Governance), historii i różnorodności administracji w Europie, etyki w przestrzeni publicznej, organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej.

Moduł III „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym”.

Obejmuje on przedmioty fakultatywne.  Zawiera katalog przedmiotów, z których studenci będą zobowiązani do wybrania 9 przedmiotów. Przedmioty te obejmują zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności niezbędne w działaniach administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, partnerstwa publiczno-prywatnego, kwestii regionalizmu i regionalizacji w Polsce i w Europie, polityki rozwoju regionalnego i ewaluacji polityk publicznych oraz marketingu terytorialnego. Katalog przedmiotów fakultatywnych może ulec rozszerzeniu, w odpowiedzi na zainteresowania studentów oraz zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Moduł IV „Administracja europejska i międzynarodowa”.

Podobnie jak moduł III,  obejmuje on przedmioty fakultatywne.  Zawiera katalog przedmiotów, z których studenci będą zobowiązani do wybrania 9 przedmiotów. W tym module znajdują się przedmioty z obszaru studiów europejskich oraz stosunków międzynarodowych, takie jak: koncepcje integracji europejskiej, wspólne polityki UE, polityka konkurencji UE, współczesne stosunki międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, pozycja i rola Unii Europejskiej w systemie globalnym, administracja instytucji UE i zarządzanie projektem europejskim. Katalog przedmiotów fakultatywnych może ulec rozszerzeniu, w odpowiedzi na zainteresowania studentów oraz zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Moduł V  „Kształcenie ogólne”.

Zawiera zestaw przedmiotów uzupełniających, w ramach których studenci będą mogli rozwijać konkretne umiejętności i kompetencje, w tym komunikacji personalnej i prezentacji publicznych, problematykę własności intelektualnej, obróbki informacji i wykorzystania technologii informatycznych, i inne.

ZASADY

PRZYJĘĆ

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji na kierunku administracja jest złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie na studia wydrukowana z systemu ” Rekrutacja on-line”,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • Aktualne 4 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane czytelnie: imię i nazwisko),
 • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia zawierająca oświadczenie ” za zgodność z oryginałem„,
 • Wydrukowana i podpisana ” Umowa o świadczenie nauki” sztuk 2 (w przypadku gdy nie zostanie dostarczona umowy zostaną przekazane przez Uczelnie)
 • Potwierdzenie wpłat opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, których można dokonać on-line, przelewem bankowym lub osobiście w siedzibie Uczelni.

KOSZTY

CZESNE

Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2016/2017 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe: 500 zł.

Czesne za studia:

Studia niestacjonarne distance learning

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do VI 2.800 PLN 4 raty po 720 PLN

Studia niestacjonarne distance learning z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA :

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do VI 3.400 PLN 4 raty po 870 PLN

OFERTA

SPECJALNA

Możliwość uzyskania dwóch dyplomów:licencjata z Administracji Europejskiej oraz Magistra Prawa równolegle!


Osoby, które podejmą studia na kierunku Administracja już na II roku studiów mogą jednocześnie  rozpocząć realizację programu magisterskich studiów prawniczych. Przedmioty komplementarne realizowane w toku studiów na kierunku Administracja będą zaliczone w poczet studiów na kierunku Prawo. Redukcja czesnego za studia na 2gim kierunku w wymiarze 40%!

Przyszłym absolwentom studiów I stopnia na kierunku Administracja w Brukseli proponujemy 2 letnie studia uzupełniające na kierunku Prawo wraz z 30 % redukcją czesnego!

UKOŃCZENIE STUDIÓW DAJE REALNĄ SZANSĘ NA UZYSKANIE SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRAWY W INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ

REKRUTACJA

TRWA

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

OŚRODEK NAUKOWY EWSPA
Chaussee de Vleurgat 159
1050 Bruksela
tel. +32 483 59 76 93
e.mail: bruksela@ewspa.edu.pl

 

DYŻUR 9.00- 21.00 wszystkie dni tygodnia
tel. +48 (22) 619 02 83
tel. +48 605 528 605
e.mail rekrutacja@ewspa.edu.pl