komunikat

Komunikat w sprawie zmiany tradycyjnej formy zajęć na zdalną

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władze Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich procesów dydaktycznych realizowanych w formie tradycyjnej od dnia 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.
W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. Jesteśmy przygotowani do wdrożenia takiego rozwiązania.

Nasza platforma e-learningowa jest narzędziem interaktywnym, wykorzystywanym do prowadzenia wykładów i webinariów już od kilku lat. Dlatego, w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej nie musimy przerywać zajęć, a jedynie zmienić ich formę z tradycyjnej na online. Studenci EWSPA wszelkie treści programowe, przez cały okres zagrożenia odbierać będą w sprawdzonej formule distance learnig. Proces nauczania nie zostanie przerwany. Jesteśmy uczelnią, która przez wiele lat wypracowała standardy związane z e-edukacją, dzięki czemu nasi studenci bez przerw i zbędnych niepokojów będą mogli bezpiecznie kontynuować naukę. W dalszym ciągu natomiast szukamy optymalnych rozwiązań, pozwalających zachować ciągłość procesu dydaktycznego w warunkach przedłużającego się zagrożenia pandemią.

W okresie zawieszenia tradycyjnych zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz w bezpośrednich komunikatach.

W imieniu Władz Uczelni,
dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA
Rektor
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji


Uwaga!!! Informujemy, że Władze Uczelni podjęły decyzję o pozostaniu przy zdalnej formie zajęć aż do odwołania!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w tym trudnym dla wszystkich czasie Władze Uczelni podjęły decyzję o pozostaniu przy zdalnej formie zajęć aż do odwołania!

Również działy administracyjne Uczeni aż do odwołania pracują zdalnie. Dlatego prosimy o bezpieczną komunikację mailową lub telefoniczną.

O wszelkich zmianach oraz harmonogramach informujemy Państwa na bieżąco w bezpośrednich komunikatach, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie korespondencji.


Kwarantanna i praca zdalna w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w świetle obowiązujących przepisów

Kwarantanna a prawo do zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć m.in. na osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 ustawy – w szczególności zobowiązać do poddania się kwarantannie (art. 5 ust. 1 lit. f ustawy).
W takim przypadku ubezpieczonemu, na którego nałożono wyżej wskazany obowiązek przysługiwać będzie zasiłek chorobowy na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 645). W myśl bowiem art. 6 ust. 2 pkt 1) powołanej ustawy na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Przypadek taki nie budzi wątpliwości – zasiłek chorobowy przysługuje w następstwie niemożności świadczenia pracy wskutek wydania decyzji wydanej przez właściwy organ. Prawo do zasiłku i ich wysokość ustala oraz zasiłki wypłaca, co do zasady, płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Bardziej skomplikowana natomiast jest sytuacja osób, które podlegają kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.). W przypadku takim nie dochodzi do wydania indywidualnej decyzji. W konsekwencji w zakresie prawa do zasiłku chorobowego występuje luka. Celowym wydaje się jednak przyjęcie, że niejako do wydania „decyzji” przez właściwy organ w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa doszło poprzez zamieszczenie przepisu w powołanym rozporządzeniu nakładającym taki obowiązek. Problematyczna pozostaje jednak także kwestia udokumentowania obowiązku poddania się kwarantannie.

Praca zdalna

W myśl art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Co warto podkreślić zmiana sposobu świadczenia pracy odbywa się w następstwie polecenia służbowego co oznacza, że nie wymaga zmiany umowy (dostosowania do standardów właściwych dla telepracy) ani zgody pracownika.

Stan prawny na dzień: 25.03.2020

dr Wojciech Ostaszewski, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy EWSPA, specjalista i praktyk w zakresie prawa pracy.


Uwaga!!! Zmiany w funkcjonowaniu działów administracyjnych Uczelni

UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu działów administracyjnych Uczelni!

Przechodzimy wyłącznie na pracę zdalną!
️W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym od 23 do 30 marca 2020 w kontaktach z działami administracyjnymi Uczelni prosimy wyłącznie o komunikację mailową lub telefoniczną.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco


Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie

Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w zimowym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020. Dz.U. z 2020 r. poz.420.


Uwaga!!! W dniach 13-29 marca 2020 godziny pracy działów administracyjnych Uczelni ulegają zmianie

W dniach 13-29 marca 2020 godziny pracy działów administracyjnych Uczelni ulegają zmianie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.
Jednocześnie w kontaktach z działami administracyjnymi uczelni prosimy o rozwagę i korzystanie z komunikacji telefonicznej lub mailowej.
Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt➡️https://ewspa.edu.pl/home-2/kontakt-2/

Ruszył nabór na płatne staże w ramach 17. edycji Programu Kariera

Szanowni Państwo,

Od marca studenci i absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie mogą zgłaszać się na staże w ramach 17. edycji Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu.

W tym roku ponad 40 firm zaoferowało ponad 100 płatnych staży w kilkunastu branżach. Wszyscy stażyści otrzymają wynagrodzenie w kwocie min. 3500 zł za miesiąc. Szczegóły na stronie programkariera.pl.oraz na profilu na Facebooku.

Jestem przekonany, że 17. edycja Programu Kariera okaże się sukcesem. Przede wszystkim skorzystają na tym młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, w tym studenci i absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dlatego liczę na współpracę z Państwem.

Z pozdrowieniami,
Maciej Szulc
Koordynator Programu Kariera


Plany urlopowe zepsute przez koronawirusa? Nie jest różowo, ale nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać.

Plany urlopowe zepsute przez koronawirusa? Nie jest różowo, ale nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać.

Pojawiające się coraz częściej zakażenia korona wirusem nie tylko skłaniają nas do większej dbałości o swoje zdrowie, ale także dość często powodują zmiany poczynionych przez nas planów. Zapewne wielu z nas z dużym czasowym wyprzedzeniem wykupiło wczasy w rejonach, w których obecnie ma miejsce epidemia koronawirusa. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy w przypadku występowania coraz to nowszych ośrodków zakażeń koronawirusem w Europie (i nie tylko) klient biura podróży będzie mógł bez doznania uszczerbku finansowego zrezygnować z udziału we wcześniej wykupionej imprezie turystycznej? 

Klient biura podróży to konsument, którego chroni zarówno prawo polskie, jak i unijne. 

Konsumentami stajemy się w wyniku dokonania z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z naszą działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) K.C). Najprościej rzecz ujmując, jeżeli skorzystamy z oferty biura podróży (które jak wiadomo jest przedsiębiorcą) i wykupimy rodzinne wczasy to wówczas uzyskamy wówczas status konsumenta. Tym samym już od chwili zawarcia umowy jako słabsza strona stosunku prawnego będziemy korzystali ze szczególnej ochrony zagwarantowanej nam przepisami prawa. Nie należy zapominać, że już przepisy Konstytucji RP w treści art. 76 stanowią o obowiązku władzy publicznej polegającym na ochronie praw konsumentów. Obowiązek ten realizowany jest także poprzez fakt, uchwalania aktów prawnych zawierających normy prawne chroniące konsumentów. Dyspozycja przepisu art. 76 Konstytucji znajduje więc doprecyzowanie i uszczegółowienie w wielu różnych aktach prawnych – w przypadku imprez turystycznych kluczowe znaczenie przypisać należy Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548) – (dalej ustawa o imprezach turystycznych). Natomiast na poziomie prawa UE analogiczne regulacje w tym zakresie zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Obydwa powyżej wymienione akty prawne zawierają przepisy, które mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy konsument nie chcąc narażać się na zarażenie korona wirusem zdecyduje się nie pojechać na wykupione wcześniej w biurze podróży rodzinne wczasy. 

 Można zrezygnować z wczasów w rejonie w którym występuje epidemia groźnego dla zdrowia wirusa.

Kwestie odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej reguluje przepis ust 4 art. 47 ustawy o imprezach turystycznych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „ podróżnemu” przysługuje prawo odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłaty w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Przepis ten odnosi się więc zarówno do wycieczek objazdowych, jak i do podróży do jednego miejsca docelowego takich jak np. rodzinne wczasy. W zaistniałym stanie faktycznym kluczowa jednak pozostaje kwestia dokonania wykładni użytego w tym przepisie zwrotu „wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie”.  Zgodnie z treścią przepisu art. 4 pkt 15 powołanej wcześniej ustawy jako „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” należy rozumieć „sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. Sama wykładnia tego przepisu prowadzi już do wniosku, że „epidemii” korona wirusa w kraju, w którym konsument wykupił rodzinne wczasy stanowi już tzw. nadzwyczajne okoliczności. Powyższy wniosek znajduje także potwierdzenie w treści motywu 31 preambuły do dyrektywy 2015/2302, w którym wskazano wprost, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować, na przykład, „działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej”. Oczywiście, ustalając rejony epidemii należy kierować się obiektywnymi, potwierdzonymi i rzetelnymi informacjami które dostarczane są przez podmioty takie jak: Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Światowa Organizację Zdrowia (WHO). Wszelkie komunikaty wydawane przez te podmioty mogą stanowić uzasadnienie wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, w tym związanych z zagrożeniem zdrowotnym w docelowym kraju podróży. 

Za zniszczone przez koronawirus plany urlopowe „odszkodowanie” jednak nie przysługuje.  

Opierając się na treści przepisu ust 4 art. 47 ustawy o imprezach turystycznych konsument rezygnując z „wczasów” w rejonie w którym występuje epidemia koronawirusa może żądać zwrotu dokonanych tym tytułem wpłat. Oczywiście pod pojęciem „zwrotu” należy rozumieć wszelkie wpłaty dokonane przez konsumenta z tytułu wykupienia przez niego udziału w imprezie turystycznej. Zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnego Organizator imprezy powinien dokonać bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od udziału w niej. Podkreślić należy jednak, że przepisy prawa nie przewidują jednak możliwości uzyskania przez konsumenta w takiej sytuacji jakiejkolwiek innej rekompensaty. Nie może on żądać np. odszkodowania czy zadośćuczynienia za szkodę związaną z brakiem możliwości skorzystania z wykupionej imprezy turystycznej. Bez znaczenia pozostanie więc fakt, że konsument planujący wyjazd wziął urlop w zakładzie pracy, czy zakupił sprzęt który miał zamiar wykorzystać podczas wyjazdu (np. narty). Także wszelkie inne usługi związane z planowanym wyjazdem zakupione przez konsumenta „na własną” rękę niestety przepadną (np. zakupione wcześniej bilety do muzeów, czy karnety na wyciąg narciarski w miejscu planowanych wczasów). Warto jednak zauważyć, że konsument odwołujący wyjazd z powodu epidemii wirusa w kraju docelowym mimo zepsutego urlopu i tak jest w lepszej sytuacji niż osoby podróżujące bez pośrednictwa biur podróży. W tym drugim przypadku, podróżujący nie mogą bowiem skorzystać z możliwości jaką daje ust 4 art. 47 powołanej ustawy. Tym samym, sytuacja tych osób jest o wiele bardziej złożona i z reguły nie będą miały one możliwości uzyskania zwrotu kosztów odwołanego wyjazdu nawet jeżeli powodem jest epidemia koronawirusa.  

15 marca 2020 obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.

Dr Małgorzata Urban-Theocharakis


Studenci chcą zdobywać wiedzę praktyczną. Jak im pomóc?

Praktyczne umiejętności absolwentów powinny być priorytetem każdej uczelni. 

Wiedza teoretyczna jest niezbędny do wykonywania specjalistycznego zawodu w obrębie wybranej dziedziny prawa, jednak równie ważne są umiejętności i kompetencje przyswajane już w trakcie studiów. Nic nie przygotuje studentów do przyszłej pracy tak jak praktyka i kontakt z najlepszymi specjalistami w branży. W szczególności zdają sobie z tego sprawę przyszli prawnicy, dlatego poszukują możliwości zyskania praktycznych umiejętności jeszcze przed obroną pracy magisterskiej,  słusznie wybierając uczelnie, które pozytywnie odpowiadają na takie potrzeby. 

Siłą każdej uczelni jest wykształcenie studentów, którzy będą mieli wiedzę oraz umiejętności przydatne w dalszych etapach kariery zawodowej i bez problemu odnajdą się na rynku pracy. Pomóc osiągnąć te cele mogą możliwości osiągnięcia wiedzy praktycznej z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez EWSPA.

Tutoring


Jedną z najlepszych możliwości zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejętności są zajęcia z osobami posiadającymi nie tylko dorobek naukowy, ale także doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego. W trakcie ćwiczeń ze specjalistami, czyli adwokatami, prokuratorami czy sędziami, można nauczyć się znacznie więcej niż w trakcie samodzielnej nauki z podręczników. Uczestnicząc w zajęciach tutorskich prowadzonych przez aktywnych zawodowo wykładowców EWSPA studenci poznają swoje mocne strony, nierzadko również odkrywają drogę przyszłej kariery prawniczej.

Praktyka zawodowa

Bardzo dobrym sposobem wprowadzenia studenta w obowiązki wykonywane w przyszłości po uzyskaniu dyplomu magistra prawa czy podczas późniejszej aplikacji jest realizowanie praktyki zawodowej, która została przewidziana dla każdego studenta. Możliwość zyskania pierwszego doświadczenia zawodowego w sądzie czy kancelarii pozwala na styczność z realnymi sprawami i problemami klientów, które najlepiej przygotowują do zawodu. Jednocześnie pomagają zweryfikować wyobrażenie z rzeczywistością i znacznie przybliżyć charakter wybranej ścieżki zawodowej.  

Udział w kołach naukowych i konferencjach

Dobrą możliwością rozwoju dla studentów i kształcenia się w wybranej dziedzinie wiedzy jest działalność w kołach naukowych, a także licznych konferencjach, które pozwalają poszerzać swoje horyzonty. Uczelnia EWSPA rokrocznie organizuje co najmniej kilkanaście takich wydarzeń, które umożliwiają nawiązanie współpracy ze studentami i naukowcami z innych części kraju, a także z zagranicy.

Zobacz jak absolwenci wspominają studia w EWSPA:

https://www.youtube.com/watch?v=F0qOE0wHY8A

https://www.youtube.com/watch?v=ooXc_ahkrXc

Nasz priorytet to przydatni zawodowo absolwenci https://rekrutacja.ewspa.edu.pl/glowna/dlaczego-my/


UWAGA!!! w dniu 4 marca 2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, w dniu 4 marca 2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny