OFERTA PTAKTYK PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy z siedzibą w Warszawie jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce, uznawaną za lidera w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Stabilny, różnorodny pod względem praktyki zawodowej i stale wzmacniany zespół ekspertów PIERÓG & Partnerzy, od 22 lat z sukcesami świadczy profesjonalną obsługę prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów udzielających zamówień publicznych, wykonawców zamówień publicznych, jak również organów administracji rządowej i samorządowej.

 

 

 

Do zespołu Kancelarii obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Praktykanta.

 

Zakres obowiązków:

analiza dokumentów i przygotowanie orzecznictwa;

archiwizacja dokumentów, udział w procesie obiegu dokumentów, czynności administracyjne na potrzeby radcy prawnego/adwokata;

kontakt z Klientami, urzędami i sądami;

przygotowywanie projektów pism, umów, opinii prawnych.

 

Wymagania:

status studenta I-III roku prawa;

dyspozycyjność minimum 3 dni w tygodniu;

umiejętność przeprowadzenia rozmowy z klientem, pozyskiwania informacji od rozmówcy i nawiązania profesjonalnej relacji z klientem;

umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu.

 

 

Oferujemy:

atrakcyjne wynagrodzenie;

współpracę z młodym, ambitnym i dynamicznym zespołem; szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego; możliwość późniejszego zatrudnienia.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Praktykant” na adres e-mail:

rekrutacja@pierog.pl

 

Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Pana/Pani Danych będzie Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy z siedzibą w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z Polityką przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie https://www.pierog.pl/stopka/polityka-prywatnosci.html.


Jak wyglądać będą studia w dobie pandemii i nowych obostrzeń?

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 19 października, dotyczących wprowadzenia kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Co to oznacza?

 

Z dniem 19 października oraz decyzją wprowadzenia czerwonej strefy na terenie całego kraju, w obszarze czerwonym kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Wyjątek mogą stanowić jedynie zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny lub zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów. Zgodnie z decyzją rektora lub kierownika podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów zajęcia te mogą odbyć się stacjonarnie.

Ponadto w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni,  zastosowanie mają szczególne rozwiązania:

 • legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
 • zapomoga jest przyznawana przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19


Oferta praktyk i stażu w Zebra Print

W imieniu spółki Pixel Plus sp. z o.o., chcemy zachęcić Was do podjęcia płatnej praktyki w Zebra Print. Zapraszamy  każdego Studenta do zapoznania się z ofertą, w której zostały opisane wszystkie wymagania wobec przyszłych stażystów.

Powodzenia!
https://zebradruk.pl/praktyka/


ZAINWESTUJ W SWÓJ ROZWÓJ!

Chcesz poszerzać swoje zawodowe kompetencje, rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenia? Skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych!
 
Zachęcamy do skorzystania z “Pożyczki na kształcenie”. Jest to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.
Od 2 września rozpoczyna się nabór wniosków!
 
Program jest organizowany poza Uczelnią, dlatego wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie https://inwestujwrozwoj.pl/

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat

Okres wakacyjny rozpoczął się aktywnie pomimo wciąż panującej pandemii. Tym samym także w tym roku młode osoby myślą o podjęciu dorywczej pracy sezonowej. Zgodnie z prawem zatrudnianie dzieci i młodzieży jest dopuszczalne, jednakże ograniczone pewnymi formalnościami, mającymi na celu zapewnienie wykonywania pracy w bezpiecznych warunkach.

 

 

 

Młodzież w wieku 16-18 lat, zwani w przepisach młodociani, może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę tylko przy wykonywaniu prac lekkich (art.200 Kodeksu pracy). Pracą lekką jest praca, która nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Jest to praca np.: roznoszenie rzeczy, zbieranie owoców- pod warunkiem, ze nie wiąże się z dźwiganiem ciężarów. Takie  prace mogą być wykonywane nie tylko w sezonie letnim, ale także dorywczo w ciągu roku szkolnego.

Do umów o pracę przy wykonywaniu prac lekkich mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu pracy. Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie wykazu prac lekkich i przedstawienie go przyszłemu pracownikowi. Wykaz takich prac musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy i nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym.

Ponadto są sytuacje kiedy zatrudnianie w innych branżach jest dopuszczalne. Do nich należy zarobkowanie w branżach: kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamie (art. 304 Kodeksu pracy). Cóż to oznacza w praktyce? Na powyższą pracę zgodę musi wyrazić rodzic małoletniego, opiekun lub inny przedstawiciel ustawowy, a pracodawca zagwarantować takie warunki pracy, które będą uwzględniały jego potrzeby i możliwości w zakresie czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kwestii związanych z ochroną zdrowia czy BHP. W tym przypadku także pracodawca musi uzyskać pozwolenie od odpowiedniego inspektora pracy.

 

Co powinno zawierać zezwolenie inspektora pracy?

 • Dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
 • Oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w branży,
 • Określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,
 • Określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • Określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych ( zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę),
 • Inne niezbędne ustalenia wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

 

Młodzież może świadczyć prace lub podobne do pracy usługi na podstawie umów wynikających z Kodeksu pracy ( umowa o pracę) oraz umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenia i umowa o dzieło).

Rodzaje umów:

 • Umowa o pracę
 1. Na czas próbny
 2. Na czas określony,
 3. Na czas nieokreślony
 • Umowy cywilnoprawne
 1. Umowa zlecenia,
 2. Umowa o dzieło

 

Wymiar czasu pracy osoby niepełnoletniej jest prawnie okresłony ( art. 200 i 202 Kodeksu pracy) i uzależniony od realizacji obowiązku szkolnego. Tygodniowy wymiar pracy osoby niepełnoletniej w okresie odbywania zajeć szkolnych nie może wynosić więcej niż 12 godzin. W dniach odbywania się zajęć, czas nie może przekraczać 2 godzin. W dniach wolnych od obowiązku szkolnego, osoba w wieku DO lat 16 może pracować 6 godzin, w wieku 16-18 do 8 godzin na dobę. W trakcie ferii natomiast, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.

 

Czym są prace dopuszczalne i wzbronione?

Młodzież w wieku do lat 18 może wykonywać TYLKO takie prace, które gwarantują jej ochronę zdrowia. Wszystkie prace są w wykazie prac wzbronionych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U.z. 2016 r., poz. 1509).

 

Pozostałe zasady zatrudniania młodzieży

Osoba przyjmowana do pracy sezonowej powinna mieć ukończone 16 lat i ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową. Przed przystąpieniem do pracy powinna zostać skierowana przez pracodawcę, w ramach profilaktycznych wstępnych badań lekarskich, do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie dopuszczające do pracy. Dodatkowo osoba niepełnoletnia, winna być przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Źródło: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej


Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Weź udział w konkursie i wygraj stypendium o wartości 10 000 zł!

 

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

 

Do udziału w nim zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych.

 

Wysokość nagród w Konkursie:

 • Nagroda główna: jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS;
 • Wyróżnienia: miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Tematy esejów:

 • Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.
 • Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów
 • Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.
 • Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=209e73c06cd8405ea03a1425f0b8653e

 

Regulamin Konkursu: https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/


STUDIA PRAWNICZE- poznaj korzyści płynące ze studiowania prawa!

Prawo to jeden z najbardziej obleganych kierunków ostatnich dekad. Cóż się dziwić, wciąż poszerzające się perspektywy i możliwości zawodowe, kuszą nawet najbardziej sceptycznych. Setki osób podejmuje również decyzję o dokształcaniu się, gdyż mają świadomość, że prawo jest istotną częścią każdej branży, a jego znajomość to niepodważalnie wartość dodatnia. Co jeszcze możesz zyskać podejmując naukę na kierunku prawniczym?

 

 

 

Studia prawnicze zyskały otoczkę elitarnych nie bez powodu. Wiele osób w ich trakcie rezygnuje, gdyż przeraża ich ogrom nauki. Jednakże Ci, którzy podejmują to wyzwanie zyskują znacznie więcej niż tak zwany ,,papier” i satysfakcję. W trakcie studiów zdobywa się bardzo przydatną, wyspecjalizowaną wiedzę, która przydaje się nie tylko na salach sądowych, ale również w korporacjach, firmach zagranicznych, placówkach oświatowych… Po ich ukończeniu można podjąć świetnie płatną pracę i mieć godziwe, stabilne i pewne warunki zatrudnienia. Selektywność studentów sprawiła, iż konkurencyjność na ryku nie jest duża. Po studiach mamy coraz więcej możliwości kontynuacji nauki i poszerzania swoich kwalifikacji, co tym samym daje nam jeszcze więcej sposobności do rozwoju zawodowego.

Wiele osób decyduje się na zatrudnienie w zawodzie adwokata, sędziego, komornika.. Jednakże, to nie są jedyne funkcje jakie mogą spełniać osoby po ukończeniu prawa. jako adwokat lub sędzia. Jednak to nie jedyne funkcje, jakie można piastować po ukończeniu studiów na tym kierunku. Podczas studiów wybieramy specjalizacje, które nas interesują – związane bezpośrednio z branżą, w której chcemy przyszłościowo pracować.

Przejdźmy zatem do bardzo istotnej kwestii, dotyczącej zarobków. JAK ZARABIAJĄ PRAWNICY? Nie od dziś wiemy, że najniższe zarobki prawników sa na wysokim poziomie. Oczywiście zależy to od doświadczenia, lat praktyki, aczkolwiek już po studiach absolwenci mogą liczyć na bardzo stabilny i ,,konkretny” zarobek. Oczywiście istotnym czynnikiem jest lokalizacja, ponieważ należy pamiętać, iż inaczej zarabiać będą prawnicy w mniejszych miastach, i inaczej w większych. Przy jej wyborze warto dobrze jest przeanalizować sumę przychodów i wydatków.

Prawo od studentów wymaga także wiele poświęcenia, zapału oraz cierpliwości. Studia i późniejsza kariera często wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Należy przygotować się, że czeka nas inspirująca droga do sukcesu, pełna dodatkowego kształcenia, aplikacji oraz godzin praktyk Czymże jest jednak ten czas w porównaniu do tego, co czeka nas na końcu drogi? Prestiż, uznanie, wiedza, możliwość pomagania potrzebującym oraz dobry status materialny.

Każdy, kto uwielbia wyzwania i pragnie się nieustannie rozwijać, bycie prawnikiem jest idealnym pomysłem na życie. Na tych, którzy zdecydują się podjąć studia prawnicze, w naszej Uczelni, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w ciągu nauki, którą jest możliwość skrócenia nawet do 3,5 roku, czeka wykwalifikowana kadra naukowa, znamienici teoretycy i praktycy prawa, merytoryczno-dydaktyczny program studiów, a także świetna atmosfera sprzyjająca nie tylko nauce, ale również nawiązywaniu nowych wartościowych znajomości. Rekrutacja już trwa, rozpocznij studia prawnicze i dołącz do elitarnego grona prawników.

 

https://rekrutacja.ewspa.edu.pl/


MATURY ZA PASEM- co jeszcze możesz zrobić by się do nich przygotować?

Matura to niewątpliwie jeden z najbardziej stresujących egzaminów w dorosłym życiu. Stan epidemiczny miał znaczący wpływ nie tyko na proces przygotowawczy, a także komfort psychiczny osób przystępujących do matury. Uczniowie odczuwają presję- od tych wyników zależą ich dalsze losy- między innymi to, drzwi której uczelni staną dla nich otworem. Do egzaminu zostało jeszcze kilka dni, a jak wszyscy doskonale wiemy z autopsji… w takim czasie można zdziałać wiele J  Sprawdź co w tym pozostałym czasie możesz zrobić dla siebie, mniej się stresować i jak powtórzyć materiał.

 

 

 

Na co zwrócić największą uwagę podczas przygotowań do matury?

Na początku musimy pogodzić się z faktem, iż nie przyswoimy materiału z ostatnich lat w kilka godzin/dni. Jednakże istnieją sposoby na łatwiejsze zapamiętywanie najistotniejszych rzeczy. Słuchanie lektur w formie audiobooków w każdej możliwej sytuacji, zapisywać słówka oraz daty na karteczkach w widocznych miejscach, czytając na głos- to pozwoli zapisywać ów informację podwójnie ( słuchowo i wzrokowo).

Wielu z Was swoją koncentrację i zdolność do nauki stara się ,,wspierać” poprzez wspomagacze w postaci napojów energetycznych, tabletek lub kawy. Należy pamiętać, iż nawet kawa w dużej ilości jest niebezpieczna dla organizmu. Starajcie się wybierać jedynie te naturalne zawierające w swoim składzie zioła.  Ponadto…

 1. Skup się na rozwiązywaniu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Dzięki rozwiązywaniu testów oswoisz się z formułą i dowiesz się czy są jeszcze zadania, które sprawiają Ci wyjątkową trudność.
 2. Nie rób zbędnych przerw. Postaraj się rozwiązywać testy w całości a także zadbaj o przyjazne warunki do nauki. Usiądź w spokojnym miejscu, wyłącz telefon, radio oraz telewizor.
 3. Zanotuj sobie wszystkie aspekty, które sprawiają Ci trudność. Poszukaj przykładowych zadań z tego zakresu, bądź skontaktuj się ze swoim nauczycielem/ korepetytorem z danego przedmiotu.
 4. Znajdź czas na odpoczynek oraz relaks między rozwiązywaniem kolejnych arkuszy.

 

Na jakie czynniki zwrócić uwagę, by osiągnąć sukces?

Sukcesem jest staranne przygotowanie się do ważnego egzaminu, na czym się więc powinniście skupić? Istotna kwestią jest otoczenie, w jakim powtarzacie materiał. Jego kolor ( ciepłe barwy dodają nam chęci do pracy i poprawiają nasze samopoczucie. Natomiast zimne kolory uspokajają i neutralizują nagromadzony w nas nadmiar energii), porządek wokół nas, oświetlenie (łagodne dla oka światło wyraźnie zwiększy komfort czytania, tym samym pozwoli robić Ci to lepiej i szybciej). Muzyka także ma ogromny wpływ na poziom koncentracji i efektywność uczenia. Sprzyja do tego muzyka spokojna, cicha, wolna i przyjemna dla ucha. Jeżeli ma posiadać tekst, powinien on być  śpiewany w obcym dla nas języku. Doskonałym przykładem gatunku, który z pewnością pozytywnie wpłynie na koncentrację w czasie nauki jest muzyka barokowa lub dźwięki natury – słuchanie ich pozytywnie wpływa na synchronizację półkul mózgowych. Należy także pamiętać o tym, by odpowiednio często wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczysz.

 

Powinniście pamiętać, iż po 1,5 godziny wysiłku koncentracja znacznie spada. Najbardziej efektywny dla mózgu system  to 30 minut nauki / 5 minut odpoczynku. Przeglądanie mediów społecznościowych w przerwach niczemu nie pomoże, ponieważ dodatkowy napływ informacji zakłóci usystematyzowanie wcześniej przyswojonej wiedzy. Na nasza naukę wpływ ma także postawa ciała. Należy unikać postaw, które sprawiają, że jesteśmy napięci. Nasz mózg pracuje lepiej, kiedy ciało znajduje się w swobodnej pozycji.

 

Ucząc się, BARDZO WAŻNYM czynnikiem jest RELAKS. Spacer z książką lub powtarzanie wiedzy podczas codziennych czynności są również bardzo pomocne. Pamiętaj o przerwach – wyjdź na dwór i pomyśl o czymś przyjemnym (dzięki temu wrócisz do nauki z nową energią i lepszym nastawieniem). Przed kolejnymi sesjami nauki rób sobie małe sprawdziany, żeby mieć pod kontrolą stan własnej wiedzy. Sprawdź więcej skutecznych sposobów na skupienie. Kluczem jest także dobra organizacja czasu, odpowiednie przygotowanie się i analiza czasowa, a także racjonalne dostarczanie energii

 

Został jeden dzień. Jak przygotować się do egzaminu?

1. Połóż się spać wcześniej a następnego dnia także wstań wcześnie.

2. Jak najszybciej zasiądź do nauki.

3. Po śniadaniu wróć do nauki.

4. Rób przerwy!

5. Nie doprowadzaj się do skrajnych stanów.

6. Zapomnij o istnieniu portali społecznościowych i wszystkich stron rozrywkowych.

 

 

 

 

Żródło:
https://www.miastopoznaj.pl/kultura-i-styl/9241-5-sposobow-na-przygotowanie-do-matury-na-ostatnia-chwile
https://progresywni.eu/jak-sie-uczyc-szybko-i-skutecznie/
https://www.eska.pl/news/matura-2018-jak-uczyc-sie-na-ostatnia-chwile-najlepsze-sposoby-aa-dww3-6rBL-Gotr.html
https://blue-kangaroo.pl/jak-w-jeden-dzien-przygotowac-sie-do-egzaminu/

OFERTA STAŻU W DZIALE PRAWNYM

Szanowni Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą bardzo ciekawego stażu. Wszystkie szczegóły poniżej 🙂

 

W Novo Nordisk dążymy do zmian, aby pokonać cukrzycę i inne poważne choroby
przewlekłe.
Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90. letnim doświadczeniem w
rozwoju innowacji i lider w leczeniu cukrzycy. To dziedzictwo sprawia, że posiadamy
doświadczenie i możliwości, aby pomagać osobom na całym świecie pokonywać inne
choroby przewlekłe: hemofilię, zaburzenia wzrostu i otyłość.
Novo Nordisk z siedzibą w Danii, zatrudnia ponad 43 100 pracowników w 79 krajach,
a jej produkty dostępne są na ponad 170 rynkach.
Aktualnie poszukujemy kandydatów do roli:
Stażysta w dziale Legal & Compliance
Novo Nordisk Pharma sp. z o.o.
Zakres odpowiedzialności:
– wsparcie w procesie oceny zgodności planowanych działań spółki z prawem i
etyką biznesu
– ocena prawna projektów umów handlowych, przygotowywanie aneksów i
porozumień do umów, a także pełnomocnictw
– bieżąca ocena materiałów w kontekście reklamy produktów leczniczych
– wsparcie w procesie właściwego dokumentowania podejmowanej działalności
– przegląd i aktualizacja procedur w kontekście wymogów prawnych i etyki
biznesu
– bieżące wsparcie działalności działu Legal & Compliance

Wymagania:
– ukończony 3 rok prawa
– bardzo dobra znajomość j. angielskiego (B2)
– dostępność 25-30h w tygodniu
– analityczne myślenie, łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy z działami
biznesowymi, umiejętność priorytetyzacji zadań

Oferujemy:
– staż płatny
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w stabilnej organizacji o
wysokiej kulturze pracy
– bardzo pozytywną atmosferę pracy

Prosimy przesyłać aplikację (CV) na adres: mxnb@novonordisk.com
Termin nadsyałania aplikacji: 12 czerwca 2020r.