EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Dla kogo:

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką adresowane są do menadżerów logistyki, pracujących w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, a także osób posiadających wyższe wykształcenie, które swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z tą branżą.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

Metodologia zajęć

wykłady i ćwiczenia


PROGRAM STUDIÓW  • PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Treści programowe:

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Zasady zaliczeń: zaliczenie na ocenę, egzamin

  • NAUKI O ORGANIZACJI

Treści programowe:

Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • PODSTAWY LOGISTYKI

Treści programowe:

Istota i podstawowe pojęcia logistyki. Logistyka w gospodarce rynkowej. Koszty logistyczne. Klasyfikacja systemów logistycznych. Systemy mikrologistyczne, mate logistyczne i makrologistyczne. Logistyczne systemy funkcjonalne. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i utylizacji. Strategie i metody zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Infrastruktura procesów logistycznych. Diagnostyka systemów logistycznych. Zasady projektowania i konfigurowania systemu logistycznego. Perspektywy rozwoju logistyki.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • EUROLOGISTYKA

Treści programowe:

Istota, geneza i funkcje eurosystemu logistycznego. Formy organizacyjne euro logistyki. Metody zarządzania euro logistyką. Eurokorytarze transportowe. Organizacja i strategia międzynarodowych kanałów logistycznych. Międzynarodowa informacja logistyczna. Logistyka globalna.

Polska logistyka w euro systemie logistycznym.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • TRANSPORT I SPEDYCJA

Treści programowe:

Geneza transportu. Transport w systemie gospodarczym kraju. Rodzaje transportu i ich udział w procesach przemieszczania ładunków i ludzi. Proces transportowy i proces przewozowy. Struktura procesu transportowego. Przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego i przedsiębiorstwa spedycyjnego. Polityka transportowa – jej geneza. Rynek usług transportowych w Polsce. Marketing w transporcie. Transport samochodowy na tle innych gałęzi transportu. Konwencja AETR i ustawa o czasie pracy kierowcy. Rozporządzenie UE w sprawie organizacji i czasu pracy kierowcy.

Produkt – towar – ładunek. Charakterystyka ładunków. Kryteria klasyfikacji ładunków. Wpływ właściwości ładunków na warunki ich przewozu. Przewozy ładunków luzem i ładunków sztukowych. Zależność sposobu przewozu od wartości partii ładunku i warunków drogowych.

Konwencja CMR i list przewozowy CMR. Opakowania – rodzaje, materiały do ich wykonywania, problemy własności i zarządzania opakowaniami. Funkcje opakowań. Zasady tworzenia jednostek ładunkowych i ich rola w transporcie i magazynowaniu.

Działalność spedycyjna – przedmiot i podstawy prawne. Zadania powierzane do wykonywania spedytorom przy realizacji procesu transportowego. Funkcje spedytora. Ogólne polskie warunki spedycyjne. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji procesu przewozowego. Organizacja i wykonywanie przewozów zwierząt. Podstawy prawne. Wymagania wobec przedsiębiorcy przewozowego, kierowcy i konwojenta. Przewozy materiałów niebezpiecznych. Wymagania wynikające z konwencji ADR i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Przewozy ładunków nienormatywnych. Wymagania prawne – zezwolenia, pilotowanie. Organizacja przewozu ładunku nienormatywnego. Koszty transportu – stałe, zmienne. Koszty zewnętrzne transportu. Przewozy tranzytowe. Polska jako kraj tranzytowy. Konwencja TIR, konwencja WPT i konwencja AGT. Korzyści związane z przewozami tranzytowymi.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LOGISTYKI

Treści programowe:

Ekonomia a logistyka. Rachunkowość i jej elementy w logistyce. Kwalifikowanie i bilansowanie majątku jednostki gospodarczej w kategoriach logistycznych. Ewidencja operacji logistycznych. Zasady prowadzenia dokumentacji księgowej w systemach logistycznych. Zasady ewidencji majątku trwałego i obrotowego w logistyce. Koszt jako podstawowy element procesu decyzyjnego w logistyce. Klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania logistycznego. Analiza kosztów w systemach logistycznych. Moduły kosztów logistycznych. Wyodrębnianie kosztów logistyki. Podejmowanie decyzji na podstawie prognoz. Prognozowanie w logistyce w oparciu o materiały statystyczne.

Kryteria i wskaźniki efektywności ekonomicznej systemu logistycznego.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • REGULACJE PRAWNE W LOGISTYCE

Treści programowe:

Wprowadzenie do przedmiotu. Uregulowania prawne w transporcie międzynarodowym. Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych. Procedury celne w międzynarodowych przewozach towarowych. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym. Polisy tranzytowe. Odpowiedzialność prawna przewoźnika i spedytora a ubezpieczenie ładunku (CARBO). Uregulowania prawne dotyczące krajowego transportu, tranzytu, spedycji i składowania.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • INFORMATYKA W LOGISTYCE

Treści programowe:

Wprowadzenie do Internetu, sieci lokalne. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Modele przesyłania informacji, topologie LAN, WAN, MAN. Usługi sieciowe Email, WWW, FTP, News. Systemy wspomagające zarządzanie logistyką (MRPI, SYSTEM R/3, MRP II, DRP II, ERP, SCM, WMS). System monitorowania tranzytu NCTS. Systemy nawigacji satelitarnej GPS oraz GALILEO. Wdrożenia systemów informatycznych dla logistyki. Praca w sieci w systemach Windows XP/NT. Protokół sterowania transmisją, protokół międzysieciowy (TCP/IP). Organizacja usług sieciowych – Email. Organizacja usług sieciowych – WWW. Organizacja usług sieciowych – FTP, Wideokonferencja.

Zasady zaliczeń: zaliczenie na ocenę

  •  ZAPASY I MAGAZYNY W LOGISTYCE

Treści programowe:

Organizacja nauczania przedmiotu, wymagania, egzaminy, zaliczenia. Istota i funkcje gospodarki magazynowej. Rodzaje magazynów. Organizacja pracy magazynu. Instalacje w budynkach magazynowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach. Technologie prac magazynowych. Projektowanie procesów magazynowych. Składowanie zapasów. Gospodarowanie zapasami. Optymalizacja gospodarki zapasami. Jednostki opakunkowe. Koszty magazynowe. Zarządzanie gospodarką magazynową.

Zajęcia bez nauczyciela: indywidualna praca studenta polegająca na opracowaniu wskazanego przez nauczyciela akademickiego tematu i przedłożenie go do oceny w celu zaliczenia.

Zasady zaliczeń: egzamin

  • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Treści programowe:

Marketing zakupów a logistyka. Metody badania i segmentacja rynku zaopatrzenia. Planowanie zakupów. Proces zakupów a kanały zasileń. Składowanie i magazynowanie. Logistyka dystrybucji i sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Obsługa klienta, standardy obsługi klienta. Transport, gałęzie transportu i ich możliwości, podatność transportowa, koszty transportu. Utrzymywanie i kontrola zapasów, koszty tworzenia, utrzymywania i wyczerpania zapasów. Formuła Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EWZ). Zarządzanie zapasami w warunkach pewności i niepewności. Logistyczne funkcje składów, infrastruktura magazynowa, rozplanowanie i wielkość składów. Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów.

Zasady zaliczeń: egzamin


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)


DOFINANSOWANIE

REKRUTACJA