EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW TRANSGRANICZNYCH W UE

Podstawowe informacje:

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW1. Zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego:
a) pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego,
b) budowa i rodzaje norm kolizyjnych,
c) zagadnienie kwalifikacji,
d) kwestia wstępna,
e) stosowanie prawa obcego /zagadnienia ogólne/dostosowanie/ocena ekwiwalentności
instytucji prywatnych/.

2. Osoby fizyczne i prawne:
a) łączniki,
b) zdolność prawna osób fizycznych, uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
c) zdolność do czynności prawnych,
d) zdolność do czynności dokonywanych w zakresie przedsiębiorstwa,
e) ubezwłasnowolnienie,
f) opieka i kuratela,
g) zdolność osób prawnych.

3. Czynności prawne z kolizyjnoprawnego punktu widzenia:
a) dopuszczalność dokonania czynności prawnej – ocena jej istnienia.
b) forma czynności prawnej,
c) wady oświadczenia woli,
d) treść czynności prawnej.

4. Przedstawicielstwo i przedawnienie – prawo właściwe:
a) przedstawicielstwo ustawowe,
b) pełnomocnictwo – udzielone zagranicą,
c) przedawnienie,
d) terminy zawite.

5. Zobowiązania z czynności prawnych:
a) wybór statutu kontraktowego /charakter prawny wyboru prawa oraz sposób jego
dokonania/dopuszczalność wyboru/klauzule usztywniające/,
b) prawo właściwe w braku wyboru prawa.

6. Zobowiązania ze zdarzeń nie będących czynnościami prawnymi:
a) czyny niedozwolone,
b) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
c) bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie,
d) culpa in contrahendo.

7. Prawa rzeczowe, posiadanie. Właściwość intelektualna.

8. Prawo rodzinne i opiekuńcze:
a) możność zawarcia małżeństwa,
b) forma zawarcia małżeństwa,
c) unieważnienie małżeństwa,
d) stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami,
e) rozwód i separacja,
f) pochodzenie dziecka,
g) stosunki prawne pomiędzy rodzicami a dzieckiem,
h) alimentacja,
i) opieka i kuratela.

9. Prawo spadkowe:
a) prawo właściwe,
b) zakres statutu spadkowego /przesłanki dziedziczenia/powołanie do
dziedziczenia/nabycie spadku/,
c) statut czynności prawnych na wypadek śmierci – ustawa z 1965 r., konwencja haska z 1961 r.,
d) jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych na podstawie konwencji lubańskiej i rozporządzenia Bruksela I.


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)


DOFINANSOWANIE

REKRUTACJA